slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tulvakartoitusten tilannekatsaus Kehitysinsinööri Mikko Huokuna, SYKE/VES PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tulvakartoitusten tilannekatsaus Kehitysinsinööri Mikko Huokuna, SYKE/VES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Tulvakartoitusten tilannekatsaus Kehitysinsinööri Mikko Huokuna, SYKE/VES - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Tulvariskityöryhmä  17.12.2007. Tulvakartoitusten tilannekatsaus Kehitysinsinööri Mikko Huokuna, SYKE/VES. Tulvakartoituksen historiaa Suomessa. Systemaattista tulvakartoitustyötä ei ole aikaisemmin tehty Joitakin kartoituksia havaituille tulvatapahtumille

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tulvakartoitusten tilannekatsaus Kehitysinsinööri Mikko Huokuna, SYKE/VES' - aulani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tulvariskityöryhmä  17.12.2007

Tulvakartoitusten tilannekatsaus

Kehitysinsinööri Mikko Huokuna, SYKE/VES

tulvakartoituksen historiaa suomessa
Tulvakartoituksen historiaa Suomessa
 • Systemaattista tulvakartoitustyötä ei ole aikaisemmin tehty
 • Joitakin kartoituksia havaituille tulvatapahtumille
 • Yksittäisiä kartoituksia luonnontulville
  • Kyrönjoki ja Lapuanjoki HQ1/50 (Vaasan läänin seutukaavaliitto 1989 ja 1991)
  • Rovaseudun tulvakartoituksen pilottihanke (SYKE 2003)
 • Patojen vahingonvaaraselvitysten yhteydessä on laadittu tulvan leviämiskarttoja
suurtulvaty ryhm n 2003 suosituksia tulvakartoituksesta
Suurtulvatyöryhmän (2003) suosituksia tulvakartoituksesta

Tehtävä 1.1

Nykyiset tiedot 100 ja 250 vuoden toistuvuusaikoja vastaavista tulva­vedenkorkeuksista kerätään yhtenäiseen paikkatietopohjaiseen tietojärjestelmään, josta ne ovat tarpeen mukaan käytettävissä tulva-alueiden tarkasteluun ja yleispiirteisten tulvakarttojen laatimiseen.

Tulvantorjuntatoimien ja tulvavahinkojen kannalta tärkeimmille vesistökohteille laaditaan yksityiskohtaisia, korkeusmalleihin perustuvia tulvakarttoja.

slide4
Suurtulvatyöryhmä 2003: Merkittävimpiä tulvavahinkokohteita 64 kpl
  • Kohteet hyvin erilaisia ja erikokoisia
  • Yleispiirteiset tulvakartat (HW1/100 ja HW1/250) kohteille, joille ei laadita yksityiskohtaisia tulvakarttoja
yleispiirteinen ja yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus
Yleispiirteinen ja yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus
 • Tarkan korkeusmallin tuottaminen kallein osa tulvavaarakartoitusta -> kustannuksista voidaan tinkiä, jos käytetään karkeampaa korkeusmallia
 • Yleispiirteinen tulvavaarakartoitus
  • ei rakennuskohtaista tietoa kartoilla, esitysmittakaava pienempi kuin 1:50 000
 • Yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus
  • Korkeusmallin korkeustarkkuus +/- 30 cm
  • Karttapohja esim. peruskartta 1:20 000 (1:25000)
slide6

Yleinen osio

 • laatimisprosessi yleisellä,ohjelmariippumattomalla tasolla
 • terminologiaa ja taustoja
 • julkaisu alkuvuodesta (Ympäristöopas 127)
 • kohderyhmä: alueelliset ympäristökeskukset ja konsultit (myös kuntien kaavoitusviranomaiset ja maakuntien liitot)

Tekninen osio

Ympäristöopas 127

Mikko Sane 2006

 • tulvavaarakartoitusprosessi perusteellisesti tietokoneohjelman käyttöohjeen tavoin työvaiheiden mukaisessa järjestyksessä
 • vaatii maastomallinnuksen mahdollistavan paikkatieto- tai suunnitteluohjelmiston sekä sen käytön hallitsemisen
 • soveltuu myös muuhun suunnittelu- ja paikkatietokäyttöön(AutoCAD ja ArcGIS)
tulvavaarakartan tietosis lt ja yleispiirteinen taustakartta
Tulvavaarakartan tietosisältö jayleispiirteinen taustakartta
 • tulvavaarakartoitetun alueen rajaus
 • vedenkorkeudet pisteinä (järvet) tai poikkiviivoina (uomat)
 • tulvivan tiestön erottaa kartalta (edellyttäen, että tiestö on kuvattu korkeusmallissa)
 • tärkeimmät metatiedot kartan alareunassa
  • esim. lähin virtaama/vedenkorkeus-havaintoasema
slide9

Maanpinnan korkeus-mallien vertailu

Tarkka fotogrammetrinen korkeusmalli

Maanmittauslaitoksen 25 m korkeusmalli

Maanmittauslaitoksen korkeus-käyristä laadittu korkeusmalli

direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta
Direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta
 • Tulvavaarakartat
   • Veden peittävyys ja vaaran aste (vesisyvyys) tietyllä tulvan toistuvuudella
   • Tulvatilanteet: usein toistuva tulva, harvinainen tulva (100-200 v) ja hyvin poikkeuksellinen tulva
 • Tulvariskikartat (riski = haavoittuvuus x todennäköisyys)
   • Tulvan vahingot (asukkaat, taloudelliset vahingot ja ympäristövahingot)
 • Tulvakartat raportoidaan 2013
tulvavaarakartoituksen tilanne 12 2007
Tulvavaarakartoituksen tilanne 12/2007
 • Tulvakartoitettuja kohteita 50 tulvatietojärjestelmässä
 • Kohteita pdf-tiedostoina ympäristöhallinnon sivuilla noin 30 kpl päivittyy tammikuussa-> 50 kpl
 • www.ymparisto.fi/tulvakartat
mit kartoitetaan
Mitä kartoitetaan?
 • Suurtulvatyöryhmän raportissa nimetyt vahinkokohteet
 • Tulvariskin alustavassa arvioinnissa nimettävät kohteet
valtakunnallinen korkeusmallin kehitt minen
Valtakunnallinen korkeusmallin kehittäminen
 • Tulvakartoituksen tarpeet otettu hyvin mukaan korkeusmallin kehittämisessä
 • Korkeusmallin tuottaminen alkaa 2008
 • Korkeusmallin tuottaminen kuitenkin hidasta-> koko maassa uusi korkeusmalli 2020
slide17

Tulvariskikartta

 • laaditaan käyttäen tulvavaarakarttaa jaerilaisia paikkatietoaineistoja
 • tuotettava tarpeelliset lähtötiedottulvariskien hallintasuunnitelmia varten
 • kehitystyö käynnissä (EXTREFLOOD II –projekti)

Tulvavaara-kartta

Alttius vahingoille (haavoittuvuus)

Tulvariski-kartta

tulvariskikartat tulvadirektiivi
Tulvariskikartat – tulvadirektiivi

Tulvariskikartoissa on osoitettava :

 • seurauksista mahdollisesti kärsivien asukkaiden viitteellinen määrä
 • seurauksista mahdollisesti kärsivällä alueella harjoitettavan taloudellisen toiminnan tyyppi
 • ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin 96/61/EY1 tarkoitetut laitokset, jotka voivat aiheuttaa äkillistä pilaantumista tulvatilanteessa, ja direktiivin 2000/60/EY määritellyt, seurauksista mahdollisesti kärsivät suojelualueet
 • muut tiedot, jotka jäsenvaltio katsoo hyödyllisiksi, kuten sellaisten alueiden nimeäminen, joilla saattaa esiintyä tulvia, joiden mukana kulkeutuu paljon kiinteää ainesta
slide19

Tulvariskikartan lähtötietoja

 • valtakunnalliset paikkatietoaineistot
  • seurauksista kärsivien asukkaiden viitteellinen määrä
   • rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)
  • alueella harjoitettavan taloudellisen toiminnan tyyppi
   • alueiden käytön luokitus (esim. CORINE tai SLICES)
  • ympäristövahingot (IPPC-direktiivin mukaiset laitokset,vedenottamot, virkistyskäyttö, uimarannat)
   • valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä (VAHTI), EU-uimarannat
  • seurauksista kärsivät suojelualueet yms.
   • Natura 2000 –alueet, tulvametsät
 • paikallisesti kerätty tieto
  • vaikeasti evakuoitavat kohteet – esim. sairaalat ja vanhainkodit
  • muut merkittävät kohteet (muuntamot, linkit, pilaantuneet maa-alueet)
  • tulvatasanteet ja muut nykyiset ja tulevat tulvavesien pidätysalueet
  • valtakunnallisten paikkatietoaineistojen tarkistaminen
ymp rist hallinnon tulvatietoj rjestelm
Ympäristöhallinnon tulvatietojärjestelmä
 • tulvatieto vaihtelevissa formaateissa
  • käyttökelpoiseen, valtakunnalliseen ja yhtenäiseen muotoon metatietoineen
  • tiedon ja osaamisen siirtyminen seuraaville sukupolville
  • viranomaisten yhteistyön tiivistäminen
 • järjestelmä otettu käyttöön vuonna 2006
 • tulvahavainnot
  • tulvavirtaama- ja vedenkorkeushavainnot
  • havaitut tulva-alueet
 • määritetty tulvatieto
  • määritetyt tulvavedenkorkeudet ja -virtaamat
  • suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista
  • tulvakartat