Znakowane szlaki turystyczne wojew dztwa pomorskiego
Download
1 / 9

ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO' - austin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Przed wielu laty znakomity polski filozof, Tadeusz Kotarbiński, zanotował wspaniałą refleksję:„Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać”.Takimi ścieżkami, po których odbywa się ruch turystyczny, są szlaki turystyczne. W Polsce prawie cały ruch turystyki aktywnej odbywa się na znakowanych, głównie przez PTTK, szlakach turystycznych.Szlak turystyczny – w rozumieniu PTTK, a więc szlak turystyki kwalifikowanej – to wytyczona w terenie trasa, służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym stopniu umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczególne wymagania nie stanowią inaczej.


Tak rozumiane Kotarbiński, zanotował wspaniałą refleksję:szlaki spełniają funkcje: 1. edukacyjne, 2. ekologiczne, 3. rekreacyjne, 4. promocyjne, 5. bezpieczeństwa. W ubiegłym roku obchodziliśmy 120 - letnią rocznicę od wyznakowania pierwszego szlaku turystycznego przez Towarzystwo Tatrzańskie.Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, nawiązując do tych tradycji, stworzyło funkcjonujący system szlaków obejmujący: 1. sprawdzoną metodologię wyznaczania, 2. pełną, jednolitą metodę znakowania, 3. monitoring, dokumentację i ewidencję szlaków, 4. szkolenie i kadrę znakarzy.


W Polsce przez najatrakcyjniejsze tereny przebiega ponad 60 tys. km szlaków, wyznakowanych przez PTTK, a w województwie pomorskim mamy 3 tys. km szlaków, w tym 2,5 tys. szlaków pieszych.Mają one ogromne znaczenie dla promocji turystycznej gmin. Z tego powodu powinny być ujęte w programie turystycznego zagospodarowania gmin.Mając bardzo bogate doświadczenie w wytyczaniu, znakowaniu i renowacji szlaków turystycznych, PTTK chce być w tym zakresie partnerem jednostek samorządu terytorialnego, PROT i LOT.Od wielu lat współpracujemy z JST. Chciałbym szczególnie podziękować za pomoc i współpracę :1. Urzędowi Marszałkowskiemu,2. Urzędom Miast Gdańska i Gdyni, szczególnie Panu Andrzejowi Socikowi, Kierownikowi Referatu Turystyki UM w Gdańsku,3. Burmistrzowi Miasta Gniew, Panu Bogdanowi Badziongowi,4. Wójtowi Cedrów Wielkich, Panu Januszowi Golińskiemu.Zaczęliśmy również współpracę z LOT. Należy tu podziękować LOT „Ziemia Wejherowska”, a także Stowarzyszeniu Kociewie i jego Dyrektorowi, Panu Piotrowi Kończewskiemu, który to opracował wzór porozumienia w sprawach szlaków.


Wz r porozumienia
WZÓR POROZUMIENIA tys. km szlaków, wyznakowanych przez PTTK, a w

POROZUMIENIE

w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn.:

„System znakowanych tras pieszych i rowerowych

na obszarze Kociewia Tczewskiego”

Zawarte dnia ................... 2008 roku pomiędzy:

1) jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Tczewskiego zwane w dalszej części JST, tj.:

Powiat Tczewski - reprezentowany przez Starostę Tczewskiego Witolda Sosnowskiego i Wicestarostę Tczewskiego Adama Kucharka,

Miasto Tczew - reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zenona Odyę,

Gmina Tczew - reprezentowana przez Wójta Gminy Romana Rezmerowskiego,

Gmina Subkowy – reprezentowana przez Wójta Gminy Mirosława Murzydło,

Gmina Pelplin - reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Stanuch,

Gmina Morzeszczyn - reprezentowana przez Wójta Gminy Piotra Lanieckiego,

Gmina Gniew – reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogdana Badzionga,

2) Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Regionalny w Gdańsku zwane w dalszej części PTTK - reprezentowanym przez Prezesa Lecha Zalewskiego oraz Skarbnika Halinę Śliwę-Wielesiuk.

3) Lokalną Organizacją Turystyczną KOCIEWIE zwaną LOT KOCIEWIE - reprezentowaną przez Wiceprezesa Bożenę Bielińską oraz Sekretarza Tomasza Wiczyńskiego.


Wz r porozumienia c d
WZÓR POROZUMIENIA – c.d. tys. km szlaków, wyznakowanych przez PTTK, a w

§ 1.

Strony porozumienia postanawiają współdziałać w przygotowaniu oraz realizacji zadania pn. „System znakowanych tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego” w granicach administracyjnych powiatu tczewskiego.

 § 2.

Zadanie pn.: „System znakowanych tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego” obejmuje:

 • wykonanie inwentaryzacji szlaków w zakresie objętym zadaniem tj. obszarem Powiatu Tczewskiego,

 • monitoring stanu technicznego istniejących szlaków oraz infrastruktury informacyjnej na tych szlakach,

 • dokonywanie wymaganych renowacji istniejących szlaków,

 • tworzenie koncepcji rozwojowych i ich realizacja w postaci znakowania nowych szlaków,

 • uruchomienie w portalu „Znakowane szlaki województwa pomorskiego” (www.pomorskie.pttk.pl) nowych zasobów objętych zadaniem oraz zasilanie ich aktualnymi danymi.

   § 3.

  Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie LOT KOCIEWIE.

  LOT KOCIEWIE jest uprawnionym podmiotem do reprezentowania JST w zakresie niniejszej umowy w stosunkach zewnętrznych.

  PTTK jest odpowiedzialne w szczególności za:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem nowych szlaków oraz renowacją istniejących szlaków,

 • prace znakarskie na nowych szlakach,

 • prace renowacyjne na istniejących szlakach,

 • zamieszczenia danych w portalu internetowym,

 • PTTK deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym porozumieniem.

  LOT KOCIEWIE jest odpowiedzialne w szczególności za:

  koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem działań z zakresu objętego porozumieniem,

  dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji na temat realizacji zadania,

  LOT KOCIEWIE deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym porozumieniem.


Wz r porozumienia c d1
Wzór porozumienia – c.d. tys. km szlaków, wyznakowanych przez PTTK, a w

§ 4.

JST zobowiązują się do wyznaczenia osób do kontaktu z LOT KOCIEWIE dla prawidłowej realizacji zadania.

LOT KOCIEWIE zobowiązuje się do przekazywania informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu w terminach umożliwiających planową realizację prac.

PTTK zobowiązuje się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowe wdrożenie elementów zadania objętych niniejszym porozumieniem.

§ 5.

JST zabezpieczą na realizację zadania środki w wysokości ustalonej w odrębnych dokumentach planistycznych na kolejny rok budżetowy przedstawionych przez LOT KOCIEWIE do dnia 30 września roku poprzedzającego.

Określa się następujące zasady płatności:

 • LOT KOCIEWIE będzie zlecać PTTK wykonanie zadań określonych w § 3 ust. 3 z uwzględnieniem § 5 ust. 1,

 • LOT KOCIEWIE będzie kontrolować i dokonywać odbioru prac wykonanych przez PTTK,

 • Za realizację zleconych zadań PTTK będzie wystawiać rachunek dla LOT KOCIEWIE, a LOT KOCIEWIE dla JST.

   § 6.

  Porozumienie zawarte jest na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia czasu trwania.

  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Porozumienie sporządzone zostało w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla stron.


Wz r porozumienia doko czenie
Wzór porozumienia - dokończenie tys. km szlaków, wyznakowanych przez PTTK, a w

Strony porozumienia:

 1) Powiat Tczewski

Starosta Tczewski Wicestarosta Tczewski

......................... .........................

Witold Sosnowski Adam Kucharek

2) Miasto Tczew 3) Gmina Tczew

Prezydenta Miasta Wójta Gminy

....................... ................................

Zenon Odya Roman Rezmerowski

 4) Gmina Subkowy 5) Gmina Pelplin

Wójta Gminy Burmistrza Miasta i Gminy

 ........................ .........................

Mirosław MurzydłoAndrzej Stanuch

 6) Gmina Morzeszczyn 7) Gmina Gniew

Wójta Gminy Burmistrza Miasta i Gminy

......................... . .............................

Piotr Laniecki Bogdan Badziong

 8) PTT-K 9) LOT KOCIEWIE

Oddział Regionalny w Gdańsku Dyrektora Biura

 ................................. ....................................

Lech Zalewski Piotr Kończewski


Schemat wsp pracy
SCHEMAT WSPÓŁPRACY tys. km szlaków, wyznakowanych przez PTTK, a w


ad