1 / 5

internet hass and associates security warning, Phishing og s

Macau er sårbar for cybercrime på grunn av volumet av turister og sprer seg Wi-Fi presseomtalen, informasjon teknologieksperter mener, og de advarer det brukernes å være ekstra forsiktig om Internett-sikkerhet. "Du har mer enn 25 millioner mennesker besøker Macau årlig, og du kan ikke kontrollere all denne menneskelige trafikken," fortalte University Insubria loven foreleser Giuseppe Vaciago Business Daily i går. "Nitti prosent av disse menneskene er å bruke penger og foretar transaksjoner via Internett, så det er et stort problem med sikkerhetsspørsmål som hvitvasking eller bedrageri." Mr Vaciago og FN interregionalt kriminalitet og rettferdighet Research Institute prosjektet offiser Francesca Bosco gjennomfører en fem-dagers cybercrime seminar som startet her på mandag. "Jeg er ganske optimistisk over Macaus juridiske virkemidler, som personlige data beskyttelse loven og kompetanse i å håndtere det," sa Mr Vaciago. READ MORE ARTICLES AT: http://hassassociatescybersecuritycrhsitine.wordpress.com/ http://creseldacabal.skyrock.com/3144724058-Technology-Blog-Hass-and-Associates-Madrid-News-Articles.html JOIN US AT: http://www.design21sdn.com/share/22559 internet hass and associates security warning

ausooke
Download Presentation

internet hass and associates security warning, Phishing og s

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. INTERNETHASS AND ASSOCIATESSECURITY WARNING **EksperterutstedeadvarsleromInternett-sikkerhet READ MORE ARTICLES AT: http://hassassociatescybersecuritycrhsitine.wordpress.com/ http://creseldacabal.skyrock.com/3144724058-Technology-Blog-Hass-and-Associates-Madrid-News-Articles.html JOIN US AT: http://www.design21sdn.com/share/22559

  2. PHISHING OG SMARTTELEFONEN APPS ER NYE FOKUS FOR COMPUTER GARANTI Macau ersårbar for cybercrime pågrunnavvolumetavturisterogsprerseg Wi-Fi presseomtalen, informasjonteknologiekspertermener, og de advarerdetbrukernes å væreekstraforsiktigomInternett-sikkerhet."Du harmerenn 25 millionermenneskerbesøker Macau årlig, og du kanikkekontrollere all dennemenneskeligetrafikken," fortalte University Insubrialovenforeleser Giuseppe Vaciago Business Daily i går."Nitti prosentavdissemenneskeneer å brukepengerogforetartransaksjoner via Internett, sådeter et stort problem med sikkerhetsspørsmålsomhvitvaskingellerbedrageri.“MrVaciagoog FN interregionaltkriminalitetogrettferdighet Research Institute prosjektetoffiser Francesca Boscogjennomfører en fem-dagers cybercrime seminar somstartet her påmandag. http://www.macaubusinessdaily.com/Society/Experts-issue-warnings-about-internet-security

  3. "Jegerganskeoptimistisk over Macausjuridiskevirkemidler, sompersonlige data beskyttelselovenogkompetanse i å håndteredet," saMrVaciago. "Men åpne Wi-Fi kanvære en delikatpunkt, spesielt i hoteller," sahan."Folk kanlettglemmesikkerhetsprinsipper, åpne Wi-Fi ogkoble med banker for å foretabetalinger, somvilavsløredemtil en rekkemulige farer.“GeoffroyThonon, rektorkonsulent for Macao Computer Emergency Response Team koordineringsentrum, fortalte Business Daily at phishing-webområderhaddeværtdethovedavdelingproblemet for organisasjonerogenkeltpersonerher.Phishing er et forsøkpå å tilegneseginformasjonvedutgasegsom en pålitelignettside."Bank kundenesermålrettet," saMrThonon. http://www.macaubusinessdaily.com/Society/Experts-issue-warnings-about-internet-security

  4. "Deter et phishing-webområdesomsa:"Vennligstlogg inn eller du villengervære i stand til å fåtilgangtilområdet,"der, faktisk, navnetpåbrukerenogpassordetblihacket. Detteharskjeddganskeofte.“ FORSIKTIG KREVES Brukereoversettogsåholdewebservernestadigoppdatert, saMrThonon."Mange menneskerikkehar lappet sine servere," sahan."Regjeringensektorogkommersielleenheterholdeoppdatert med serverne, men dot org og dot-moer de svakedelene.“Utdatert web-serverekanværeutsatt for utenforstående "ta over administratorrettigheter for datamaskinenogsette opp"phishing"-nettsteder", saMrThonon."Vi fikk se tilfellerskje her i Macau før, ikke bare de vertutlandet.“Han sahanikkehadde sett noenrapporterom social engineering tilfellerskjer i Macau sålangt. http://www.macaubusinessdaily.com/Society/Experts-issue-warnings-about-internet-security

  5. I en typisk social engineering sakutgjør en hacker som en kunde i et selskap å mottabetalingerellerfåtilgangtilkonfidensiellinformasjon. "Vi holde et øyepåbitcoingruvedrift, selvom vi ikkehar sett noentilfellersom i Macau ennå," saMrThonon.Skadeligprogramvarekankapre en datamaskinogstyrkedetløsekompleksematematiskeproblemer for å fåbitcoins, en virtuellvaluta.MrVaciagosacyberattacks via smartphone programmer kanvære en ny trend."Nylig i Europa, vardet et tilfellehvor en smartphone spill app lyktes i hacking brukernespersonligeopplysninger," sahan."Detteer den nesteutfordringennå: oppfatningenavforbrukere over smartphone sikkerhetellerpersonvernbeskyttelseerhelt null i enkeltedeleravverden." http://www.macaubusinessdaily.com/Society/Experts-issue-warnings-about-internet-security

More Related