slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson

play fullscreen
1 / 20

”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson

138 Views Download Presentation
Download Presentation

”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen? ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson

 2. Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 2

 3. Ny miljömålsstruktur! Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 3 • Ett övergripande generationsmål • Miljökvalitetsmål med preciseringar • Etappmål

 4. Att lämna över ett samhälle tillnästa generation där de stora miljöproblemen är lösta,utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmål Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 4

 5. Generationsmålet innebär att: ekosystemen är på väg att återhämta sig den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen 12 5

 6. Generationsmålet innebär att: Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 6 • en god hushållning sker med naturresurserna • andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv • konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt

 7. De 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 16. Ett rikt växt- och djurliv 2. Frisk luft 15. God bebyggd miljö 3. Bara naturlig försurning 14. Storslagen fjällmiljö 4. Giftfri miljö 5. skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlings-landskap 6. Säker strålmiljö 12. Levande skogar 7. Ingen övergödning 11. Myllrande våtmarker 8. Levande sjöar och vattendrag 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 9. Grundvatten av god kvalitet Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 7

 8. Nya Preciseringar och etappmål Beslutades av regeringen den 26 april 2012 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 8 Syftet med preciseringar • Förtydliga och beskriva innebörden av miljökvalitetsmålen • Ska ange ett miljötillstånd • Vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att nå målen • Vägledande för allas miljöarbete

 9. Etappmål Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 9 Luftföroreningar: • Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa. • Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten. • Luftföroreningar från småskalig vedeldning.

 10. Vad innebär detta för Blekinge? Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 10 Revidering av regionala miljömål Revidering av lokala miljömål

 11. Ny bedömningsgrund Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 11 I uppföljningen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutadeeller planerade styrmedel. Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

 12. Bedömning av miljömålen i Blekinge 2011 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 12

 13. Fler insatser behövs för att nå målen! Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 13 Miljömålen är allas ansvar! Näringsliv, organisationer och allmänheten har avgörande betydelse för att målen ska nås. Ett stöd i miljöarbetet är det regionala åtgärdsprogrammet.

 14. Ett hållbart BlekingeRegionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 14

 15. Syfte Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 15 • Vägledning för strategiskt utvecklingsarbete • Stöd för att prioritera åtgärder • Konkretisera och utvärdera det miljöarbete som genomförs

 16. Temaområden Åtgärdsprogrammet löper över åren 2013-2016 55 åtgärder har föreslagits inom fem temaområden: Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 16 • Biologisk mångfald • Frisk vatten • Hållbar bebyggelseutveckling • Mindre gift på drift • Skog och odlingslandskap • Mindre klimatpåverkan – energi och transporter

 17. Exempel Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 17

 18. Genomförande Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 18 • Länsstyrelsen upprättar en årlig verksamhetsplan baserad på uppgifter från kommuner. • Ansvariga aktörer rapporterar till Länsstyrelsen vilka åtgärder som genomförts under föregående år. • Länsstyrelsen gör en uppföljning och utvärdering av åtgärdsarbetet varje år.

 19. Landstingets synpunkter på remissen Lägg till åtgärder inom följande områden; • Läkemedel och miljö • Hälsoaspekter och miljömedicinska aspekter • Hållbar upphandling • Kompetensutveckling och samverkan

 20. Här finns mer information om miljömålen Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 20 • Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/blekinge • Miljömålsportalen www.miljömål.se