Download
processens rollefordeling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Processens rollefordeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Processens rollefordeling

Processens rollefordeling

181 Views Download Presentation
Download Presentation

Processens rollefordeling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Processens rollefordeling 2007 18. januar 2007

  2. Procesejeren • Har det endelige ansvar for processen • Skal i tilstrækkelig grad stille ressourcer til rådighed for procesarbejdet • Skal signalere vigtigheden af arbejdet med processen • Skal medtænke forbedringsarbejdet i strategier og visioner for området

  3. Forholdet mellem procesejer og procesansvarlig • Procesejeren skal orientere sig om fremdriften af processen, men kan uddelegere selve arbejdet til den procesansvarlige • Procesejeren skal skabe rum for dialog med den procesansvarlig evt. via månedligt møde • Procesejeren skal være sparringspartner, ressourcegiver og kulturfacilitator for den procesansvarlige

  4. Chefen • Skal formidle indholdet af de forskellige roller videre til de relevante • Hvad vil det sige at være procesejer • Hvad vil det sige at være procesansvarlig • Hvad er relationen mellem procesejeren og den procesansvarlige