1 / 17

Genombrottsmetoden

Genombrottsmetoden. Förbättringsmodell - T Nolan, D Berwick. mål!. Vad vill vi åstadkomma?. Hur vet vi att en förändring är en förbättring ?. mått!. idéer!. Vilka förändringar kan leda till en förbättring?. Agera. Planera. test!. PDSA-cirkeln. Studera. Gör (Do).

ayala
Download Presentation

Genombrottsmetoden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Genombrottsmetoden

 2. Förbättringsmodell- T Nolan, D Berwick mål! Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! idéer! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do)

 3. Förbättringsmodell- T Nolan, D Berwick mål! Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! idéer! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do)

 4. Syfte • Varför gör vi det här • För vilka gör vi det här - målgruppen? • Vilken enheter berörs?

 5. Resultatmål PatientfokuseratBeskriver vårdens resultat, det vi ska åstadkomma för patienten Processmål Beskriver våra åtgärder, det vi gör för att uppnå resultatmålet

 6. Formulera målet – exakt vad är det vi vill uppnå? • Formulera målet utifrån syftet • Vilka patienter vill vi förbättra något för? • Målet ska uttryckas i siffror - hur bra ska det bli? • Ange datum när målet ska vara uppfyllt

 7. SMARTA mål Synliga Lättare att få med fler och sprida projektet Mätbara För att veta om det är en förbättring Accepterade Det krävs vilja till förändring Realistiska Vi måste kunna påverka Tidsatta Skapar förändringstryck Användbara Hjälp i det löpande arbetet

 8. Exempel • Processmål: • Träna benstyrka och teknik 3 dagar/ vecka • Träna löpning 3 dagar/vecka • Kost – äta proteinrik kost 5 dagar/vecka • Resultatmål: Öka längdhoppet till 7,5 meter

 9. Förbättringsmodell- T Nolan, D Berwick mål! Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! idéer! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do)

 10. Att mäta resultat Att mäta är en grundsten i allt förbättringsarbete Mät för att se att förändringarna leder till förbättringar!

 11. Förbättringsmodell- T Nolan, D Berwick mål! Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! idéer! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do)

 12. Förbättringsmodell- T Nolan, D Berwick mål! Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! idéer! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do)

 13. Planera Agera Planera Gör Studera • Vad behöver vi ta reda på innan testen påbörjas? • Vilken/vilka förändringar tror vi kommer att leda till målet? • Vilken förändring ska vi börja med att testa och mäta? • Hur ska data samlas in? • Planera detaljer;Vem gör vad, när, var och hur?

 14. Gör • Genomför förändringen i liten skala (litet antal patienter, litet antal vårdgivare) • En liten förändring blir arbetsmässigt, kostnadsmässigt och känslomässigt enklare att genomföra • Dokumentera problem och oförutsedda observationer Agera Planera Gör Studera

 15. Studera • Studera, analysera och tolka data. • Jämför resultaten med ert mål. • Behöver vi testa i större skala? Agera Planera Gör Studera

 16. Agera/Lär • Var förändringen en förbättring? • - om ja, genomför förändringen i större skala • om nej, planera för test av ny förändring • Testa er fram till en förändring som verkligen blir en förbättring! • Standardisera Planera Agera Studera Gör

 17. Test i liten skala • Enklare • Kostnadseffektivt • Känslomässigt ej så laddat • Tips att testa förändringen på en patient, en sal eller under en dag

More Related