Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? - PowerPoint PPT Presentation

ayala
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?
105 Views
Download Presentation

Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozwój&Infrastruktura – zarabiaj na boomie inwestycyjnym w infrastrukturę najbardziej dynamicznych krajów przy 100 % gwarancji kapitału

 2. Charakterystyka produktu Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Produkt oparty o: indeks spółek związanych z infrastrukturą na rynkach rozwijających się Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure na tle indeksu S&P 500 Forma prawna: polisa na życie Historyczna stopa zwrotu:** 197 % brutto (wynik za okres 30.03.2003 – 30.03.2007) przy partycypacji 81 % Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja kapitału:* 100 % Potencjalny zysk: nieograniczony Partycypacja we wzroście: 100 % ubruttowiona, brak „podatku Belki”*** (netto 81%) Minimalna kwota: 10.000 zł Okres subskrypcji: 26.06.2008 – 14.08.2008 Ryzyko walutowe: brak Do czasu zakupienia opcji: pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 7 % p.a. Możliwość zaciągnięcia kredytu w MetroBanku na min. 80.000 zł na 73 - 88 % wartości inwestycji pod zabezpieczenie cesji z tego produktu

 3. Dlaczego rynki rozwijające się ? (1) Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? • Istnieje wiele powodów, dla których kraje rozwijające się notują znakomite wyniki oraz istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że trend ten zostanie podtrzymany w najbliższych latach. • Skupiając się najpierw na wydarzeniach gospodarczo-politycznych na świecie można wskazać wiele tendencji, które dokonały olbrzymiego przeobrażenia globalnej gospodarki sprzyjając niespotykanemu dotychczas rozkwitowi krajów rozwijających się. Olbrzymia część z nich powinna następować także w latach kolejnych: • Nastąpiła demokratyzacja i/lub otwarcie się gospodarcze krajów takich jak, wymieniając tylko najbardziej znane przykłady, Chiny, Rosja i Ukraina. • Kraje rozwijające się pochodzące z naszego regionu i Ameryki Łacińskiej zaczęły integrować się gospodarczo i politycznie z krajami wysoko rozwiniętymi, co pomaga w ich unowocześnianiu, zwiększa zaufanie inwestorów do tych krajów i wzmaga pomoc finansową krajów bogatszych. • Kraje wysoko rozwinięte w ostatnich kilkunastu latach znacznie ograniczyły politykę protekcjonizmu, stawiając wolny handel jako jedną z głównych zasad w stosunkach międzynarodowych.

 4. Dlaczego rynki rozwijające się ? (2) Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? Dlaczego rynki rozwijające się ? (2) • Trwający od kilkunastu już lat rozkwit globalnej gospodarki oznacza olbrzymi wzrost popytu na surowce, których wydobycie i przetwórstwo pozwala na szybki rozwój ekonomiczny krajów rozwijających się dzięki względnie niskim wymaganiom technologicznym oraz istotnej roli taniej siły roboczej w tych przemysłach. Sprawdza się zatem prawo, że największymi beneficjentami rozkwitu globalnej gospodarki są kraje rozwijające się. • Tak szybki rozwój stwarza wyjątkową szansę na dynamiczny, niespotykany nigdzie indziej, wzrost wycen spółek w tych krajach. • Na te czynniki nakłada się dodatkowe przyspieszenie, które jest możliwe dzięki coraz bardziej swobodnemu w skali światowej przepływowi kapitałów, technologii najlepszych menedżerów i know-how. Tym samym potencjał wzrostu krajów rozwijających stale się powiększa. • Tendencje jakie mogą pojawić się w globalnym świecie lub nawet już postępują, a mogą być dalszymi impulsami do szybkiego rozwoju krajów rozwijających się to m.in..: • Olbrzymi potencjał wzrostu w krajach, które mają dużą szansę w najbliższym czasie rozszerzyć listę krajów rozwijających się: Afryka, Bliski Wschód, kraje byłego ZSRR. Takie tendencje będą impulsem do dalszego rozwoju także dla krajów z naszego koszyka.

 5. Dlaczego rynki rozwijające się ? (3) Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? • Część krajów azjatyckich oraz naszego regionu coraz silniej pretenduje do rozwoju przemysłu w kierunku wysokich technologii i zaawansowanych usług, a także prowadzenia ekspansji na kraje rozwinięte. Dzięki tym tendencjom rośnie potencjał wzrostu wartości takich spółek. • Pojawiają się sygnały o obaleniu jednego z ostatnich bastionów polityki protekcjonistycznej jakimi są polityki rolne krajów wysoko rozwiniętych. Zmniejszenie ceł, dotacji i innego rodzaju barier dałoby impuls do rozwoju krajów najbardziej zacofanych, których bogacenie się mogłoby otworzyć nowe rynki zbytu dla produktów mniej zaawansowanych technologicznie

 6. Dlaczego infrastruktura ? (1) Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? • Można podać wiele argumentów za tym, że w najbliższych kilku latach będzie miał miejsce bezprecedensowy boom w inwestycjach w infrastrukturę w krajach rozwijających się: • Niedobory w infrastrukturze w krajach rozwijających się, wynikające z wieloletniego stanu niedofinansowania, stały sięde facto w ostatnim czasie barierą rozwoju gospodarczego. Infrastruktura nawet jeśli jest to jej jakość odbiega od wymogów nowoczesnej gospodarki i społeczeństw. Inwestycje w nią stają się więc absolutną koniecznością. Wg danych Banku Światowego konieczne jest praktycznie dwukrotne zwiększenie nakładów na inwestycje w infrastrukturę z obecnych 2-4 % do 5,5 % PKB • Co więcej dla części krajów rozwijających się poziom infrastruktury stał się wyróżnikiem ich konkurencyjności w momencie gdy nie są w stanie konkurować ceną siły roboczej np. z Chinami • Wszystko to byłoby niemożliwe gdyby nie fakt, że po raz pierwszy w historii kraje emerging markets mają do dyspozycji olbrzymie środki na sfinansowanie tych inwestycji dzięki wieloletniej koniunkturze na surowce, otwarcie się krajów rozwiniętych na import towarów i usług z krajów rozwijających się oraz środki pomocowe dzięki integracji w ramach chociażby UE. Takie kraje jak Chiny i Rosja są obecnie jednymi z największych posiadaczy rezerw walutowych, a kraje arabskie, chińskie i indyjskie stają się strategicznymi inwestorami w największych i najbardziej znanych bankach inwestycyjnych, koncernach informatycznych, motoryzacyjnych czy klubach piłkarskich

 7. Dlaczego infrastruktura ? (2) Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? • Część inwestycji zostanie wymuszona przez organizację w krajach rozwijających się kilku wielkich imprez światowych takich jak: Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie w 2012 czy też Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 • Wg danych ONZ przez 25 lat co tydzień będzie przybywało 1 mln mieszkańców miast, którzy będą tworzyć zapotrzebowanie na drogi, transport, energię elektryczną, wodę i inne usługi związane z infrastrukturą • Skala boomu inwestycyjnego, którego prawdopodobnie będziemy świadkami w najbliższych latach, może być porównywalna jedynie z inwestycjami w odbudowę Europy po II Wojnie Światowej finansowanymi z Planu Marshalla. • Jeden z najbardziej znanych banków inwestycyjnych na świecie Merrill Lynch prognozuje, że inwestycje w infrastrukturę krajów rozwijających się w ciągu najbliższych 3 lat przekroczą 1 bln dolarów, co daje ponad 333 mld dolarów rocznie

 8. Dlaczego USA ma nieznaczny potencjał wzrostu ? (1) Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? • Z drugiej strony gospodarka Stanów Zjednoczonych przeżywa obecnie pewne trudności, których przezwyciężenie może być bardzo trudne i nawet jeślisię to uda koszty tego będą rzutować na mniejszej dynamice wzrostu, której i tak nawet w okresie boomu trudno porównać do tej notowanej na rynkach rozwijających się. Do czynników, na które warto zwrócić uwagę należą m.in.: • Kryzys na rynku nieruchomości i rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku, który nie tylko odbił się stratami instytucji finansowych, ale także odbija się na gospodarce w postaci zagrożeniu dla konsumpcji, która jest fundamentem wzrostów amerykańskiej gospodarki • Jednocześnie trudno oczekiwać szybkiego wzrostu od gospodarki, która rozwija się już blisko maksimum możliwości, przy bardzo niskim bezrobociu, gdzie każdy wzrost wydajności jest bardzo trudny do osiągnięcia, utrzymuje się stale już bardzo wysoki popyt wewnętrzny i poziom zadłużenia społeczeństwa i brak jest miejsca na dalszy znaczny wzrost sprzedaży detalicznej a presja inflacyjna jest poważnym zagrożeniem • W skali makroekonomicznej obserwujemy znaczną presję inflacyjną nasilaną przez bardzo wysoki deficyt budżetowy i tym samym rosnące zadłużenie kraju, a także słabnącego dolara co skutkuje dodatkowym impulsem inflacyjnym z uwagi na drożejący import

 9. Dlaczego USA ma nieznaczny potencjał wzrostu ? (2) Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? • Kolejnym deficytem , który od dawna jest na bardzo wysokim niezrównoważonym poziomie jest deficyt obrotów bieżących oraz deficyt handlowy. Coraz trudniej jest go sfinansować emisją dolara, który to traci na znaczeniu jako waluta światowa i pieniądz budujący światowe rezerwy walutowe. Taką rolę dolar powoli traci na rzecz euro. • Wysokie ceny surowców, które dla innych krajów nie są tak dotkliwe (umacnianie się innych walut względem dolara łagodzi wzrost tych cen) w USA stają się pewnym znaczącym problemem zarówno z uwagi na swój inflacjogenny charakter jak i obniżenie siły nabywczej społeczeństwa i tym samym obniżenie popytu wewnętrznego, co nie wróży potencjałowi utrzymania obecnego poziomu wzrostu PKB i tym samym znacznych wzrostów wycen spółek. Jest to o tyle istotne, że swój bardzo dynamicznych rozwój gospodarka amerykańska zawdzięcza w głównej mierze wydatkom konsumpcyjnym obywateli.

 10. Z jakich spółek złożony jest aktualnie indeks ? Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)?

 11. Zyski Historyczne Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? Poniżej znajduje się wykres prezentujący ubruttowiony zysk historyczny z lokaty w zależności od dnia, w którym zakończyłaby się lokata*****

 12. Przykłady obliczenia zysku Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? Na poniższym przykładzie zaprezentowano możliwe przykładowe zachowanie się indeksu infrastruktury oraz indeksu S&P500 w czasie. Dla ustalenia podstawy do naliczenia partycypacji w zysku dla inwestora należy obliczyć średni poziom indeksu infrastruktury z ostatnich 8 kwartalnych obserwacji i obserwacji po 2 roku (w przykładzie jest to wzrost o 135 %) oraz tą samą średnią dla indeksu S&P500 (wzrost o 25,6 %). Podstawą naliczenia zysku dla inwestora będzie różnica między tymi wynikami czyli w tym przypadku 109,4 %.**** Podstawa naliczenia zysku dla inwestora

 13. Najważniejsze korzyści Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? • Do najważniejszych zalet produktu należą: • partycypacja we wzroście potencjalnie jednego z najbardziej dynamicznych indeksów, co wynika z wyjątkowego potencjału wzrostu inwestycji w infrastrukturę w krajach rozwijających się • 100 % gwarancji kapitału* • bardzo duży potencjał zysku • nieograniczony zysk • zabezpieczenie przed zakończeniem inwestycji „w dołku” dzięki efektowi uśredniania kwartalnego w ostatnich latach • zwolnienie produktu z podatku Belki dzięki formie prawnej*** • brak ryzyka walutowego • wysokie oprocentowanie środków przed zakończeniem subskrypcji • możliwość zysku także w przypadku spadku indeksów (zysk zależy od nadwyżki indeksu infrastruktury nad S&P500, bez względu na to czy ruch jest dodatni czy ujemny)

 14. Dla kogo jest ten produkt ? Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? • Inwestor: • zainteresowany czerpaniem zysków z silnego wzrostu krajów rozwijających się, w szczególności przewidywanego boomu w infrastrukturze w tych krajach • zainteresowany produktem z 100 % gwarancją kapitału z potencjałem dużo wyższych zysków* • zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych inwestujących w krajach rozwijających się • zarówno posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i nie posiadający takich doświadczeń

 15. Jak zabezpieczyć sobie przyszłość ( zmniejszyć lukę w dochodzie)? * Inwestycja „Rozwój&Infrastruktura” nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Merrill Lynch InternationalGlobal Markets and Investment Banking, dane za okres 30.03.2003 – 30.03.2007. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. *** Zgodnie z art.. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. **** Źródło: Obliczenia własne. Wymienione wyniki są prezentacją możliwego scenariusza i nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. ***** Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Merrill Lynch InternationalGlobal Markets and Investment Banking, dane za okres 02.01.2002 – 20.12.2007. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.

 16. Dziękuję za uwagę