Ochrana druhov diverzity
Download
1 / 29

Ochrana druhové diverzity - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Ochrana druhové diverzity. Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa. Mezinárodní úmluvy. 1) Úmluva o mokřadech (Ramsar 1971, 396/1990 Sb.) 2) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Paříž 1972, 159/1991 Sb.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ochrana druhové diverzity' - avidan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ochrana druhov diverzity

Ochrana druhové diverzity

Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa


Mezin rodn mluvy
Mezinárodní úmluvy

1) Úmluva o mokřadech (Ramsar 1971, 396/1990 Sb.)

2) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Paříž 1972, 159/1991 Sb.)

3) Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Washington 1973, 572/1992 Sb.)

4) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn 1979, 127/1994 Sb.)

5) Úmluva o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro 1992)

6) Úmluva o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť (Rada Evropy, Bern 1982)


1 ramsarsk mluva
1) Ramsarská úmluva

 • Ramsar 1971, pro ČR závazná od 2. 7. 1990

 • předmět ochrany: mokřady a vodní ptáci

 • prostředek ochrany

  • Seznam mezinárodně významných mokřadů

  • zřizování mokřadních chráněných území, péče o ně

  • podpora výzkumu a výměna informací

  • zvyšování stavů vodního ptactva

  • výchova kvalifikovaných pracovníků

  • u nás naplňují: zák. 138/1973 Sb. o vodách a 130/1974 o státní správě ve vodním hospodářství zprostředkovaně, 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny přímo (VKP)


1 ramsarsk mluva ii
1) Ramsarská úmluva II

 • Ramsar sites

  • Šumavská rašeliniště

  • Třeboňské rybníky

  • Břehyně a Novozámecký rybník

  • Lednické rybníky

  • Litovelské Pomoraví

  • Poodří

  • Krkonošská rašeliniště

  • Třeboňská rašeliniště

  • Mokřady Dolního Podyjí

  • Mokřady Liběchovky a Pšovky


2 pa sk mluva
2) Pařížská úmluva

 • Paříž 1972, pro ČR závazná od 15. 2. 1991

 • uchování, ochrana a snížení ohrožení světového kulturního a přírodního dědictví jako nenahraditelného a jediného vlastnictví

 • předmětem jsou: (a) kulturní a (b) přírodní památky

 • ad (b) přírodní dědictví:

  • přírodní jevy (fyzické a biologické útvary)

  • geologické a fyziografické útvary

  • přírodní lokality

 • garance zák. 20/1987 o památkové péči a 114/1992 Sb. o OPKČeské dědictví UNESCO zahrnuje

 • V ČR zatím přírodní dědictví nenaplněna, návrh zahrnuje

  • Labské pískovce CHKO, NP

  • Moravský kras CHKO

  • Žofínský prales NPR

  • prales Hojná voda PR

  • Český kras CHKO

 • Lednicko-valtický areál (kult.)


3 washingtonsk mluva cites
3) Washingtonská úmluva CITES zahrnuje

 • pro ČR platná od 28.5.1992

 • předmět ochrany: ohrožené druhy živočichů a rostlin včetně jejich rozpoznatelných částí a výrobků z nich

 • prostředek ochrany:

  • omezení mezinárodního obchodu prostřednictvím povolení „permit“ potřebných pro vývoz, reexport, dovoz, introdukci

  • tři kategorie ochrany pro druhy (I) bezprostředně ohrožené vyhubením, (II) potenciálně ohrožené vyhubením, (III) preventivně chráněné

  • zák. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů


4 bonnsk mluva
4) Bonnská úmluva zahrnuje

 • pro ČR závazná od 1. 5. 1994

 • předmět: ochrana ohrožených druhů ptáků a ostatních migrujících pozemních a mořských živočichů v celém areálu jejich výskytu, zejména však na migračních cestách

 • prostředky ochrany:

  • zákaz úmyslného zabíjení, poškozování nebo rušení

  • aktivní ochrana stanovišť, omezení vlivů znesnadňujících migraci

  • zák. 23/1962 Sb., o myslivosti, 114/1992 o OPK


5 rio de janeiro 1992
5) Rio de Janeiro 1992 zahrnuje

 • Pro ČR platná od 3. 3. 1994

 • předmět: ochrana (a) genetické, (b) druhové a (c) ekosystémové biodiverzity

 • prostředky ochrany:

  • plány ochrany a využití druhového bohatství, průzkum zdrojů, strategické plány rozvoje

  • zákonná ochrana ohrožených druhů a jejich prostředí

  • ochrana (1) in situ, (2) ex situ (záchranné chovy a přenosy)

  • zák. 114/1992 Sb., řeší jen částečně


6 bernsk mluva
6) Bernská úmluva zahrnuje

 • pro ČR platná od r. 1998

 • předmět: ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů včetně míst jejich přirozeného výskytu, a to zejména druhů a lokalit, které přesahují hranice států

 • prostředky ochrany:

  • národní legislativy zohlední ochranu druhů a jejich lokalit, regulují využívání přírody a zakáží nehumánní prostředky lovu a zabíjení

  • politika ochrany přírody - plánování rozvoje, vzdělávání

  • podpora mezinárodní spolupráce

  • vyhl. 395/92 OPK, 134/1996 (myslivecký zákon), 246/1992 Sb, o ochraně zvířat proti týrání


6 bernsk mluva ii
6) Bernská úmluva II zahrnuje

Program SMARAGD (EMERALD)

 • iniciuje Rada Evropy

 • identifikace ohrožených druhů vyžadujících záchranné programy a plány obnovy

 • vymezují se ASCI (Areas of Special Conservation Interest) k ochraně

  • druhů vyžadujících opatření na ochranu jejich stanovišť

  • ohrožených přírodních stanovišť vyžadujících opatření

  • tažných druhů vyžadujících opatření na ochranu stanovišť

  • druhů, jejichž hnízdiště a místa odpočinku vyžadují opatření

 • projekt CORINE biotopy => typy přír. stanovišť

 • územní působnost: celá Evropa a severní Afrika

 • realizace programu Smaragd na území členských států = Natura 2000 (92/43/EEC, 79/409/EEC)


Evropsk unie
Evropská unie zahrnuje

 • nadnárodní útvar vytvořený Maastrichtskou smlouvou 1993, zahrnuje 15 členských států

 • tři společné pilíře:

  • evropská společenství (ES) - hospodářské propojení členských zemí (ES mají právní subjektivitu, zákonodárnou iniciativu)

  • společná zahraniční a bezpečnostní politika

  • spolupráce v oblasti vnitra a soudnictví

 • legislativa a orgány ES

  • vynutitelné právní normy vydává Rada EU (tvořená zplnomocněnými zástupci členských zemí, např. rezortními ministry)

  • Evropský parlament

  • Evropská komise (výkonný orgán, „vláda“), 20 komisařů


Evropsk unie ii
Evropská unie II zahrnuje

 • Závazné předpisy ES

  • 1) Směrnice (directives) určuje cíle a cesty jejich naplnění, každý stát musí naplnit, ale může implementovat podle vlastních právních tradic, formou národních zákonů

  • 2) Nařízení (regulations) jsou přímo závazné a nahrazují národní zákony, pokud jsou s nařízením v rozporu, nepřevádí se do národní legislativy

  • 3) Rozhodnutí (decisions) jsou závazné pro adresáta

 • vynutitelnost: Evropský soudní dvůr


79 409 eec birds directive
79/409/EEC „Birds Directive“ zahrnuje

 • Směrnice o ochraně volně žijících ptáků

 • přijata 2. 4. 1979, v platnost vstoupila 6. 4. 1981

 • obecná ochrana všech druhů ptáků s přirozeným výskytem na území členských zemí EU

 • ptáci, vejce, hnízda a stanoviště (článek 1)

 • ochrana, řízená péče (management) a regulace zahrnuje vytváření CHÚ, management, obnova zničených a vytváření nových biotopů (článek 1,3)

 • nejvhodnější oblasti ochrany SPA (Special Protection Areas) pro období rozmnožování, pelichání, přezimování a tahové zastávky (článek 4)


Birds directive ii
Birds Directive II zahrnuje

 • výběr nejvhodnější oblasti podle kritérií výběru IBA (Important Birds Areas) a podle tzv. endemických ptačích území

 • IBA v ČR: 16 území, 6279 km2, kandidáti pro SPA

  • NP a CHKO: Krkonoše, Šumava, Třeboňsko, Křivoklátsko, Poodří, Pálava, Beskydy, Jeseníky

  • MCHÚ: Řežabinec, Žehuňský rybník, Lednické rybníky

  • bez ochrany: Dehtář, Soutok Moravy a Dyje, Doupovské vrchy, Heřmanský stav-Stružka, Střední nádrž Nové mlýny

  • http://www.birdlife.net/sites/index.cfm

 • kompletní návrh SPA koncem r. 2001


Birds directive iii
Birds Directive III zahrnuje

Přílohy Směrnice

 • Příloha 1: Seznam chráněných druhů a poddruhů

  • 181 taxonů (123 zjištěno v ČR)

  • bude nutné doplnit seznam druhů ve vyhl. 395/92 Sb.

 • Příloha 2: Seznam taxonů, které mohou být za určitých podmínek podle národní legislativy loveny

  • část 1 - 24 druhy, které lze v EU lovit

  • část 2 - 55 druhů, které lze lovit jen na základě nár. legislativy v jednotlivých členských státech

 • Příloha 3: Druhy, které lze uvést na trh

 • Příloha 4: Seznam zařízení, mechanismů a dopravních prostředků, které nelze k lovu použít

 • Příloha 5: národní seznamy apod.


92 43 eec habitats directive
92/43/EEC „Habitats Directive“ zahrnuje

 • Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

 • přijata 21. 5. 1992

 • souvislá ekologická soustava zvláštních oblastí ochrany SAC (Special Areas of Conservation) Natura_2000

 • Ochrana druhů (část Směrnice):

  • zákaz všech forem úmyslného zabíjení, odchytu, vyrušování, ničení vajec a míst rozmnožování, chov, prodej (článek 12)

  • zákaz vyrývání, sběru, vyřezávání, ničení, držení, pěstování, prodej rostlin (článek 13)

  • výjimka - management, záchranné přenosy, repatriace, výzkum (článek 16)


Habitats directive ii
Habitats Directive II zahrnuje

 • Příloha 1: Přírodní stanoviště (následující přednáška)

 • Příloha 2: Druhy v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC

  • ohrožené (biologicky, nikoliv geograficky)

  • zranitelné

  • vzácné

  • endemické

  • 220 druhů a poddruhů živočichů a přes 300 taxonů cévnatých rostlin a 29 mechorostů + 124 Makaronésie)

 • Příloha 3: Kritéria pro výběr lokalit


Habitats directive iii
Habitats Directive III zahrnuje

 • Příloha 4: Druhy vyžadující přísnou ochranu

  • nezřizují se pro ně SAC, ale musí být chráněny

 • Příloha 5: Druhy, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem opatření

 • Příloha 6: Zakázané metody a prostředky odchytu a zabíjení a zakázané prostředky dopravy


Natura 2000
Natura 2000 zahrnuje

 • Postup budování soustavy Natura 2000


Dal sm rnice a na zen
Další směrnice a nařízení zahrnuje

 • Nařízení o ochraně druhů … regulací obchodu těmito druhy CITES 97/338/EEC

  • nutnost novelizovat zákon č. 16/1997 Sb.

 • Nařízení zakazující používání nášlapných pastí a dovoz kožešin a výrobků z určitých druhů 91/3254/EEC

 • Nařízení o pravidlech importu velryb a produktů z kytovců 81/348/EEC

 • Směrnice o ZOO 99/22/EEC

  • nutno připravit nový zákon o zoologických zahradách

  • udělování licencí ZOO a kontrola dodržování licenčních podmínek

 • Směrnice o dovozu kůží mláďat tuleňů a z nich odvozených výrobků 83/129/EEC


Legislativa r 114 92 sb
Legislativa ČR - 114/92 Sb. zahrnuje

 • § 2: obecná ochrana všech druhů a zvláštní ochrana druhů vzácných či ohrožených

 • § 5: podmínky obecné ochrany

  • všechny druhy jsou chráněny před ničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který by mohl vést k ohrožení na bytí nebo degeneraci

  • při zemědělských, lesnických a stavebních pracích je povinnost postupovat tak, aby nedošlo k nadměrnému úhynu druhů či ničení jejich biotopů

  • záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu lze vykonat jen s povolením orgánu ochrany přírody

  • dtto záměrné křížení


114 92 sb ii
114/92 Sb. II zahrnuje

 • § 8: povolení kácení dřevin

  • ke kácení dřevin je třeba povolení orgánu OP

  • není třeba z důvodů pěstebních za účelem obnovy porostu a pro probírku - povinnost ohlašovací 15 dní předem

  • není třeba na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob u stromů do 80 cm obvodu (průměr 25 cm) či keřové plochy do 40 m2

  • není třeba z důvodů ohrožení zdraví či majetku - povinnost oznamovací do 15 dnů po zásahu

  • provádí se v období vegetačního klidu, zpravidla od 1.11. do 31.3.


114 92 sb iii
114/92 Sb. III zahrnuje

 • § 46: památné stromy

  • vyhlašuje orgán ochrany přírody, ochranné pásmo zahrnuje kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene ve 130 cm

 • § 48-50: zvláště chráněné rostliny a živočichové

  • členění na kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené

  • ochrana biotopu těchto druhů

  • výjimka, jsou-li v běžně obhospodařované kultuře, jsou pěstovány či pocházejí z dovozu (v případě kriticky a silně ohrožených druhů nutný souhlas OP

 • § 67: biologické hodnocení

  • investor povinen na své náklady zajistit hodnocení vlivu záměru na rostliny a živočichy, pokud to požaduje OP


114 92 sb iv
114/92 Sb. IV zahrnuje

 • § 76: působnost obce (mimo ZCHÚ)

  • povoluje kácení dřevin

  • vyhlašuje památné stromy

 • § 77: působnost OkÚ (mimo VCHÚ)

  • vyhrazená působnost obce

  • zbytková působnost

 • § 78: působnost správ NP a CHKO

  • dtto na území NP a CHKO

 • § 79: působnost MŽP

  • zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

  • záchranné programy kriticky ohrožených druhů

  • výjimky kriticky a silně ohrožených druhů

  • souhlas k vývozu a dovozu mezinárodně chráněných druhů


114 92 sb v
114/92 Sb. V zahrnuje

 • § 87-88: přestupky a pokuty

  • do 5000 Kč:

   • mění stav památného stromu

   • zasahuje do vývoje zvláště chráněných druhů

   • nesplní ohlašovací povinnost podle zákona

  • do 10000 Kč (fyzická os) a do 500000 Kč (právnická):

   • zničí zvláště chráněný druh

   • poškodí či pokácí dřevinu rostoucí mimo les

  • do 50000 Kč (fyzická) a do 1 mil. (právnická os.):

   • poškodí či zničí památný strom

   • zničí kriticky nebo silně ohrožený druh

   • poškodí či pokácí skupinu dřevin rostoucí mimo les

   • nedovoleně obchoduje s jedinci druhů chráněných podle mezinárodních smluv


Eia 100 01 sb
EIA 100/01 Sb. zahrnuje

 • novelizace zák. č. 244/92 Sb.

 • součást EIA je posuzování vlivů záměru na rostliny a živočichy

  • zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů

  • návrhy opatření k předejití nebo minimalizaci negativních vlivů

 • záměry podle přílohy I se posuzují vždy, podle přílohy II až po zjišťovacím řízení

 • VŽDY na území ZCHÚ, pokud se dotýkají charakteru krajiny majících význam pro druhy v příloze 8 zákona (výběr druhů z 92/43/EEC Habitats Directive)


Literatura
Literatura zahrnuje

Hora J. a kol. 1998: Legislativa EU a ochrana přírody. Česká společnost ornitologická, Praha, 96 pp

Hora J., Kučera T., Plesník J. 1999: Ochrana přírody v Evropské unii, Česká společnost ornitologická, Praha.

Zákony č. 114/92 Sb., 395/92 Sb., 244/92 Sb., 100/01 Sb.

Časopis Ochrana přírody


ad