n rodn aloka n pl n sr
Download
Skip this Video
Download Presentation
Národný alokačný plán SR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Národný alokačný plán SR - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Národný alokačný plán SR. Ing. Gabriela Fischerová Ministerstvo životného prostredia SR Obchodovanie s emisiami CO 2 6. apríl 2005, Racioenergia 2005, Bratislava. Právne súvislosti. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UN FCCC) - platí pre SR od 1994

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Národný alokačný plán SR' - aviva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n rodn aloka n pl n sr

Národný alokačný plán SR

Ing. Gabriela Fischerová

Ministerstvo životného prostredia SR

Obchodovanie s emisiami CO2

6. apríl 2005, Racioenergia 2005, Bratislava

pr vne s vislosti
Právne súvislosti
 • Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UN FCCC) - platí pre SR od 1994
  • Kjótsky protokol – platnosť od 16.februára 2005
  • Rozhodnutie EP a Rady 280/2004/ES – implementácia KP v rámci Európskeho spoločenstva
 • Smernica 2003/87/EC - platí od 13.10.2003
  • Rozhodnutie EK 2004/156/EC - vydané 29.1.2004
 • Zákon 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami
  • Vyhláška 711/2004 Z. z. (overovatelia)
 • Nariadenie 2216/2004 ES (registre)
podstatn prvky
Podstatné prvky
 • podrobné a spoľahlivé údaje
 • metodika určenia celkového množstva kvót
 • metodika rozdelenia kvót jednotlivým prevádzkovateľom
slide5
Údaje
 • množstvo zdrojov, uplatňovanie definície jednotlivých kategórií, emisie CO2, informácie o zariadeniach – vek, účinnosť, kapacita, prevádzkový čas, iné
 • NEIS – aktualizovať aj iné ako emisné údaje, podrobne overiť problematické zdroje
 • administratívne a právne informácie
ur enie celkov ho mno stva
Určenie celkového množstva
 • Kritériá Prílohy III zákona
  • 1. KP, národné politiky a stratégie, striktné uplatňovanie Prílohy III
  • 2. súlad s vývojom v minulosti a s projektovanými emisiami
  • 3. súlad s potenciálom znižovať emisie z činností pokrytých touto smernicou (uplatňovanie národného benchmarkingu)
  • 4. súlad s inými právnymi a politickými nástrojmi Spoločenstva
  • 5. nediskriminovať žiadne sektory (štátna pomoc)
ur enie celkov ho mno stva 2
Určenie celkového množstva (2)
 • Projekcie v porovnaní s emisiami za posledný rok (2004)
 • rozvoj – plánovaný, neplánovaný
 • situácia v iných sektoroch – doprava
rozdelenie kv t prev dzkovate om
Rozdelenie kvót prevádzkovateľom
 • Q = emisný faktor (benchmark) x produkt
  • Emisný faktor – priemerná hodnota národná? európska? BAT? špecifická pre typ zariadenia?.....????
  • produkt – priemerná hodnota za posledných n rokov krát percento rastu? inštalovaná kapacita? rast HDP?
  • podľa možnosti paušálny vzorec pre všetkých účastníkov schémy
mechanizmus pr pravy pl nu
Mechanizmus prípravy plánu
 • vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny pre zmenu klímy (MŽP, MH, MDPT, MP, MF, MŠ, priemysel, mimovládne organizácie)
 • prvé stretnutie v apríli 2005
 • diskusia a návrhy metodík (pre celkové a individuálne množstvá)
 • harmonogram prípravy plánu
ad