Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Opracowała : Łucja Kaczmarek – starszy inspektor wojewódzki WSOiC Z UW w Szczecinie. Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP – warunki i procedura uzyskiwania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - avak


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

Opracowała:

Łucja Kaczmarek – starszy inspektor wojewódzki

WSOiC ZUW w Szczecinie

Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP – warunki i procedura uzyskiwania


Akty prawne dotycz ce zatrudniania cudzoziemc w w polsce

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm./

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie:

  • wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca /Dz. U. z 2009, nr 16, poz. 84 z późn. zm./,

  • określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców /Dz. U. Z 2009, Nr 16 poz. 85 z późn. zm./

Akty prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę /Dz. U. z 2011, Nr 155, poz. 919/;

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca /Dz. U. z 2007, Nr 195,poz. 1409/;


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

 • Zarządzenie Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 30 poz. 594);

 • Zarządzenie Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. - zmiana załącznika do zarządzenia z 2010 r. - Lista zawodów deficytowych w woj. zachodniopomorskim wg struktury klasyfikacji zawodów i specjalności (Dz. Nr, poz. 170).


Podstawowe definicje

 • PODMIOT POWIERZAJACY WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

 • CUDZOZIEMIEC - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego;

 • WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA – oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o KRS lub są spółkami kapitałowymi w organizacji

 • ZATRUDNIENIE - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;

Podstawowe definicje


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

 • NIELEGALNE ZATRUDNIENIE / NIELEGALNA INNA PRACA ZAROBKOWA

  • zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków;

  • niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,

  • powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę lub powierzenie na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,

 • NIELEGALNE WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA - wykonywanie pracy

  • bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP

  • bez zezwolenia – jeśli jest wymagane albo na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu

  • bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

 • ZEZWOLENIE NA PRACĘ - decyzja wł. organu, uprawniająca cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP na warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji,

 • OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACYCUDZOZIEMCOWI -

  pisemne oświadczenie zarejestrowane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy wł. ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę tego podmiotu, przed podjęciem pracy przez cudzoziemca


Bez zezwolenia

 • katalog cudzoziemców określony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (uprawnieni/zwolnieni)

 • katalog cudzoziemców ujęty w rozporządzeniu MPiPSdnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę /Dz. U. z 2011, Nr 155, poz. 919/;

 • zwolnienia na podstawie przepisów odrębnych

BEZ ZEZWOLENIA


Procedura

 • WOJEWODA– kompetencja w sprawach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • właściwość miejscowa UW – miejsce zamieszkania / siedziba

 • termin załatwienia sprawy zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego

PROCEDURA


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

 • Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

 • Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca;

 • Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia / przy delegacji podmiot do którego cudzoziemiec jest delegowany / pracownik tymczasowy – pracodawca użytkownik;

 • W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi;


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania


Typy zezwole

A powierzającego wykonywanie pracy -dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

Typy zezwoleń


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

C - powierzającego wykonywanie pracy dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;

D - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

E - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany w pkt 2 – 4.


Op aty

Pracodawca składający wniosek jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości:

 • 50 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy,

 • 100 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące.

OPŁATY


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

 • w jednorazowej wpłaty w wysokości:przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca lub podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy określonej wyżej kwoty

 • pracodawca lub podmiot zatrudniający, który zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości 200 zł. za każdą osobę objętą wnioskiem


Procedura1

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jednorazowej wpłaty w wysokości:

oferta pracy

Starosta – wł. ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu

informacja starosty

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi

PROCEDURA


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

wniosek o jednorazowej wpłaty w wysokości:wydanie zezwolenia na pracę

cudzoziemca naterytorium RP

+ wymagane załączniki

/załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS

- Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz.84/

WOJEWODA

ROZPATRZENIE SPRAWY


Warunki uzyskania zgody na zatrudnienie typ a

 • wynagrodzenie, określone w umowie jednorazowej wpłaty w wysokości:z cudzoziemcem nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

 • informację starostywłaściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy;

Warunki uzyskania zgody na zatrudnienie (typ A)


Warunki uzyskania zgody na zatrudnienie typ b

 • d jednorazowej wpłaty w wysokości:ochód – 12-ktotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w III kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku;

 • zatrudnienie co najmniej dwóch pracowników przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku;

 • środki finansowe/działania pozwalające na spełnienie w przyszłości ww. warunków

Warunki uzyskania zgody na zatrudnienie (typ B)


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

 • podstawa prawna jednorazowej wpłaty w wysokości: - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określania przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009 r., nr 16, poz. 85)

 • katalog cudzoziemców określa ww. rozporządzenie, są to m.in. lekarze, lekarze dentyści odbywający szkolenia lub realizujący program specjalizacji, trenerzy sportowi i sportowcy wykonujący pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje krzewienie kultury fizycznej i sportu ….

Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terytorium rp warunki i procedura uzyskiwania

 • prace pielęgnacyjno – opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych (ob. Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy)

 • ob. w/w państw jeżeli w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wykonywali przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu na podstawie oświadczenia (oświadczenie/umowa/składki ZUS)


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę…. na rzecz osób fizycznych