Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Serveis de Consultoria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Serveis de Consultoria

Serveis de Consultoria

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Serveis de Consultoria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.colpis.cat Serveis de Consultoria

 2. El Col· legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya • És una organització professional sense afany de lucre, constituïda l’any 1989 com a corporació de dret públic, per aplicació de la disposició transitòria 2 de la Llei 13/1982 de Col·legis Professionals. • El seu àmbit principal d’actuació és el territori català, però en l’actualitat compta amb més de 1.500 professionals d’arreu de Catalunya, Espanya i Europa.

 3. La nostra MISSIÓ • Donar a conèixer i promoure la professió de sociòleg i politòleg, però també la d’assistir a entitats, empreses, institucions i a la societat en general a través dels professionals que conformen el nostre col·lectiu. • Vetllar per oferir informació, especialment, informació professionalitzada i de qualitat que esdevingui una de les eines fonamentals en la qual es basin tots els processos de decisió que la gestió de la “res pública” implica.

 4. Promoció d’investigacions aplicades El servei ofereix, en el marc d’un conveni de col·laboració, professionals altament qualificats per a emprendre tasques relacionades amb els següents àmbits i metodologies de treball: • Desenvolupament Econòmic Local (DEL) • Detecció de necessitats • Gènere i Polítiques d’Igualtat • Avaluació de Polítiques Públiques i/o Serveis • Diagnosis • Participació ciutadana

 5. A qui va destinat? • Administració Autonòmica • Ajuntaments • Consells Comarcals • Diputacions • Empreses • ONGs • Sindicats / Patronals

 6. Desenvolupament Econòmic Local Aquell conjunt d’iniciatives que tenen com a finalitat fomentar el creixement econòmic, generar ocupació i millorar la qualitat de vida i el benestar de les poblacions locals El Col·legi abasta estratègicament el DEL mitjançant les següents línies d’actuació: - DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL - RECOLZAMENT AL TEIXIT PRODUCTIU - COHESIÓ SOCIAL I REEQUILIBRI TERRITORIAL - LÍNIES D’ACTUACIÓ TRANSVERSAL

 7. Detecció de necessitats • A partir de les carències detectades en un àmbit de treball específic es poden plantejar solucions concretes segons sigui l’objecte d’estudi. Podem diferenciar dos tipus d’estudis: • Estudis transversals • Estudis segons col·lectius

 8. Metodologies Participatives • Esdevenen fonamentals en múltiples processos que tenen com a protagonistes l’Administració i la Ciutadania. • Polítiques de Participació Ciutadana • Urbanisme participatiu • Metodologies per a processos de participació

 9. Gènere i Polítiques d’Igualtat • Col·laborem amb l’objectiu d’ajudar a entitats i administracions a continuar treballant per a reduir les diferents desigualtats que, per raó de gènere, perviuen en les societats modernes. • Plans d’Igualtat • Estudis sobre conciliació • Anàlisi de polítiques de gènere

 10. Avaluació de Polítiques Públiques i/o Serveis • Aquesta informació és una de les eines fonamentals en la qual es basen tots els processos de decisió que la gestió de la “res pública” implica.

 11. Diagnosis • Treballem en la recollida de dades per tal de detectar problemàtiques de diversa procedència. • Informes sectorials • Dictàmens • Diagnosis • Plans Estratègics

 12. MÉS INFORMACIÓ COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA Roger de Llúria, 155-157 entresòl 1ª 08037 Barcelona T. 932414122 F. 932002209 colpis@colpis.cat www.colpis.cat