leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming. ved Eva Opdalshei, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset. Hva er utviklingshemming?. En samlebetegnelse på medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt Evnen til å lære og til å klare seg i samfunnet er mer eller mindre redusert

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming' - aurora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming

Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming

ved

Eva Opdalshei, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset

hva er utviklingshemming
Hva er utviklingshemming?
 • En samlebetegnelse på medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt
 • Evnen til å lære og til å klare seg i samfunnet er mer eller mindre redusert
 • Hjernen er alltid affisert, men ser ikke alltid annerledes ut
 • Stor forskjell mellom ulike personer, og mellom sterke og svake sider
kriterier for f diagnosen psykisk utviklingshemmet icd 10
Kriterier for å fådiagnosenpsykiskutviklingshemmet (ICD 10):
 • IQ under 70 målt med en anerkjent generell evnetest, ofte WISC (6-17 år) eller WAIS (voksne)
 • Svekket adaptiv atferd
 • Svekkelsen ble tydelig i løpet av utviklingen (før 18 års alder)
adaptiv atferd
Adaptiv atferd
 • Evnen til å møte utfordringene i miljøet
 • Evnen til å sørge for sitt eget beste
 • Intelligens og adaptiv atferd er avhengig av de samme kognitive mekanismene
 • Adaptiv atferd påvirkes av krav og støtte i miljøet – kan endres over tid
inndeling av utviklingshemming
Inndeling av utviklingshemming

Lett/mild:

IQ 50 – 69

Mental alder 9 til 12 år

Moderat:

IQ 35 – 50

Mental alder 6 til 9 år

Alvorlig:

IQ 20 – 35

Mental alder 3 til 6 år

Dyp:

IQ under 20

Mental alder under 3 år

slide6
Men…

- De oppgitte IQ-nivåene er kun veiledende. Kategoriene er vilkårlige inndelinger av et kontinuum, og kan ikke defineres med absolutte grenser.

- Bruken av begrepet ”mental alder” kan diskuteres

kognitive vansker hos personer med utviklingshemming
Kognitive vansker hos personer med utviklingshemming
 • Vansker med persepsjon hos personer med sterk grad av utviklingshemming
 • Langsomt kognitivt tempo
 • Vansker med læring: mye læres ikke, andre ferdigheter læres, men automatiseres ikke
 • Vansker med å generalisere det som er lært
spr k
Språk
 • Språk er et system av symboler, krever abstrakt forståelse
 • En vanlig setning inneholder mye informasjon, vanskelig å få med seg alt – man får med seg noe og gjetter seg til resten
 • Personer som kan få begreper kan velge det hun finner selv om det ikke passer
n r en person sier ja men ikke f lger opp med handling
Når en person sier ”ja” men ikke følger opp med handling…

… personen har ikke kognitiv kapasitet til å forstå hva hun samtykker til

… personen fornemmer at det er lurt å si ja

… personen er enig, men det er andre mekanismer enn kognitive funksjoner som styrer atferden, for eksempel kroppslig uro

hukommelse
Hukommelse
 • Ulike former for hukommelse, som faktakunskap, personlige opplevelser, og korttids-/arbeidshukommelse
 • Det er påvist at personer med utviklingshemming særlig har problemer med arbeidshukommelsen
oppmerksomhet fokus
Oppmerksomhet/fokus
 • Sansene mottar mange inntrykk, og oppmerksomheten styrer hva vi tar inn og bearbeider
 • En sammensatt kognitiv funksjon; vedvarende oppmerksomhet, skifte av fokus, å få med seg detaljer
 • Kan variere over tid og i ulike sammenhenger
hjelp til styre oppmerksomheten
Hjelp til å styre oppmerksomheten
 • Perseptuelt; viktige stimuli gjøres perseptuelt mer tydelige
 • Kroppslig; eks. stabilisere sittestilling så oppmerksomheten kan rettes utover
 • Avleding
 • Hjelp til å regulere aktiveringen
vanskelig vite helt hvilket kognitivt niv en person har p grunn av
Vanskelig å vite helt hvilket kognitivt nivå en person har på grunn av…
 • Vansker med språk
 • Vansker med motorikk
 • Sansetap
 • Energi/reguleringsvansker
 • Helseproblemer
 • Sviktende oppmerksomhet, skille mellom forståelse og utførelse
aktivering
Aktivering

Hentet fra Jacobsen og Gjertsen (2010)

emosjoner
Emosjoner
 • Opprinneligutviklet for å beskytteoss mot farer
 • Harfåttbetydning for å reguleredetsosialesamspilletmellommennesker
 • Emosjonerer “kompass” somhjelperosstil å forståossselvogandre
 • Bestårav en kroppsligaktiveringog en tanke/fortolkning
emosjon og kognisjon
Emosjonogkognisjon
 • Emosjonerogkognisjonpåvirkerhverandregjensidig
 • I hjernenerdet masse forbindelsermellomdetlimbiske system ogkorteks
 • Ulikeemosjonerkreverulik grad avkognitivforståelse
emosjonell utvikling
Emosjonell utvikling
 • I utgangspunktet behag/ubehag og noen få primære emosjoner
 • I løpet av utviklingen differensieres emosjonene
 • Dette skjer i samspill med andre, ved at vi fortolker og reagerer på emosjonelle uttrykk
regulering av emosjoner
Reguleringavemosjoner

Nåremosjonen, krafteninervesystemet, møterkognisjonsomskaperforståelseogretning for atferd

Mange utviklingshemmedehar et rikt register avfølelser, men kognitivevanskergivansker med emosjonellregulering

regulering av emosjoner forts
Regulering av emosjoner forts.

Nåremosjonenvisersegi en mindreregulert form kan man lettbliopptattavuttrykket, ogmistedetkommunikativevedemosjonenavsyne

Man overseremosjonenesomkompass, ogdetblirvanskeligere for personen å blikjent med ogtryggpåsegselv

autisme og utviklingshemming
Autismeogutviklingshemming
 • Kvalitativtsvekketevnetilsosialsamhandlingogkommunikasjon
 • Begrensetogstereotyptreportoaravatferd
 • Vansker med å se helheterogsammenhenger
 • Vansker med å regulereatferdogemosjoner
autisme og utviklingshemming forts
Autisme og utviklingshemming forts.
 • Verden blir kaotisk, behovet for å ha kontroll øker
 • Uro blir en mestringsstrategi for å skape forutsigbarhet i en kaotisk verden
 • Samhandlingen med andre reguleres gjennom ekkotale og repeterende spørsmål, åpen samhandling blir for utrygt
 • Nærhet og avstand på samme tid
utfordrende atferd
”Utfordrende atferd”
 • Jo mer utfordrende atferd som forekommer, desto mer øker fokuset fra miljøet på utfordrende atferd
 • Årsakene er ofte komplekse, det kreves refleksjon og innsikt for å forstå