There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Download
1 / 31

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product. Instrumenty wsparcia finansowego dla rozwoju Szlaku J ana III Sobieskiego w Polsce i na Ukrainie w perspektywie finansowej 2014-2020.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product' - ataret


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Instrumenty wsparcia finansowego dla rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego w Polsce i na Ukrainie w perspektywie finansowej 2014-2020.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Idea utworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego opiera się na dziedzictwie i spuściźnie Króla Jana III Sobieskiego i jego rodu. Bazuje na kulturze, historii, tradycjach, pamiątkach architektonicznych epoki sarmacji bardzo mocno zakorzenionych na terenie Zachodniej Ukrainy oraz Wschodniej i Południowej Polski.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Dotychczasowy rozwój Szlaku Jana III Sobieskiego opiera się na współpracy i partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Istnieje potrzeba przejścia na poziom współpracy przyczyniający się do rozwoju produktów i usług „wypełniających treścią” markę Szlaku Jana III Sobieskiego.W tym kontekście kluczowe jest wzmacnianie różnego rodzaju współdziałania pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, naukowo-badawczym, pozarządowym oraz administracją.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Jednym z bardziej promowanych modeli współpracy wszystkich podmiotów sfery publicznej i prywatnej w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 będą inicjatywy klastrowe.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

To właśnie perspektywa sukcesu zbudowana na wysokiej jakości konkurencji zbliża do siebie środowiska nauki, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządy lokalne i mobilizuje do działania w kierunku tworzenia klastrów. Klastry mają być czynnikiem wpływającym na osiąganie wysokich wskaźników w walce o rozwój gospodarczy regionów.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Im bardziej różnorodne podmioty wchodzić będą we współpracę w ramach klastra – tym lepiej dla klastra. Większa różnorodność może bowiem oznaczać większy stopień samowystarczalności klastra. Najważniejszymi typami podmiotów, których obecność w klastrze może sprzyjać wzrostowi konkurencyjności tego klastra są: • przedsiębiorstwa funkcjonujące w klastrze (firmy produkcyjne i usługowe, wyspecjalizowani dostawcy, firmy w pokrewnych sektorach, kanały dystrybucji, klienci, producenci komplementarnych wyrobów); • instytucje sektora badawczo-rozwojowego (m. in.: szkoły wyższe, instytuty naukowe); • instytucje pośredniczące (organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości); • instytucje finansowe• samorządy lokalne.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Koncepcja klastrów stała się popularna przy tworzeniu innowacyjnej regionalnej polityki określającej poziom konkurencyjności i innowacyjności regionu, opartej na sektorowej specjalizacji i współpracy przedsiębiorstw. Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że klaster jest formą organizacji produkcji i usług o wysokim potencjale innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w kreowaniu konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczym. Współcześnie jest to bardzo ważne narzędzie służące do: –  podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, –  budowania silnej marki, –  poszerzania rynków zbytu, –  rozwoju pojedynczego podmiotu lub całego regionu.


Jaki klaster dla szlaku jana iii sobieskiego

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Jaki klaster dla Szlaku Jana III Sobieskiego?


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Głównym kierunkiem rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego jest nadanie mu statusu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego.Wiodącym zatem jest temat turystyki kulturowej i w tym obszarze powinien być budowany klaster.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Inicjatywy klastrowe w turystyce:  Współpraca międzypodmiotowa/międzysektorowa  Partnerstwo turystyczne  Stowarzyszenia/zrzeszenia turystyczne  Związki komunalne  Euroregiony/współpracatransgraniczna  Lokalne/regionalne organizacje turystyczne  Lokalne grupy działania  Klastry turystyczne


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Gospodarcze sieci powiazań w turystyce  Kompleksowość popytu turystycznego Tworzenie zintegrowanego produktu turystycznego  Międzynarodowa konkurencyjność regionów


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Atrybuty klastra turystycznego determinowana występowaniem walorów turystycznych (naturalnych lub antropogenicznych)  pozycjonowanie rynkowe produktu turystycznego (dominujący rodzaj turystyki)  bezpośrednie zaangażowanie trzech sektorów – heterogeniczność produktu  zakorzenienie działalności w lokalnej tradycji gospodarowania (tożsamość lokalna)  turystyczny łańcuch wartości podstawą tworzenia zintegrowanego produktu turystycznego  integracja produktów finalnych zintegrowanie regionalnego produktu turystycznego


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej ds. przyszłej polityki klastrowej zawartymi w raporcie pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku głównym celem polityki klastrowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Krajowe Klastry Kluczowe(KKK) to kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Regionalne Klastry Kluczowe(RKK) to kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu; rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie regionu w oparciu o kryteria określone przez samorząd województwa.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Rekomendacje sformułowane przez Grupę roboczą przewidują dwa kierunki oddziaływania na realizację celu polityki klastrowej:- wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie koordynatorów klastrów (głównie z poziomu regionalnego);- zintegrowanie wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju (poziom krajowy) i poszczególnych regionów (poziom regionalny), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Bezpośrednie wsparcie dla klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przewidziano w następujących programach:na poziomie krajowymProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW),na poziomie regionalnym16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Program Operacyjny Inteligentny RozwójW ramach PO IR zakłada się koncentrację środków na klastrach o istotnym potencjale dla rozwoju gospodarki i konkurencyjnych w skali międzynarodowej.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Główne działania na rzecz klastrów w ramach PO IR, to:wsparcie na internacjonalizację Kluczowych Klastrów Krajowych (projekt konkursowy, tylko dla koordynatorów KKK);wsparcie systemowe dotyczące wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych i realizacji ich strategii rozwoju oraz opracowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu klastrów w Polsce;preferencje w systemie oceny dla projektów pochodzących z Krajowych Klastrów Kluczowych przy aplikowaniu o wsparcie w ramach innych działań POIR.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Program Operacyjny Polska WschodniaUzupełnieniem wsparcia na poziomie krajowym będą działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, skierowane do beneficjentów pięciu województw Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Główne działania na rzecz wspierania klastrów w ramach PO PW:wspieranie rozwoju klastrów o charakterze ponadregionalnym w zakresie realizacji działań inwestycyjnych, kreowania wspólnej marki, prowadzenia działalności B+R+I i ich internacjonalizacji;uzupełnieniem ww. wsparcia będzie możliwość realizacji ponadregionalnych projektów B+R przez podmioty z klastrów, w szczególności przedsiębiorstwa.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Wnioskodawcy aplikujący do działań wspierających klastry w ramach POIR i POPW to:koordynatorzy klastrów działający na rzecz rozwoju klastra i jego członków;konsorcja członków klastra, czyli: przedsiębiorstwa, jednostki edukacyjne i naukowe, instytucje otoczenia biznesu i inne (w tym koordynatorzy), które mogą wnioskować o współfinansowanie wiązki projektów rozwojowych, wynikających z uzgodnionej i przyjętej strategii rozwojowej klastra;spółki celowe – powołane przez członków klastra do realizacji zadań inwestycyjnych i projektów B+R, w wyniku których powstaną nowe aktywa.


Program polska bia oru ukraina na lata 2014 2020

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Program Polska-Białoruś-Ukrainana lata 2014-2020


Bud et programu polska bia oru ukraina na lata 2014 2020 ok 200 mln euro

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukrainana lata 2014-2020ok. 200 mln Euro


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Fundusz Mikroprojektów w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020Zarządzany najprawdopodobniej przez Euroregiony


Projekty strategiczne w ramach programu polska bia oru ukraina na lata 2014 2020

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Projekty Strategiczne w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020


Pakiet wsparcia dla ukrainy komisji europejskiej

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY Komisji Europejskiej


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Najważniejsze elementy:   3 mld EUR z budżetu UE w nadchodzących latach, 1,6 mld EUR w formie pożyczek w ramach pomocy makro finansowej i pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld EUR;   kwota do 8 mld EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju;   ewentualne 3,5 mld EUR pozyskane za pośrednictwem sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego;   powołanie do życia platformy koordynującej działania darczyńców;   tymczasowe uruchomienie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu z chwilą podpisania układu o stowarzyszeniu oraz – w razie potrzeby – autonomiczne skoncentrowanie na wstępie środków handlowych;   powołanie do życia forum/grupy roboczej wysokiego szczebla ds. inwestycji;   modernizacja ukraińskiego systemu przesyłu gazu i prace nad przepływami w kierunku przeciwnym do głównego, w szczególności przez Słowację;   przyspieszenie wdrażania planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego w ustalonych ramach; oferta partnerstwa na rzecz mobilności;   pomoc techniczna w wielu kwestiach, począwszy od reform konstytucyjnych po reformę̨ sadownictwa oraz przygotowanie wyborów.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Komisja przygotowuje obecnie nowy program na 2014 r., z przewidywanym budżetem w wysokości 140 mln EUR, którego celem jest poprawa możliwości finansowych rządu i wspieranie reform instytucjonalnych, co pozwoli na wzmocnienie przewidywanych efektów pomocy makro finansowej. Powyższe uzupełniałyby działania mające na celu wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Budżet tego programu mógłby zostać zwiększony do 200 mln EUR dzięki przesunięciom środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i gdyby Ukraina miała korzystać z kompleksowego programu („więcej za więcej”) na podstawie udokumentowanych postępów w pogłębianiu demokracji i poszanowaniu praw człowieka.


There is only one king jan iii sobieski trail as a transnational tourist product

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

W odniesieniu do pozostałego okresu 2015-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa przewiduje się obecnie co roku dwustronną pulę środków w wysokości około 130 mln EUR oraz dodatkowe 40-50 mln EUR rocznie z budżetu programu kompleksowego („więcej za więcej”) z zastrzeżeniem udokumentowanych postępów w pogłębianiu demokracji i poszanowaniu praw człowieka, a także dodatkowe istotne wsparcie z sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego.