internet hass and associates security warning, Phishing og s - PowerPoint PPT Presentation

internet hass and associates security warning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
internet hass and associates security warning, Phishing og s PowerPoint Presentation
Download Presentation
internet hass and associates security warning, Phishing og s

play fullscreen
1 / 5
internet hass and associates security warning, Phishing og s
163 Views
Download Presentation
ausooke
Download Presentation

internet hass and associates security warning, Phishing og s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INTERNETHASS AND ASSOCIATESSECURITY WARNING **EksperterutstedeadvarsleromInternett-sikkerhet READ MORE ARTICLES AT: http://hassassociatescybersecuritycrhsitine.wordpress.com/ http://creseldacabal.skyrock.com/3144724058-Technology-Blog-Hass-and-Associates-Madrid-News-Articles.html JOIN US AT: http://www.design21sdn.com/share/22559

  2. PHISHING OG SMARTTELEFONEN APPS ER NYE FOKUS FOR COMPUTER GARANTI Macau ersårbar for cybercrime pågrunnavvolumetavturisterogsprerseg Wi-Fi presseomtalen, informasjonteknologiekspertermener, og de advarerdetbrukernes å væreekstraforsiktigomInternett-sikkerhet."Du harmerenn 25 millionermenneskerbesøker Macau årlig, og du kanikkekontrollere all dennemenneskeligetrafikken," fortalte University Insubrialovenforeleser Giuseppe Vaciago Business Daily i går."Nitti prosentavdissemenneskeneer å brukepengerogforetartransaksjoner via Internett, sådeter et stort problem med sikkerhetsspørsmålsomhvitvaskingellerbedrageri.“MrVaciagoog FN interregionaltkriminalitetogrettferdighet Research Institute prosjektetoffiser Francesca Boscogjennomfører en fem-dagers cybercrime seminar somstartet her påmandag. http://www.macaubusinessdaily.com/Society/Experts-issue-warnings-about-internet-security

  3. "Jegerganskeoptimistisk over Macausjuridiskevirkemidler, sompersonlige data beskyttelselovenogkompetanse i å håndteredet," saMrVaciago. "Men åpne Wi-Fi kanvære en delikatpunkt, spesielt i hoteller," sahan."Folk kanlettglemmesikkerhetsprinsipper, åpne Wi-Fi ogkoble med banker for å foretabetalinger, somvilavsløredemtil en rekkemulige farer.“GeoffroyThonon, rektorkonsulent for Macao Computer Emergency Response Team koordineringsentrum, fortalte Business Daily at phishing-webområderhaddeværtdethovedavdelingproblemet for organisasjonerogenkeltpersonerher.Phishing er et forsøkpå å tilegneseginformasjonvedutgasegsom en pålitelignettside."Bank kundenesermålrettet," saMrThonon. http://www.macaubusinessdaily.com/Society/Experts-issue-warnings-about-internet-security

  4. "Deter et phishing-webområdesomsa:"Vennligstlogg inn eller du villengervære i stand til å fåtilgangtilområdet,"der, faktisk, navnetpåbrukerenogpassordetblihacket. Detteharskjeddganskeofte.“ FORSIKTIG KREVES Brukereoversettogsåholdewebservernestadigoppdatert, saMrThonon."Mange menneskerikkehar lappet sine servere," sahan."Regjeringensektorogkommersielleenheterholdeoppdatert med serverne, men dot org og dot-moer de svakedelene.“Utdatert web-serverekanværeutsatt for utenforstående "ta over administratorrettigheter for datamaskinenogsette opp"phishing"-nettsteder", saMrThonon."Vi fikk se tilfellerskje her i Macau før, ikke bare de vertutlandet.“Han sahanikkehadde sett noenrapporterom social engineering tilfellerskjer i Macau sålangt. http://www.macaubusinessdaily.com/Society/Experts-issue-warnings-about-internet-security

  5. I en typisk social engineering sakutgjør en hacker som en kunde i et selskap å mottabetalingerellerfåtilgangtilkonfidensiellinformasjon. "Vi holde et øyepåbitcoingruvedrift, selvom vi ikkehar sett noentilfellersom i Macau ennå," saMrThonon.Skadeligprogramvarekankapre en datamaskinogstyrkedetløsekompleksematematiskeproblemer for å fåbitcoins, en virtuellvaluta.MrVaciagosacyberattacks via smartphone programmer kanvære en ny trend."Nylig i Europa, vardet et tilfellehvor en smartphone spill app lyktes i hacking brukernespersonligeopplysninger," sahan."Detteer den nesteutfordringennå: oppfatningenavforbrukere over smartphone sikkerhetellerpersonvernbeskyttelseerhelt null i enkeltedeleravverden." http://www.macaubusinessdaily.com/Society/Experts-issue-warnings-about-internet-security