Download
home care n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Home care PowerPoint Presentation

Home care

513 Views Download Presentation
Download Presentation

Home care

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Home care พญ.ปิยฉัตร ดีสุวรรณ วว.เวชศาสตร์ครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแพร่

 2. ที่มา : พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 3. ที่มา : พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 4. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 5. คำนิยาม • Home care: การบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน การบริหารให้มีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวรายหนึ่งๆ • Home visit: การเยี่ยมบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของ Home care โดยแพทย์จะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน • House call: การรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์ รูปแบบหนึ่งของ Home care เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติมีช่องทางที่จะดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านด้วยการโทรศัพท์มาปรึกษา

 6. ดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ดีกว่าที่บ้านจริงหรือ

 7. Holistic Medicine • Community • Pt.& Fam Role • Resource • Work • School • Culture • Religion • Family • Family System • Family Life cycle • Family Stress • Family Coping • Family Resource • Impact on Health • Person • Who, Life cycle • Development • Family of Origin Illness Disease ที่มา : สายพิณ หัตถีรัตน์

 8. วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้านวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน • สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยและญาติ และพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ • เพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยและร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย • แพทย์สามารถประเมินทั้ง โรค และ ความเจ็บป่วย ที่แท้จริงได้ถูกต้อง ครอบคลุม • แพทย์ทำความรู้จัก และ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและญาติในระยะยาว • สามารถประเมินความเสี่ยงและแนวทางที่จะลดความเสี่ยง “ไม่ใช่ทดแทน Acute hospital care”

 9. ประเภทของการเยี่ยมบ้านประเภทของการเยี่ยมบ้าน • เยี่ยมบ้านคนป่วย : ฉุกเฉิน เฉียบพลัน เรื้อรัง • เยี่ยมบ้านคนใกล้ตาย : ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย • เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ : ในรายที่ต้องใช้ยาหรือการรักษาที่ซับซ้อน รายที่มาใช้บริการการรักษาเกินความจำเป็น รายที่มารับบริการลำบาก • เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออก จากโรงพยาบาล

 10. ควรเยี่ยมบ้านในกรณี….ควรเยี่ยมบ้านในกรณี…. • ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน • ผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล แต่ยังต้องการการดูแลต่อเนื่อง • หญิงหลังคลอด • มีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการการดูแลอย่าง ต่อเนื่อง • มีสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีปัญหาในการเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งปัญหาทางกายและเศรษฐกิจ • มีสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคระยะสุดท้ายหรือภาวะวิกฤตที่ไม่ต้องการการรักษาเพิ่มเติมในโรงพยาบาล • ครอบครัวที่มีปัญหาทางกาย จิต สังคม หรือเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ • ผู้ป่วยหรือสมาชิกครอบครัวขอให้ติดตามเยี่ยมบ้าน • ผู้ป่วยที่อยู่ติดบ้าน (home bound)

 11. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 12. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 13. แนวทางการเยี่ยมบ้าน 1. ประเมินปัญหาสุขภาพและความต้องการของครอบครัว 2. วางแผนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 3. ปฏิบัติตามแผน 4. ประเมินผล

 14. แนวทางการเยี่ยมบ้าน • การประเมินปัญหาสุขภาพและความต้องการของครอบครัว รวบรวมข้อมูล : FF, OPD card, สัมภาษณ์ ทดสอบความแม่นยำของข้อมูล : ข้อมูลมีโอกาสคลาดเคลื่อน แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล : วินิจฉัยปัญหาครอบครัว (health defect, health threat, crisis situation)

 15. 2. วางแผนช่วยเหลือครอบครัว กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน 3. ปฏิบัติตามแผน ก่อนเยี่ยมบ้าน : เตรียมข้อมูล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านและ อุปกรณ์ กำหนดวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมให้ชัด

 16. แผนที่ FF ใบสั่งยา ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง ปรอทวัดไข้ ไม้กดลิ้น ไฟฉาย หูฟัง เครื่องวัดความดันและที่พันขนาดต่างๆ เครื่องตรวจหูและตา เจลหล่อลื่น อื่นๆ ตามความจำเป็นเช่น ชุดทำแผล ชุดตรวจระดับน้ำตาล แผ่นพับเรื่องโรคต่างๆ เครื่องชั่งน้ำหนัก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้าน

 17. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 18. Immobility(การเคลื่อนไหว) • ประเมินADL ( activities of daily living ) 1. การอาบน้ำ 2. การเคลื่อนย้าย 3. การแต่งตัว 4. การขับถ่าย 5. การรับประทานอาหาร

 19. Immobility (การเคลื่อนไหว) • ประเมินIADL (instrumental activities of daily living ) 1. การใช้โทรศัพท์ 2. การรับประทานยา 3. การไปตลาด 4. การชำระบิล 5. การเตรียมอาหาร 6. การทำงานบ้าน

 20. Nutrition ( อาหาร ) • ประเมินลักษณะอาหาร , ชนิดของอาหาร ที่ผู้ป่วยและครอบครัวรับประทานว่าเหมาะสมกับโรคหรือไม่ ประเมินการเก็บอาหาร

 21. Housing • ประเมินสภาพบ้านของผู้ป่วยเหมาะสมกับสภาวะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นหรือไม่ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมควรที่จะมีห้องนอนที่ชั้น 1 ของบ้าน ไม่เดินขึ้นบันได

 22. Other people(เพื่อนบ้าน) • ประเมินความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน • เมื่อครอบครัวของผู้ป่วยมีปัญหา เพื่อนบ้านสามารถให้การช่วยเหลือได้หรือไม่

 23. Medications (การใช้ยา) • ประเมินวิธีการใช้ยา ภาชนะที่บรรจุยา • การจัดยา • การเก็บยา

 24. Examinations (การตรวจร่างกาย) • ประเมินและตรวจร่างกายสมาชิกในครอบครัว

 25. Safety • ประเมินสภาพบ้านของผู้ป่วย, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ว่ามีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับครอบครัวหรือไม่ เช่น พื้นห้องน้ำลื่นเกินไป บันไดบ้านชันหรือมีราวจับหรือไม่

 26. Spiritual Health (จิตวิญญาณ) • ประเมินความเชื่อและคุณค่าในสิ่งที่แต่ละบุคคลอาศัยอยู่ เรื่องของความรู้สึก รวมถึงสิ่งที่บุคคลแสดงออกมาจากความเชื่อทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล เช่น นิกายในศาสนาบางนิกายห้ามเติมเลือดจากผู้อื่น

 27. Services (แหล่งให้บริการ) • ประเมินว่ามีแหล่งบริการใดบ้างที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวได้ เช่น ศูนย์แพทย์ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน • การให้บริการในแต่ละครั้ง

 28. เทคนิคที่ใช้ขณะเยี่ยมบ้านเทคนิคที่ใช้ขณะเยี่ยมบ้าน • การสัมภาษณ์ • การสังเกต • การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา • การใช้จิตบำบัด : BATHE technique Background Affect Troubling for the patient Handling the problem Empathy

 29. เทคนิคที่ใช้ขณะเยี่ยมบ้านเทคนิคที่ใช้ขณะเยี่ยมบ้าน 5. การตรวจร่างกาย 6. การรักษา

 30. การเยี่ยมบ้านที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างการเยี่ยมบ้านที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 31. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 32. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 33. หลังเยี่ยมบ้าน • สรุปปัญหาครอบครัว ประเมินตามวัตถุประสงค์ เยี่ยมบ้านแต่ละครั้งอาจไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทุกด้าน สรุปความช่วยเหลือที่ให้แก่ครอบครัว วางแผนการเยี่ยมครั้งต่อไป 2. บันทึกข้อมูล : SOAP

 34. SOAP • S: subjectiveประวัติการเจ็บป่วยสำคัญ • O : objectiveการตรวจร่างกายและผลทางห้องปฏิบัติการ • A : assessmentการประเมินและการวินิจฉัย active or inactive • P : planวางแผนติดตามการเยี่ยมบ้านในครั้งต่อไป

 35. 4. การประเมินผลการให้บริการ • เกณฑ์ประเมิน • สังเกตการปรับพฤติกรรม • สอบถาม • ผลการตรวจร่างกาย • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 36. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 37. Characteristics • Holistic approach • Humanized care • Emphasis on self-care • Response to a patient and family’ needs • Community participation

 38. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 39. Objective Improve/maintain quality of life Optimize functional health status Independence Conclusion Home care Contents Care related to individual needs Physical Psychosocial social Cognitive Actions and assessment After discharge Assessments Planning Implementation Follow-up Preventive action and assessments Recommendations Follow up Outcomes Significant improvement in functional health status ADL IDL Social activities Cognitive status Improvement/ maintaining quality of life Well-being Quality of life

 40. Case studies

 41. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : CVA

 42. 1. ประเมินปัญหาสุขภาพและความต้องการของครอบครัว PATIENTPRESENTSCUES OF UNWELLNESS DOCTOR SEARCHS TWO PARALLEL AGENDAS PATIENT’S AGENDA Idea Feelings Functions Expectations DOCTOR’S AGENDA History Physical Examination Laboratory Investigation DIFFERENTIAL DIAGNOSIS UNDERSTANDING ILLNESS EXPERIENCE INTEGRATION

 43. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต) DOCTOR SEARCHS TWO PARALLEL AGENDAS PATIENT’S AGENDA DOCTOR’S AGENDA ประวัติการเจ็บป่วย: onset diagnosis underlying disease ตรวจร่างกาย: neurological deficit and function ADL, IDL การตรวจ LAB ที่สำคัญ: FBS, Lipid, Renal, CBC Idea: ความเข้าใจ ความคิดเกี่ยวกับโรคที่เป็น Feelings: ความรู้สึก ผลกระทบ การปรับตัว Functions: ความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนแปลงจากเดิมมั้ย Expectations: ความคาดหวังเกี่ยวกับโรคที่เป็น DIFFERENTIAL DIAGNOSISand assess preventable Cx UNDERSTANDING ILLNESS EXPERIENCE INTEGRATION

 44. 2. วางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว • กายภาพบำบัด • กิจกรรมบำบัด • ให้กำลังใจ • ดูแลโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ (UTI, pressure sore, Stiff joints, recurrent stroke) • กระตุ้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย • การช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์ • ชุมชนมีส่วนร่วม

 45. 3. ปฏิบัติตามแผนและประเมินผล • เยี่ยมบ้านครั้ง 1 • เยี่ยมบ้านครั้ง 2 • เยี่ยมบ้านครั้ง 3 • สิ้นสุดการเยี่ยมบ้าน

 46. สวัสดีค่ะ ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ การเยี่ยมบ้าน