welkom op de ouderavond n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op de ouderavond PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op de ouderavond

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
aurorette-davon

Welkom op de ouderavond - PowerPoint PPT Presentation

143 Views
Download Presentation
Welkom op de ouderavond
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom op de ouderavond vwo-4

 2. Ouderavond 6 oktober 2014 vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor

 3. Wat is er anders? • Profielen • Nieuwe vakken: maat, ckv, bsm, internationalisering en rekenen • Toetsweken • Programmaplanners, PTA • (Deel)Toetsen over grotere delen van de stof • Praktische opdrachten(o.a. PWS), handelingsdelen • Cijfers en bevorderingsnorm • Regels

 4. Overzicht schooljaar 2014-2015 • Vier lesperiodes die afgesloten worden met een toetsweek: • toetsweek 1: 3 november - 10 november 2014 • toetsweek 2: 14 januari - 22 januari 2015 • toetsweek 3: 24 maart - 2 april 2015 • herkansing voor EEN vak na toetsweek 1, 2 ,3 • toetsweek 4: 23 juni - 1 juli 2015 (GEEN herkansingsmogelijkheid)

 5. Programmaplanner per vak • Beschrijft per vak de leerstof en weging van alle toetsen en praktische opdrachten in klas 4 • Op Ouderportaal en Itslearning

 6. PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) • Beschrijft de weging van de toetsen en praktische opdrachten • Bevat het examenreglement met o.a. de “slaag-/zakregeling” • Op Ouderportaal en Itslearning

 7. Toetsen • Eén herkansing na toetsperiode 1,2 en 3, geen herkansing na toetsweek 4 • Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar kunnen niet worden herkanst • Herkansingstoetsen en gemiste toetsen worden afgenomen in het 2e tijdvak

 8. Praktische opdrachten en Handelingsdelen • praktische opdrachten -werkstukken en practica -beoordeling met een cijfer -op tijd inleveren • handelingsdelen bij de vakken ckv en lo met “voldoende” of “goed” afgesloten. Let op: Een handelingsdeel te laat ingeleverd? Leerling verliest recht op herkansing!

 9. Examencijfer(1) Het eindcijfer per vak bestaat uit : • Schoolexamencijfer (SE): alle cijfers van toetsen en praktische opdrachten samen vormen het jaarresultaat van vwo-4 = SE1 •Centraalexamencijfer (CE)

 10. Examencijfer(2) • In, bsm en wisD hebben geen CE, in dat geval geldt: SE-cijfer = eindcijfer • Een aantal van die SE-vakken vormt samen het combinatiecijfer: maatschappijleer, levensbeschouwing, anw, en het PWS

 11. Combinatiecijfer • Toetsen van de combinatievakken (maatschappijleer, levensbeschouwing en anw) kunnen niet worden herkanst • Onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet lager dan een 4 zijn • Combinatiecijfer is belangrijk voor compensatie!

 12. Combinatiecijfer • - maatschappijleer: 6,4 6 - levensbeschouwing: 6,46 - anw: 7,4 7 - PWS 6,4 6 • Combicijfer: (6+6+7+6)/4 = 6,3 6

 13. Combinatiecijfer • - maatschappijleer: 4,6 5 - levensbeschouwing: 5,5 6 - anw: 5,5 6 - PWS: 5,5 6 • Combicijfer: (5+6+6+6)/4 = 5,8 6

 14. Bevorderingsnorm • Een leerling is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de “slaag-/zakregeling” van het eindexamen • Alle overige leerlingen zijn “in bespreking” indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden

 15. Bevorderingsnorm afgeleid van Slaag-/zakregeling • alle vakken voldoende • één 5 en de overige vakken voldoende • één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers • twee vakken een 5, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers • één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers • slechts één van de vier KERNvakken, Nederlands, Engels en Wiskunde A of B en Rekenen met eindcijfer 5

 16. Regels rond toetsen en examens • Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de toetsruimte!! • Beslist geen mobiele telefoons o.i.d. in de toetsruimte!! • Te laat (niet meer dan een half uur!) bij schriftelijke toets:geen extra tijd • Bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0

 17. Ziekte tijdens de toetsweek • Ouder of verzorger belt rechtstreeks met de administratie (Dus niethet antwoordapparaat inspreken!) • Volgendedag ziek? Opnieuwbellen! • Inhalen nadat een ondertekende verklaring is ingeleverd bij de teamleider (formulier op de website)

 18. Begeleiding • Mentor - eerste aanspreekpunt • Teamleider • TTO – Mevrouw Oskam • Decaan - vervolgopleiding - opleidingenavond, dinsdag 25 november 2014

 19. Mevrouw Van den Bouwhuijsen (Bwh) -lok. 1.38 Mevrouw Giezen (Giz) -lok. 1.04 De heer Van der Linde (Lin) -lok. 1.01 Mevrouw Van der Linden (Lna) -lok. 0.34 De heer Lodewijkx (Lod) -lok. 2.09 Mevrouw Quartero (Qrt) -lok. 1.42 De heer Scheek (Sch) -lok. 2.22 De heer Schreuders (Scs) -lok. 0.28 Mevrouw Sloane (Slo) -lok. 1.36 Na de pauze: bijeenkomst met de mentor Wie is de mentor ?

 20. pauze