digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation

avak
77 Views
Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_EK.2.02 Biocenóza Vytvořeno: 08.09.2013 Ověřeno: 10.9.2013 Třída:ESO2

  2. Biocenóza Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání Předmět: Ekologie Ročník: 1. ročník Autor: Bc. Kateřina Tymešová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: dataprojektor, notebook Klíčová slova: Biocenóza, ekotop, synantropní druh, ekoton, synuzie, gildy Anotace: Žák se z prezentace dozví vše podstatné o ekologii společenstev.Prezentace se doporučuje používat společně s pracovními listy.

  3. Biocenóza • společenstvo • soubor populací všech organismů, které obývají určité území vymezené souborem abiotických faktorů – ekotop. Rozlišujeme biocenózy Uveďte synonymum od slova ekotop. • přírodní • přirozené • umělé bez jakýchkoli vlivů a zásahů člověka; dnes se s nimi téměř nesetkáme do různé míry ovlivněny lidskou činností, ale druhovým složením se blíží přírodnímu stavu v dané oblasti vytvářeny člověkem záměrně nebo vznikají neřízeně v důsledku nejrůznějších lidských činností • biocenózy synantropní – biocenózy lidských sídlišť Uveďte příklad synantropního druhu.

  4. Přechody biocenóz • plynulá přeměna jedné biocenózy v druhou • v místech překrývání – přechodová společenstva – ekotony • ekotonální efekt = vyšší počet druhů oproti kterékoli ze sousedních biocenóz • proniká sem řada druhů z obou biocenóz a současně jsou zde druhy specifické jen pro tuto zónu • šíře – cm až km

  5. Struktura biocenóz • každá biocenóza je různě složitě funkčně i prostorově členěna nebo jsou v ní podle potřeby uměle vymezovány dílčí soubory populací; • nejjednodušší a běžné je rozdělení na soubor populací rostlin – fytocenózu, živočichů – zoocenózu a mikroorganismů – mikrobiocenózu; Uveďte příklad dílčích cenóz (taxocenóz). • prostorově vyhraněnou součástí biocenózy je i společenstvo půdních druhů – pedocenóza • pro označení souboru půdních organismů se užívá častěji výrazu edafon

  6. další možné členění biocenóz vychází z prostorového uspořádání; • například v lese můžeme vertikálně rozlišit tzv. patra, a to patro • mechové • bylinné • keřové • stromové (korunové) Každé z pater obývá specifické dílčí společenstvo Zamyslete se nad tím, jaké funkce zastávají jednotlivá patra.

  7. Synuzie sdružení organismů patřící ke stejným životním formám; většinou mívají velmi podobnou funkci, např. synuzie mechů na kameni, synuzie rostlin bylinného patra lužního lesa; synuzie ptáků dubového lesa, synuzie střevlíkoviýchbrouků travního porostu. Gilda skupina druhů využívající stejným způsobem stejný druh potravy

  8. Použitá literatura http://www.zvrk.rs/kviz/priroda/biocenoza/b.htm http://is.muni.cz/th/270212/prif_b/Vlastni_text_prace.txt http://www.muhteva.com/insan-ve-cevre-f761.html Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.