kr tkoterminowe aktywa finansowe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krótkoterminowe aktywa finansowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Krótkoterminowe aktywa finansowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Krótkoterminowe aktywa finansowe. Co zaliczamy do KAF. Aktywa finansowe nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem określa się jako krótkoterminowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje obcych jednostek gospodarczych przeznaczone do odsprzedaży;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krótkoterminowe aktywa finansowe' - ava-sellers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co zaliczamy do kaf
Co zaliczamy do KAF

Aktywa finansowe nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem określa się jako krótkoterminowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmują:

 • udziały i akcje obcych jednostek gospodarczych przeznaczone do odsprzedaży;
 • jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych nabyte w celu odsprzedaży w okresie krótszym niż rok, licząc od dnia bilansowego;
 • dłużne papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone we wskazanych terminach, np. obligacje obce, bony skarbowe, czeki i weksle obce płatne w terminie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich wystawienia;
 • inne dłużne papiery wartościowe uwarunkowane przez zaistnienie zdarzenia losowego, np. losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe;
 • przejściowo posiadane akcje i udziały własne nabyte w drodze egzekucji udziałowca w celu umorzenia lub w związku z fuzją spółek.
slide3
W księgach rachunkowych ujmuje się krótkoterminowe aktywa finansowe w cenach ich nabycia, zaś zbywanie tychże aktywów następuje według cen sprzedaży ustalonych z nabywca.
 • Natomiast na dzień bilansowy wykazuje się krótkoterminowe aktywa finansowe wyrażone w walucie polskiej w cenie ich nabycia lub zakupu nie wyższej od ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, pomniejszonej o koszty poniesienia w przypadku ich sprzedaży.
 • Krótkoterminowe aktywa finansowe wyrażone w walutach obcych przeliczane są na walutę polską według kursu kupna lub sprzedaży waluty obcej tego banku, z którego usług jednostka korzysta.
 • Wartość tych walorów na dzień bilansowy ustala się według obowiązującego w tym dniu średniego kursu ustalonego przez prezesa Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty obcej.
 • Różnice z tytułu wyceny bieżącej i bilansowej ujmowane są jako Koszty finansowe lub Przychody finansowe.
rodzaje akcji
Rodzaje akcji
 • imienne – z których uprawnienia przysługują osobie (fizycznej, prawnej) wskazanej w dokumencie akcji. Wobec spółki za akcjonariusza uważa się osobę wpisaną do księgi akcyjnej, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • na okaziciela – z których uprawnienia do wykonywania wynikających z nich praw przysługują każdemu posiadaczowi akcji. Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą
 • uprzywilejowane – są one akcjami imiennymi. Uprzywilejowanie może dotyczyć zarówno praw majątkowych wynikających z akcji (dywidendy, udziału w podziale masy likwidacyjnej), jak i praw niemajątkowych (korporacyjnych – prawo głosu)
 • nieme – to akcje, z których akcjonariuszowi nie przysługuje prawo głosu, w zamian za to posiadacz takiej akcji jest uprzywilejowany co do wysokości dywidendy oraz prawa pierwszeństwa wypłaty dywidendy
prawa maj tkowe z akcji
Prawa majątkowe z akcji
 • prawo do dywidendy (udziału w zysku spółki przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy). Ani statut, ani uchwała zgromadzenia akcjonariuszy nie może pozbawić akcjonariusza tego prawa;
 • prawo do udziału w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Akcjonariusz nie może zostać pozbawiony tego prawa przez statut ani uchwałę.
 • prawo poboru akcji nowej emisji. Kodeks spółek handlowych przyznaje dotychczasowym akcjonariuszom spółki prawo do objęcia akcji nowej emisji w przypadku podwyższenia kapitału przez spółkę.
 • prawo głosu (prawo to będzie realizowane głównie przez uczestnictwo w zgromadzeniu akcjonariuszy).
slide6
Kodeks spółek handlowych stanowi, że na jedną akcję nie może przypadać więcej niż 1 głos. Wyjątek stanowią akcje imienne uprzywilejowane, którym statut może obecnie przyznać nie więcej niż dwa głosy.
 • Równocześnie Kodeks spółek handlowych utrzymuje w mocy prawa nabyte przez akcjonariuszy przed jego nowelizacją w 2003 r.(art.613), którym można było przyznać akcje uprzywilejowane co do głosów w ilości do 5 głosów na akcję.
akcja banku towarzystw sp dzielczych z 1929
Akcja Banku Towarzystw Spółdzielczych z 1929.
 • Obecnie akcje mają postać zdematerializowaną
rynek akcji w polsce
RYNEK AKCJI W POLSCE
 • W Polsce istnieje duża liczba spółek akcyjnych. Zdecydowana większość spośród nich są to tzw. spółki prywatne, w ich przypadku nie ma oferty publicznej sprzedaży akcji. Jednak spółka akcyjna może stać się spółką publiczną, tzn. jej akcje mogą być przedmiotem oferty publicznej
 • Jeśli spółka akcyjna chce stać się spółką publiczną, musi uzyskać zgodę organu nadzorczego. Spółka przedstawia w organie nadzoru prospekt emisyjny. Po zatwierdzeniu tego prospektu akcje spółki publicznej mogą znaleźć się w obrocie na rynku giełdowym, do czego wymagana jest zgoda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
slide11
GPW

Na Giełdzie Papierow Wartościowych w Warszawie akcje są notowane na dwóch rynkach – rynku podstawowym i rynku rownoległym.

 • Na rynek podstawowy kwalifikowane są akcje rynku publicznego, mające nieograniczoną zbywalność, spełniające kryteria odpowiedniej wartości i rozproszenia, których emitenci ogłaszali sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata.
 • Na rynek równoległy kwalifikowane są akcje rynku publicznego, mające nieograniczoną zbywalność, pod warunkiem, że w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
ewidencja dywidendy i odsetek
Ewidencja dywidendy i odsetek

Przychody finansowe

Rachunek bankowy

 • 1. Wb- wpływ dywidendy, odsetek
 • Wynik na obrocie papierami wartościowymi= Przychody finansowe-koszty finansowe

1

przyk ad 1
Przykład 1

1.Wb-zakup akcji 100 szt. po 23 zł

2. Wb- prowizja maklera 50 zł

3. Wb- wpływ dywidendy 150

4. Pk- cena zakupu sprzedanych akcji 40 szt po 23 zł

5. Wb- cena sprzedaży akcji 40 szt. po 26 zł.

obligacje
Obligacje
 • Obligacja – papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują więc w seriach.
 • W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach.
slide17
Obligacja municypalna na 210 złotych wyemitowana przez Stołeczne Królewskie Miasto Kraków w 1929
slide18
Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa, korporacje (mogą być wtedy dopuszczane do obrotu giełdowego) bądź np. gminy lub miasta (obligacje komunalne lub inaczej obligacje municypalne).
 • Dochodem z obligacji są odsetki
ad