slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vypracoval: Ján Jánošík Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vypracoval: Ján Jánošík Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Vypracoval: Ján Jánošík Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva manažmentu a kvality. Návrh konceptu strategických rozhodnutí stakeholderov - príležitos ť pre efektívnejšie riadenie firmy BETA-CAR, s.r.o. v  č ase globálnej krízy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vypracoval: Ján Jánošík Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová' - austin-wilcox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVEMATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVEÚstav priemyselného inžinierstva manažmentu a kvality

Návrh konceptu strategických rozhodnutí stakeholderov - príležitosť pre efektívnejšie riadenie firmy BETA-CAR, s.r.o. v čase globálnej krízy

Práca ŠVOČ

Vypracoval: Ján Jánošík

Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,

Ing. Gabriela Hrdinová

Konzultant: Ing. Peter Rangelov

slide2

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept CorporateSocialResponsibility (CSR).“

 • Práca je taktiež súčasťou schváleného projektu KEGA č. 037STU-4/2012 „Implementácia predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava.“
trukt ra pr ce vo
ŠTRUKTÚRA PRÁCE ŠVOČ

1 ANALÝZA GLOBALIZÁCIE, GLOBÁLNEJ KRÍZY, PODNIKU, TUR, UR, SZP A SÚVISLOSTI MEDZI NIMI

2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV FIRMY BETA-CAR, s.r.o.

3 NÁVRH KONCEPTU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV PRÍLEŽITOSŤ PRE EFEKTÍVNEJŠIE RIADENIE FIRMY BETA-CAR, s.r.o. V ČASE GLOBÁLNEJ KRÍZY

4 ZHODNOTENIE NÁVRHU

cie pr ce
Cieľ práce
 • Cieľom mojej práce bolo analyzovať základné teoretické pojmy (globalizácia, globálna kríza, TUR, UR a SZP) a súvislosti medzi nimi. Na základe tejto analýzy a analyzovania súčasného stavu rozhodovania stakeholderov firmy BETA-CAR, s.r.o. navrhnúť koncept strategických rozhodnutí firmy BETA-CAR, s.r.o. v kontexte súčasnej globálnej krízy.
1 anal za globaliz cie glob lnej kr zy podniku tur ur szp a s vislosti medzi nimi
1 ANALÝZA GLOBALIZÁCIE, GLOBÁLNEJ KRÍZY, PODNIKU, TUR, UR , SZP A SÚVISLOSTI MEDZI NIMI

Základom budovania ekonomického kapitálu je spoločnosť a príroda.

1 anal za globaliz cie glob lnej kr zy podniku tur ur szp a s vislosti medzi nimi1
1 ANALÝZA GLOBALIZÁCIE, GLOBÁLNEJ KRÍZY, PODNIKU, TUR, UR, SZP A SÚVISLOSTI MEDZI NIMI
 • Dlhodobo neudržateľný stav,
 • virtualizáciaekonomiky,
 • finančné inžinierstvo a neprehľadné finančné deriváty,
 • finančná a politická chamtivosť,
 • nedostatočná regulácia a preverovanie štátnych inštitúcií,
 • úmyselné zavádzanie ratingových agentúr,
 • odmietanie spoločenskej zodpovednosti,
 • akceptovanie tohto stavu spoločnosťou.

Hlavné príčiny globálnej krízy:

1 anal za globaliz cie glob lnej kr zy podniku tur ur szp a s vislosti medzi nimi2
1 ANALÝZA GLOBALIZÁCIE, GLOBÁLNEJ KRÍZY, PODNIKU, TUR, UR, SZP A SÚVISLOSTI MEDZI NIMI

Dopady globálnej krízy na chod podnikov

 • Obmedzenie úverovania,
 • šetrenie,
 • pokles objemu spotreby,
 • pokles tržieb,
 • obmedzovanie výroby,
 • rast nezamestnanosti,
 • rast neistoty o budúcnosť.
slide8

2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV FIRMY BETA-CAR s.r.o.

BETA-CAR s.r.o.

 • Vznik 13.09.1995

Podnikateľské divízie firmy :

 • Poskytovanie maloobchodnej činnostis technologickými strojmi a zariadeniami, vnútropodnikovými dopravnými prostriedkami, spojenej so servisom a opravou vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky
 • Outsourcing vnútropodnikovej logistiky
 • Prenájom priemyselného areálu
 • Hotelierstvo
slide9

2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV FIRMY BETA-CAR s.r.o.

 • Ciele firmy BETA-CAR s.r.o.
 • dosiahnuť 15%-ný podiel na trhu v oblasti manipulačnej techniky
 • dosiahnuť 5%-ný nárast tržieb v oblasti servisu manipulačnej techniky
 • v oblasti operatívneho leasingu je cieľom podniku maximalizovať zisk
 • zdravo rásťaj počas globálnej krízy
slide10

2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV FIRMY BETA-CAR s.r.o.

 • Oblasti pôsobenia firmy BETA-CAR, s.r.o.
 • automobilový priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • stavebný priemysel
 • ostatné
slide11

2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV FIRMY BETA-CAR s.r.o.

 • Ako sa premietla globálna kríza do firmy BETA-CAR, s.r.o.
 • Zmena správania zákazníkov
 • Končí sa oficiálne zastúpenie podniku OM firmou BETA-CAR, s.r.o.
 • Zvýšený tlak nadnárodných korporácií
 • Zníženie obratu spoločnosti
 • Zmena úrokových sadzieb finančných inštitúcií k firme BETA-CAR s.r.o.
 • Nadviazanie nových obchodných partnerstiev
slide12

2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV FIRMY BETA-CAR s.r.o.

Strategické rozhodnutia stakeholderov na globálnu krízu:

Manažment

 • Diverzifikácia portfólia zákazníkov
 • Rozšírenie podnikateľských aktivít
 • Rozhodnutie o kúpe priemyselného areálu
 • Rokovania s novými obchodnými partnermi ešte pred oficiálnym ukončením spolupráce s podnikom OM

Zákazníci

 • Obmedzovanie dodávaných tovarov a služieb
 • Požiadavky na zvýšenie flexibility vo vzťahu k dodávateľským firmám

Konkurencia

 • Znižovanie cien
 • Využívanie konkurenčnej výhody nadnárodných spoločností
slide13

3 NÁVRH KONCEPTU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV- PRÍLEŽITOSŤ PRE EFEKTÍVNEJŠIE RIADENIE FIRMY BETA-CAR, s.r.o. v ČASE GLOBÁLNEJ KRÍZY

V rámci tvorenia dlhodobej stratégie firmy a trendu, s veľkým prihliadaním na stav v akom sa globálna ekonomika momentálne nachádza, bude potrebné do tohto procesu zahrnúť všetky zainteresované skupiny ako tvorcov firemného prostredia od ktorých závisí rozvoj alebo úpadok firmy.

Vhodný koncept na základe ktorého by sa takáto dlhodobá stratégia mala vytvárať je práve koncept spoločensky zodpovedného podnikania, ktorý svojim osobitým postojom ku všetkým zainteresovaným skupinám takýto trend vytvára.

slide14

3 NÁVRH KONCEPTU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV- PRÍLEŽITOSŤ PRE EFEKTÍVNEJŠIE RIADENIE FIRMY BETA-CAR, s.r.o. v ČASE GLOBÁLNEJ KRÍZY

 • Návrh konceptu strategických rozhodnutí na základe SZP ovplyvnili nasledovné skutočnosti :
 • Súčasná globálna kríza a potreba jej riešenia,
 • predpokladaný vývoj lokálnej a globálnej ekonomiky,
 • dlhodobo neudržateľný stav,
 • vonkajšie prostredie firmy,
 • potreba manažovania rizika,
 • čoraz väčšie požiadavky zákazníkov na flexibilitu,
 • rozšírenie podnikateľských aktivít,
 • expandovanie na zaujímavé trhy v Strednej Európe.
slide15

3 NÁVRH KONCEPTU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV- PRÍLEŽITOSŤ PRE EFEKTÍVNEJŠIE RIADENIE FIRMY BETA-CAR, s.r.o. v ČASE GLOBÁLNEJ KRÍZY

Zavádzanie konceptu SZP do tvorby strategických rozhodnutí firmy BETA-CAR s.r.o.

slide16

3 NÁVRH KONCEPTU STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ STAKEHOLDEROV- PRÍLEŽITOSŤ PRE EFEKTÍVNEJŠIE RIADENIE FIRMY BETA-CAR, s.r.o. v ČASE GLOBÁLNEJ KRÍZY

Pri zavádzaní SZP do firmy je veľmi dôležité dbať o konsenzus medzi súčasnými možnosťami firmy, konceptu SZP a ďalších faktorov ktorými sú:

 • politika firmy,
 • firemná kultúra,
 • predmety podnikania,
 • interné podmienky firmy,
 • obchodná stratégia,
 • profil rizika.
4 zhodnotenie n vrhu
4 ZHODNOTENIE NÁVRHU

Návrhu konceptu tvorby strategických rozhodnutí stakeholderov na základe SZP som dospel po analýze minulého a súčasného globálneho vývoja ekonomiky, hospodárstvaa chýb, ktoré viedli k súčasnému stavu globálnej krízy.

Po konzultáciách s manažmentom firmy môžem konštatovať, že firma sa s konceptom SZP síce ešte nestretla, ale je si vedomá dôležitosti sociálnych, environmentálnych oblastí v podnikaní a ich potrebnej interakcie s ekonomickou oblasťou podnikania. Tento fakt firme uľahčuje prípadnú cestu ku zavedeniu konceptu SZP do tvorby strategických rozhodnutí firmy BETA-CAR s.r.o. a priechodnosti návrhu v celom spektre firmy od vlastníka cez manažment až po zamestnancov.

4 zhodnotenie n vrhu1
4 ZHODNOTENIE NÁVRHU

Dospel som k záveru, že systematické, postupné a kontrolovanézavádzanie tohto návrhu do tvorby strategických rozhodnutí manažmentom by bolo prínosom nielen pre samotnú firmu, ale i pre záujmové skupiny firmy BETA-CAR, s.r.o. Navyše by sa po úspešnom implementovaní tohto návrhu otvorila možnosť firmy na rozšírenie portfólia svojich služieba taktiež možnosť expanzie na zahraničné trhy.

Návrh konceptu tvorby strategických rozhodnutí na základe konceptu SZP vychádza z konceptu udržateľného rozvoja, ktorý sa začína dostávať do popredia hlavne v spojitosti s globálnou krízou a potrebou jej riešenia. Preto považujem i vďaka analýze súčasného stavu koncept SZP a UR za jedinú možnú alternatívu k riešeniu súčasnej globálnej krízy. Som presvedčený, že tieto koncepty v celom svojom spektre vedú k environmentálnemu a sociálnemu blahobytu a navyše ekonomickej rovnováhe a tým zabezpečia budúcnosť nasledujúcim generáciám.