slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ambuba

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Ambuba - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Ambuba. Амбуба. Tikslas. Цель. Apibrėžti egzistuojant į natūralų poreikį susiejant su esamu Ambuba produktu ir esamo produkto išgryninimas. Обозначить и связать существующую натуральную потребность с существующим Амбуба продуктом, а также адаптировать этот продукт к этой потребности.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ambuba' - axelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ambuba

Амбуба

slide2
Tikslas

Цель

Apibrėžti egzistuojantį natūralų poreikį susiejant su esamu Ambuba produktu ir esamo produkto išgryninimas.

Обозначить и связать существующую натуральную потребность с существующим Амбуба продуктом, а также адаптировать этот продукт к этой потребности.

slide3
Portalų situacija

Ситуация порталов

 • Be verslo portalų E erdvėje dominuoja:
 • socialiniai portalai (facebook, pazintys, panašūs), kuriuose galima bendrauti, keistis savo gyvenimais ir asmeniniais įvykiais.
 • naujienų portalai (delfi, lrytas, kiti panašūs bei tarptautiniai) , kuriuose galima sužinoti šviežiausius įvykius ir sensacijas.
 • Кроме бизнес-порталов в интернет пространстве доминируют:
 • социальные сети (facebook, pazintys, похожие), где можно общаться, обмениваться тем, что происходит в жизни, событиями из личной жизни.
 • новостные порталы(delfi, lrytas, и похожие, а также зарубежные), где можно узнать самые свежие события и сенсации.
slide4
Ambuba bendruomenės įžvalgos

Обзор сообщества на Амбубе

Įvairūs portalai įvairiai klasifikuoja žmonių grupes ir į jas taikosi. Pagal amžių, lytį, kitus bendrus, vienijančius grupes bruožus.

Kokia Ambuba žmonių grupė? Arba kokiu pjūviu ‘išpjauti’ visuomenę, kuriai Ambuba bus aktualus ir sieks patenkinti poreikius?

Tikslinga imti grupę žmonių, kuri:

1. Bus plati.

2. Bus žingeidi.

3. Bus universali elgesio prasme.

4. Bent dalinai atitiks esamą Ambuba.

Различные порталы по-разному классифицируют группы людей и ориентируются на них. По возрасту, полу, другим общим чертам, объединяющим группы.

Какая группа людей посещает Амбубу? Или какой сегмент «выделить» из общества, которому Амбуба будет интересна и сможет удовлетворять потребности?

Правильно брать группу людей, которая

1. Будет широкой.

2. Будет жаждать знаний.

3. Будет универсальна по своему поведению.

4. Хотя бы отчасти совпадает с существующей Амбубой.

slide5
Ambuba bendruomenės išgryninimas

Определение сообщества Амбубы

Žmonių visuomenė skyla į dvi pagrindines dalis –‘veikiantys’ ir ‘neveikiantys’.

Koks yra ‘veikiantis’ žmogus?

Tai žmogus, kuris aktyviai arba mažiau aktyviai, sąmoningai arba nesąmoningai ieško geresnio gyvenimo galimybių, kuria šeimas, gimdo vaikus, rūpinasi buitimi, savo turtu, o tam, kas ypač svarbu, – jam būtinas asmeninis augimu.

Koks yra ‘neveikiantis’ žmogus?

Tai žmogus, kuris plaukia pasroviui, nesprendžia savo problemų, neieško sprendimų, jam kaip yra taip gerai.

Tikėtina, kad didžioji visuomenės dalis yra ‘veikiančių’ žmonių, tai yra apie 60-70%.

Люди в обществе делятся на две основные части – «активные» и «не активные».

Какой человек считается активным?

Это человек, который активно или менее активно, осознанно или не осознано ищет возможности улучшить свою жизнь, создаёт семью, заводит детей, заботится о своём быте, имуществе, а для чего особенно важен личностный рост.

Какой человек считается не активным?

Это человек, который плывёт по течению, не решает свои проблемы, не ищет решений, ему хорошо так, как есть.

Считается, что большую часть общества составляют «активные» люди, это около 60-70%.

slide6
Ambuba bendruomenės rizikos

Риск сообщества Амбубы

Šios bendruomenės dydį riboja jos gyvenimiški įpročiai. ‘Veikiantys’ žmonės, natūralu, įvairiai ieško geresnio gyvenimo sprendimų (motyvų, supratimo, kelio, žinojimo, kt.).

Šie sprendimai randami įvairiuose šaltiniuose: žmonėse, drauguose, literatūroje, savo paties patirtyje ir netgi ... kine.

Išvada: Ambuba – internete egzistuojanti alternatyva aukščiau išvardintiems šaltiniams. Tai yra Ambuba konkuruoja su aukščiau išvardintaisiais.

Размер этого сообщества ограничивают его жизненные привычки. Естественно, «активные» люди ищут решения, как улучшить качество жизни (мотивы, понимание, путь, знания и др.)

Эти решения они находят в различных источниках: людях, друзьях, литературе, своём личном опыте и даже… в фильмах.

Вывод: Амбуба – альтернатива всем вышеперечисленным источникам, которая находится в интернете. То есть, Амбуба конкурирует со всем вышеперечисленным.

slide7
Kokį poreikį tenkins Ambuba?

Какую потребность будетудовлетворять Амбуба?

Lengvins kelią į geresnį gyvenimą per savęs tobulinimą.

Tai yra žmogus čia ras viską ko reikia jo asmeninių rezervų atvėrimui ir auginimui, dar daugiau – jis galės rezervais mainytis su kitais žmonėmis ir tuo savo galimybes dar labiau auginti.

Облегчит путь к лучшей жизни через саморазвитие.

То есть здесь человек найдёт всё, что ему нужно для раскрытия своих внутренних резервов и личностного роста – он сможет обмениваться этими резервами с другими людьми и тем самым увеличивать свои возможности на дальнейший рост.

slide8
Kas strategiškai turi įeiti į Ambuba portfolio?

Viskas kas rezultatuoja į geresnio gyvenimo supratimą, žinojimą ir patyrimą:

Asmeninės

erudicijos ir galimybių didinimas

Žmonės gyvai:

online bendravimas

ir soc tinklas.

Iš šiandieninės išorės:

kitos patirtys, kitų įvykiai,

kitų raida.

Žmonių, organizacijų,

kt.

Iš istorijos;

žmonės, asmenybės,

įvykiai.

Iš analogijų:

gyvūnai, augalai, fantastika,

kitas ne žmonių

pasaulis.

Iš savo vidaus:

motyvacija, gyvenimo

būdas, maistas,

šeima, tt.

Tinka visi formatai: trumpi pranešimai, straipsniai, audio/video pateikimas.

Что должно войти в портфолио Амбубы?

Всё, что даёт понимание, знание и ощущение лучшей жизни.

Развитие личной эрудициии увеличение возможностей

Из истории:

люди, личности,

события.

Живые люди:

onlineобщение

и социальная сеть.

Из современноговнешнего мира:

опыт, события,

развитие других

людей, организаций,

и т.д.

Из аналогий:

животные, растения,фантастика,

другой «не людской»мир.

Из своего внутреннегомира: мотивация, образжизни, пища,

семья и т.д..

Подходят все форматы: короткие сообщения, статьи, аудио/видео материалы.

slide9
Kas yra Ambuba?

Что такое Амбуба?

 • Čia yra viskas ko reikia gyvenimo gerinimui. Naujienos, istorijos, analizė ir interviu.
 • Здесь есть всё для улучшения жизни. Новости, истории, анализ и интервью.
slide10
Ko reikia Ambubai?

Что нужно Амбубе?

 • Pirmaeiliai dalykai - išvardinto Ambuba portfolio kokybiškas užtikrinimas.
 • Antraeiliai dalykai, tačiau nepakankami:
 • pasakos;
 • anekdotai;
 • juokeliai.
 • Первостепенные вещи –гарантия качественного портфолио Амбубы.
 • Второстепенные вещи, но не дающие большого трафика:
 • рассказы;
 • анекдоты;
 • приколы.
slide11
Брэнд Амбубы

Ambuba brandas

Čia galime daugiau.

Здесь мы можем больше.

slide13
Ka reikia dar padaryti?

Atsakyti:

1. Kokią informaciją, straipsnius galima gauti/pagaminti?

2. Tikslinga parengti tokiąpuslapio struktūrą, kuri vizualiai atvers jame esantį turinį.

3. Kokia komanda reikalinga turinio užtikrinimui?

4. Kiektai kainuos $?

Что нужно сделать?

Ответить:

1. Какую информацию можно получить/изготовить?

2. Целесообразно подготовить такую структуру страницы, которая визуально раскроет её содержание.

3. Какая нужна команда для создания подходящего содержания?

4. Сколько $ это будет стоить?

ad