Aspekty prawne dzia alno ci gospodarczej w polsce
Download
1 / 52

ASPEKTY PRAWNE DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ W POLSCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

ASPEKTY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Stanisław Motyl. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. KONSTYTUCJA – zapewnia wolność gospodarczą USTAWY określające zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustrój i sposób działania określonych typów przedsiębiorców

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASPEKTY PRAWNE DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ W POLSCE' - aviv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aspekty prawne dzia alno ci gospodarczej w polsce

ASPEKTY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

Stanisław Motyl


Podstawy prawne dzia alno ci gospodarczej
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • KONSTYTUCJA – zapewnia wolność gospodarczą

 • USTAWY określające zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustrój i sposób działania określonych typów przedsiębiorców

 • W TYM:

 • - ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH TYPÓW PRZEDSIĘBIORCÓW, NA PRZYKŁAD:

 • Ustawa Kodeks cywilny (reguluje obrót powszechny i gospodarczy)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

 • Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze,

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,

 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,

 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,

 • Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


Podstawy prawne dzia alno ci gospodarczej c d
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ c.d.

 • ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚCIŚLE OKREŚLONYCH TYPÓW PRZEDSIĘBIORCÓW, NA PRZYKŁAD:

 • Ustawa kodeks spółek handlowych

 • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

 • Ustawa prawo spółdzielcze

 • Ustawa o rzemiośle

 • Ustawa prawo bankowe

 • Ustawa prawo ubezpieczeniowe, itp.

 • UMOWY MIĘDZYNARODOWE


Obr t cywilnoprawny
OBRÓT CYWILNOPRAWNY

 • OBRÓT POWSZECHNY (czynność prawna będąca przedmiotem obrotu nie jest związana z działalnością zawodowa lub gospodarczą)

 • OBRÓT GOSPODARCZY (przynajmniej jeden z uczestników tego obrotu prowadzi działalność zawodową lub gospodarczą)

 • OBRÓT GOSPODARCZY - jest częścią obrotu cywilnoprawnego

 • OBRÓT GOSPODARCZY DEFINIUJE SIĘ JAKO WYMIANĘ DÓBR I USŁUG ORAZ BĘDĄCE JEJ WYNIKIEM STOSUNKI PRAWNE POMIĘDZY JEJ UCZESTNIKAMI.


Podmioty obrotu gospodarczego
PODMIOTY OBROTU GOSPODARCZEGO

 • ZGODNIE Z ART. 1 KODEKSU CYWILNEGO

 • PODMIOTAMI OBROTU CYWILNOPRAWNEGO (POWSZECHNEGO I GOSPODARCZEGO) SĄ:

  •  OSOBY FIZYCZNE

  • OSOBY PRAWNE

 • A TAKŻE – NA MOCY ART. 331 KODEKSU CYWILNEGO

  • NIE BĘDĄCE OSOBAMI PRAWNYMI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, KTÓRYM ODRĘBNA USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ


Metody regulacji obrotu gospodarczego
METODY REGULACJI OBROTU GOSPODARCZEGO

 • UMOWA - POWSZECHNIE PRZYJĘTY SPOSÓB REGULACJI PRAWNEJ W OBROCIE CYWILNOPRAWNYM

 • CECHY UMOWY: - RÓWNORZĘDNOŚĆ STRON, BRAK PODPORZĄDKOWANIA JEDNEJ STRONY DRUGIEJ


Zasady podejmowania i wykonywania dzia alno ci gospodarczej
ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIADZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Umowa która umożliwia funkcjonowanie Unii Europejskiej ma za fundament tzw. Cztery złote wolności, a mianowicie swobodę przepływu:

  • osób

  • kapitału

  • towarów

  • i usług

 • Polska ustawa z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza:

  • Zasadę wolności gospodarczej

  • Zasadę samodzielnej odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec wierzycieli za zobowiązania

  • Zasadę konkurencyjności.

  • Zasadę wzajemności (stosowaną do osób zagranicznych)

  • Zasadę uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów (art. 17 ustawy)


Przedsi biorcy dzia alno gospodarcza
PRZEDSIĘBIORCY. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • Zgodnie z ustawą O swobodzie działalności gospodarczej PRZEDSIĘBIORCAMI SĄ:

  •  osoby fizyczne (w tym rzemieślnicy i wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej)

  • osoby prawne (przedsiębiorstwa państwowe, spółki z o.o. i akcyjne, spółdzielnie, banki, w tym banki spółdzielcze, państwowe oraz banki funkcjonujące w formie spółek akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, fundusze emerytalne itp.)

  • nie będące osobami prawnymi jednostki organizacyjne, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

  • wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 • DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ – jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawania i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.


Przedsi biorcy zagraniczni osoby zagraniczne
PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI. OSOBY ZAGRANICZNE

 • „OSOBA ZAGRANICZNA” TO:

  •  osoba fizyczna nie posiadającą obywatelstwa polskiego

  • osoba prawna z siedzibą za granicą

  • jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

 • PRZEDSIĘBIORCA ZAGRANICZNY TO:

  •  osoba zagraniczna wykonującą działalność gospodarczą za granicą

  • obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

 • DECYDUJE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!


Wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w polsce przez cudzoziemc w
WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 • CUDZOZIEMCY, spoza EOG i UE którzy posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • zezwolenie na osiedlenie się

  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone na podstawie art.53 ust.1 pkt.7, 13, 14 lub 16 oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku

  • o cudzoziemcach

  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone przebywającemu na terytorium RP lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art. 53 ust.2 i 3 ustawy o cudzoziemcach

  • status uchodźcy

  • ochronę uzupełniającą

  • zgodę na pobyt tolerowany

  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP

  • korzystają w RP z ochrony czasowej

  • posiadają ważną KARTĘ POLAKA

 •  mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy


Wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w polsce przez cudzoziemc w1
WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 • Inni cudzoziemcy niż wymienieni wcześniej -

 • Mają prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP wyłącznie w formie spółek:

  • komandytowej,

  • komandytowo-akcyjnej,

  • z ograniczoną odpowiedzialnością

  • akcyjnej,

 •  a także przystępować do takich spółek oraz obejmować lub nabywać ich udziały i akcje,  o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej!

 • Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć w Polsce – na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – swoje oddziały i przedstawicielstwa


Punkt kontaktowy
PUNKT KONTAKTOWY CUDZOZIEMCÓW

 • Minister ds. gospodarki prowadzi punkt kontaktowy, za pomocą którego możliwe jest złożenie drogą elektroniczną do właściwych organów państwa wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych.

 • Punkt kontaktowy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.

 • Punkt kontaktowy zapewnia dostęp do informacji dotyczących:

  • procedur i formalności wymagających przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium RP;

  • ogólnych zasad świadczenia usług w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  • danych kontaktowych właściwych organów ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;

  • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;

  • środków prawnych przysługujących w razie sporu miedzy właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;

  • wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania , wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;

  • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;

  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców.


Moment podj cia dzia alno ci gospodarczej
MOMENT PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CUDZOZIEMCÓW

 • PRZEDSIĘBIORCA MOŻE PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

  • po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

 • albo

  • będąc osobą fizyczną – w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG

 • chyba, że podjęcie i wykonywanie działalności uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania koncesji albo zezwolenia.

 • Spółka kapitałowa w organizacji (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna) może podjąć działalność przed wpisem do KRS.

 • PRZEDSIĘBIORCA może wskazać we wniosku inną datę podjęcia działalności gospodarczej


Zawieszenie dzia alno ci gospodarczej
ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CUDZOZIEMCÓW

 • Przedsiębiorca NIEZATRUDNIAJACY PRACOWNIKÓW może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 1 miesiąca do 2 lat

 • W okresie zawieszenia przedsiębiorca:

 • nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

 • ma prawo albo obowiązek:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  • przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  • uczestniczyć w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem;

  • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  • osiągać przychody finansowe, także z działalności wykonywanej przed jej zawieszeniem


Mikroprzedsi biorcy mali i redni przedsi biorcy
MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY CUDZOZIEMCÓW

 • KRYTERIA KLASYFIKACJI

  • wielkość zatrudnienia

  • przychody netto ze sprzedaży (towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych)

  • sumę aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego

 • DODATKOWE ELEMENTY ROZRÓŻNIAJĄCE

  • kategoria przedsiębiorstwa

  • powiązania między przedsiębiorcami a osobami fizycznymi


Trzy kategorie przedsi biorstw
TRZY KATEGORIE PRZEDSIĘBIORSTW: CUDZOZIEMCÓW

 • przedsiębiorstwa niezależne (mające mniej niż 25% kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach, albo w których inne przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25% kapitału lub głosów,

 • przedsiębiorstwa partnerskie (posiadające od 25 do 50% kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach, albo w których inne przedsiębiorstwa posiadają od 25 do 50% kapitału lub głosów, albo w których

 • przedsiębiorstwa związane (wywierają dominujący wpływ; posiadają lub mają prawo do dysponowania większością kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach, albo w których inne przedsiębiorstwa wywierają dominujący wpływ; posiadają lub mają prawo do dysponowania większością kapitału lub głosów.


Moment referencyjny
MOMENT REFERENCYJNY CUDZOZIEMCÓW

 • WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA OKREŚLA SIĘ W CHWILI PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE.


Ograniczenia wolno ci gospodarczej koncesje dzia alno regulowana licencje zgody i zezwolenia
OGRANICZENIA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ. KONCESJE. DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA. LICENCJE, ZGODY I ZEZWOLENIA.

 • Koncesje, działalność regulowana, licencje, zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej STANOWIĄ WYJĄTEK od zasady wolności gospodarczej.

 • Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów

  • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

  • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią

  • ochrony osób i mienia

  • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych

  • przewozów lotniczych

  • prowadzenia kasyna gry.


Rejestry przedsi biorc w
REJESTRY PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA. LICENCJE, ZGODY I ZEZWOLENIA.

 • Aktualnie obowiązują w Polsce dwa typy rejestrów dla przedsiębiorców:

  • CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) – dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

  • KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (KRS) – REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - dla wszystkich pozostałych typów przedsiębiorców


Rejestry przedsi biorc w c d
REJESTRY PRZEDSIĘBIORCÓW c.d. DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA. LICENCJE, ZGODY I ZEZWOLENIA.

 • KRAJOWY REJESTR SĄDOWY składa się z trzech rejestrów:

  • Rejestru przedsiębiorców

  • Rejestru stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

  • Rejestru dłużników niewypłacalnych


Rejestry przedsi biorc w c d1
REJESTRY PRZEDSIĘBIORCÓW c.d. DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA. LICENCJE, ZGODY I ZEZWOLENIA.

 • TYPY REJESTRÓW

 • Na gruncie prawa europejskiego wyróżniamy dwa typy rejestrów handlowych:

  • typ francuski

  • typ niemiecki

 • RODZAJE WPISÓW DO REJESTRU

 • Wpisy do rejestru dzielą się na:

  • pozytywne (ujawnienie informacji w rejestrze)

  • negatywne (wykreślenie informacji z rejestru)

  • obligatoryjne (większość wpisów)

  • fakultatywne

  • deklaratywne

  • konstytutywne (np. wpis spółki handlowej, zmiana umowy /statutu/ spółki, etc.).


Centralna ewidencja i informacja o dzia alno ci gospodarczej ceidg
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 • Prowadzona jest w systemie elektronicznym przez Ministra ds. Gospodarki

 •  Zadaniem CEIDG jest:

  • Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,

  • Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,

  • Umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez centralną informację krajowego rejestru sądowego,

  • Umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.


Centralna ewidencja i informacja o dzia alno ci gospodarczej ceidg1
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 • Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych (CEIDG–1) zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG

 • Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane:

 • Firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,

 • Data urodzenia przedsiębiorcy

 • Numer identyfikacyjny regon przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • Informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy,

 • Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony, dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe,


Centralna ewidencja i informacja o dzia alno ci gospodarczej ceidg2
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG,

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z PKD,

 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

 • numer identyfikacji podatkowej (nip) oraz numer identyfikacyjny regon spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek,

 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informacje o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG,

 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki,


Centralna ewidencja i informacja o dzia alno ci gospodarczej ceidg3
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidacje majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,

 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,

 • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową,

 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,

 • informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,

 • informacje o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem , edukacja małoletnich lub opieką nad nimi,

 • informacja o wykreśleniu wpisu do CEIDG.


Integraln cz ci wniosku o wpis do ceidg jest tak e
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ WNIOSKU O WPIS DO CEIDG JEST TAKŻE:

 • żądanie wpisu lub zmiany wpisu do rejestru REGON,

 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP,

 • zgłoszenie płatnika składek (ZUS, KRUS) albo jego zmiany,

 • żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.


Integraln cz ci wniosku o wpis do ceidg jest tak e c d
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ WNIOSKU O WPIS DO CEIDG JEST TAKŻE c.d.

 • Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

 • Zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

 •  Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się:

 • Oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów:

  • Prowadzenia działalności gospodarczej,

  • Wykonywania określonego zawodu,

  • Prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi

 • Pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Krajowy rejestr s dowy
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY TAKŻE c.d.

 • To ogólnopolski zbiór danych prowadzonych w systemie informatycznym przez sądy rejestrowe

 •  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) składa się z trzech odrębnych rejestrów (art.1):

  • Rejestru przedsiębiorców,

  • Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  • Rejestru dłużników niewypłacalnych.


Zasady funkcjonowania rejestru
ZASADY FUNKCJONOWANIA REJESTRU TAKŻE c.d.

 • Zasada jawności:

 • Formalnej – oznacza, że rejestr jest dostępny dla każdego, bez potrzeby wykazywania interesu prawnego

 • Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem centralnej informacji. Każdy ma też prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze

 • Materialnej – oznacza zupełność i prawdziwość danych umieszczonych w rejestrze


Zasady funkcjonowania rejestru c d
ZASADY FUNKCJONOWANIA REJESTRU c.d. TAKŻE c.d.

 • Z REJESTREM ZWIĄZANE SĄ DOMNIEMANIA:

  •  domniemanie dobrej wiary osób trzecich

  • domniemanie powszechnej znajomości wpisów

  • domniemanie pewności danych zawartych w rejestrze

  • domniemanie prawdziwości danych zawartych w rejestrze


K r s post powanie rejestrowe
K R S - POSTĘPOWANIE REJESTROWE TAKŻE c.d.

 • Wpisu do rejestru (z wyjątkiem wpisu z urzędu) dokonuje się na wniosek złożony na urzędowym formularzu (także kserokopii lub niebarwnym wydruku komputerowym formularza urzędowego.

 •  Wnioski mogą być składane drogą elektroniczną.

 • Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową (500,00 zł), a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu w monitorze sądowym i gospodarczym (co jest regułą w przypadku rejestru przedsiębiorców) – również opłatę za to ogłoszenie (500,00 zł). Wniosek złożony bez wymaganych opłat podlega zwróceniu.

 • Wpis polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego. Wpis uznaje się za dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 • Wpisem jest również wykreślenie.


Krs post powanie rejestrowe cd
KRS - POSTĘPOWANIE REJESTROWE TAKŻE c.d.cd

 • Zmiana wpisu podlega opłacie w kwocie 250 zł oraz opłacie za ogłoszenie w MSiG także w kwocie 250 zł

 • Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej – wniosek o wpis powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, które uzasadnia dokonanie wpisu chyba że ustawa stanowi inaczej.

 • Sąd bada, czy dane wskazane we wniosku dotyczące imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) oraz numer identyfikacyjny (dla osób fizycznych pesel, dla innych podmiotów regon) są prawdziwe. Jeżeli poweźmie wątpliwość, bada czy pozostałe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 • Dokumenty dołączane do wniosku powinny być złożone w oryginale, jednakże mogą to również być poświadczone urzędowo odpisy lub wyciągi. Sąd wydaje postanowienie będące podstawą do dokonania wpisu.


K r s post powanie rejestrowe1
K R S POSTĘPOWANIE REJESTROWE TAKŻE c.d.

 • Do wniosku o wpis spółki trzeba dołączyć:

  • Formularz RG–1 (wniosek o wpis lub zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (regon)

  • Formularz ZUS-ZPA (zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)

  • Formularz NIP-2 (zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

  • Do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę (statut) spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba.


K r s post powanie rejestrowe2
K R S POSTĘPOWANIE REJESTROWE TAKŻE c.d.

 • Na podstawie art. 34 i 35 KRS nakładających na podmioty wpisane do rejestru - pod rygorem grzywny do 5000 złotych – mają obowiązek umieszczenia w oświadczeniach pisemnych skierowanych do oznaczonych osób w zakresie ich działalności, następujących danych identyfikujących:

  • Firmy lub nazwy,

  • Oznaczenia formy prawnej prowadzonej działalności,

  • Siedziby i adres,

  • Numeru w rejestrze,

 • Ilekroć do rejestru wpisuje się osobę fizyczną, zamieszcza się jej nazwisko i imiona oraz pesel ilekroć do rejestru wpisuje się podmiot nie będący osobą fizyczną, zamieszcza się jego nazwę lub firmę oraz regon, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w rejestrze, także jego numer w rejestrze.


Firma
FIRMA TAKŻE c.d.

 • Przepisy o firmie znajdują się w Kodeksie cywilnym.

 • FIRMA JEST OZNACZENIEM PRZEDSIĘBIORCY, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY JEST ON:

  • osobą fizyczną,

  • osobą prawną (np. spółką z o.o.)

  • jednostką organizacyjną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (np. osobową spółką handlową).


Firma c d
FIRMA c.d. TAKŻE c.d.

 • FIRMA POWINNA MIEĆ POSTAĆ SŁOWNĄ

 • Może być także wyrażona W JĘZYKU OBCYM, jednakże musi wskazywać, że przedsiębiorca posługujący się firmą wyrażoną w języku obcym jest przedsiębiorcą polskim, a nie zagranicznym.

 • W praktyce występuje wielka różnorodność firm. Przyjęto zaliczać je do czterech typów:

  • firmy osobowe

  • firmy rzeczowe, określające przedmiot działalności przedsiębiorcy

  • firmy fantazyjne (symboliczne),

  • firmy mieszane


Firma c d1
FIRMA c.d. TAKŻE c.d.

 • FIRMĄ OSOBY FIZYCZNEJ JEST JEJ IMIĘ I NAZWISKO.

 • FIRMĄ OSOBY PRAWNEJ JEST JEJ NAZWA zawierająca ponadto określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie.

 • PRZEDSIĘBIORCA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY


Firma sp ki jawnej art 24 ksh
FIRMA spółki jawnej (art. 24 TAKŻE c.d.Ksh)

 • powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników (korpus) oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”.

 • W obrocie może używać skrótu „sp.j.” na oznaczenie formy prawnej spółki.

 • PRZYKŁADY:

 • Zakład stolarski

 • mgr inż. J. Kowalski, P. Naworski

 • Spółka jawna.

 • Zakład stolarski

 • mgr inż. J. Kowalski

 • Spółka jawna.

 • Zakład stolarski

 • mgr inż. J. Kowalski, P. Naworski

 • Spółka jawna

 • Dawniej:

 • B. Kowalski, C. Styś

 • spółka jawna


Firma sp ki komandytowej art 104 ksh
FIRMA spółki komandytowej TAKŻE c.d.(art. 104 Ksh)

 • FIRMA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”

 • W obrocie może używać skrótu formy prawnej spółki „sp.k.”

 • Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy)tej osoby prawnej, z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”.

 • Nazwisko KOMANDYTARIUSZA nie może być zamieszczane w firmie spółki.

 • Przykłady:

 • mgr inż. J. Kowalski i wspólnicy

 • Spółka komandytowa

 • AGORA Spółka Akcyjna, mgr inż. J. Kowalski


Firma sp ki komandytowo akcyjnej art 127 ksh
FIRMA spółki komandytowo – akcyjnej (art. 127 TAKŻE c.d.Ksh)

 • FIRMA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”.

 • Dopuszcza się używania w obrocie przez spółkę skrótu formy prawnej „S.K.A”

 • Nazwisko albo firma (nazwa) AKCJONARIUSZA nie może być umieszczana w firmie spółki.

 • Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”.

 • Przykłady

 • mgr inż. J. Kowalski, B. Wiśniewski

 • Spółka komandytowo-akcyjna

 • AGORA Spółka Akcyjna, mgr inż. J. Kowalski

 • Spółka komandytowo-akcyjna


Firma sp ki z ograniczon odpowiedzialno ci art 160 ksh
FIRMA TAKŻE c.d.spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 160 Ksh).

 • FIRMA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

 • W obrocie może używać skrótu formy prawnej „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”

 • Przykłady:

 • Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe

 • „SUPON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Wydawnictwo CH Beck

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Firma sp ki akcyjnej art 305 ksh
FIRMA spółki akcyjnej TAKŻE c.d.(art. 305 Ksh)

 • FIRMA SPÓŁKI AKCYJNEJ może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”.

 • W obrocie może używać skrótu formy prawnej „S.A.”

 • Przykłady:

 • Telekomunikacja Polska

 • Spółka Akcyjna

 • AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne

 • Spółka Akcyjna


Klasyfikacja sp ek
KLASYFIKACJA SPÓŁEK TAKŻE c.d.

 • ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ WYRÓŻNIA SIĘ:

 • SPÓŁKĘ CYWILNĄ

 • uregulowaną przepisami art. 860 do 875Kodeksu cywilnego, zwaną spółką cywilną


Klasyfikacja sp ek c d
KLASYFIKACJA SPÓŁEK c.d. TAKŻE c.d.

 • B. SPÓŁKI HANDLOWE

 • 1) Spółkę jawną, uregulowaną przepisami art. 22 do 85 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych

 • 2) Spółkę partnerską, uregulowana przepisami art. 86 do 101Kodeksu spółek handlowych

 • 3) Spółkę komandytową, uregulowaną przepisami art. 102 do 124 Kodeksu spółek handlowych

 • 4) Spółkę komandytowo – akcyjną, uregulowaną przepisami art. 125 do 150 Kodeksu spółek handlowych

 • 5) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, uregulowaną przepisami art. 151 do 300 Kodeksu spółek handlowych

 • 6) Spółkę akcyjną, uregulowaną przepisami art. 301 do 490 Kodeksu spółek handlowych.


Klasyfikacja sp ek c d1
KLASYFIKACJA SPÓŁEK c.d. TAKŻE c.d.

 • II. ZE WZGLĘDU NA SUBSTRAT, WYRÓŻNIA SIĘ:

 • SPÓŁKI OSOBOWE: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna,

 • B. SPÓŁKI KAPITAŁOWE: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna


Czynno ci niezb dne do powstania sp ki z o o
CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DO POWSTANIA SPÓŁKI Z O.O. TAKŻE c.d.

 • zawarcie umowy spółki

 • wniesienie przez wszystkich wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, a także nadwyżki jeśli udziały obejmowane są powyżej wartości nominalnej. udziały nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej

 • powołanie zarządu

 • ustanowienie organu nadzoru jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki

 • wpis spółki do rejestru


Umowa sp ki z o o
UMOWA SPÓŁKI Z O.O. TAKŻE c.d.

 • POWINNA BYĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO I OKREŚLAĆ CO NAJMNIEJ: 

  • firmę i siedzibę spółki

  • przedmiot działalności (opisany według polskiej klasyfikacji działalności)

  • wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 zł) i sposób jego pokrycia (wkładami pieniężnymi albo niepieniężnymi)

  • czy wspólnik może mieć tylko jeden udział czy większą ich ilość (wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł)

  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

  • czas na który spółka została zawiązana, jeżeli jest oznaczony


Sp ka z o o w organizacji
SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI TAKŻE c.d.

 • POWSTAJE W CHWILI ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI

 • Z O.O. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO


Rejestracja sp ki z o o
REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. TAKŻE c.d.

 • ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO REJESTRU POWINNO NASTĄPIĆ PRZED POWSTAJE W CHWILI ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI Z O.O. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO

 • upływem 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki

 • wniosek (na urzędowych formularzach) podpisują wszyscy członkowie zarządu spółki


Do zg oszenia trzeba do czy
DO ZGŁOSZENIA TRZEBA DOŁĄCZYĆ: TAKŻE c.d.

 • umowę spółki

 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione

 • dowód ustanowienia członków organów spółki z wyszczególnieniem składu osobowego, jeśli nie zostali powołani w akcie notarialnym

 • podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników

 • poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu (jeśli nie zostały złożone wobec sądu)

 • imiona, nazwiska i adresy członków zarządu

 • w przypadku spółki jednoosobowej – dokument zawierający imię i nazwisko (nazwę, firmę) jedynego wspólnika, jego miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres, z zaznaczeniem iż jest on jedynym wspólnikiem

 • dokument potwierdzający prawo do lokalu lub nieruchomości będących siedzibą spółki


Rejestracja sp ki z o o1
REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. TAKŻE c.d.

 • JEŻELI ZAWIĄZANEJ SPÓŁKI NIE ZGŁOSZONO DO SĄDU REJESTROWEGO W CIĄGU 6 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI ALBO POSTANOWIENIE SĄDU ODMWIAJĄCE ZAREJESTROWANIA STAŁO SIĘ PRAWOMOCNE - UMOWA SPÓŁKI ULEGA ROZWIĄZANIU

 • SPÓŁKA Z O.O. JAKO OSOBA PRAWNA POWSTAJE Z CHWILĄ WPISU SPÓŁKI DO REJESTRU


Dzi kuj za uwag
Dziękuję TAKŻE c.d.za uwagę