slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizacja i system prac nad aktualizacją PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizacja i system prac nad aktualizacją

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Organizacja i system prac nad aktualizacją - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Organizacja i system prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Bogdan Kawałko Dyrektor. Lublin, 6 czerwca 2012 r. Podstawy prawne aktualizacji. Podstawą aktualizacji SRWL na lata 2006 - 2020 jest U chwała Sejmiku WL z dnia 28 marca 2011 r .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizacja i system prac nad aktualizacją' - ava-harmon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Organizacja i system prac

nad aktualizacją

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020

Bogdan Kawałko

Dyrektor

Lublin, 6 czerwca 2012 r.

slide2

Podstawy prawne aktualizacji

 • Podstawą aktualizacjiSRWL na lata 2006 - 2020 jest
  • Uchwała Sejmiku WL z dnia 28 marca 2011 r.
  • Ramowy system programowania strategicznego w województwie lubelskim
  • przyjętyUchwałą Zarządu WL w dniu 20 marca 2012 r.
slide3

Podstawy prawne aktualizacji

 • Zgodnie z przyjętą koncepcją i powadzonym w ramach Departamentu Polityki Regionalnej trybem prac przy udziale Głównego Konsultanta – Metodologa prof. Grzegorza Gorzelaka opracowane zostały
 • Założenia aktualizacji Strategii,
 • przyjęte przez Zarząd WL z 8 maja 2012 r.
 • Uchwałą Zarządu WL z 8 maja 2012 r.
 • Został powołany
  • Zespół Zadaniowy ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020.
slide4

Zespół Zadaniowy

ds. aktualizacji SRWL

W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą: (1)

 • Przewodniczący Zespołu – Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • Sekretarz Województwa Lubelskiego,
 • Skarbnik Województwa Lubelskiego,
 • Wiceprzewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej,
slide5

Zespół Zadaniowy

ds. aktualizacji SRWL

W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą: (2)

 • Członkowie Zespołu – Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektorów:
 • Departamentu Organizacyjno–Prawnego,
 • Departamentu Finansów,
 • Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
 • Departamentu Mienia i Inwestycji,
 • Departamentu Rolnictwa i Środowiska,
 • Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu,
 • Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa,
 • Departamentu Gospodarki i Innowacji,
 • Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich,
 • Departamentu Promocji i Turystyki.
slide6

Współpraca z Ekspertami Zewnętrznymi

Pomoc ekspercka

 • Główny Konsultant – Metodolog
  • Nadzór metodologiczny nad całościowym przebiegiem procesu
  • aktualizacji.
 • Ekspert ds. realizacji zadań związanych z częścią projekcyjną
  • opracowanie diagnozy (we współpracy z Zespołem Zadaniowym),
  • weryfikacja propozycji endogenicznych potencjałów regionu,
  • weryfikacja uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych oraz w ramach uzgadniania OOŚ.
  • Ekspert ds. realizacji zadań związanych z częścią wykonawczą
  • sprawowanie nadzoru eksperckiego i kierowanie pracami nad konstruowaniem systemu monitoringu i ewaluacji,
  • opracowanie ram finansowych Strategii.

– prof. Grzegorz Gorzelak

– w trakcie wyłaniania

– w trakcie wyłaniania

slide7

Podejście zintegrowane

- poziom regionalny

 • PZP WL
 • SRWL
 • RPO
 • RSI

SRWL

 • Inne programy
 • Kluczowym dokumentem Strategia Rozwoju Województwa, będąca dokumentem wiodącym dla innych dokumentów o bardziej wyspecjalizowanym i tematycznym charakterze
slide8

Podejście zintegrowane

- architektura dokumentów

Podejście zintegrowane

PZPWL

PZP OF

slide9

Harmonogram i etapy prac

nad aktualizacją SRWL

slide10

Debata publiczna

- cel, główne założenia, uczestnicy

 • Równocześnie do zaplanowanych głównych etapów prac prowadzona będzie debata publiczna.
 • W ramach debaty odbędą się spotkania w największych miastach regionu: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach, Zamościu.
 • Celem debaty jest m.in.:
  • zaprezentowanie podejścia do budowy Strategii,
  • dostarczenie informacji umożliwiającej partycypację społeczną w procesie aktualizacji Strategii,
  • dyskusja i wskazanie głównych problemów.
 • Uczestnicyspotkań będą przedstawiciele, środowisk naukowych, przedsiębiorcy, partnerzy społeczno-gospodarczy, samorządy przedstawiciele.
 • Ze strony UMWL: DPR, BPP, Eksperci.
slide11

Debata publiczna

- spotkania w regionie

Harmonogram spotkań

 • Puławy – 19 czerwca
 • Chełm – 26 czerwca
 • Biała Podlaska – 28 czerwca
 • Zamość – 3 lipca
 • Lublin – lipiec
  • LOM
  • środowiska naukowe i przedsiębiorcy
slide12

Baza opracowań, ekspertyz i analiz

Zgromadzone zasoby

 • Baza opracowań, ekspertyz i analiz zawiera
  • blisko 250 pozycji.
 • Opracowania zostały przygotowane:
  • na zlecenie MRR, m.in. na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, strategii sektorowych, i innych
  • na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego,
  • przez jednostki podległe UMWL.
 • Baza ta stanowi integralną część zasobów analitycznych dla prowadzonych prac nad opracowaniem Strategii.
slide13

Ankieta

- jako element debaty publicznej

 • Ankieta jest formą dialogu i dyskusji z zaangażowanymi w proces aktualizacji Strategii partnerami społeczno-gospodarczymi.
 • Celem ankiety jest:
  • poznanie opinii dotyczących mocnych i słabych stron województwa lubelskiego,
  • wskazanie najistotniejszych szans i zagrożeń dla regionu,
  • zebrane informacji pomocnych przy aktualizacji diagnozy Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 ,
  • dostosowanie celów aktualizowanej Strategii do oczekiwań społecznych,
  • wskazanie wniosków, oczekiwań i propozycji.
 • Ankieta jest do pobrania ze strony: www.strategia.lubelskie.pl
slide14

Konsultacje, uzgodnienia

- jeden z etapów prac

 • Konsultacje prowadzone będą prac prowadzony w IV kw. 2012 r. i Ikw. 2013 r. zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Proces konsultacji społecznych obejmie, m.in. z:
  • JST,
  • partnerów społecznych i gospodarczymi,
  • Komisją Wspólną Rządu i Samorządu.
 • Harmonogram konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.
 • Przeprowadzone zostanie również postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), którą przeprowadzą
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
slide15

Dodatkowe informacje

 • Wszystkie informacje dotyczące procesu aktualizacji Strategii będą na bieżąco udostępniane na stronie:
 • www.strategia.lubelskie.pl
 • Kontakt :
 • strategia@lubelskie.pl
slide16

Dziękuję za uwagę

Bogdan Kawałko

Dyrektor