funksjonsvurderingsperspektivet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Funksjonsvurderingsperspektivet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Funksjonsvurderingsperspektivet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Funksjonsvurderingsperspektivet - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Funksjonsvurderingsperspektivet. Peter Hjort Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ph@lhl.no. Fra diagnose til funksjon – fra problem til mulighet. Fra diagnose til funksjon. 1999: Kvinnehelseutvalget NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Funksjonsvurderingsperspektivet' - athena-boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funksjonsvurderingsperspektivet

Funksjonsvurderingsperspektivet

Peter Hjort

Landsforeningen for hjerte- og lungesykeph@lhl.no

Peter Hjort

fra diagnose til funksjon
Fra diagnose til funksjon
 • 1999: KvinnehelseutvalgetNOU 1999:13 Kvinners helse i Norge
 • 2000: SandmanutvalgetNOU 2000:27 Sykefravær og uførepensjonering
 • 2001: Intensjonsavtalen
 • Funksjonshemmedes organisasjoner

Peter Hjort

problemstillinger
Problemstillinger
 • Hva er diagnosens problem?
 • Hva er mulighetene i funksjonsvurderingen?
 • Hva er utfordringene i perspektivendringen?

Peter Hjort

slide5

Lars Tunbjörk: Gubben diagonalen gjennom nakken

… et paradigmeskifte

fra diagnose til funksjon – fra problem til mulighet

Peter Hjort

om diagnosen
Om diagnosen

Diagnosens betydning

Håp

Ansvar

Handlekraft

Diagnosens problem

Skjebnebestemmende

Passiviserende

Utestengende

Diagnosen vil alltid ha betydning, den må bare ikke brukes for feil formål

Peter Hjort

n kkelsp rsm let
Nøkkelspørsmålet

Hva er det som gjør at mennesker med samme diagnose utvikler forskjellige liv?

Peter Hjort

funksjonshemning er
Funksjonshemning er …

... en konflikt mellom individets forutsetningerog miljøets og samfunnets krav til funksjonpå områder som er vesentligefor etablering og opprettholdelse avmenneskers selvstendighet og sosiale tilværelse.Samfunnets vilje til å kompensere og redusere følgene av funksjonshemning er avgjørende for individets livskvalitet. Overordnet er viljen til lovfesting av individets rettigheter, tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljø, samt rettferdig sosial og økonomisk fordeling i samfunnet.Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Peter Hjort

lov om vanf re av 5 desember 1958
Lov om vanføre av 5. desember 1958

§ 1. Vanfør etter denne lov er enhver hvis førlighet er varig og vesentlig nedsatt ved at medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har ført til funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene.

Peter Hjort

hva er funksjonsvurdering
Hva er funksjonsvurdering?

Funksjonsvurdering er en prosess for å etablere eller opprettholde et aktivt arbeidsforhold.

Prosessen handler om en gjensidig undersøkelse og endring av arbeidstakers forutsetninger for og arbeidsgivers krav til arbeidet.

Vurderingen skal gi arbeidsgiver mulighet for å tilrettelegge for å dra best mulig nytte av arbeidstakers funksjonsevne.

Funksjonsvurdering forutsetter endringsvilje og forplikter arbeidstaker og arbeidsgiver til samspill i nytenkning og utprøving av muligheter.

 • Nøkkelord
 • Aktivt arbeidsforhold
 • Gjensidighet
 • Arbeidstakers forutsetninger – arbeidsgivers krav
 • Tilrettelegging
 • Endringsvilje og forpliktelse
 • Samspill
 • Nytenkning og utprøving av muligheter

Peter Hjort

ia funksjonsvurdering er
IA-funksjonsvurdering er …
 • ikke er et verdi- eller formålsnøytralt verktøy – det skal ikke brukes til annet enn å skape aktive arbeidsforhold
 • forankret i arbeidssituasjonen, med arbeidsplassen som hovedarena og arbeidsgiver og arbeidstaker som hovedaktører i vurderingen
 • ikke bare en kartlegging av individets forutsetninger (funksjonsevne)
 • en prosess som krever gjensidighet mellom partene og vilje til endring og et forpliktende samspill i utprøving av nye muligheter

Peter Hjort

funksjonsevne funksjonsniv
Funksjonsevne – funksjonsnivå
 • Funksjonsevne ≠ funksjonsnivå
 • Å kartlegge funksjonsevne ≠ å kartlegge muligheter

Peter Hjort

om mulighet
Om mulighet

endring som fokus

 • Hva-skal-til-for-at-spørsmål
 • Mulighetsrommet= Individets forutsetninger+ Omgivelsenes krav+ Endre oppgave & situasjon

utvider handlingsrommet

 • Tverrfaglighet

alternative løsninger

 • Aktørforståelsen

sikrer medvirkning

 • Samhandlingsarenaom ”hva er det best mulige?” definerer roller og ansvar

bevisstgjør om premisser

Peter Hjort

det gode skj nn
Det gode skjønn
 • Bidrar skjønnet til at brukeren blir mer aktiv og tar mer ansvar for og kontroll over egen livssituasjon?
 • Bidrar skjønnet til at brukeren får styrket sin sosiale tilhørighet?
 • Bidrar skjønnet til at brukeren øker sin kompetanse?
 • Bidrar skjønnet til at brukeren får økt livslyst og et mer meningsfylt liv?
 • Bidrar skjønnet til å øke oppslutningen om fellesskapsløsninger?

Peter Hjort

antoine de saint exup ry forene menneskene i et fellesskap
Antoine de Saint-Exupéry … å forene menneskene i et fellesskap

”Storheten ved et yrke ligger kanskje først og fremst i det som forener menneskene i et fellesskap; den eneste sanne luksus må søkes i forholdet mellom menneskene.

Når vi kun arbeider for å oppnå materielle goder, bygger vi oss et fengsel. Vi lukker oss inne i oss selv, ensomme med våre ynkelige penger som ikke kan skaffe oss noe som gjør livet verd å leve.”Antoine de Saint-Exupéry: Terre des hommes.

Peter Hjort

det gode skj nn1
Det gode skjønn
 • Det gode skjønn skaper like muligheter gjennom ulike tiltak.
 • Brukermedvirkning skaper godt skjønn i individuelle saker, mens tverrfaglighet sikrer skjønnets allmenngyldighet

Peter Hjort

tverrbrukerfaglighet eller brukerintegrert samhandling fordi
Tverrbrukerfaglighet – eller brukerintegrert samhandling, fordi:
 • Tverrfaglighet uten brukermedvirkning er som et skip uten ror !
 • Kravene i tverrfaglighet og brukermedvirkning er mange av de samme

Peter Hjort

brukermedvirkningens begrunnelse
Brukermedvirkningens begrunnelse

… som menneskerettighet

… som utvidelse av demokratiet

… som kvalitetssikring av tjenester

Peter Hjort

brukermedvirkning en klargj ring
Brukermedvirkning – en klargjøring

Brukerperspektiv

Brukerdialog

Brukerstyring

Brukermedvirkning

Umyndiggjøring

formynderi

Myndiggjøring”empowerment”

Brukermedvirkning kan måles etter graden av brukerinnflytelse:

 • Brukerperspektiv: Å se saken fra brukerens side. Brukerens innflytelse er indirekte.
 • Brukerdialog: Å utvikle samtalen som samhandlings- og beslutningsform. Brukerens innflytelse er direkte, men begrenset.
 • Brukerstyring: Å gi brukeren beslutningskontroll. Brukerens innflytelse er direkte og bare begrenset av ansvar for egne handlinger og andres reaksjoner på disse.

Peter Hjort

perspektiv
Perspektiv

Perspektivet

Er doktoren sjuk?

Nei, jeg bytter bare perspektiv en stund …

Peter Hjort

verdisirkelen
Verdisirkelen

Holdningeroperasjonaliserte verdier

?

Følelser

Perspektiv

Kunnskapbearbeidet erfaring

Erfaringerdirekte og indirekte

Verdieretikk og normer

Peter Hjort

martin buber 1878 1965 det mellommenneskelige og dialogen
Martin Buber (1878-1965)Det mellommenneskelige og dialogen
 • ”I begynnelsen er Relasjonen.”
 • Avgjørende for den ekte samtalen mellom mennesker er at man aksepterer og bekrefter hverandre slik man er.
 • Kjennetegn ved den ekte samtalen:
  • At man er umiddelbar
  • At man ikke dra seg unna
  • At man bidra med seg selv
  • At det er tillit
  • At ingen oppfattes som ikke aktivt deltakende
 • Hva vil jeg med dialogen – påtvinge eller frigjøre?

Peter Hjort

l rt hjelpel shet
Lært hjelpeløshet
 • Det at andre tar over og gjør tingene for oss.
 • Det at vi tvinges til å gjøre ting vi ikke kan.
 • Det at vi mangler oversikt og kontroll over situasjonen.

Lært hjelpeløshet er overbevisningen om at dine handlinger er nytteløse.Seligman M E P. Learned optimism. New York: Pocket Books 1998.

Peter Hjort

hilchen sommerschild 1998 mestringens vilk r
Hilchen Sommerschild (1998)Mestringens vilkår

Tilhørighet

Dyadenminst én nær fortrolig

Familienforutsigbarhet, bekreftelse, tilhørighet

Nettverketfellesskap i verdier, sosial støtte

Kompetanse

kunne noe

være til nytte

få og ta ansvar

utfolde nestekjærlighet

møte og mestre motgang

Egenverd

Motstandskraft

Mestring er å ”kunne møte livets utfordringer med motstandskraft”.

Styrk desterke sidene !

Peter Hjort

problemstillinger1
Problemstillinger
 • Hva er kravene til verdier i tverrfaglig arbeid?
 • Hva er kravene til ledelse av tverrfaglige team?
 • Hva er kravene til samhandling i tverrfaglighet?

Peter Hjort

enfaglig flerfaglig tverrfaglig klargj ring av noen forskjeller
Enfaglig – flerfaglig – tverrfaglig …?… klargjøring av noen forskjeller
 • Enfaglighetkan forstås som et arbeid gjort av én person med ståsted i én faglig utdannelse og tradisjon.
 • Flerfaglighet kan forstås som et samvirke av enfaglige arbeidsinnsatser der den enkeltes ansvar er begrenset til personens egen arbeidsoppgave.
 • Tverrfaglighet kan ses som to merkrav – om at den enkelte i tillegg må (1) ta ansvar for sluttresultatet og (2) samhandle med de andre som skal bidra til dette.

Peter Hjort

krav til all faglighet
Krav til all faglighet
 • At etikken i og kvaliteten på de råd som gis og de handlinger som iverksettes, er høyverdig.
 • At valg av tilnærmingsmåter og metoder er hensiktsmessig for å finne den best mulige løsning.
 • At samspill med andre blir etablert og gir resultater hvis løsningen forutsetter og krever det.

Peter Hjort

tverrfaglighetens n dvendighet
Tverrfaglighetens nødvendighet

”I et moderne samfunn er tverrfaglighet en nødvendighet.”Lauvås K, Lauvås P. Tverrfaglig samarbeid. 1994.

Peter Hjort

tverrfaglighetens utspring
Tverrfaglighetens utspring
 • Spesialiseringen
 • Helhetssynet
 • Skjønnsutøvelsen

Peter Hjort

spesialisering og tverrfaglighet
Spesialisering og tverrfaglighet

Spesialisering

Tverrfaglighet

Peter Hjort

tverrfaglighetens tre utfordringer
Tverrfaglighetens tre utfordringer
 • Verdier
 • Ledelse
 • Samhandling

Peter Hjort

ledelse basert p
Ledelse basert på …
 • Likhet
 • Dialog
 • Konsensus

Peter Hjort

samarbeid sam handling samspill
Samarbeid  Samhandling  Samspill
 • Samarbeid = at alle gjør sin del av jobben
 • Samhandling = at alle gjør sin del av jobben og gjør de andre bedre
 • Samspill = at alle gjør sin del av jobben, gjør de andre bedre og tar ansvar for sluttresultatet

Kjennetegn på samhandlingskompetanse etter Unni Kristiansen, 2001:

 • Å forstå at å lytte er viktigere enn å snakke
 • Å være seg bevisst at det viktigste ikke er at jeg sier det, men at det blir sagt
 • Å være i stand til å se egen kompetanse og egen begrensning
 • Å vite hva de andre kan og hva som er deres rolle og funksjon
 • Å evne å ta imot kontinuerlig tilbakemelding på hvordan jeg virker i samspill med andre
 • Å være i stand til å stå i en vedvarende prosess
 • Å evne å bruke personlige egenskaper og styrker som ikke nødvendigvis har mye med fag og profesjon å gjøre, men som har mye med meg som person å gjøre

Peter Hjort

farer ved tverrfaglighet
Farer ved tverrfaglighet
 • Tverrfaglighet kan være tidkrevende
 • Tverrfaglighet kan fremme faglig middelmådighet
 • Tverrfaglighet kan fremme personlig feighet
 • Tverrfaglighet kan forsterke konflikter mellom fagfolk og brukere

Peter Hjort

kriterier for valg av tverrfaglige arbeidsformer
Kriterier for valg av tverrfaglige arbeidsformer
 • Jo mindre selvsagt målet er, jo mer sannsynlig er det at prosessen krever tverrfaglighet
 • Jo mindre selvinnlysende og jo mer sammensatt valget av virkemidler er, jo sterkere står tverrfagligheten som den sannsynlig beste veien å gå

Peter Hjort

konklusjoner og sluttbemerkninger
Konklusjoner og sluttbemerkninger
 • Tverrbrukerfaglighet eller brukerintegrert samhandling er en presis betegnelse på det som kreves av den som skal arbeide i funksjonsvurderingsperspektivet .
 • Flerfaglighet og tverrfaglighet fører sjelden til samme mål.
 • Kravene til det å arbeide i team er mange og omfattende – det kreves utholdenhet og langvarig innsats.
 • Funksjonsvurderingsperspektivet er del av det større paradigmeskiftet – samfunnet for alle !

Peter Hjort

krav som stilles til det arbeide i team
Krav som stilles til det å arbeide i team

Krav til teamet som gruppe

Utvikle forståelsen av

Funksjonshemning & kronisk sykdom

Rehabilitering

Brukermedvirkning, lært hjelpeløshet & mestring

Menneskesynet og verdigrunnlaget

Krav til den som arbeider i teamet

Utvikle en samhandling basert på

Interesse for andres kunnskap og kompetanse

Høyverdig etikk og kvalitet i egne råd og handlinger

Tilnærmingsmåter og metoder valgt ut fra det som er hensiktsmessig for å gi den beste løsning

Mot til å gå mot tverrfaglighetens farer

Utvikling av ferdigheter i samhandlingskompetanse

Evne og vilje til å ta andres perspektiv

Beherske brukermedvirkning

Personlige krav til holdninger, kunnskaper og ferdigheter

Krav til den som leder teamet

 • Utvikle en ledelse basert på
  • Likhet, dialog og konsensus
  • Relasjonell etikk
  • Nettverksstimulering
  • Kompetanseutvikling

Peter Hjort

benny andersen fritt etter s ren kierkegaard det viktigste i livet er valget
Benny Andersen – fritt etter Søren Kierkegaard… det viktigste i livet er valget …

”… det vigtigste i livet er valget. Det er underordnet, om du træffer det rigtige valg, det vil du opdage. Men du vil først opdage det, når du har truffet valget.”Johannes Møllehave og Benny Andersen: Det skal mærkes at vi lever. Av Karen Thisted. Politikens Forlag, 2003.

Peter Hjort

brukermedvirkningens f rste bud
Brukermedvirkningens første bud
 • Tenk relasjon, føl relasjon, vær relasjon, bygg relasjon !

Peter Hjort