1 / 32

EU program INTERREG IIIB

EU program INTERREG IIIB. Mezinárodní projekt ILUP integrované územní plánování. ILUP – POMORAVÍ český projekt (2002-2006). enviroforum 19. 10 2006 Zvolen Marie Trantinová, Kamil Plaček Ekotoxa Opava.

Download Presentation

EU program INTERREG IIIB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EU program INTERREG IIIB Mezinárodní projekt ILUP integrované územní plánování ILUP – POMORAVÍ český projekt (2002-2006) enviroforum 19. 10 2006 Zvolen Marie Trantinová, Kamil Plaček Ekotoxa Opava

 2. Cíl: optimalizace faktorů udržitelného rozvoje venkova zejména v oblasti protierozní a protipovodňové ochrany zemědělství vodní režim krajiny INFORMAČNÍ SYSTÉM současnost xnávrhy ochrana přírody lesnictví veřejnost podnikatelé administrativa komplexní pozemkové úpravy oblastní plán rozvoje lesa projekty podporující rozvoj venkova územní plánování plány oblastí povodí

 3. EKOTOXA ÚHÚL VÚZE VUT-FAST JČU ÚP OL CHKO ostatní Věcné etapy řešení detailní průzkum území vstupní analýzy E 01 Inventury a sběr dat E 02 Tvorba GIS a analýzy E 03 optimalizace zemědělství a rozvoj venkova E 04 optimalizace hospodaření v lese E 05 optimalizace vodního režimu krajiny E 06 Tvorba a rozvoj krajiny E 07 Návrh systému řízené péče o přírodní zdroje prezentace výsledků práce s veřejností E 08 rozvoj venkova a lidé E 09Systémy vzdělávání E 10 Integrovaný systém řízení venkovského rostoru

 4. celková plocha 3 600 km2 zemědělská půda 47,4% orná půda 120 000 ha TTP 50 000 ha ostatní kultury 5 160 ha velikost PD 13 ha lesní plocha 37,5 % zastavěná plocha 15,1 % katastrálních území 524 obcí a měst 241 obyvatel 423 000 NZO 21% LFA 37%

 5. Bílá Lhota Pateřín Bouzov Litovel Hradečná Měrotín

 6. SFŽP voda, les POP voda NATURA 2000 EAFRD AEO EAFRD CC

 7. 2002 - 2006 Návrhy na změnu hospodaření v zemědělských podnicích EAFRD AEO Cross-Compliance Návrhy na změnu hospodaření v lesích, zalesňování, pěstovaní rychlerostoucích dřevin Výstupy Projektu ILUP - Pomraví EAFRD lesní oblast Návrhy retenčních nádrží, poldrů a protierozních opatření na půdě NATURA 2000 Plán oblasti povodí Územně analytické podklady 2007 - 2013 Podklady pro projekty a realizační výstupy EAFRD KPÚ Indikátory udržitelného rozvoje

 8. Ukazuje se, že u všech podniků by došlo se zavedením protierozních opatření k mírnému zvýšení zisku. • Opatření vyžadují zvýšení administrativní práce. • Velmi záleží na konkrétní situaci podniku, kvalitě a svažitosti půdy atd. • Konfrontace výstupů Farmy 4 se zemědělci • Prezentace zemědělské veřejnosti a vyhodnocení reakce E 03 optimalizace zemědělství

 9. Má venkov budoucnost? Cíl Metodika Harmonogram Zpracování dat Vyhodnocení Zpětná vazba projektu Pomoraví Zjistit ochotu ke změnám Co chtějí lidé žijící na venkově? Tvorba hypotéz Jsou názory lidí s venkova stejné shodné s názory odborníků ? Kvalita služeb a výrob Regionalita Pružnost Prostor pro individualitu Stav venkova ve 3 pilířích

 10. Rešerše indikátorů URV s agendami 2003-2006 Oponentura vybraných indikátorů URV 2005-2006 Kompletace datové matice URV leden 2006 Dotazníkového šetření v terénu duben 2006 Zpracování dat o indikátorech multikriteriální analýzou červenec 2006 Interpretace výsledků statistických analýz zejména FA říjen 2006 Návrh indikátorů udržitelného rozvoje venkova říjen 2006 Seznam navržených indikátorů URV a komentovaní vztahů 31.12.2006

 11. NAPLNĚNÍ MATICE DATY pro statistické zpracováníZdroje dat ČSÚ, ILUP Pomoraví, 3 dotazníky.

 12. Vnímáte jako problém, že voda ve Vaší obci při deštích odnáší půdu z polí do ulic, potoků a kanalizace apod.? QZ5 Vnímáte jako problém větrnou erozi ve Vaší obci? QZ6

 13. 1 3 2 4

 14. DMVK PRO PROJEKT POMORAVÍ

 15. DMVK PRO PROJEKT POMORAVÍ

 16. DMVK PRO PROJEKT POMORAVÍ

 17. DMVK - TŘÍDY PRVKŮ A REFERENČNÍ DATA

 18. 410, 420 ZELEŇ V KRAJINĚ • Doprovodná a rozptýlená zeleň • Klasifikace pokryvu dřevinami • Plošné, liniové a bodové prvky

 19. DMVK PRO PROJEKT POMORAVÍ

 20. DÉLKA VODNÍCH TOKŮ V GRIDU 0,5 X 0,5 KM m / 0,25km2 m / km2

 21. VODNÍ TOKY S DOPROVODNOU ZELENÍ Délka doprovodné zeleně podél vodních toků vztažená k celkové délce vodních toků [m / km2]

 22. DÉLKA EKOTONŮ V GRIDU 1X1 KM m / km2 Plochy vzniklé spojením prvků 300 – les a 420 – rozptýlená zeleň jsou zvýrazněny šrafovaně

 23. SEGMENTACE ÚZEMÍ V GRIDU 0,5 X 0,5 KM m / km2 Koeficient určuje počet plošných segmentů ve čtverci 0,5 x 0,5 km

 24. INFORMAČNÍ SYSTÉM PROJEKTU POMORAVÍ • Jaká data ? • Textové dokumenty • Metodiky, technické zprávy • Tabulky a databáze • Výpočty, souhrny hodnot • Mapy • Účelové mapové výstupy • Tématické vrstvy GIS • GIS data zpřístupněná pomocí Mapového serveru • Kdo bude uživatel? • Státní správa • Veřejná správa • Podnikatelé, (projektanti, zemědělci,.. • Zájmové spolky a organizace • Občané

 25. evaluation: 1937/38 2002 average size of block0,9 ha 9,1 ha number of block 1 047 99 build-up areas 235 ha 431 ha forest area 36,2 ha 45,44 ha motorway 35 km 56 km rural road 113 km 60 km

 26. Likvidace splavenin z rybníka

 27. co do budoucna .... hodnotit dopady projektu udržovat informační systém... DĚKUJEME ZA POZORNOST kamil.placek@ekotoxa.cz marie.trantinova@ekotoxa.cz

More Related