slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statens s tyrelsenominering och -rekrytering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statens s tyrelsenominering och -rekrytering

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Statens s tyrelsenominering och -rekrytering - PowerPoint PPT Presentation

aurora-witt
117 Views
Download Presentation

Statens s tyrelsenominering och -rekrytering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statens styrelsenominering och -rekrytering Störst som ägare - Så arbetar vi för fler kvinnliga styrelseledamöter

 2. En av Sveriges största bolagsportföljer • 49bolag – 41 helägda och 8delägda • Cirka 170 000 anställda • Omsättning ~ 400 Mdkr • Resultat ~ 15 Mdkr • Marknadsvärde (statens del) ~ 500 Mdkr

 3. Det övergripande ramverket för förvaltningen Förvaltnings- organisationen

 4. Bolagsorganisationen på Finansdepartementet Politisk ledning Bolagsorganisationen 30 specialister: • Bolagsförvaltare • Bolagsanalytiker • Affärsjurister • Kommunikatörer • Styrelserekryterare • Hållbarhetsexperter Ordförande Styrelse 34 Bolag VD

 5. Förvaltningen av de statliga bolagen • Ägarpolicy anger ramverk för förvaltningen samt förväntningar i viktiga principfrågor – Fi övergripande ansvarigt • Fastställer ekonomiska mål • Krav på hållbarhetsarbete • Ägardialoger - samtal med ordförande och bolag i form av • Staten som ägare utser styrelser somhar ansvar för verksamheten

 6. 10-årsperspektiv – vad har hänt? • Avpolitisering av styrelserna (från ~2007) • Från Näringsdepartementet till Finansdepartementet • Ökande krav – större tidsåtgång • Jämnare könsfördelning • Fler kvinnliga VD • Uppgradering Hållbart Företagande

 7. Utgångsläge och ingångsvärden • Ca 350 ledamöter tillsätts och utvärderas årligen • Typiskt 6-8 ledamöter per styrelse (7 i genomsnitt) • Ca 50-70 nyval till styrelserna årligen (66 externa nyval 2013, ca 40 st. 2014) • En avvägd balans mellan regelbunden förnyelse och kontinuitet • Avvägningar avseende bakgrund, erfarenhet, kompetenser, ålder och kön (> 40 % av vardera kön) för dynamik och mångfald

 8. AGM 2008 Styrelsenomineringsprocessen Politisk förankring Nomineringsprocess Sökprocess Årsstämma 2015 Årsstämma Behovsanalys Ägarens utvärdering Styrelsens utvärdering

 9. Hur nå jämställda styrelser..? • Genuint ”commitment” från politisk ledning och ner genom hela bolagsorganisationen – en övertygelse om att jämställdhet spelar roll • Resurser - intern rekryterings- och utvärderingsfunktion (två headhunters) som utför valberedningsarbete för varje bolag • Tid - använder hela kalenderåret • följer kontinuerligt utvecklingen i bolagen och styrelserna • möjlighet till långtidsplanering • utvärderar t.ex. även på våren

 10. Styrelseutvärdering • Bolagets strategiska och operativa utmaningar • Ordförandes syn • Ledamöters syn • Ägarens temperaturmätning(?) • Styrelsens egen utvärdering (intern eller extern) • Djupintervjuer Fi Förändringsbehov + långtidsplan

 11. Merhur… • proaktiv research och scouting året runt för behov nu eller senare – öppna dörrens princip • Volym innebär bred benchmark och ger trygghet i bedömning • Egen målfokuserad research – kapacitet att hitta nya individer • Utmanar ”organisatoriska moment 22” – vågar nominera nya • Resurser, tid, ihärdighet - fokus, fokus, fokus • Olika barn leker också bra… • ”Vi har nog alla tillsammans skapat en grund med förlegade mallar…”Daniel Adams-Ray, 2013

 12. Exempel: Kravprofil Styrelseordförande XX Förutom att ha en bred erfarenhet från företags- och verksamhetsledning, behöver en styrelse­ordförande för XX även kunna hantera politiska frågeställningar. Dessutom krävs god förståelse och lyhördhet för det internationella samarbetet och de kulturella skillnader som finns inom företaget. Även samarbetet med fackföreningarna är en viktig del av uppdraget. Arbetet som styrelseordförande är tidskrävande och situationer som måste hanteras (även i media) uppstår ofta med kort varsel. Därför tror vi att följande bakgrund och erfarenheter samt ledarkompetenser och personliga egenskaper är viktiga; • Bakgrund och erfarenheter • Prioriterat • Gedigen erfarenhet av styrelsearbete och bevisad förmåga till dynamiskt ledarskap i styrelserummet. Skall ha varit SO tidigare. • Operativ VD-erfarenhet; har själv rapporterat till en extern styrelse • Erfarenhet från genomgripande förändringsarbete/turn-around • Internationell erfarenhet – ska helst ha ansvarat för verksamhet i flera länder (främst Norden) • Erfarenhet av både privat och statligt ägd verksamhet (respekt för staterna som ägare) • Erfarenhet från bolag med en offensiv/affärsmässig hållbargetsagenda – skall uppvisa ett genuint intresse för Hållbart Företagande • Nordbo, sannolikt XX nationalitet • Meriterande • Gärna erfarenhet från verksamhet med tung logistik/flöden • Gärna erfarenhet från börsnoterat bolag, eller av hur bolag förbereder sig för och genomför en börsintroduktion • Erfarenhet av XX närings- och samhällsliv (t.ex. politiker, myndigheter, fackföreningar offentliga aktörer) • Erfarenhet av styrelse- eller ledningsgruppsarbete i bolag med aktiva ägare • Primär affärsmässig erfarenhet från B2B • Ledarkompetenser och personliga egenskaper • Affärsmässig person med mycket hög integritet och gott omdöme • Lyhört ledarskap där samtliga ledamöters synpunkter, erfarenheter och kunskap tas tillvara • Förmåga att fungera som coach och bollplank gentemot VD (i såväl strategiska som operativa frågor) • God kommunikativ förmåga med vana att hantera media

 13. Ökande krav – en utmaning • Under de senaste åren har vi sett stigande krav på vad våra styrelser ska hantera; • fler frågor på styrelsens bord • mer utskottsarbete • nya hänsyn (t.ex. en proaktiv hållning kring hållbart företagande) • olika makrofaktorer: t.ex. finanskris, ekonomisk oro, globalisering • Det förändrar våra förväntningar; • lägre tolerans för många uppdrag • större antal möten under året • transparens- och rapporteringskrav • kompetens, en ledamot måste komma med fler egenskaper • etisk kompass

 14. Kravprofilnyordförande • Följande grundkravställs på varje ordförande: • Erfarenhet av styrelsearbete och förmåga att leda styrelsearbete • Gedigen kunskap om bolagsstyrning • Förmåga att styra samt fungera som coach och bollplank gentemot VD • Acceptans av och förståelse för staten som ägare • Effektivt fungera som en länk mellan styrelsen och företagsledningen • Effektivt föra dialog mellan styrelsen och ägaren • Förmåga att företräda bolaget i olika sammanhang • Tid och engagemang för uppdraget • Beslutsför person med hög integritet

 15. Kravprofil ny ledamot • För att komma i fråga för ett styrelseuppdrag ställs ett antal generella krav: • hög allmän kompetens inom antingen affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden • stark integritet och förmåga att se till företagets bästa • kapacitet att göra självständiga bedömningar av företagets verksamhet