g mr k verg ler nde uyumla tirma ali malari l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GÜMRÜK VERGİLERİNDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
GÜMRÜK VERGİLERİNDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

GÜMRÜK VERGİLERİNDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

GÜMRÜK VERGİLERİNDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. Tanımı ve Kapsamı Gümrük vergileri, üye devletlerin milli mevzuatlarında belirlenen tarifeye bağlanan ve malların ülke sınırlarından geçmeleri esnasında alınan vergilerdir. Gümrük vergisinin genel amacı;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GÜMRÜK VERGİLERİNDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI' - avi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g mr k verg ler nde uyumla tirma ali malari

GÜMRÜK VERGİLERİNDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Tanımı ve Kapsamı

Gümrük vergileri, üye devletlerin milli mevzuatlarında belirlenen tarifeye bağlanan ve malların ülke sınırlarından geçmeleri esnasında alınan vergilerdir.

Gümrük vergisinin genel amacı;

-ithal mallarının iç satış fiyatını yükselterek yerli üretimi dış rekabetten korumak ve özendirmek ve

devlet gelirlerinin artırılmasını sağlamak şeklinde özetlenebilir.

devam
Devam…
 • 1957 tarihli Roma Antlaşması'nda,
 • Avrupa bütünleşmesi yolunda hedef olarak,
 • AB içinde üretim unsurlarının (mal, kişi, hizmet, sermaye) serbest dolaşımı,
 • Yine gerek Roma Antlaşması ve gerekse Tek Senette (1987)
 • AB’nin amacının iç pazarın aşamalı olarak kuruluş olduğu belirtilmektedir.
 • Ayrıca, iç pazarın 'malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin Roma Antlaşması hükümlerine uygun olarak serbest dolaşıma kavuşturulduğu,
 • “iç sınırlardan arındırılmış bir alan” olduğu ifade edilmektedir.
devam3
Devam…
 • Bu çerçevede Gümrük Birliği,
 • malların ülkeler arasında hiçbir “gümrük vergisi ve eş etkili vergi” uygulanmaksızın serbestçe alınıp satılması ve
 • tarafların üçüncü ülkelerden gelen ithalat için aynı gümrük vergisini ve aynı ticaret politikasını uygulamaları anlamını taşır.
 • Bu nedenle, Gümrük Birliği'ne taraf olan ülkeler üçüncü ülkelerden yaptıkları ithalatta,
 • kendi ulusal gümrük tarifeleri yerine ortak gümrük tarifesini uygularlar.
devam4
Devam…
 • AB içinde gümrük birliği sanayi alanlarında 1968,
 • tarım ürünleri alanında ise 1970 yılında gerçekleşmiştir.
 • Bu sayede üye devletlerin gümrük alanları, tek bir gümrük alanı haline gelmiştir.
 • Üçüncü ülkelere Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.
 • AB'ye sonradan üye olan ülkelerin gümrük birliğine uyum sağlamaları için bir geçiş dönemi tanımaktadır.
 • Ortak Gümrük alanının korunması amacıyla da,
 • -damping uygulamalarına karşı koruyucu önlemler alınması
 • -serbest bölgelerin işleyişi düzenlenmesi ve
 • -üçüncü ülkelerle ticaret müzakereleri
 • AB organlarına bırakılmaktadır.
g mr k vergisinin avrupa birli i nde kald r lmas
Gümrük Vergisinin Avrupa Birliği’nde Kaldırılması
 • Roma Antlaşması'nın 9. maddesinde ,
 • "AB mal alışverişlerinin tümünü kapsayan ve üye devletler arasında ithalat ve ihracatta alınan gümrük vergileri ile eş etkili bütün yükümlülükleri yasaklayan ve üçüncü devletlerle ortak bir gümrük tarifesinin uygulanmasına dayanan bir gümrük birliği üzerine kurulmuştur." hükmü yer almaktadır.
 • Bu hükümle AB içinde malların serbest dolaşımını olumsuz yönde etkileyen gümrük vergilerinin ve bu vergilere eş etkili diğer yükümlülüklerin kaldırılması amaçlanmaktadır.
devam6
Devam…
 • 11. maddesi ise,
 • "Üye devletler belirlenen süreler içinde gümrük vergileri konusunda, bu antlaşmaya uygun olarak kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerine imkan sağlayacak her çeşit uygun tedbirleri alırlar."
 • hükmüne yer vermektedir.
 • Bu hükme uygun olarak çeşitli üye devletler gümrük vergileri alanında “yasama organına ait olan yetkilerini yürütme organlarına devretmişlerdir.”
 • Bununla üye devletlerde ağır işleyen yasama sürecini gidererek AB düzenlemelerine daha süratli uyum sağlanması amaçlanmıştır.
devam7
Devam…
 • 12. madde de ise;
 • "üye devletler kendi aralarında ithalatta ve ihracatta yeni gümrük vergileri ve eş etkili yükümlülükler koymaktan ve karşılıklı ticari ilişkilerinde uyguladıklarını artırmaktan kaçınacaklardır." denmektedir.
 • Antlaşmanın 14. maddesi indirim takvimini vermektedir.
 • Buna göre gümrük indirimleri 1 Ocak 1957 tarihinde uygulanan vergiler esas alınarak yapılacaktır.
 • ithalattaki gümrük vergileri Konsey'in çıkarttığı bir tüzükle 1 Temmuz 1968 tarihinde tamamen kaldırılmıştır.
avrupa birli i ve ortak g mr k tarifesi
Avrupa Birliği ve Ortak Gümrük Tarifesi
 • Gümrük vergilerinin üye devletler arasında kaldırılmasından sonra ikinci aşamada “ortak bir gümrük tarifesi” kabul edilmiştir.
 • Roma Antlaşması'nın 18-24. maddeleri bu konu ile ilgilidir.
 • Avrupa Birliği'ne üye devletler arasındaki gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin kaldırılması tek başına anlamlı değildir.
 • Üye devletler üçüncü devletlerden yapacakları ithalatta milli gümrük tarifelerini uygulamaya devam ederlerse, ortak bir pazar gerçekleşmez.
 • Çünkü milli gümrük tarifesi yüksek olan devletlerin ithalatçıları, ithalatı gümrük vergisi en düşük üye ülke üzerinden gerçekleştirirler.
 • Üye devletler arasındaki gümrük vergisi de kalktığı için sadece ulaşım ücreti ödeyerek malı kendi pazarına sokabilirler.
 • Bu sebeple ortak bir gümrük tarifesinin tüm üye devletlerce benimsenmesi gerekir.
devam9
Devam..
 • Roma Antlaşması yalnızca iç gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını öngörmez.
 • Aynı zamanda malların serbest dolaşımını engelleyen diğer faktörlerin de mümkün olduğunca kaldırılması gereğini vurgular.
 • Gümrük birliği,
 • -gümrük vergilerinin
 • -diğer eş etkili mali yükümlülüklerinin
 • -dış ticarete konan sınırlamaların kaldırılmasını
 • -üçüncü devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulanmasını öngörür.
 • Tarife dışı engeller parasal yükümlülük getirmese bile getirdiği formalitelerle uluslararası ticareti engelleyici bir nitelik arz eder.
devam10
Devam…
 • OGT'ye geçiş 31-12-1969 olarak belirlenmişti.
 • Fakat üye devletler gümrük vergi indirimlerinde olduğu gibi OGT'yi kabulünde de göstermişler ve 1.07.1968'de OGT'yi yürürlüğe koymuştur.
 • AB, ekonomik bütünleşmenin bu aşamasını tamamlamıştır.
 • gümrük vergisine eş etkili yükümlülükler konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar sonraya bırakılmıştır.
e etkili y k ml l klerin kald r lmas
Eş Etkili Yükümlülüklerin Kaldırılması
 • Eş etkili yükümlülük malların serbest dolaşımını engelleyici her türlü uygulamadır
 • Eş etkili yükümlülüğü şöyle tanımlayabiliriz:
 • "dar anlamda gümrük vergilerinin dışında kalan ve AB içi ticarete konu olan mallar üzerinden bunların gerek ithalatı, gerek ihracatı sırasında sınırdan geçmeleri nedeniyle konulan parasal yükümlülüklerdir."
slide12
AB Adalet Divanı kararlarında eş etkili vergiler; “üye devletlerce tek yanlı olarak ithalat sırasında ya da ithalat gerçekleştikten sonra, benzer yerli mallardan farklı olarak üye devletlerden ithal edilen mallara özel olarak uygulanan ve böylece söz konusu malın fiyatını yükselterek malların serbest dolaşımı üzerinde bir gümrük vergisi etkisi yapan vergiler"olarak tanımlanmaktadır.
devam13
Devam…
 • Adalet Divanı çeşitli kararlarında "eş etkili yükümlülükler" kavramına açıklıklar getirmiştir.
 • Buna göre,
 • i- Gümrük vergisine eş etkili yükümlülük koyma yasağının uygulanmasında belirleyici ölçüt, yükümlülüğün etkileridir.
 • Bu yükümlülüğün ismi, miktarı ya da tahsil biçimi önemli değildir.
 • ii- İthalat üzerine konulan yükümlülükler bakımından aynı nitelikteki yerli ürünlerin benzer başka yükümlülüklere tabi tutulması yasağın geçerliliğini etkilemez.
 • iii- Bu yükümlülüklerin konuluş amacı, mali, sosyal veya idari olması yasağın uygulanması açısından önem taşımaz.
 • iv- Yükümlülüğün gümrük vergisine eş etkili olarak nitelendirilebilmesi için bir üye ülke tarafından tek taraflı olarak konulması gerekir.
devam14
Devam…
 • Eş etkili yükümlülük koyma yasağının yalnız sınai ürünler bakımından değil, tarım ürünleri bakımından da geçerlidir.
 • Gümrük vergileri kaldırılmış, ancak eş etkili yükümlülükler henüz tam olarak bertaraf edilememiştir.
 • Bu yükümlülükler tarife dışı engellerin büyük bir kısmını oluşturur.
 • Tarife dışı engeller nitelik olarak koruyucu dış ticaret politikasının araçlarından (gümrük vergisi, kotalar, ithal yasakları) farklıdır.
 • Bunlar görünüşte hukuka uygun bazı amaçların gerçekleştirilmesi için (sağlığın, çevrenin, tüketicinin korunması gibi) üye devletler tarafından konulmaktadır.
 • Farklı ürün standartları, ayırımcı kamu alımı politikaları, kısıtlayıcı fiyatlar ya da dağıtım anlaşmaları, vergilendirme farklılıkları, patent ya da telif haklarının çıkarılması prosedürlerinin zorlukları vb. tarife dışı engellere örnektir
tar m r nlerinde g mr k vergileri
Tarım Ürünlerinde Gümrük Vergileri
 • Gümrük vergilerinin uyumlaştırma çalışmalarında AB'de bu konuda tam bir bütünlüğe gidilmesi sağlanmıştır.
 • Bu konuyu ilgilendiren hükümler milli yasalardan üstün olan AB tüzükleri tarafından belirlenmektedir.
 • Böylece gümrük vergileri tüm AB devletlerinde aynı ilkeler doğrultusunda uygulanmaktadır.
 • Gümrük vergilerinin yanı sıra,
 • üçüncü devletlerden gelen ithal ürünlere uygulanan anti-damping vergisi için de aynı şekilde AB içi uyum sağlanmıştır.
devam16
devam
 • damping, “bir ürünün benzer bir ürünün ihracatçı ülkede tüketim için satışa sunulan fiyattan daha düşük fiyatla ihraç edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.
 • Diğer bir deyişle, eğer ihraç fiyatı ile ihracatçı ülkedeki iç tüketim fiyatı arasındaki karşılaştırma sonrasında, ikincisinin daha yüksek olduğu anlaşılırsa ürün dampingli kabul edilir.
 • Damping suçlamalarının geçerli sayılabilmesi için, ithal ülkesindeki yerel sanayi üzerinde somut ve tespit edilebilir zarar meydana geldiğinin kanıtlanması gereklidir.
devam17
Devam…
 • AB’nin Ortak Ticaret Politikası çerçevesinde Komisyon, damping suçlamalarının haklılığını araştırmakla yetkilidir.
 • Herhangi bir AB üyesi ülke ya da AB içerisindeki bir firma ya da kuruluş damping yapıldığını iddia edip,
 • AB içerisinde faaliyette bulunan herhangi bir sektöre zarar verdiğini delillerle ortaya koyarsa,
 • Komisyon tarafından bir damping soruşturması açılır.
 • Bu dönem içerisinde eğer ihracatçı ülke fiyatları yükseltmeyi kabul ederse soruşturma durdurulur.
 • Soruşturma sonucunda bir damping marjı saptanırsa, Komisyon tarafından eşit düzeyde anti-damping vergisi belirlenir.
devam18
Devam..
 • Anti-damping vergisi hükümetler tarafından değişik nedenlerle ithal malların AB'ye giriş fiyatını yükseltmek için kullanılmaktadır.
 • Bu vergiler özellikle bazı yerli malların ikamesi olan yabancı ürünlerin daha düşük fiyatla AB içinde satılıp,
 • yerli üretimi tehlikeye düşürmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır.
 • Bu vergilerin çok yüksek olmaları durumunda bazı malların ithalatı kar getirmediği için yapılamamaktadır.
tar m r nleri
Tarım Ürünleri
 • Tarım ürünleri, Roma Antlaşması'nın 43. maddesinde düzenlenmiştir.
 • Bu madde AB tarım ürünleri pazarının ortak örgütlenmesi için öngörülen yöntem ve kuralların temel kaynağı olmuştur.
 • Tarım ürünlerinde politika;
 • ithal tarım ürünlerini gümrük vergisine tabi tutmak,
 • tarım ihracatını ise vergi iadesi teşvikiyle desteklemektir.
 • Uygulanan gümrük vergisi, ithal tarım ürünlerinin AB'ye giriş fiyatlarının, yerli tarım ürünleriyle aynı düzeyde olmasını sağlamaktadır.
devam20
Devam…
 • Anti-damping vergisi tarım ürünlerinde de uygulama alanı bulmaktadır
 • Bu verginin uygulanacağı durumlar, Komisyonun kararı ile belirlenir.
 • Bu konuda açılan soruşturma, bazı ithal ürünlerinin yerli ikamesinin taban üretim fiyatından daha düşük değere AB'ye getirildiğini doğrularsa,
 • anti-damping vergisi uygulamaya girer.
 • Anti-damping vergisi, AB taban fiyatlarından daha düşük değerle AB'ye giren ithal ürünün fiyatının arzu edilen seviyesine çıkarılmasını sağlar.
g mr k verg ler ve t rk ye
GÜMRÜK VERGİLERİ VE TÜRKİYE
 • Türkiye AB ile ikili anlaşmalar imzalamıştır.
 • Bunlardan birisi 01.01.1964'te yürürlüğe giren Ankara Anlaşması,
 • ikincisi ise 01.01.l973'te yürürlüğe giren Katma Protokol'dür.
 • Ankara Anlaşması ile Türkiye'nin AB'ye katılması için üç aşamalı bir ortaklık kurulmuştu;
 • hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem.
 • Türkiye'nin ilk iki dönemden sonra AB ile bir gümrük birliği kurması öngörülmekteydi.
 • Brüksel'de imzalanan Katma Protokol ise geçiş döneminin gerçekleşme şartları ile sıra ve süreleri tespit etmekteydi.
devam22
Devam…
 • AB üyesi devletler Katma Protokol gereği,
 • Türkiye'den yaptıkları ithalatta gümrük vergileri ile eş etkili vergi ve resimleri sıfırlamış
 • miktar kısıtlamalarını da kaldırmıştır.
 • Buna mukabil Türkiye, 1974-1976'da yapılan gümrük indirimlerinden sonra yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.
 • Başta Türk tekstil ve konfeksiyon ürünleri olmak üzere bazı ihraç mallarına kota uygulaması başlattı.
slide23
İkinci dönem karşılıklı yüklenimler öngören gümrük birliği uygulama dönemidir.
 • Bu dönemde her iki taraf da kendi ekonomik gücüyle orantılı yüklenimler üstlenecektir.
 • Yaklaşık eşitlik ancak, en geç 22 yıllık dönem sonunda sağlanacaktır.
devam24
devam
 • 12 Eylül 1980 müdahalesi ile Taraflar arasındaki ilişki minimum düzeye inmiş,
 • 1987 yılına kadar bu durum değişmemiştir.
 • Bu yılda yapılan tam üyelik başvurusu ile ilişkiler ivme kazanmıştır.
 • Türkiye bu tarihten sonra 1978 yılından beri yapmamış olduğu gümrük indirimlerini gerçekleştirmeye başlamıştır.
slide25
1987 yılında canlanmaya başlayan ilişkiler 1991 yılından itibaren daha da gelişmiştir.
 • 9 Kasım 1992 tarihinde Ortaklık Konseyi toplanmış fakat karar alınamamıştır.
 • 1993 yılı ithalat rejimi (eş etkili vergilerin kaldırılması) AB'ye önemli bir politik mesaj olmuş,
 • gümrüklerin indirilmesine devam edilmiştir.
g mr k birli i
Gümrük Birliği
 • 1996 yılında başlayan ve 2001 yılı başına kadar süren geçiş dönemi içinde,
 • otomobiller, ayakkabılar, deriden mamuller ve mobilyalar gibi kısıtlı sayıdaki hassas ürünler için üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi'nden daha yüksek gümrük vergileri uygulandı.
 • 2001 yılında ithalat rejiminin yürürlüğe girmesi ile ilgili geçiş süreci sona ererek,
 • Ortak Gümrük Tarifesi'nin tüm sanayi ürünleri için geçerli olması sağlandı.
t rkiye de g mr k vergilerinin kald r lmas
Türkiye'de Gümrük Vergilerinin Kaldırılması
 • Gümrük birliğinin gerçekleştirilmesine ilişkin asıl düzenleme, Katma Protokol'de yer almaktadır.
 • Bu anlaşma ile Tarafların gümrük birliğinin tamamlanması hususundaki yükümlülükleri belirlenmiştir.
 • Özellikle Türkiye'nin gümrük birliğine geçişte yapacağı gümrük indirimleri ve Ortak Gümrük Tarifesine uyumunu bir takvime bağlanmıştır.
 • Katma Protokol'ün en önemli fonksiyonu, gümrük birliğinin gerçeklerleştirilmesine yönelik hükümler içermesidir.
devam28
Devam…
 • Gümrük birliği Türkiye açısından 12 ve 22 yıllık listelere hassasiyet durumlarına göre paylaştırılmış sanayi mallarının gümrük vergileri,
 • 1973 yılı kanuni oranlarının AB devletlerine karşı kademeli olarak sıfıra indirilmesi ile temin edilecektir.
 • Gümrük birliğine dahil devletlerin üçüncü devletlere karşı farklı gümrük vergileri uygulaması normal olmadığından
 • Türkiye her bir listedeki eşyada 12 ve 22 yıllık sürelerin sonunda AB'nin ortak gümrük tarifesine kendi tarifesini uydurmuş olacaktır.
 • AB'nin ortak gümrük tarifesi Türkiye'nin gümrük tarifesi olacaktır.
devam29
Devam…
 • 1.1.1993 tarihinden itibaren ithalde alınacak damga resmi, belediye hissesi ve ulaştırma altyapı resmi kaldırılmış olup tek vergiuygulamasına geçilmiştir.
 • Bu uygulama gümrük vergileri dışında eş etkili vergilerin de kaldırılması anlamına gelir
 • Böylece ithalatta gümrük vergisi ve ithalde alınan KDV dışında herhangi bir mali yük kalmamıştır.
 • KDV ise, iç vergi sisteminin bir parçası olup,
 • dahilde ve ithalde aynı oranda alındığından eş etkili vergi olarak değerlendirilmemektedir.
 • Ayrıca AB’nin KDV’ye ilişkin özel düzenlemeleri mevcuttur.
devam30
Devam…
 • Katma Protokol, AB ile Türkiye arasında ithalatta gümrük vergileri ile eş etkili vergi ve resimlerin yanı sıra
 • miktar kısıtlamalarının da kaldırılmasını;
 • ihracatta ise, Ortaklık Anlaşması hedeflerine aykırı koruma sağlayan milli üretim üzerindeki her türlü eş etkili tedbirin kaldırılmasını öngörmektedir.
 • Ayrıca Türkiye'nin üçüncü devletlerle ilişkilerinde AB OGT'sini kabulünün yanında,
 • mevzuatın da AB'nin dış ticaretine ilişkin mevzuatına yaklaştırılmasını gerektirmektedir.
devam31
Devam…
 • Katma Protokol'e göre AB'nin Türkiye'den ithal edilen sanayi mamullerine uygulanan gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarının Protokol'ün yürürlüğe girdiği tarihte (1973) sıfıra indirilmesi gerekmekteydi.
 • Fakat bazı ürünlerde istisna, bazılarında ise 12 yıllık sürede indirim öngörülmüştür.
 • Türkiye yükümlülüklerine uygun olarak 1 Ocak 1973 ve 1 Ocak 1976'da gümrük vergileri 12 yılda kaldırılacak ürünlerde % 10'arlık (toplam % 20)
 • 22 yıllık listedeki % 5'erlik ( toplam % 10) gümrük indirimlerini uygulamaya koymuştur.
devam32
Devam…
 • Tarımda ise Ankara Anlaşmasıyla başlayan tavizli rejim
 • Katma Protokol'le ciddi şekilde genişletilmiştir
 • Türk tarım ürünlerinin bazılarında gümrük vergisi sıfırlanırken,
 • bazılarında ise önemli ölçüde düşürülmüş ve kotalar genişletilmiştir.
slide33
Bazı istisnalar dışında AB'ye ithal edilen Türkiye kaynaklı tarım ürünlerinde gümrük vergisi kaldırılmıştır.
 • Bu istisna kapsamına ise AB'nin ortak tarım politikasına dahil olmayan tarımsal ürünlerde Türkiye'ye karşı gümrük uygulaması devam etmektedir.
 • Bunun dışında Türkiye çıkışlı bazı ürünlere gümrük bazılarına da kota uygulaması devam etmektedir.
 • Fakat bunun yanında AB Türkiye'ye eş etkili olarak nitelenebilecek çeşitli uygulamalarını sürdürmektedir.
t rkiye nin ortak g mr k tarifesine uyumu
Türkiye'nin Ortak Gümrük Tarifesine Uyumu
 • Katma Protokol Türkiye'nin OGT'ye uyumunu da düzenlemektedir.
 • Burada da gümrük indirimlerine paralel olarak, 1973 tarihi başlama tarihi kabul edilerek bu tarihten itibaren,
 • 12 ve 22 yılda OGT'ye uyum söz konusudur.
 • OGT uyumu 12 yıllık listede 1977 yılında başlamıştır.
 • 22 yıllık listede ise 1983'te başlamış ve sırasıyla 1985 ve 1995 yıllarında bitirilmesi öngörülmüştür.
 • OGT Türkiye için oldukça zor bir uyum olmuştur.
 • Çünkü o dönemde AB OGT ortalaması % 7 iken Türkiye’nin ortalaması % 40-50 civarında idi.
 • Bu sebeple Türkiye, bu alandaki yükümlülüklerini de gümrük indirimlerinde olduğu gibi ertelemiş ve OGT'ye uyum takvimini işletmemiştir.
devam35
devam
 • Türkiye, OGT'ye uyum konusunda, Protokol'ün 60. maddesindeki sanayi koruma hükmünden yaralanarak Katma Protokol'ün öngördüğü yükümlülüklerin hepsini uygulamamıştır.
 • AB ürünlerine gümrük vergisinin yanı sıra eş etkili mali yükümlülükler de uygulanmaktadır.
 • Türkiye AB ortaklık ilişkilerinin en önemli ayağı olan gümrük birliğinin tamamlanması ile ilgili olarak 1988 yılı Kasım ve Aralık aylarında yapılan toplantılarla
 • indirim ve uyum takviminin yeniden hızlandırılmış olarak işletilmeye başlamasını sağlamıştır.
 • İstisnalar dışında 22 yıllık sürenin sonunda Türkiye OGT’ye uyum sağlamıştır.
6 mart ortakl k konseyi kararlar
6 Mart Ortaklık konseyi kararları
 • 6 Mart 1995 tarihinde Brüksel'de 36. dönem Ortaklık Konseyi toplantısı ortaklığın 22 yıl sürmesi öngörülen geçiş dönemini sona erdirecek nihai döneme geçişi sağlamıştır.
 • Bu toplantıda üç belge kabul edilmiştir.
 • i- Gümrük birliğinin tamamlanmasına ilişkin Ortaklık Konseyi Kararları,
 • ii- Ortaklığın diğer alanlara genişletilmesine dair tavsiye kararları ve
 • iii- Mali işbirliğinin yeniden başlatılmasına ilişkin AB deklerasyonu.
devam37
Devam…
 • Malların serbest dolaşımı ile ilgili kısımda sınai malların Taraflar arasında serbest dolaşımı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin "Ortak Ticaret Politikası"nı benimsemesine ilişkin usuller düzenlenmektedir.
 • Bu kısımda yer alan hükümler
 • - tarım ürünü dışında kalan
 • -Türkiye ya da AB'de üretilen veya
 • -üçüncü ülke kaynaklı olup,
 • serbest dolaşıma konu olan ürünlere uygulanacaktır.
 • Burada yer alan hükümlere göre, taraflar ithalat ve ihracatta uyguladıkları gümrük vergileri ve eş etkili vergileri, miktar kısıtlamalarını ve eş etkili tedbirleri tamamen kaldıracaklardır.
 • Ancak bu konuya bazı istisnalar getirilmiştir.
devam38
devam
 • Türkiye'nin AB'nin ortak rekabet politikasından kaynaklanan mevzuatına uyum sağlaması gerekmektedir.
 • Türkiye ile AB arasında sosyal amaçlı olanlar istisna olmak üzere,
 • rekabeti bozacak devlet yardımları yasaklanacak ve bu konudaki mevzuat iki yıl içerisinde Ortaklık Konseyi tarafından belirlenecektir.
 • Dolaylı ve dolaysız vergilendirme konusunda taraflar birbirlerinden ithal ettikleri mallara,
 • milli mallara uyguladıklarından daha fazla bir iç vergi uygulayamayacaklardır.