Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
България в доклада "Европейската околна среда - състояние и перспективи 2010" PowerPoint Presentation
Download Presentation
България в доклада "Европейската околна среда - състояние и перспективи 2010"

България в доклада "Европейската околна среда - състояние и перспективи 2010"

169 Views Download Presentation
Download Presentation

България в доклада "Европейската околна среда - състояние и перспективи 2010"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. България в доклада "Европейската околна среда - състояние и перспективи 2010" Изпълнителна агенция по околна среда 13.01.2011г., София

 2. Екологични приоритети на 6-та Рамкова програма за действие на ЕС ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 1 ПРИРОДА И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 2 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОТПАДЪЦИ 3 3 3 ОКОЛНА СРЕДА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 4

 3. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ Аномалии на температурата на въздуха в България за период 1988-2009 г. спрямо периода 1961-1990 г. Източник: НИМХ

 4. ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩИТЕ ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ Общи емисии на парникови газове по сектори за периода 1988 – 2008 г., Gg CO2 - екв. През 1988г. емитираните емисии на ПГ са 128015.2гигаграма CO2 – еквивалент (Gg CO2 - екв.), като спадат до 74317.8 Gg CO2 - екв. през 2008 г. Сектор “Енергия” има най-голям дял от общите емисии на ПГ през 2008 г. – 69.5 %. На второ място е сектор “Отпадъци” с 14 % от националните емисии, а на трето място е сектор “Индустриални процеси” – 8.7 %.

 5. ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО Постигане на целите на Протоколаот Киото до 2008 г., Gg CO2 - екв.

 6. ЕНЕРГИЙНАТА ИНТЕНЗИВНОСТ - ключов индикатор за устойчиво развитие Източник: НСИ

 7. ПРИРОДА И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ Защитени територии В края на 2008г. броят на защитените територии е 950 с обща площ 581736 ha (5,1% от територията на страната). xa

 8. Площта на Натура 2000 местата е 33,8% от територията на страната, който е един от най-високите проценти в Европа. НАТУРА 2000

 9. Разпределение по основните типове земно покритие и фрагментация

 10. ЗЕМИ С ПРОМЕНЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 11. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОТПАДЪЦИ

 12. Интензивност на образуванитеотпадъци от опаковки, kg/GDP 1000 €

 13. ОКОЛНА СРЕДА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗДУХА Емисии на вкисляващи вещества, преизчислени в КЕ и индекс на изменението му в България, както и среден КЕ в страните – членки на Европейскатаагенция пооколна среда (ЕАОС)

 14. Оценка на емисиите на вкисляващи вещества на страните – членки на ЕАОС спрямо поетите ангажименти. за тавани на емисии на вредни вещества към 2010 г.

 15. За периода 1990 г. – 2007 г.емисиите на вещества, прекурсори на озон са намалели за България с 16%, докато средно за страните членки на ЕС намалението е от 32%. Емисии на озонови прекурсори(NMVOC еквивалент) в сравнение сангажиментите на страните членки наЕАОС по Директива 2001/81/ЕС и Гьотеборския протокол заограничаване на годишнитенационални емисии

 16. Нивото на замърсяване с ФПЧ10 е основен проблем за качеството наатмосферния въздухна територията на цялата страна. Тенденцията в замърсяването се запазва през годините. Впочти всички пунктове за едногодишен период са измерени повече от допустимите 35превишения на денонощната норма. Замърсяване на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10)

 17. СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ Тенденция в изменението на основните индикатори спрямо базова година 1990г. в %.

 18. Биологична оценка за речните води

 19. Състояние на подземните води /1/ Статистически данни за съдържание на нитрати в подземни води по райони за басейново управление

 20. Състояние на подземните води /2/ Статистически данни за съдържание на нитрати в подземни води по райони за басейново управление

 21. Благодаря за вниманието!