het klinisch psychologisch werkveld n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het klinisch-psychologisch werkveld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het klinisch-psychologisch werkveld

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Het klinisch-psychologisch werkveld - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Het klinisch-psychologisch werkveld. een initiatie. Bij wijze van intro. ‘ What’s the problem ?’ >simulatieopdracht: inventarisatie van soorten hulpvragen. Leidraad. Bronnen op het internet. Syllabus via Toledo- course ‘werkvelden’. Deel 1 Het klinisch-psychologisch werkveld.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Het klinisch-psychologisch werkveld


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het klinisch psychologisch werkveld

Het klinisch-psychologisch werkveld

een initiatie

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

bij wijze van intro
Bij wijze van intro

‘ What’s the problem ?’

>simulatieopdracht:

inventarisatie van soorten hulpvragen

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

leidraad
Leidraad
 • Bronnen op het internet.
 • Syllabus via Toledo- course ‘werkvelden’

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

deel 1 het klinisch psychologisch werkveld
Deel 1 Het klinisch-psychologisch werkveld

- Het KP-werkveld: algemene situering

 • Het KP-werkveld: concrete voorzieningen

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

klin psychologie algemene situering
Klin.psychologie: algemene situering
 • “dienstverlening in de context van psychische problemen”

dienstverlening: psychische problemen:

° diagnostiek ° waaier van mentale stoornissen

° begeleiding ° overzicht DSM-IV-TR

 • populatie:
  • kinderen & jongeren vb: sociale angst, psychosomatiek
  • volwassenen & senioren vb: persoonlijkheidsstoornis, verslaving
  • gezinnen vb: KOPP, eetstoornis

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

peilers taken
Peilers & Taken
 • diagnostiek
  • intake wie komt, met wat, net nu, naar hier?
  • diagnostische takenafname, scoring, interpretatie, verslaggeving
  • indicatiestelling welke behandeling meest aangewezen bij probleem?
  • adviescommuniceren vangegevens en conclusies
 • begeleiding
  • psycho-educatieinformeren over psychische stoornis
  • begeleidende taken slecht nieuws gesprek (opname), crisisgesprek,…
  • counselingondersteunende gespreksbegeleiding
  • trainingsociale vaardigheden, assertieve vaardigheden
  • preventie voorkomen, beperken van hinder (chronische st.)

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

werkterreinen
Psychopathologie

=> studie van het psychisch lijden; het geheel van psychische stoornissen

2. forensische psychologie (zie deel 2)

=> studie van daders en slachtoffers van delinquent gedrag

3. Neuropsychologie

=> studie van neurologische aspecten van psychische (dis)functies

4. gerontopsychologie

=> studie van psychologische aspecten van het ouder worden

5. partner- en relatiepsychologie

=> studie van de hulpverlening aan partners, binnen verschillende relaties

Gezondheidspsychologie (zie deel 3)

=> studie van de rol van het gedrag bij lichamelijke/psychische gezondheid

Werkterreinen

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

i 1 2 psychotherapie versus counseling

I.1.2 Psychotherapie versus Counseling

‘Psychotherapie’: het verrichten van autonome handelingen binnen een psychotherapeutisch wetenschappelijk referentiekader teneinde het psychisch lijden bij de patiënt of het (patiënt)systeem op te heffen of te verminderen door het toepassen van technieken die specifiek zijn aan het referentiekader’

Erkende ref.kaders: psychoanalytisch, cliëntgericht-experiënteel, cognitief-gedragstherapeutisch en het interactioneel-systemisch model

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

slide9
‘Counseling’ behelst het brede domein van de ondersteunende psycho-sociale begeleiding.

Het bijstaan van cliënten in het optimaal aanwenden van diens mogelijkheden in een specifiek domein (vb.studiebegeleiding), waarbij geen verandering van de gehele persoonlijkheid wordt beoogd.

Het begeleidingswerk bestaat o.a. uit:

probleemoplossend vermogen helpen vergroten, op gang brengen van zelfregulering bij crisissen en spec.maatschappelijke probleemsituaties e.d.

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

sociotherapie milieutherapie

Sociotherapie (milieutherapie)

Streeft betere sociale aanpassing na.

‘Sociaal leren’-model : opsporen en op directe wijze confronteren van sociale conflicten in de hier en nu situatie.

De sociotherapeut maakt deel uit van het reële leven van de cl.,van cliënts systeem (neemt geen metapositie in).

Psycho-educatie, preventie, training, ... : andere vormen van begeleiding

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

concrete voorzieningen 1 2 1 het algemeen welzijnswerk
Concrete voorzieningen:1.2.1 Het algemeen welzijnswerk
 • 3 werkvormen:

a/ De Centra voor Tele-onthaal:

b/ De Centra voor Algemeen Welzijnswerk i/h kader van de ziekenfondsen (de ‘ingebouwde’ CAW’s):

c/De autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk:

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

de centra voor tele onthaal
De centra voor Tele-onthaal

 Website

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

de autonome centra voor algemeen welzijnswerk
De autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk
 • Opdracht: ‘Professionele sociale hulp bieden aan alle personen die moeilijkheden hebben omwille van maatschappelijke en psychosociale problemen’
 • Aantal: 27
 • Grote heterogeniteit; vele gezichten.
 • Van advies tot residentiële opvang
 • In het algemeen: een laagdrempelig aanspreekpunt
 • Voorbeelden van deelwerkingen: schuldbemiddeling, centra voor levens –en gezinsvragen, scheidingsbemiddeling, gezinsonderzoek in kader van adoptie, jongeren adviescentra, thuislozenzorg, vluchthuizen, forensisch welzijnswerk (zie deel 2), ...

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

de autonome centra voor algemeen welzijnswerk1
De autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk

 Website

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

1 2 2 etnisch culturele minderheden
1.2.2 Etnisch-culturele minderheden

Welke doelgroepen ?

 • Allochtonen
 • Vluchtelingen
 • Woonwagenbewoners

Welke soort van voorzieningen ?

 • Emancipatie ter bevordering van de integratie

 website

 • Onthaal ter bevordering van de inburgering

 website

 • Opvang (o.a. van ‘mensen zonder papieren’.)

 website

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

1 2 3 voorzieningen voor ouderen
1.2.3 Voorzieningen voor ouderen
 • De oudere (>60j.) krijgt meer en meer een stem in de maatschappij/het beleid. Concreet: via Ouderenoverlegkomitee (OOK) inspraak en zelfbeschikkingsrecht bevorderen betreffende organisatie van woon-en zorgopvang voor ouderen.
 • Concrete voorzieningen:

 ‘Gewone’ rusthuizen (Rustoord voor bejaarden- ROB)

(privaat (vzw), ocmw, particulier (commercieel),…)

 ‘Rust-en verzorgingstehuizen’ (RVT) incl. centra voor kortverblijf.

Enkel op indicatie. (Bepaling van zorgcategorie door adviserend geneesheer (enkel B-of C-categorie komt in aanmerking).

 ‘Serviceflat’: enkel voor valide bejaarden

 Dienstencentra,...

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

voorzieningen voor ouderen
Voorzieningen voor ouderen
 • ‘Expertisecentra voor dementie’

 website

 Algemene info: Seniorennet

 website

 • ‘Rusthuis infofoon’ (algemene info, klachten,…)
   • website

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

1 2 4 de organisatie van de ggz in vlaanderen
1.2.4 De organisatie van de GGZ in Vlaanderen

-Beknopte geschiedenis van de GGZ

Van isolatie (voor 1850), concentratie (na 1850), differentiatie, naar integratie.

Huidige evolutie: ‘vermaatschappelijking van de zorg’, uitbouw van zorgcircuits.

-Voorstelling van de psychiatrische voorzieningen

- ambulant, residentieel, semi-residentieel

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

ambulante voorzieningen centra voor geestelijke gezondheidszorg cgg
Ambulante voorzieningen:Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)

Wat ? Laagdrempelige ambulante tweedelijnsvoorzieningen behorende tot het domein van de gezondheidszorg.

Gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Residentiële gezondheidszorg (Psychiatrische ziekenhuizen e.d.) is een bevoegdheid van de federale overheid. (zie verder).

Doel: ‘ verantwoorde zorg aanbieden met het oog op het herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor patiënten en hun leefomgeving, om emancipatie en maatschappelijke integratie te bevorderen.’

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

centra voor geestelijke gezondheidszorg vervolg
Centra voor geestelijke gezondheidszorg (vervolg)

Kenmerken:

- Interdisciplinaire werking met benadering vanuit psychiatrische, psychologische, agogische en sociale disciplines.

- De cliënt staat centraal. Specifieke aandacht voor kinderen, ouderen, sociaal en financieel zwakkere personen.

- Uitbouw van netwerken en zorgcircuits volop aan de gang: streven naar ‘zorg op maat’ door voldoende gedifferentieerd en doelgericht aanbod.

Website

Psychiatrische thuiszorg (PTZ)

Project Activering

Trajectbegeleiding

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

residenti le voorzieningen
Residentiële voorzieningen:

Het psychiatrisch ziekenhuis

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

het psychiatrisch ziekenhuis pz

Het Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ)

Soorten diensten:

A-dienst: observatie en behandeling van volwassenen

K-dienst: observatie en behandeling van kinderen

T-dienst: behandeling en resocialisatie

Tf-dienst: psychiatrische gezinsverpleging

68 instellingen (2002)

Illustratie: voorstelling Psychiatrisch Centrum Bethaniënhuis,

Zoersel

website

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis paaz
Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
 • Laagdrempelige voorziening binnen de structuur van het algemeen ziekenhuis.
 • Erg heterogene populatie (aselectief/ DSM IV)
 • Kortdurend verblijf (x: 23 dagen)
 • Hoofdzakelijk: accent op diagnostiek en motiverende benadering/ indicatiestelling.
 • Urgentiepsychiatrie, liaisonpsychiatrie en psychosomatische problematieken.
 • 67 instellingen in 2002

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

psychiatrische verzorgingstehuizen pvt

Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT)

Doelgroep: patiënten met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis.

Geen behandeling, wel continue begeleiding

41 instellingen in 2002

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

beschut wonen bw
Beschut Wonen (BW)

De Therapeutische Gemeenschap (TG)

Centra voor Psycho-Sociale Revalidatie

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

houvast op het internet in de doolhof van voorzieningen

Houvast op het internet in de doolhof van voorzieningen

www.theseas.be

Stichting Julie Renson

Wegwijzer naar zelfhulpgroepen en patiënten-organisaties in Vlaanderen:

www.zelfhulp.be

Klachtenbehandeling- en bemiddeling:

www.ombudsfunctieggz.be

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

even tussendoor
Even tussendoor ...

Ooit

een normaal

mens

ontmoet ?

En ... beviel ‘t ?

Stichting Pandora

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

slide29
Bent u normaal ? (zozo), bent u eigenlijk wel helemaal normaal (da’s vreemd), zo, dus u bent helemaal normaal ? (da’s gek)Stichting Pandora
 • Hoe anders is anders … : de psychiatrische patiënt als normale mens …
 • >website

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel

noden van familieleden van psychiatrische pati nten r buffaerts 2005
Noden van familieleden van psychiatrische patiënten(R. Buffaerts,2005)
 • Informatie:

Een goede verstrekking van info over ontstaan, voortbestaan en behandeling van psychiatrische aandoening bij familielid.

Een begrijpelijk systeem van de geestelijke gezondheidszorg.

Een begrijpelijke en overzichtelijke wetgeving mbt rechten en plichten van de psychiatrische patiënt én zijn gezinsleden.

 • Aandacht voor het functioneren van het gezin.
 • Aandacht voor de rol van het gezin in de behandeling van hun familielid.

werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel