sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja
Download
Skip this Video
Download Presentation
SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA. Uredila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante Živković. 2010. godina Prvostupanjski sudovi 301.073 predmeta primljeno sveukupno u radu 473.448 predmeta po sucu 800 predmeta VPS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA' - axelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja
SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA

Uredila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante Živković

slide2
2010. godina

Prvostupanjski sudovi

301.073 predmeta primljeno

sveukupno u radu 473.448 predmeta

po sucu 800 predmeta

VPS

Po žalbi zaprimljeno 37.732 predmeta

slide3
63 suda po zakonu

61 sud aktivan

Sudaca – 382 prvostupanjskih;

42 drugostupanjskih

Ukupno: 424 suca

Prema vrstama prekršaja – preko 100 zakona

slide4
Prekršajem se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.
slide5
Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, prekršajni se postupak pokreće:1. izdavanjem prekršajnog naloga,2. podnošenjem optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja.
slide6
Ovlašteni tužitelj

Ovlašteni tužitelji su:

1. državni odvjetnik,2.tijelo državne uprave,3. pravna osoba s javnim ovlastima,4. oštećenik.

slide7
započinjanje prekršajnog postupka

Prekršajni postupak započinje:1. otvaranjem glavne rasprave,2. u postupku bez glavne rasprave, ispitivanjem okrivljenika ili izvođenjem drugog dokaza.

slide8
Mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika i uspješno provođenje prekršajnog postupka

Mjere opreza:

Uhićenje

zadržavanje

slide9
Odluke u prekršajnom postupku

Odluke u prekršajnom postupku su: - presuda, - rješenje, - naredba.

Presudu donosi samo sud.

Prekršajni nalog, rješenje i naredbu donose i druga tijela koja sudjeluju u prekršajnom postupku.

specifi nosti urnog postupka
Specifičnosti žurnog postupka

Ispitati u roku od 24 sata okr.

Provodi se u odnosu na maloljetnike,

uhićenike i zadržane osobe

maloljetnik
Maloljetnik

Maloljetnik je osoba koja je navršila četrnaest a nije navršila osamnaest godina života.

Mlađi maloljetnik je osoba koja je navršila četrnaest a nije navršila šesnaest godina života.

Stariji maloljetnik je osoba koja je navršila šesnaest a nije navršila osamnaest godina života.

slide12
Nadležni sud

- Mjesno nadležan sud prebivališta odnosno boravišta

- Iznimka: sud mjesta počinjenja prekršaja

slide13
Maloljetnika se poziva a i dostavljaju mu se druga pismena preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije moguće zbog potrebe hitnog postupanja ili drugih opravdanih okolnosti.
odluke
Odluke

U postupku:

presuda (kazna)

rješenje (obustava postupka, odgojna mjera)

Obrazloženje rješenja, opis prekršaja

vrste sankcija
Vrste sankcija

Odgojne mjere (mladji i stariji maloljetnik)

Zaštitne mjere

Kazne (novčana kazna i maloljetnički zatvor)

slide16
Odgojne mjere su:

sudski ukor,

posebne obveze,

upućivanje u centar za odgoj.

slide17
(1) Sud može maloljetniku odrediti jednu ili više posebnih obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.
slide18
(2) Sud može maloljetniku odrediti obvezu:

.

.

4. da se uz suglasnost maloljetnikovoga zakonskog zastupnika podvrgne odvikavanju i liječenju od droge ili drugih ovisnosti,

.

.

slide19
Upućivanje u centar za odgoj

Određeni broj sati od min.8 do max.14 dana

Neprekidni boravak u trajanju od 8 dana

slide20
Novčana kazna

Starijem maloljetniku

Ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom

Izriče sud

Neplaćanje kazne - prisilno naplatiti na imovini maloljetnika, roditelja.

slide21
Maloljetnički zatvor

Min. 3 dana, max. 10 dana

Prije izricanja kazne maloljetničkog zatvora, sud može prethodno pribaviti mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb o primjerenosti te kazne.

slide22
Zaštitne mjere

obvezno psihijatrijsko liječenje (?)

obvezno liječenje od ovisnosti(?)

protjerivanje stranca iz zemlje,

oduzimanje predmeta

zabrana upavljanja motornim vozilom.

- zaštitne mjere propisane lex specialis-om

slide23
Posebnosti

Žurni se prekršajni postupak vodi:

- ...

- 2. protiv maloljetnog počinitelja prekršaja,

- 3. protiv uhićenika (članak 134. stavak 4.),

- 4. protiv okrivljenika kojem je određeno zadržavanje (članak 135. stavak 1.),

- ...

- 6. po prigovoru protiv obaveznog prekršajnog naloga, zbog poricanja prekršaja.

zakon o za titi od nasilja u obitelji
ZAKON

O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

NN: 137/09; 14/10; 44/10; 60/10

Temu obradila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH

Branka Žigante Živković

lanak 1
Članak 1.

1) Ovim se Zakonom propisuje što je nasilje u obitelji, osobe koje se smatraju članovima obitelji u smislu ovoga Zakona, te vrste i svrha prekršajno-pravnih sankcija za počinjenje nasilja u obitelji.

2) Svrha je ovoga Zakona prevencija, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji, primjenom odgovarajućih mjera prema počinitelju, te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja.

lanak 4
Članak 4.

Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja

sankcije
Sankcije :

Novčane

Zatvor

Zaštitna mjera

Alternativne sankcije PZ

lanak 11
Članak 11.

Zaštitne mjere:

Obveznog psihosocijalnog tretmana

Zabrane približavanja žrtvi nasilja

Zabrane uznemiravanja ili uhođenja

Udaljenja iz stana ili kuće

- ….

mjere opreza

lanak 19
Članak 19.

- Po sadržaju preventivna mjera radi momentalne zaštite žrtve

- Odluka u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva

obveza prijavljivanja
Obveza prijavljivanja

Neprijavljivanje kaznenog djela (KZ, čl.300)

Prekršajna odgovornost (ZZNO, čl.8)

lanak 8
Članak 8.

Zdravstveni radnici, stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, obiteljske prevencije i zaštite, odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama, udrugama civilnog društva u djelokrugu djecei obitelji obvezni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. ovoga Zakona za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

neprijavljivanje po injenog kaznenog djela
Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela

Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine, kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje težeg kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost

Kaznit će se i psiholog i djelatnik skrbništva ako je djelo počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi

zaklju ak
Zaključak

Uglavnom zadovoljavajuća zakonska regulativa u RH

Povećati učinkovitost državnih tijela koja su se dužna baviti nasiljem

Nasiljem u obitelji se moraju baviti svi segmenti društvene zajednice,a ne samo represivni aparat (dobro definirano u Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji (NN 182/04 )

slide39
Svrha zakona

se gubi

njegovom

ne primjenom !!!

ad