akc er kanser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKCİĞER KANSERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKCİĞER KANSERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

AKCİĞER KANSERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 579 Views
 • Uploaded on

AKCİĞER KANSERİ. Doç. Dr. Ahmet URSAVAŞ Göğüs Hastalıkları AD. Kanser Nedir ?. Akciğer Kanseri Gelişimi. MORTALİTE NEDENLERİ Erkek Kadın. KANSER. KANSER. 100 yıl önce akciğer kanseri sıralamada kaçıncı sıradaydı ?. A) 1.sırada B) 3. sırada

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AKCİĞER KANSERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akc er kanser

AKCİĞER KANSERİ

Doç. Dr. Ahmet URSAVAŞ

Göğüs Hastalıkları AD

100 y l nce akci er kanseri s ralamada ka nc s radayd
100 yıl önce akciğer kanseri sıralamada kaçıncı sıradaydı ?

A) 1.sırada

B) 3. sırada

C) sıralamada değildi

D) fikrim yok

akc er kanser1
AKCİĞER KANSERİ
 • 1912 yılında Adler “primary malignant growths of the lungs and bronchi “ adlı bir kitap yayınladı.
 • Bu kitapta literatürde bulduğu 374 vakayı değerlendirdi.
 • Sigara tüketiminin 1.Dünya savaşında artmasıyla hasta sayısında artış olmaya başlamıştır.
akc er kanser2
AKCİĞER KANSERİ
 • Yirminci yy başında ABD’de akciğer kanseri yüzbinde 5‘den azdır.
 • 1998’de Belçika ve İskoçya’da rakam yüzbinde 75’lere ulaşmıştır.
 • 1999 yılına gelindiğinde gelişen ülkelerde yüzbinde 14, gelişmiş ülkelerde yüzbinde 71 olmuştur.
akc er kanser3
AKCİĞER KANSERİ
 • Tüm dünyadaki kanserlerin %13 ve ölümlerin %18’inden sorumludur.
 • Her yıl akciğer kanserli hasta sayısında %0.5 artış olmaktadır.
 • ABD’de yıllık insidens yüzbinde 61.2.

Ülkemizde ;

 • Erkeklerde yüzbinde 41.7
 • Kadınlarda yüzbinde 4.8
slide14

Türkiyede yaşa standardize edilmiş akciğer kanser insidensi

Total E:41.7 K:4.8

n/100.000

Trabzon

E: 48.9

K: 4.1

Bursa

E: 35.5

K: 3.5

Erzurum

E: 36.5

K: 5.2

Sivas

E: 38.7

K: 6.6

İzmir

E: 57.3

K: 6.2

Diyarbakır

E: 13.7

K: 2.1

Antalya

E: 25.8

K: 3.4

akci er kanserlerinde risk fakt rleri
Akciğer kanserlerinde risk faktörleri
 • Sigara içimi
 • Pasif sigara maruziyeti
 • Genetik faktörler
 • Mesleki nedenler
 • Cins
 • Diyet
 • Kronik akciğer hastalıkları
akci er kanseri erken d nemde yakalanabilir mi
Akciğer kanseri erken dönemde yakalanabilir mi?
 • Akciğer kanserlerinde semptom ortaya çıktığında hastalık ileri bir evrede olmaktadır.
 • Bazen başka nedenlerle ( pnömoni, kalb yetmezliği vb..) çekilen grafi, bronkoskopi ile erken dönemde saptanmaktadırlar.
 • Tarama testleri fayda sağlayabilir mi?
slide19

Lead-time bias

Akciğer kanseri –spesifik sağkalım akciğer kanseri tanısından ölüme kadar geçen zamandır. Akciğer kanseri semptomlardan önce taramayla bulunursa ilk semptomların ortaya çıkışına kadar olan zaman lead zamandır. Erken tanının sağkalıma etkisi olmasa dahi taramayla tanı konan hastalarda daha uzun bir sağkalım elde edilir. Tarama testlerinin faydalı olabilmesi için semptom ve bulgulardan önce hastalığı bulmalıdır ve mortalite azalmasına neden olmalıdır.

akc er kanserler n n h stoloj k t plere g re da ilimi
AKCİĞER KANSERLERİNİN HİSTOLOJİK TİPLERE GÖRE DAĞILIMI

HÜCRE TİPİ ORAN (%)

Dünya Türkiye

 • Küçük Hücreli 19 20
 • Yassı Hücreli 39 45
 • Adenokanser 27 20
 • Büyük Hücreli 10 2
 • Diğer 8 12
akc er kanser tanisi
AKCİĞER KANSERİ TANISI
 • Anamnez ve Fizik muayene
 • Radyolojik görüntüleme
  • Posteroanterior Akciğer Grafisi
  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Magnetik rezonans görüntüleme
 • PET
 • Histopatolojik tanı
  • Bronkoskopi
  • Torasentez ve plevralbiyopsiler
  • Transtorakal biyopsiler
  • Cerrahi işlemler
   • Torakoskopi
   • Mediastinoskopi
   • Torakotomi
akci er kanserinde semptom ve bulgular
Akciğer kanserinde semptom ve bulgular
 • Primer tümörün büyümesi
 • Tümörün mediastene bölgesel yayılımı
 • Tümörün sistemik yayılımı
 • Paraneoplastik sendromların oluşumuna bağlı semptom ve bulgular.
primer t m re ba l semptom ve bulgular
Primer tümöre bağlı semptom ve bulgular
 • Öksürük
 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı
 • Hemoptizi
 • Balgam
t m r n mediastene yay l m na ba l semptom ve bulgular
Tümörün mediastene yayılımına bağlı semptom ve bulgular
 • Vena kava süperior sendromu
 • Disfaji
 • Ses kısıklığı
 • Horner sendromu
 • Wheezing, stridor
t m r n sistemik etkileri
Tümörün sistemik etkileri
 • Ateş
 • Kilo kaybı
 • İştahsızlık
 • Halsizlik
 • Kemik ağrıları
 • Metastaza bağlı semptom ve bulgular
paraneoplastik sendromlar
Paraneoplastik sendromlar
 • Çomak parmak,
 • Hipertrofik Osteoartropati
 • Uygunsuz ADH salınımı
 • Cushing sendromu
 • Hiperkalsemi
 • Eaton Lambert sendromu
 • Dermatolojik görünümler
 • Hematolojik görünümler
akc er kanser nde tani a amasinda radyoloj k bulgular
AKCİĞER KANSERİNDE TANI AŞAMASINDA RADYOLOJİK BULGULAR*

*Quinn D.et al. Chest 1996;110:1474-1479

akci er kanserlerinde fdg pet
Akciğer kanserlerinde FDG-PET
 • Soliterpulmoner nodüllerin karakteri,
 • Evreleme,
 • Nüks belirleme ve yeniden evreleme,
 • Tedaviye yanıtın belirlenmesi,
 • Radyoterapi planlama,
 • Prognoz tahmini,
 • Plevralmalignitelerin tanısı ve evrelendirme,
akci er kanserlerinde fdg pet1
Akciğer kanserlerinde FDG-PET
 • En sık yanlış pozitiflik nedenleri tüberküloz, sarkoidoz,

aspergilloz ve diğer bazı infeksiyonlardır

 • Düşük metabolik aktiviteli tümörler FDG-PET’de yanlış

negatif sonuç verebilmektedirler.

 • Ayrıca, PET’in sınırlı uzaysal çözünürlüğü nedeniyle 1

cm’den küçük lezyonlarda (özellikle < 6 mm) yanlış negatif sonuç oranı artmaktadır.

 • Hiperglisemi de kompetetif inhibisyonla FDG’nin tümör

“uptake”ini azaltacağı için potansiyel olarak yanlış negatiflik nedeni olabilmektedir.

doku ve h cre rneklemes
DOKU VE HÜCRE ÖRNEKLEMESİ
 • Balgam sitolojisi
 • İğne biyopsileri
 • Bronkoskopi
ebus endobronchial ultrasonography
EBUS (Endobronchial ultrasonography)
 • Pulmoner yapıların ve trakeobronşiyal sistemin ayrıntılı görünümünü sağlar.
 • Trakeobronşiyal tümöral lezyonun derinliğini saptar.
 • Lezyonun pulmoner arter ve ven, hiler yapılarla ilişkisini, tümöral invazyonun derecesini gösterir.
 • Paratrakeal, peribronşiyal ve metastatik lezyonları gösterir ve iğne biyopsisine önderlik eder.
 • Periferal pulmoner lezyonların yerini göstermede ve tanısında kullanılabilir.
doku ve h cre rneklemes1
DOKU VE HÜCRE ÖRNEKLEMESİ
 • Mediastinoskopi ve mediastinostomi
 • Torasentez ve Torakoskopi
 • Kemik iliği biyopsisi (Özellikle LDH’nın yüksek olduğu küçük hücreli akciğer kanserlerinde)
 • Tam kan ve rutin biyokimya incelemeleri
evreleme
EVRELEME
 • Son yıllarda akciğer kanseri evrelemesinde önemli gelişmeler olmuştur.
 • Evreleme TNM sistemine göre yapılır.
 • 1970 lere dek sadece klinik ve direkt radyolojik evreleme yapılırdı.
 • Daha sonra CT kullanıma girdi ve oldukça faydalı bilgiler sağlamıştır.
 • PET’in kullanıma girmesiyle evrelemede yeni bir dönem başlamıştır.
slide56
“Pattern of lung cancer in Turkey” studyTurkish Thoracic Society,Lung and Pleural Malignancies Study GroupRespiration 2002; 69: 207-210
slide57

TNM durumuna göre 5 yılllık sağkalım

KHDAK

5-yıl sağkalım (%)

61

38

34

24

13

5

1

Evre

IA

IB

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IV

TNM

T1N0M0

T2N0M0

T1N1M0

T2N1M0 or T3N0M0

T1-3N2M0 orT3N1M0

T4NanyM0 or TanyN3M0

TanyNanyM1

Mountain 1997

multidisipliner yakla m
Multidisipliner Yaklaşım
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Medikal Onkoloji
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Radyoloji
 • Patoloji
 • Yardımcı Sağlık Personeli Birimleri
akci er kanseri tedavisine y n veren ko ullar
Akciğer Kanseri Tedavisine Yön Veren Koşullar

1)Tümörün histopatolojisi

2) Hastalığın evresi

3) Hastanın performans durumu

k k h cre d akci er kanseri
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri
 • Hastalar öncelikle cerrahi açıdan değerlendirilmelidir.
 • Hasta opere edilebilir mi?

Rutin kardiyovasküler değerlendirme

Basit spirometri

Arter kan gazı

Ventilasyon / Perfüzyon sintigrafisi

k k h cre d akci er kanseri1
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri
 • Evre I ve II hastalar rezeke edilebilen hastalar olup, olanak varsa cerrahi olarak tedavi edilmelidir.
 • Evre IIIA cerrahi ? medikal ?
 • Evre IIIB ve IV cerrahiye uygun olmayıp kemoterapi ? radyoterapi ? destek ?
k k h cre d akci er kanseri2
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri
 • Evre I ve II cerrahi
 • Evre IIIA neoadjuvan kemoterapi ( Araştırma )
 • Evre IIIA ve IIIB kombine tedavi ( KT+RT )
 • Evre IV sistemik kemoterapi
karnofsky performans skalasi
KARNOFSKY PERFORMANS SKALASI

100 Şikayeti yok, hastalık bulgusu yok, normal

90 Normal aktivitesini sürdürebilen, hastalık şikayet veya bulguları minimal

80 Normal aktivitesine yakın, hastalığa ait bazı belirti ve bulguları olan

70 Kendine bakabilen, ancak normal aktivitesi azalmış ve aktif çalışma yapamayan

60 Gerektiğinde yardımla fakat sıklıkla, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen

50 Sıklıkla yardımla ve medikal destekle ihtiyaçlarını karşılayabilen

40 Sürekli özel yardım ve bakım gerektiren

30 Ciddi düşkün olan ve hastane şartlarında yardım edilmesi gereken

20 Çok hasta, kesinlikle hastanede ve aktif destek tedavisine ihtiyacı olan

10 Ölümcül derecede olan

performans durumu
PERFORMANS DURUMU
 • ECOG 0 ve 1 iyi performans( Normal ve günlük aktivitelerde azalma olmaksızın hafif halsizlik )
 • ECOG 2

( Uyanık kaldığı saatlerin %50’den daha fazlasında yatak dışında olmak)

 • ECOG 3 ve 4 kötü performans( Uyanık kaldığı saatlerin %50 den fazlasını yatakta geçirmek, kendi işini yapamamak )
cerrah tedav
CERRAHİ TEDAVİ
 • Rezektabilite nedir?

Primer tümörün ve tüm lokal yayılımının tam olarak uzaklaştırılmasıdır.

 • Tam rezeksiyonda ;
 • Tümör sınırları tamamen hastalıksız olmalı,
 • Satellit nodüller incelenmeli,
 • Mediastinal lenf bezleri değerlendirilmelidir.
operat f r sk n bel rlenmes
OPERATİF RİSKİN BELİRLENMESİ
 • FEV1 < 800 ml ise morbidite ve mortalite artmaktadır
 • Operasyon öncesi belirlenen FEV1 değerleri, tahmini postoperatif FEV1 değerleri ile karşılaştırılmalıdır.
 • PaCO2> 45 mmHg ise postoperatif risk artmaktadır,
 • 300 metreyi 6 dak.da yürüyemeyen, veya 3 kat merdiven çıkamayan kişide, operatif mortalite yüksektir.
 • SaO2 ‘nin egzersiz sonrasi > % 4 azalması da yüksek risk göstergesidir
fonks yonel a idan rezeks yon nces de erlend rme
FONKSİYONEL AÇIDAN REZEKSİYON ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
 • Postbronkodilatatör - FEV1 > 1.5 litre ise lobektomi, FEV1> 2 L ise pnömonektomi yapılabilir
 • İleri yaştaki hastalarda pnömonektominin riski arttırdığı dikkate alınmalıdır
 • >70 yaş , Evre I ve II olgularda, ileri yaş operasyon kararını etkilememelidir.
palyat f radyoterap
PALYATİF RADYOTERAPİ
 • Havayolu Obstrüksiyonu
 • Hemoptizi
 • Vena Kava Süperior Sendromu
 • Kemik metastazları
 • Spinal kord kompresyonu
 • Beyin metastazı
evre i k k h cre d akci er kanseri
Evre I küçük hücre dışı akciğer kanseri
 • Cerrahi tedavinin diğer tedavi şekilleriyle karşılaştırıldığı randomize büyük çalışmalar yoktur.
 • Cerrahi olarak kontrendikasyon yoksa temel tedavi cerrahi olmalıdır.
 • Pnömonektomi,lobektomi, segmentektomi ve wedge rezeksiyon uygulanabilir.
 • Neoadjuvan ve adjuvan kemoterapinin tedavide yeri yoktur.
evre ii k k h cre d akci er kanseri
Evre II küçük hücre dışı akciğer kanseri
 • Tedavi cerrahidir.
 • Cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanmamalıdır.
 • Cerrahi sonrası adjuvan kemoterapi standart olarak uygulanmaz.Bazı çalışmalar vardır.
 • Cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi lokal nüksü önlese de sağkalımı uzatmaz. Bu nedenle önerilmez.
evre iiia k k h cre d akci er kanseri
Evre IIIA küçük hücre dışı akciğer kanseri
 • IIIA1:Rezeksiyon materyalinde beklenmedik lenf nodu metastazı
 • IIIA2:İntraoperatif olarak tek bir lenf nodülü metastazı
 • IIIA3:Torakotomi öncesinde -mediastinoskopi , PET ) bulunan lenf nodülü metastazı ( tek veya fazla )
 • IIIA4:Birden fazla lenf nodülü metastazı, bulky hastalık
evre iv k k h cre d akci er kanseri
Evre IV küçük hücre dışı akciğer kanseri
 • PS: 0-1 olan kişilere KT uygulanmalı, 3-4 olan kişilere KT verilmemeli, 2 olan olgular kişisel bazda değerlendirilmeli
 • Cinsiyet, yaş, metastaz özellikleri ve histolojik subtip KT kararını etkilememeli
k k h creli akci er kanseri
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
 • Sınırlı evre olgularda, median SK süresi; 15.5 ay iken, yaygın evre hastalarda bu süre; 7.2 aydır
 • Sınırlı evrede; PS >2 olması ve >60 yaş, olumsuz prognostik faktörler iken, artmış LDH düzeyi de önemli bir parametre
 • Yaygın evrede; PS>2 olması prognozu kötüleştirmekte, yaş önemini kaybetmekte, LDH önemini korumakta
k k h creli akci er kanseri1
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
 • Rutin evrelemede
 • anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı, kan biyokimyası, bilgisayarlı toraks ve abdomen tomografisi , beyin CT veya MR incelemesi.
 • PET scanning rutin evrelemede önerilmez.
khak evreleme
KHAK Evreleme

Yaygın:

Tümör bir hemitoraksa sınırlı değil, uzak metastaz var

Sınırlı:

Tümör orijin aldığı hemitoraksla sınırlı, mediasten ve supraklavikuler tutulum mevcut

PDQ Guidelines 2000

k k h crel akc er kanser sinirli hastalik
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ SINIRLI HASTALIK
 • Tedavide temel prensip;

Kombinasyon Kemoterapisi

ve

Toraks Radyoterapisidir.

k k h creli akci er kanseri2
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
 • Her evrede kadınlarda prognoz daha iyi
 • Sınırlı evre olgulardan kemoradyoterapi uygulananlarda 2 yıllık SK oranları daha yüksek
 • Sınırlı evrede % 4.5 olgu >5 yıl yaşamakta
 • Yaygın evrede % 4.5 olgu >2 yıl yaşamakta
k k h creli akci er kanseri3
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
 • Yaygın hastalıklı hastalarda 4-6 kür kemoterapi yeterlidir.
 • Cisplatin-carboplatintemelli tedavi uygulanmalıdır.
 • Cisplatinetoposid ile kombine edilmelidir.
k k h creli akci er kanseri4
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
 • Nüks ve dirençli olgularda daha ileri kemoterapiler önerilir.
 • Performansı iyi, yaşlı hastalara cisplatin verilebilir.
 • Kötü prognostik faktörleri olan yaşlı hastalarda da kemoterapi düşünülmelidir.
k k h creli akci er kanseri5
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
 • Evre I küçük hücreli akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi sonrası platin temelli adjuvan kemoterapi verilmelidir.
palyasyon ve ya am kalitesi
Palyasyon ve yaşam kalitesi
 • Hastaların çoğu semptomatiktir.
 • Öksürük,hemoptizi, göğüs ağrısı,nefes darlığı
 • Kilo kaybı, halsizlik, performansın bozulması gibi semptomlar vardır.
ya am kal tes
YAŞAM KALİTESİ
 • Yaşam kalitesi semptomatik rahatlama veya performans durumundan değerlendirilir.
 • FACT-L (functional assesment of cancer therapy ) - lung
 • Bazal , 6 hafta , 12 hafta , 6 ay ölçümler yapılır.
 • Fiziksel, fonksiyonel, emosyonel ve sosyal iyilik halini akciğer kanser semptomlarıyla birlikte değerlendirir. (Trial outcome index)
akc er kanserl hastalarda zlem
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İZLEM
 • Hastanın primer tanısını koyan ve başlangıç tedavisini yapan/planlayan doktor veya ünite, izlemini üstlenmelidir
 • Küratif tedavi yapılan olguların sigarayı bırakması sağlanmalıdır
 • Cerrahi, KT veya RT uygulanmış hastaların, tedaviler sonrasında iyi izlenmesi, izlem sırasında gereksiz tetkiklerden kaçınılması esastır
 • Rezeksiyon yapılmış akciğer kanserinde lokal ve uzak nüksler; tümörün evresine göre değişmekle birlikte; ilk 2 yılda % 50, 5 yılda % 90 oranında ortaya çıkmakta, % 2-15 oranında ikinci primer tümörler gelişmektedir
 • Nüks/rekürrens oranları; evre I’de %20-30, evre II’de % 50, evre III’de % 70-80’dir
akc er kanserl hastalarda zlem1
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İZLEM
 • MSKCC küratif bir tedavi sonrası;

İlk yıl 3 ayda bir

İkinci yıl 4 ayda bir

3. Ve 4. yıl 6 ayda bir

Sonra yılda bir kontrol önermekte

 • Her kontrolde; fizik muayene/ PA ve yan grafiler, 6 ay arayla BT yapılması bugün kabul gören yaklaşım