БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Download
1 / 26

????????? ???????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ???????: - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Изпълнител на дейност:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ???????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ???????:' - aviv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Изпълнител на дейност:

Разработване на национални изисквания за прилагането на хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите, на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата


 • Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България. Той е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация  фирми, организации и институции. Като самостоятелна институция БИС работи за обществена полза и не разпределя печалба

 • БИС разработва, приема и одобрява български стандарти

 • участва в работата на европейските и международните организации за стандартизация

 • издава, публикува и разпространява български стандарти, проекти и стандартизационни документи


 • Доколкото националните приложения представляват български национални стандарти, БИС е единственият възможен изпълнител на дейността по разработване на национални приложения

  • Обществена поръчка беше възложена чрез покана за договаряне без обявление

  • Като национален орган за стандартизация БИС гарантира, че формата и съдържанието на националните приложения отговарят на изискванията за разработване на европейски стандарти и не е допуснато противоречие на съдържанието на основните стандарти, към които са разработени


 • Основни принципи при разработване на задачата

  • Спазване на Правилата за работа по националната стандартизация, които са разработени в унисон с правилата на CEN и CENELEC, както и с Кодекса за добра практика при разработването, приемането и прилагането на стандарти на Световната търговска организация

  • Дейността попада в обхвата на сертифицираната система за управление на качеството на БИС съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и ще бъде осъществена в съответствие с разписаните в системата правила и процедури


 • Задачата се изпълни на два основни етапа

  • Изпълнение на темите по Приложение 1, предварително идентифицирани от експертите от МИП

  • За групите строителни продукти по приложение № 2 беше извършен анализ на стандартите с изисквания към съществените характеристики на продуктите, на базата на извършени анализи на нормативната уредба за енергийна ефективност на сградите, и беше идентифицирана необходимостта от разработване на национални приложения към конкретни европейски стандарти

  • Извършените анализи бяха предоставени на Възложителя. След приемането им, конкретните теми бяха насочени към съответните Технически комитети (БИС/ТК) и за всяка тема/група теми бяха съставени целеви работни групи


 • Темите от Приложение 1 бяха разпределени в следните БИС/ТК

  • ТК 5 „Бетон и разтвори” - БДС EN 13748-1

  • ТК 7 „Стъкло и керамика” – БДС EN 572-9, БДС EN 1051-2, БДС EN 1279-5

  • ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” - БДС EN 13164, БДС EN 13165, БДС EN 14303, БДС EN 14304

  • ТК 81 „Пластмаси” - БДС EN 14041, БДС EN 12201-1, БДС EN 12201-2, БДС EN 12201-3, БДС EN 21003-1, БДС EN 21003-2, БДС EN 1555-1, БДС EN 1555-2, БДС EN ISO 15874-1, БДС EN ISO 15874-2

  • ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади” - БДС EN 13241-1, БДС EN 14351-1


 • Идентифицираните теми от Приложение 2 бяха разпределени в следните БИС/ТК

  • ТК 4 „Цимент, вар и гипс” - БДС EN 13279-1, БДС EN 13963, БДС EN 14190, БДС EN 15283-1, БДС EN 15283-2, БДС EN 520

  • ТК 7 „Стъкло и керамика” – БДС EN 14411

  • ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” - БДС EN 13499, БДС EN 13500, БДС EN 13162, БДС EN 13163, БДС EN 1304

  • ТК 81 „Пластмаси” - БДС EN 13329

  • ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади” - БДС EN 13830

  • Работна група извън БИС/ТК - БДС EN 13964


 • В целевите работни групи (ЦРГ) бяха поканени експерти, както участващи в съответния БИС/ТК, така и експерти, неучастващи в БИС/ТК

  • Водещи производители

  • Лаборатории за изпитване

  • Органи за оценяване на съответствието

  • Представители на научните среди – УАСГ, НИСИ, НИИСМ и др.

  • Представители на браншови организации – БАИС, Сдружение “Български врати, прозорци и фасади” и др.

  • Във всички ЦРГ бяха включени експерти на възложителя от дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“ в МИП, съгласно т. 4.9 от техническото задание


 • В ЦРГ бяха извършени следните дейности:

  • Анализ на стандартите по отношение изискванията към съществените характеристики на строителните продукти, техните експлоатационни показатели, гранични нива и класове във връзка с предвидената им употреба

  • Преглед на предоставените от възложителя анализи на нормативната уредба за енергийна ефективност на сградите, както и за сградите за обществено обслужване, по отношение изисквания към съществените характеристики на строителните продукти от групите по Приложение 2, техните експлоатационни показатели, гранични нива и класове във връзка с предвидената им употреба

  • Анализ на стандарти, които имат връзка със стандартите, предмет на задачата, а също анализ на вече разработени национални приложения


 • Разработване на национални приложения или допълване на съществуващи национални приложения за стандартите по Приложение 1 и по Приложение 2, които ще съдържат национални изисквания към строителните продукти, към експлоатационните показатели на съществените им характеристики, определяне на гранични нива и класове във връзка с предвидената употреба на продуктите

 • Националните приложения са съобразени с изискванията и анализите на нормативните актове и добрите европейски практики за проектиране на сгради за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата, както и на актовете, въвеждащи мерки за осигуряване на енергийна ефективност, предоставени от възложителя


 • В изпълнение на техническото задание, всички работни групи проведоха по три междинни срещи

  • за оказване на методическо ръководство от експертите на възложителя при изготвянето на анализите по т. 4.3 за всяка техническа спецификация;

  • за контрол и съгласуваност на националните приложения, анализите на нормативните актове и добрите европейски практики за проектиране на сгради за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата, както и на актовете, въвеждащи мерки за осигуряване на енергийна ефективност, предоставени от възложителя;

  • за контрол на обсъждането и приемането на предложения от общественото допитване


 • След разработване на проектите за национални приложения, те бяха подложени на обществено обсъждане, като текстовете бяха налични на сайта на БИС и сайта на МРР

 • След изтичане на определения срок, бяха проведени заседания на съответните ЦРГ за анализиране на резултатите от общественото обсъждане и отразяване на препоръките

 • Всички национални приложения бяха приети от съответните технически комитети

 • По стара българска традиция, коментари бяха получени и след изтичане на срока. Въпреки това, те също бяха разгледани и в някои случаи - отразени


БИС/ТК 81 “Пластмаси” за национални приложения, те бяха подложени на обществено обсъждане, като текстовете бяха налични на сайта на БИС и сайта на МРР

 • Голяма група от 9 стандарта бяха тези, отнасящи се за пластмасови тръби и свързващи части, предназначени за различни видове инсталации и изработени от различни материали. Те са в обхвата на БИС/ТК 81

 • Особеност на стандартите за пластмасови тръби и свързващи части е, че не са хармонизирани, но в същото време системата за оценяване на съответствието на тръбите и свързващите части като строителен продукт е 1+, когато са предназначени за водоснабдяване за човешко потребление

 • В целевите работни групи бяха включени и експерти от организации, които в момента не са членове на БИС, но които през годините с участието си в ТК 81 са доказали своите знания. Експертите бяха подбрани от организации – производители на пластмасови тръби, а също и от потребители на тези продукти


 • Особеност в целевите работни групи за разработване на националните приложения за пластмасови тръби и свързващи части е участието на експерти от „Пайплайф България” ЕООД, които са запознати и с производството и с полагането и изграждането на тръбопроводни системи.

 • При анализа на нормативните актове в областта на тръбопроводните системи от пластмаси бяха установени специфични изисквания относно изискванията за минимален клас на приложение на пластмасови тръби, когато се използват за отоплителни инсталации.

 • В зависимост от предвидената употреба от страна на ГДПАБЗН бяха определени изисквания за пластмасовите тръбопроводни системи относно клас на горимост. Изискванията бяха включени в националните приложения


 • Специална ЦРГ беше съставена за стандартът за подови покрития, който обхваща изискванията освен за еластични и ламинирани и за текстилни подови покрития, а те са от областта на дейност на БИС/ТК 44 “Текстил и облекло”

 • Тъй като в момента няма производители на еластични и ламинирани подови покрития в страната, на практика целевата работна група беше съставена от експерт от акредитирана лаборатория (която е и лице за изпитване съгласно Регламент 305/2011 за изпитване на подови покрития), секретарите на двата технически комитета и експерта от възложителя – МИП

 • За проекта за подови покрития беше получено становище от председателя на БИС/ТК 44 относно текстилните подови покрития


 • При анализа на нормативните актове, отнасящи се за подови покрития, специфични национални изисквания бяха установени в НАРЕДБА № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради, издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 17 от 28.02.1984 г.

 • Определените изисквания от ГДПАБЗН за подовите настилки бяха включени в проектите за национални приложения към стандартите за подови покрития със съответните уточнения


БИС/ТК 4 “Цимент, вар и гипс” актове, отнасящи се за подови покрития, специфични национални изисквания бяха установени в НАРЕДБА № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради, издадена от министъра на народното здраве,

 • Друга голяма група от 6 стандарта, отнасящи се за гипсокартонени плоскости, гипсови плоскости с влакнеста армировка, фугиращи материали за тях. Те бяха идентифицирани при анализа за енергийна ефективност при строителството на сгради за обществено обслужване и попадат в обхвата на БИС/ТК 4

 • При съставяне на ЦРГ, по кореспондентски път до БИС/ТК 4 беше отправено допитване за предложения на експерти, които да участват в разработката на националните приложения

 • Въз основа на получените предложения бяха изготвени списъци на експертите и представителите на възложителя, които да участват в разработките на националните приложения. Активно участваха експерти от “Кнауф” ЕООД, като водещ производител на тези продукти


БИС/ТК актове, отнасящи се за подови покрития, специфични национални изисквания бяха установени в НАРЕДБА № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради, издадена от министъра на народното здраве, 5 “Бетон и разтвори”

 • Беше разработено едно национално приложение в обхвата на БИС/ТК 5 към стандарт БДС EN 13748-1 за мозаечни плочи

 • При разглеждане на получените коментари от общественото обсъждане, в ЦРГ се водиха дебати относно това, че е недопустимо включването в NA на изисквания за методи на изпитване, които не са предмет на европейския стандарт, както стойности на показателите, които излизат извън рамките на граничните стойности, определени от европейския стандарт

 • По всички национални приложения в БИС/ТК 4 и БИС/ТК 5 беше направен обстоен коментар от ГДПАБЗН във вид на допълнение към таблиците от NA с изисквания и класове съгласно „Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”


БИС/ТК 61 “Изолации на сгради и строителни съоръжения”

 • Също голяма група от 9 национални приложения бяха разработени в БИС/ТК 61

 • Експертите в ЦРГ са подбрани от фирми, които произвеждат съответните продукти, от лаборатории, които изпитват тези продукти, от Българската асоциация за изолации в строителството, както и от преподавателския състав на УАСГ

 • При анализа на нормативните актове, основният спор беше по това, че нормативните актове са в процес на преработка и някои от фирмите не могат да достигнат заложените в тях стойности. Основно имаше спор за числото на дифузионно съпротивление на водни пари, µ, както и за коефициента на топлопроводност, λD, при изполации за тръби


 • След завършване на общественото обсъждане, всички получени становища и коментари бяха обсъдени на общо заседание на целия ТК, заедно с фирмите, подали становища

 • Част от становищата са приети, а други, свързани с действащата нормативна уредба, са съобразени с предвидените изменения в нея

 • Всички становища на ГДПАБЗН са приети и отразени


БИС/ТК 96 “Врати, прозорци, капаци строителен обков и окачени фасади”

 • При съставяне на ЦРГ бяха подбрани предимно експерти, които са участвали в работните групи и при превода на европейските стандарти и прилагат стандартите в дейността на фирмите, които представляват

 • При анализа на нормативните актове беше разгледан и анализиран основния документ - Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

 • Установи се че за вратите, прозорците и окачените фасади има изисквания които да се включат в националните приложения. При обсъждането на тези изисквания бяха направени коментари относно граничното ниво на съществената характеристика - коефициента на топлопреминаване


 • На база направените анализи целевите работни групи определиха съществените характеристики, които да се включат в националните приложения и които задължително трябва да се декларират

 • Становището на ГДПБЗН относно изискванията за деклариране на съществените характеристики „реакция на огън”, „огнеустойчивост” и „огън отвън” съгласно Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар бяха взети предвид и са включени в националните приложения


БИС/ТК 7 “Стъкло и керамика” целевите работни групи определиха съществените характеристики, които да се включат в националните приложения и които задължително трябва да се декларират

 • В състава на ЦРГ бяха включени предимно експерти от ТК 7, като активно участие взеха експерти от сдружение “Български врати, прозорци и фасади”

 • За съществената характеристика „безопасност при пожар” за стъклопакети е приет класът, предложен от ГДПАБЗН

 • За съществената характеристика „термични свойства” – „коефициент на топлопреминаване U” за стъклопакети, беше прието гранично ниво, предложено от БВПФ


Работна група за окачени тавани, организирана от отговорния специалист инж. Димов

 • В състава на ЦРГ бяха привлечени експерти от НИСИ, “Кнауф” ЕООД, фирма “Дедал-оценяване и сертификация” ООД (нотифициран орган за оценяване съответствието по Регламент 305/2011)

 • При анализа на нормативните актове се установи, че националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на комплекти за окачени тавани, комплекти за носеща конструкция на окачени тавани, компоненти на носещата конструкция на окачени тавани и мембранните компоненти на окачени тавани са определени в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ, като изискванията за категории 1 и 2 са най-високи и съответно по-занижени за категории 5 и 6.


 • В етапа на обществено допитване, проекта на националното приложение беше разпратен лично до основните производители и вносители на системи за окачени тавани в България. От тях не бяха получени отговори. Единственото становище беше от ГДПАБЗН, като техните забележки бяха разгледани от работната група и отразени без промяна


 • Българският институт за стандартизация завърши успешно задачата, поставена от Възложителя и я отчете в срок

 • Всички национални приложения са разработени съгласно Правилата за националната стандартизация, като са спазени основните принципи на стандартизацията

  • Привличане на всички заинтересовани

  • Прозрачност

  • Вземане на решения с консенсус

  • Спазване на правилата за разработване и оформяне


ad