ch ng 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHƯƠNG 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHƯƠNG 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

CHƯƠNG 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH & TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. Nguồn vốn (huy động vốn). Tài sản (sử dụng vốn). CẤU TRÚC TÀI CHÍNH LÀ GÌ?. Nợ ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn. Vay dài hạn. Đầu tư dài hạn. Vốn cổ phần ưu đãi. Tài sản cố định hữu hình.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CHƯƠNG 3


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ch ng 3
CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

& TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

c u tr c t i ch nh l g

Nguồn vốn

(huy động vốn)

Tài sản

(sử dụng vốn)

CẤU TRÚC TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Nợ ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn

Vay dài hạn

Đầu tư dài hạn

Vốn cổ phần ưu đãi

Tài sản cố định hữu hình

Vốn cổ phần phổ thông

Tài sản cố định vô hình

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài sản cố định thuê tài chính

Các quĩ thuộc vốn chủ sở hữu

Chi phí trả trước dài hạn

ph n t ch c u tr c t i ch nh
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH
 • Cấu trúc tài chính là cơ cấu các loại nguồn vốn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp.
 • Mục tiêu phân tích: Xem xét việc huy động & sử dụng vốn của DN.
 • Tài liệu phân tích: Bảng cân đối kế toán
 • Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh
   • Với các kỳ trước
   • Với các doanh nghiệp khác
   • Với trung bình ngành
nh gi kh i qu t c c u ngu n v n
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CƠ CẤU NGUỒN VỐN
 • Nợ phải trả/Tổng NV = Hệ số nợ
 • Vốn chủ sở hữu/Tổng NV = Hệ số tài trợ
nh gi kh i qu t c c u t i s n
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CƠ CẤU TÀI SẢN
 • Tỷ trọng TS ngắn hạn/Tổng TS
 • Tỷ trọng TS dài hạn/Tổng TS
ph n t ch t nh h nh b o m v n cho ho t ng kinh doanh

1

2

Theo quan điểm luân chuyển vốn

Theo tính ổn định của nguồn tài trợ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
chu tr nh lu n chuy n v n
CHU TRÌNH LUÂN CHUYỂN VỐN

Tiền

Quá trình KD

Tài sản KD

ti n v n kinh doanh c t u
TIỀN VỐN KINH DOANH CÓ TỪ ĐÂU ?

Vốn chủ sở hữu

Vốn vay

Nguồn vốn trong thanh toán (Nợ phải trả người bán,…)

ti n v n kinh doanh i u
TIỀN VỐN KINH DOANH ĐI ĐÂU?

TS dài hạn (Máy móc thiết bị, …)

TS ngắn hạn (NVL, Hàng hoá, …)

TS trong thanh toán (Phải thu ở khách hàng,…)

ph n t ch t nh h nh b o m v n theo quan i m lu n chuy n v n2
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO QUAN ĐIỂM LUÂN CHUYỂN VỐN

Nếu hiệu số dương (+), DN không sử dụng hết số vốn hiện có, bị chiếm dụng vốn.

Nếu hiệu số âm (-), nhu cầu TS kinh doanh vượt quá số vốn hiện có, đi chiếm dụng vốn.

ph n t ch t nh h nh b o m v n theo t nh n nh c a ngu n t i tr
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGUỒN TÀI TRỢ
 • Hai loại vốn tài trợ cho HĐKD
  • Vốn thường xuyên (vốn dài hạn)
   • Vốn chủ sở hữu
   • Vay nợ dài hạn
  • Vốn tạm thời (vốn ngắn hạn)
   • Vay nợ ngắn hạn
slide24

Tài trợ

TS ngắnhạn

+

TS dài hạn

=

Vốn tạm thời

+

Vốn thường xuyên

Tài trợ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGUỒN TÀI TRỢ

slide25

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGUỒN TÀI TRỢ

TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

VỐN THƯỜNG XUYÊN

60

VỐN TẠM THỜI

40

TÀI SẢN NGẮN HẠN

40

TÀI SẢN DÀI HẠN 60

CÂN BẰNG LÍ TƯỞNG

slide26

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGUỒN TÀI TRỢ

VỐN TẠM THỜI

65

TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

VỐN THƯỜNG XUYÊN

35

TÀI SẢN NGẮN HẠN

40

TÀI SẢN DÀI HẠN 60

VỐN NGẮN HẠN TÀI TRỢ TÀI SẢN DÀI HẠN

slide27

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGUỒN TÀI TRỢ

VỐN TẠM THỜI

20

TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

TÀI SẢN NGẮN HẠN

40

VỐN THƯỜNG XUYÊN

80

TÀI SẢN DÀI HẠN 60

VỐN DÀI HẠN TÀI TRỢ TÀI SẢN NGẮN HẠN

slide30

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGUỒN TÀI TRỢ

Vốn hoạt động thuần

(Vốn lưu động thuần)

=

TS ngắn hạn - Nợ ngắn hạn

=

Vốnthườngxuyên - TS dàihạn

slide31

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN THEO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NGUỒN TÀI TRỢ

 • Vốn hoạt động thuần = 0→ Cân bằng lý tưởng
 • Vốn hoạt động thuần > 0 →TS dài hạn & một phần TS ngắn hạn được tài trợ bằng vốn dài hạn
 • Vốn hoạt động thuần < 0 →Các vấn đề về dòng tiền & khả năng thanh toán