uzunk pr haskova tarimsal sanay gel t rme projes l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 379 Views
 • Uploaded on

Bu Proje AB Tarafından Desteklenmektedir. DOÇ. DR. SEFER GÜMÜŞ PROJE BAŞ KOORDİNATÖRÜ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ. UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ. Referans No.: 22.04.2011 ( CSD-II-FA-19 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uzunk pr haskova tarimsal sanay gel t rme projes

Bu Proje AB Tarafından Desteklenmektedir.

DOÇ. DR. SEFER GÜMÜŞ

PROJE BAŞ KOORDİNATÖRÜ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

UZUNKÖPRÜ - HASKOVA TARIMSAL SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİ

 • Referans No.: 22.04.2011 (CSD-II-FA-19)
1 projen n b lge ht ya lari ve sorunlariyla lg s
1- PROJENİN BÖLGE İHTİYAÇLARI VE SORUNLARIYLA İLGİSİ
 • Bölgedekiekonomitarımadayalısanayilerdenoluşmaktadır.TarımsalsanayininbaşlıcaürünleriBuğday,ayçiçeğveçeltiktir..Uzunköprüveköylerinde 35 adetÇeltik fabrikası,28 adetayçiçeğiyağfabrikasıve 15 adet un fabrikasıvardır.
slide3

Bölgede 1.450 işyerivefabrikada 4823 kişilikistihdamalanıvardır.Fabrikalarınkapanmasıile 2.025 kişiişsizkalmıştır.

 • Plansızlıkve programsızlıknedeniyleFabrikaveişyerlerindeistihdamgiderekazalmıştır…İşadamlarına,fabrikaveişyerlerindeçalışanlaraekonomivetarımsal alt yapılarınişletilmesikonularındaeğitimverilecek.
slide4

Tarımsal alt yapınındesteklenmesi , tarımsalürünlerinişlenmesikonularındayatırımcılarveüreticilerbilgilendirilecek.

 • Yatırımlaryenidenyapılandırılarakteşviktenyararlanmalarısağlanacakveistihdamartırılacaktır.
hedef gruplar
HedefGruplar
 • Proje, Uzunköprü,KeşanveEdirne’dekiyatırımcı,üreticiveişadamlarınayöneliktir. AyrıcaBulgaristanHaskova’datarımsalsanayisektörütemsilcileriveüreticileri de yararlanacaktır.
projenin n ihai f aydalan c lar
ProjeninNihaiFaydalanıcıları
 • Tarımsalsanayidekifabrikalarınsahipleri,çalışanları,ticaret, sektörütemsilcileri,HaskovaTicaretveSanayiOdası,UzunköprüTicaretveSanayiOdası: 255 kişi,
 • Tarımsalsanayifabrikaveişyerlerindeçalışan:315 kişi
slide7

Yerelmakamlarveuzmantemsilciler:

55 kişi

 • Tarımuzmanları, üreticivearacıkurumlar: 35 kişi
 • Bilimadamları,öğretimüyelerive
 • üniversiteöğrencileri: 45 kişi

nihaiyararlanıcılardır…

projemizin hedef gruplar n sorunlar ve htiya lar ile lgisi
Projemizin HedefGruplarınSorunlarıveİhtiyaçlarıileİlgisi
 • Hedefgruplaraveyararlanıcılaratarım,ticaretvesanayialanlarındaeğitimverilecek.
 • İşadamlarıvesanayicilerinyatırımteşviklerindenyararlanmalarısağlanacak.Yarımkalmışvekapanmışfabrikalarınçalıştırılmasıiçinönerilergeliştirilerekeylemplanlarıyapılacak.
slide9

ÜreticiveçalışanlarEkonomiyi,ihracatı,ithalatıvepazarlamailemüşteriilişkileriniöğreneceklerbusayedeişyerlerivefabrikalarkapanmaktankurtulacak,işsizlikazalacakveistihdamartacaktır.ÜreticiveçalışanlarEkonomiyi,ihracatı,ithalatıvepazarlamailemüşteriilişkileriniöğreneceklerbusayedeişyerlerivefabrikalarkapanmaktankurtulacak,işsizlikazalacakveistihdamartacaktır.

 • TürkiyeveBulgartarafındayapılacakfaaliyetveetkinliklerleTarımveticaretsektöründeakıllıyatrırımlaryapılacakve .İkiülkearasındatarımsalticaretartacaktır.TarımsalSanayidekiüretimartışıileİstanbul’ayakınolanUzunköprü’nünekonomisindecanlanmaolacaktır.
slide10

ProjemizleMeriçnehrininsutaşkınlarındantarımarazisivefabrikalarınkorunmasıiçinprojelergeliştirilecektir.ProjemizleMeriçnehrininsutaşkınlarındantarımarazisivefabrikalarınkorunmasıiçinprojelergeliştirilecektir.

 • Doğalçevrekorunacakvekırsalkesimkalkınacaktır.
 • Tarımsalsanayiişletmelerininiçvedışpazarlardarekabetgücüartacaktır.
 • Uzunköprüvebölgedeyaşayaninsanlarınyaşamkalitesiveköylerinkalkınmasısağlanacaktır.
projede belirtilen hedeflerin ncelikleri
ProjedeBelirtilenHedeflerinÖncelikleri
 • ProjekapsamındaUzunköprüveçevresiileHaskova’dafabrikaveişletmelerinkarlıçalışmalarıiçinbilgilendirmesağlanacak.Karşılıklıişbirliğianlaşmalarıimzalanarakortaklıklargeliştirilecek.Bilgialışverişivedeneyimpaylaşımısağlanarakprojehedeflerineulaşılmasısağlanacak.
slide12

Uzunköprüveçevresindetarımsalsanayiningeliştirilmesiilesürdürülebilirsosyalveekonomikkalkınmasağlanacaktır.Projeortaklarınınyanısıra,diğeryerelotoriteveilgilikurumlarınprojegeliştirmeveuygulamakapasiteleriartırılacak.Uzunköprüveçevresindetarımsalsanayiningeliştirilmesiilesürdürülebilirsosyalveekonomikkalkınmasağlanacaktır.Projeortaklarınınyanısıra,diğeryerelotoriteveilgilikurumlarınprojegeliştirmeveuygulamakapasiteleriartırılacak.

2 projen n tanimlanmasi ve etk l l
2- PROJENİN TANIMLANMASI VE ETKİLİLİĞİ
 • ProjeninGenelHedefleri:
 • ProjemizleyerelekonomikişbirliğibağlarıkurularakgüçlendirilecekveYatırımlarkarşılıklıolarakdesteklenecektir.Ekonomikpotansiyelinortayaçıkmasınaveyatırımlaradönüştürülmesineçalışılacaktır.Tarımadayalıfabrikaveişletmelerinkarlıçalıştırılmalarıveiflastankurtarılmalarınaçalışılacak, bölgedeekonomikkalkınmahızlanacakveistihdamartarakişsizlikazalacaktır.
slide14

Projeyerelvebölgeseldüzeydesanayiciveişadamlarınıbirarayagetirerek, çeşitlitoplantılardüzenleyerekkarşılıklıfikiralışverişindebulunmalarınaolanaksağlayacaktır.AvrupaBirliğinindahafazlatanınmasınavefarkındalığınınyaratılmasınakatkısağlayacaktır.

 • Projemiz 18 aylıksüredetamamlanacaktır.
beklenen sonu lar
BeklenenSonuçlar:
 • İkiülkearasındaortakyatırımlarteşvikedilerekartacak.Uzunköprü’debilgisizliknedeniylekapatılanveyaiflasedenfabrikalaryenidenüretimegeçecek.İstihdamartacakveişsizlikazalacak.Kırsalvekentselkalkınmabirliktesağlanacak.ÇevrekirliliğiönlenecekveMeriçnehrinintaşmasındankaynaklanansorunlaraçözümbulunacak.
slide16

Tarımsalsanayiişletmelerininüretimleriİstanbul’agönderilereksağlanangelirileilçeninekonomikkalkınmasısağlanacaktır.Tarımsalsanayiişletmelerininüretimleriİstanbul’agönderilereksağlanangelirileilçeninekonomikkalkınmasısağlanacaktır.

 • ProjekapsamındaYunanistanileUzunköprüarasındabulunan ESKİKÖY SINIR kapısınınaçılmasıiçinaltyapıçalışmalarıyapılarakprojelergeliştirilecek.Buanlamdasınırticaretiartacakvehalkıngelirdüzeyiartacaktır.
projede nerilen f aaliyetler
Projede ÖnerilenFaaliyetler
 • Projeekibininoluşturulması,
 • UzunköprüTicaretveSanayiOdasıileHaskovaTicaretveSanayiOdasıprojeönhazırlıkları,
 • Projeekibitoplantıları,
 • Basıntoplantısıveprojenintanıtımınınyapılması,
 • Projeyitanıtıcıdökumanlarınhazırlanmasıvesanayibaşvuruformlarınınhazırlanması,
slide18

WEB sitesindeyayınlanacakkonularınveiçeriklerininbelirlenmesi,

 • WEB sitesinintasarımı,
 • Eğitimseminerimekanlarınınhazırlanmasıveseminerprogramınınoluşturulması,
 • Tarımsalsanayiveticaretrehberininhazırlanması,
 • SanayiAraştırmaveGeliştirmeMerkezinin (ARGE) kurulması,
 • Projenin final basıntoplantılarınınyapılması,
 • Projesonuçraporlarınınhazırlanması.
projedek ortaklarimiz
PROJEDEKİ ORTAKLARIMIZ

1.Ortak:Bulgaristan-HaskovaTicaretveSanayiOdası,TarımsalSanayiningeliştirilmesiveortakyatırımlarındesteklenmesikonusundaprojemizdeişbirliğisağlayacak. Projemizinfaaliyetveetkinliklerinekatılarakhedeflereulaşmamızısağlayacaktır.UzunköprüTicaretveSanayiOdasıileUlusalveuluslararasıalandabirçokişbirliklerivardır.AB Projelerindeoldukçadeneyimsahibidir.

slide20

2.Ortak:UzunköprüTicaretBorsası,Tarım

üreticisiçiftçilerinfinansalvefizikselyönden

desteklenmelerineyardımsağlayacak,

Projemizdefaaliyetveetkinliklerinekatılacak,

UzunköprüTicaretveSanayiOdasıile

yatırım,üretimalanlarındaulusalveuluslararası

işbirliğiiçindeçalışmaktadırlar.

projenin tirak ileri
Projeninİştirakçileri
 • İştirakçi:UzunköprüİlçeTarımMüdürlüğü

Projemizebilgiveteknikdesteksağlayacak.

Projemizeistatistikselbilgilersağlayacak ,

teknikeğitimverecek , araştırmave

geliştirmelerimizeyardımcıolacaktır.

Ayrıcatümfaaliyetveetkinlikilerimize

katılacaktır.

slide22

2. İştirakçi:UzunköprüZiraatOdası :Projemizinfaaliyetveetkinliklerinekatılarakhedeflereulaşmamızakatkısağlayacak.

Projemizinsonuçlandırılmasındavesürdürülebilirliğindedestekverecektir. AyrıcaUzunköprüBelediyeBaşkanlığı,Projemizinfaaliyetveetkinliklerindeyardımcıolacak.Uzunköprüyerelbasını,projemizinfaaliyetveetkinliklerinintanıtım,çalışmalarınınhedefkitlelerevehalkaduyurulmasıiçinkatkıdabulunarakfaaliyetlereyardımcıolacak.

3 projen n s rd r leb l rl
3- PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
 • TARIMSAL SANAYİNİN GELİŞTİRLMESİ Projesitamamlandıktansonraİşadamlarının,ticaretileuğraşanlarınfaaliyetveetkinliklerinigerçekleştirmedeUzunköprüTicaretveSanayiOdasıfinansaldesteksağlayacaktır. UzunköprüTicaretBorsasıProjeninhedefkitleleriolanüreticiçiftçilerlefinansalvefizikseliletişimlerinisürdürecekveüreticileredestekverecektir.. UzunköprüilçeTarımMüdürlüğüÜreticiçiftçilereeğitimveseminer ,çalışmalarındayardımcıolmayıtaahhütetmiştir.
slide24

UzunköprüBelediyeBaşkanlığıyereldüzeydeticaretsektörününgeliştirilmesiiçin UTSO ileişbirliğiiçindeolacağınıtaahhütetmiştir. Yerelyazılıvegörselbasınbuprojeninsürdürülebilirliğindeyapılacakçalışmalarıyakındantakipederekkamuoyunusüreklibilgilendirecektir.

UzunköprüKaymakamlığıdaaynışekildesürdürülebilirlikçalışmalarınınizleyicisiolacaktır.