การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
Download
1 / 19

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน. เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี' - avariella-king


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา


วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

 • เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า

 • เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

 • เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนในการทำงาน


วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน(ต่อ)วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน(ต่อ)

 • เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า

 • เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนจะทราบว่าจะต้องทำอะไร เมื่อไร อย่างไร

 • เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี

 • เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด


ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

1. วิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

2. จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติงาน

3. ดำเนินการจัดทำแผน


แผนปฏิบัติงานที่ดีต้องประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติงานที่ดีต้องประกอบไปด้วย

 • ชื่อแผนปฏิบัติงาน

 • ขั้นตอนหลัก

 • กิจกรรม

 • วิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

 • กำหนดวัน เวลา สถานที่


แผนปฏิบัติงานที่ดีต้องประกอบไปด้วย(ต่อ)แผนปฏิบัติงานที่ดีต้องประกอบไปด้วย(ต่อ)

 • ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือกิจกรรม

 • แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติสำรอง

 • งบประมาณ

 • ผู้รับผิดชอบ


ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ(Swot)

ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่า


จุดแข็งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • บุคลากรมีจำนวนเพียงพอ

 • บุคลากรเป็นคนในพื้นที่

 • บุคลากรมีวุฒิการศึกษาสูงในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ มีทัศนคติในการทำงานที่ดี


จุดแข็ง(ต่อ)ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • มีงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทั้งงบจาก กระทรวง จังหวัด ศอบต.อพท.NGO

 • มีโครงสร้างองค์กร ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 • มีการประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด (มีส่วนรวม)


จุดอ่อนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • บุคลากรขาดการกระตือรือร้น

 • ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้งานไม่ต่อเนื่อง

 • งบประมาณได้รับการจัดสรรโอนล่าช้า

 • สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ


จุดอ่อน(ต่อ)ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • ขาดการเผยแพร่สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 • ขาดการใช้เครือข่ายทางสังคมเท่าที่ควร

 • ขาดการประสานงานภายในองค์กรระหว่างกลุ่มฝ่ายที่ควรจะเป็น


โอกาสผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • นโยบายของรัฐทุกระดับให้ความสำคัญทางสังคมตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมาถึงระเบียบต่างๆ

 • มีกฎหมายจำนวน 22 ฉบับเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้บทบาทหน้าที่และสนับสนุน พมจ. เป็นอย่างดี


โอกาส(ต่อ)ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • นโยบาย (TMT-GT สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) AEC เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในด้านสังคมระหว่างประเทศ

 • การคมนาคมสะดวกในการประสานงานและดำเนินการด้านสังคมต่างๆ


อุปสรรคผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • ผู้กำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดขาดความเข้าใจหลักบทบาทของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ(Swot)

การทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา


จุดแข็งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

 • บุคลากรที่จัดทำแผนปฏิบัติงานมีความพยายามที่จะเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย

 • บุคลากรที่จัดทำแผนปฏิบัติงานสามารถนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติงาน


จุดอ่อนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานมีน้อย

 • บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการทำแผนปฏิบัติงาน

 • ขาดความต่อเนื่องในการจัดทำแผน

 • บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานต้องมีการเรียนรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม


โอกาสผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • หัวหน้างานเข้าในการทำงานของผู้จัดทำแผนปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลาในการทำงานมีการยืดหยุ่นทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีเวลาที่จะแก้ไขผลงาน

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน


อุปสรรคผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

 • บ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลล้าช้า

 • บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานในส่วนอื่นด้วย

 • อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ เกิดการขัดข้องและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน


ad