slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANTSO MAIKA ARA- PAMINANIANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANTSO MAIKA ARA- PAMINANIANA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 94

ANTSO MAIKA ARA- PAMINANIANA - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

ANTSO MAIKA ARA- PAMINANIANA. Pr TED WILSON Filohan’ny Foibe Eran-tany. Ny Advantista mitandrina ny andro fahafito : Fihetsehana ara-paminaniana.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ANTSO MAIKA ARA- PAMINANIANA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ANTSO MAIKA ARA-

PAMINANIANA

Pr TED WILSON

Filohan’nyFoibeEran-tany

ny advantista mitandrina ny andro fahafito fihetsehana ara paminaniana
NyAdvantistamitandrinanyandrofahafito :Fihetsehanaara-paminaniana
 • Ryrahalahysyanabavyaoamin’iKristy , amin’ny maha- Filohan’nyFoibeEran-tanyahy , dia tenamatokyaho fa eoan-tanan’Andriamani-traityfiangonanaity .
 • Izy no Mpanorinaazy, Izy no Mpitarikaazy , Izy no kapiteny , Izy no Jeneraly , enyIzy no Lohany.
 • Izy no niaroityFihetsehanaitytamin’nylasa , Izy no manohanaazyisan’androankehitriny, lzy no hitarikaazyamin-keryamin’ny ho avy.
ny advantista mitandrina ny andro fahafito fihetsehana ara paminaniana1
NyAdvantistamitandrinanyandrofahafito :Fihetsehanaara-paminaniana
 • IlayMpamoronaantsika , IlayMpamonjyantsika , IlayMpanjakantsikaIzay ho avy dia Izy no hanyfanantenan’nyFiangonanaankehitriny , Izy no hanyfanantenan’nyFiangonanarahampitsosy ho mandrakizay.
 • Izy no nanorinaityFiangonanaity ho amin’nytanjonamanokanaarytsyhivaonaamin’izanytanjonanokasain’iKristy ho azyizanynyFiangonany.
ny advantista mitandrina ny andro fahafito fihetsehana ara paminaniana2
NyAdvantistamitandrinanyandrofahafito :Fihetsehanaara-paminaniana
 • Ny AMAF dia fihetsehana ara-paminaniananantsoinatamin’nyfombamanokana.
 • Tsyantokom-pinoanatahakaireofiangonanahafaisika.
 • Fihetsehanaavyamin’Andriamanitraamin’nyandrofaranyisika ,
 • Ho amin’nytanjonamanokanaamin’izaoandrofaranyizao ,
 • Mananahafatramanokana ho amin’izaoandrofaranyizao ,
 • Hamitairakamanokanaeoamin’izaotontoloizao , amin’izaoandrofaranyizao.
ny advantista mitandrina ny andro fahafito fihetsehana ara paminaniana3
NyAdvantistamitandrinanyandrofahafito :Fihetsehanaara-paminaniana
 • Tsymidikaakoryizany fa tsymananafihaikananyFiangonana .
 • Tena mananatokoaizyaryamim-pahatsorana no ilazakoaminareonysasanyamin’izyirenyanio.
 • Eoanivon’irenyfihaikanairenyanefa dia miasaamin-kerynyFanahyMasinaaryazoantokanyfandresen’nyFiangonanaamin’nyfarany .
ny tenan i kristy
NyTenan’i Kristy
 • HoyJesosyaoamin’iMat. 16 :18 :«…Aryambonin’ityvatolampyity no haorikonyfiangonakoarynyvavahadin’nyfiainan-tsi-hitatsyhaharesyazy».
 • Ityfiangonanaity dia tsyfandaminanana-tsangan’nytanan’olombelona…NyMpa-monjymihitsy no niteny fa Izy no nanorinanyFiangonany « arynyvavahadin’nyfiainan-tsi-hitatsyhaharesyazy».
 • Aoamin’ny 1 Kor 12 , nyfiangonana dia antsoinahoe « nyTenan’iKristy ».
ny tenan i kristy1
NyTenan’i Kristy
 • Aoamin’nyEfes. 5: «vadin’iKristy»,
 • Aoamin’i 1 Pet. 2 , nyFiangonana dia «tranon’iKristy ».
 • Aryaoamin’ny 1 Pet. 2 :9 , nyapostolyPetera dia manambara fa nyvahoakan’ Andriamanitra dia « taranakavoafidy , fanjaka-mpisorona ,firenenamasina , olonanalain’Andrimanitra… »
ny tenan i kristy2
NyTenan’i Kristy

VM p.13: «Nyfiangonana no tanànamimandan’Andriamanitra ,tanànafandosiranaizaynapetranyeoamin’izaotontoloizaomikomy.

 • Rahatsymahatokynyfiangonana dia mamadikaIlaynividynytaranak’olombelonatamin’nyran’nyZananilahytokanaizy.
 • Hatranyam-piandohana dia nisyhatranyolonamahatokynampijoronyfiangonanateto an-tany.
 • Tamin’nyvanim-potoanarehetra dia nanananympitilinyJehovah ,vavolombelonamahatokyteoamin’nytaranakaniara-belonataminy .
ny tenan i kristy3
NyTenan’i Kristy
 • «Nitondrahafatrafampitandremanaireompitilyireo, aryrehefanantsoinahametrakanyfiadianyizyireo ,dia nisyhafaindraynandrayny asa.
 • Nanaofanekenatamin’ireovavolombelonaireoAndriamanitra , ka nampiraynyfiangonanateto an-tanytamin’nyfiangonanaany an-danitra .
 • Nalefanynyanjelinyhanao asa fanompoana ho an’nyfiangonany , ka tsyafakahandresyazynyvavahadin’nyfiainan- tsyhita. »
ny tenan i kristy4
NyTenan’i Kristy
 • Tsymaintsyhandresymiarakaamin’iKristynyFiangonany .
 • Tsymbolaresyan’ady na oviana na ovianaJesosy .
 • Teoamin’nyhazofijaliana dia resytanterakanyherin’nymaizina .
 • Aoamin’nytobin’nympandresy no misyahysyianao…
ny tenan i kristy5
NyTenan’i Kristy
 • Nydevolyrehetra dia tsyafakasadytsy ho afakahisakananyfikasan’Andriamanitra ho an’nyFiangonany.
 • HandresynyFiangonan’iKristyamin’nyfarany .
 • Hamirapiratrahatranynyfahamarinanamandra-pahatanterakynyfaminanianaaoamin’nyApokalypsy 18 manaohoe « arynytanynohazavain’nyvoninahiny. »
fitomboana tsy mampino
Fitomboanatsymampino !
 • Teoamin’nytantaran’nyFiangonana , dia mananaporofomaroisika fa nandresynyherin’nyratsyhatranynyfahamarinana .
 • Kristy dia mitarikanyFiangonanyavyamin’nyfandresena ho amin’nyfandresena.
 • Mamelàahyianareohanambaratoe-javatravitsivitsymahatalanjona :
 • Tamin’ny 1863: advantista 1 ho an’nyolona356 000 teoamin’izaotontoloizao.
fitomboana tsy mampino1
Fitomboanatsymampino !
 • Novambra 2013: advantista 1 ho an’nyolona400 eo ho eo.
 • Teo aloha dianila 107 taonanyfiangonanavaonahatratramambra 1 tapitrisa (1 million).
 • Ankehitriny , diamisyolona 1 tapitrisa no vita batisaisan-taona.
 • Olona 25 tapitrisa (25 millions) no mivavakaaoamin’nytranofiangonanamihoatrany 70 000 , aoamin’nyfirenenamihoatrany 200.
 • MiasaAndriamanitra , arymiasaamin’nyfombamahagagakoanyFanahyMasina !
ny zavatra tena ilaintsika
Nyzavatratenailaintsika !
 • Nyfifohazana no zava-dehibesymaikaindrindrailaintsika.
 • Tatoanatin’nytaonavitsivitsy dia nantitranterin-tsikamafynymombanyfifohazana , ny fana-vaozanaarynyirakanampanaovinaantsika .
 • Nyhoefanavaozana dia fifohazan’nyfiainana ara-panahyisan’androaoamin’nyfoamam-panahin’nytsirairayavyamintsika .
 • Nyhoefanavaozana dia fanoloran-tenalalina , mikatsakanysitrapon’Andriamanitrasynyhankatòizanyeoamin’izayrehetraataontsika.
ny zavatra tena ilaintsika1
Nyzavatratenailaintsika !
 • Rehefamampilefitranysitrapontsikaisan’ andro, eoambanysitrapon’Andriamanitraisika dia izay no miterakafanavaozana.
 • AvyeoAndriamanitra dia manomeantsikafahazavan-tsainahahatakarantsikanyirakanampanaovinaantsika ,isam-batan’olona na amin’ny maha fiangonanaantsika .
 • Ary dia manolo-tenahanompoAzyisikaamin’nylafim-piainantsikarehetraamin’nyfanatanterahanaizanyirakaizany.
ny zavatra tena ilaintsika2
Nyzavatratenailaintsika !

1MC p.141: “Nyzavatralehibesytenamaikaindrindrailaintsikadianyfifohazan’nytena toe-panahyarakaan’Andrimanitraeoanivontsika.

Nymikatsakaizany no tokonyimasoantsikavoalohany.

Tokonyhanaoezakamafymihitsyisikambahandraisananyfitahian’nyTompo, tsy hoe tsysitrak’Andriamanitranyhanomeizany , faisika no tsyvononahandrayizany.”

ny zavatra tena ilaintsika3
Nyzavatratenailaintsika !

“IlayRaintsikaany an-danitra dia vononanyhanomenyFanahiny ho an’ireoizaymangatakaizany , mihoatranohonyfanirian’ny ray aman-drenyeto an-tanyhanomezava-tsoa ho an’nyzanany.

Fa anjarantsikanymamenonyfepetraaha-zoan’Andriamanitramandrotsakanyfitahiany, amin’nyalalan’nyfiaiken-kelokamiarakaamin’nyfanetren-tenasyfibebahanaaryvavakamafana.

Amin’nyamin’nyalalan’nyvavakaihany no hahatanterakanytenafifohazana.”

ny zavatra tena ilaintsika4
Nyzavatratenailaintsika !
 • Fanambaranakantoloatraizany!
 • Zavatratenailain’nyfiangonanaankehitrinynyfifohazana ,
 • Ambonin’izanyanefa dia nyfifohazana no tenailaintsikamaikaindrindraeolafim-piainantsikarehetra ,aryampaherezinaisikambahanaolaharam-pahamehananyfikatsahanaizany.
fanirian ny fo
Fanirian’nyfo !
 • Ankehitriny dia tiakonymilazaaminareonyfanirianalalinaatoam-poko .
 • Rahatsyomban’nynyherin’Andriamanitraisika dia tsy ho vitaity asa ity.
 • Tsyafakanyhifanandrinaamin’nyherin’nyratsyamin’nyherin’olombe-lonaisika .
fanirian ny fo1
Fanirian’nyfo !
 • Amin’ny maha Filohan’nyFoibeeran-tanyahy , dia maniryindrindraahombahandraynyherin’nyFanahyMasinaeoamin’nyfiainakomanokana.
 • Mihoatranohonyzavatrarehetra dia faniriakonyhirotsahan’nyFanahyMasinaamin’nyfahafenoanymba ho famitananyasan’Andriamanitraeto an-tany , ary dia hiverinaJesosy , IlayFanantenantsika !
 • Nyzavatratenailain’nyFiangonana dia :
fanirian ny fo2
Fanirian’nyfo !
 • Tsyfandaharan’asabebekokoa,
 • Tsyvolabebekokoa,
 • Tsyorin’asabebekokoa : tsyfitaovam-pifandraisananatranofanontam-bokybebekokoa, nadiatenamanananylanjanyazaireo .
 • Nyzava-dehibetenailaintsika , nyzavatratenamaikaindrindrailaintsikasytokonyhaha-dodonaantsikaindrindradianyfiro-tsahan’nyFanahyMasina .« Tsyamin-kerynaamin’nyfahatanjahanafaamin’nyFanahiko, hoy Jehovah Tompon’nymaro. »
ireo fandaharana hitondra fifohazana
Ireofandaharanahitondrafifohazana :
 • Tianaovenyhiarakaamiko , hiarakaamin’ireompitarikanyFiangonanaadvantistasyireomambramaneranaizaotontoloizao , hanetrynyfontsikaeoanatrehan’Andriamanitra,hivavakaamin’nyfontsikatokoa , hikatsakanyfirotsahan’nyRanonoranamivatravatra dia nyFanahyMasina ?
 • Tianaovenyhiarakaaminayhitalahoamin’Andriamanitrambahandrotsahanyamin’nyfahafenoanynyfitahianaavyany an-danitra ?
ireo fandaharana hitondra fifohazana1
Ireofandaharanahitondrafifohazana :
 • Tianaovenyhitadyan’Andriamanitramiarakaaminayaoamin’ny Division , aoamin’ny Union , aoamin’ny Fédération, aoamin’ny Mission… , aoamin’nyfiangonanamisyanao ?
 • Tianaovenyhitalahoamin’Andriamanitraaoamin’nytarikamadinikamisyanareo , aoamin’nyfianakavianareo ?
 • MiantsoantsikaAndriamanitrambahanolo-tenalalindalinakokoaamin’izaoorafaranyamin’nytantaran’nytanyizao.
ireo fandaharana hitondra fifohazana2
Ireofandaharanahitondrafifohazana :
 • Tsyfotoanafanaovanaantsirambinaintsonyizao.
 • Izao no fotoanan’nyfanoloran-tenatanteraka ho an’iKristy .
 • Tonga nyfifohazanarehefamanokanafotoanahivavahanasyianarananyTenin’Andriamanitraisika .
 • Izanyindrindra no anton’ireofandaharana :
ireo fandaharana hitondra fifohazana3
Ireofandaharanahitondrafifohazana :
 • 777
 • 111
 • Havaozin’nyTeniny
 • FianarananyLeson’nySekolySabata
 • NyFivoriam-bavaka
 • Ahitanafifohazanaanyamin’nytoeranamaro.
 • Mirotsakaamin’ ireotanoramitadyan’Andriamanitraamin’nyalalan’nyvavakanyFanahyMasina .
ireo fandaharana hitondra fifohazana4
Ireofandaharanahitondrafifohazana :
 • Mirotsakaamin’ireotanoramianatranyTeninysadymijoro ho vavolombelon’nyAnarany.
 • Mampaheryahynymahitatanoramanolo-tenatanterakaamin’nyasan’iKristy.
ireo vokatry ny fifohazana sy fanavaozana
Ireovokatrynyfifohazanasyfanavaozana
 • Mitarikaantsikahijorovavolombelonanyfifohazanasyfanavaozana.
 • NyfanavaozanadiahitarikaantsikamandrakarivahitorynyFilazantsara .
 • Tsymisytenafifohazana marina rahatsymisyfanirianalalinahamonjyfanahy.
ireo vokatry ny fifohazana sy fanavaozana1
Ireovokatrynyfifohazanasyfanavaozana
 • RehefamiasaaoanatintsikaAndriamanitra , dia hanaozavatraamin’nyalalantsikaIzy
 • Arymanaozavatraamin’nyalalantsikaAndriamanitrasatria te-hiasamiarakaamintsikaIzy.
 • Koa dia afakamitenytahakaan’iPeterakoaisikamanaohoe :
ireo vokatry ny fifohazana sy fanavaozana2
Ireovokatrynyfifohazanasyfanavaozana
 • Asa 4: 20:« Fa izahaytsymaintsymilazaizayzavatraefahitanaysyrenay. »
 • Miarakaamin’iPaoly dia afakamanam-barakoaisikahoe :
 • Rom.1:16:« Fa tsymenatranyFilazan-tsaraaho , fa herin’Andriamanitra ho famonjenaizayrehetraminoizany…»
 • Miarakaamin’nyApostlyJaona dia hoyisikahoe :
 • 1 Jao 1:3« Izayefahitanaysyrenay no ambaranayaminareo. »
fijoroana vavolombelona tsy misy hery
Fijoroanavavolombelonatsymisyhery
 • Rahatsymisyfifohazanasyfanavaozana dia tsyhanan-kerynyfijoroantsika ho vavolombelona.
 • Kelyfotsinynyvokatraazoamin’nyfitoriananyFilazantsaratsyombam-pifohazana.
 • Nyherin’nyFanahyMasinaireryihany no afakahanohinanyfosyhanovafiainana.
 • Asan’nyFanahyMasinanymanovanyfo.
fijoroana vavolombelona tsy misy hery1
Fijoroanavavolombelonatsymisyhery
 • Nanambaraizanytamin’nyfombamazavanympanompovavin’nyTompo : «hoynyTompohoe : tsyamin’kery na amim-pahatanjahana fa amin’nyFanahiko».
 • Nyfiaraha-miasanyolombelonaamin’nylanitra no hamitananyasan’Andriamanitra.
fijoroana vavolombelona tsy misy hery2
Fijoroanavavolombelonatsymisyhery
 • R&H (4 Juillet 1893):«Ireoizaymihevitra fa mahavitatena dia mety ho mafanafoamin’nyasan’Andriamanitrarahajerenaivelany , kanefarahatsymananafiainam-bavakaizyireo dia tsyhisyvokanyny asa ataony.
 • Engaanie ka hampifantokanyfijerinyeoamin’Ilayanjelymitondranyfandoroanaditin-kazomanitraeoamin’nyalitaravolamena ,eoanatrehan’nyavanamanodidinanysezafiandriananaizyireo.
fijoroana vavolombelona tsy misy hery3
Fijoroanavavolombelonatsymisyhery
 • «Ho hitan’izyireo fa nyvavakasynyezakaataontsika dia tsymaintsyomban’nyfahamen-drehan’iJesosy fa rahatsyizany dia tsymisyilanaazytahakanyfanatitr’iKainaizany.
 • Rahambaazontsikaataomantsynymahitanyasan’olombelonatahakanyahitan’Andria-manitraazy , dia ho fantatsika fa ny asa tanterahinaamim-bavaka , hamasinin’nyfahamendrehan’iKristyireryihany no afakahisedranyfitsarana .»
fijoroana vavolombelona tsy misy hery4
Fijoroanavavolombelonatsymisyhery
 • Rahatsyarahanafijoroanavavolombelonanyfifohazanasyfanavaozana dia manjarykabaryambonyvavahadymifototraamin’nyfihetseham-po fotsinyaryfarany dia matytanteraka .
 • Izany no mahatongaireoezakafitorianaataon’nyFiangonanaankehitriny .
 • Nymambratsirairay dia iraka , vavolombe-lon’nyAvoIndrindra , nantsoin’ Andriamani-trahizaranyfinoany .
fitoriana amin ny tan n dehibe
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Najoron’nyFiangonanailaytetik’asa «Iraka ho an’nytanàn-dehibe» mbahanatraranaireoolona an-tapitrisamoninaaoamin’ireotanànalehibeindrindramiisa 650 etoamin’izaotontoloizao.
 • Tamin’nytaonalasa dia nananatombontsoanandrayanjaratamin’nyfitoriananyFilazantsara tao New York aho.
 • Nisy 400 nytoeram-pitorianatamin’izany .
fitoriana amin ny tan n dehibe1
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Mpitandrinasympitantan’asaavyamin’nyFiangonantsikaeran’izaotontoloizao no tongatao New York nitorynyTenin’Andriamanitra .
 • NohonyHerin’i Kristy diamisyakonymahatalanjonanyfiaraha-miasan’nympitandrinasynylaika .
 • Aman-jatonynylaikanahazofiofananatamin’izanyfombafiasaizany ka nahazoan’ izyireonampiasanyfanomezam-pahasoa-vananomen’Andriamanitraazy :
fitoriana amin ny tan n dehibe2
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Fitorianaamin’nyalalan’nyhetsikaara-pahasalamana , asaataoeoanivon’nytanora , fampianaranabaiboly , fizaranalahatsoratra , asafitorianaataon’nylaika , fitorianaamin’nyhavanaaman-tsakaiza , fivorianaanasanaolona .
 • Vokatr’izanyezakalehibeizanydianisyolona4 000 no vitabatisa.
fitoriana amin ny tan n dehibe3
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Tanàn-dehibemaroeran’izaotontoloizao no nanaovanaezaka , nahazoanavokatratoyizany.
 • MiasaAndriamanitraamin’ireotanàn-dehibetoaan’i Londres, Tokyo, Manille,Moscou, New York, Nairobi, Johannesburg, Indianapolis, Kinshasa, Lagos, Luanda, Sydney, Paris, Bombay, Le Caire, São Paulo, Mexico, synymarohafakoa.
 • Amin’arivony no vitabatisaarymbolafiando-hanaihanyizany.
fitoriana amin ny tan n dehibe tato amin ny diviziona misy antsika
Fitorianaamin’nytanàn-dehibetatoamin’nydivizionamisyantsika !

«Luanda ho an’iKristy » (Angola):

-Isan’nyfivorianatany an-tokan-trano : 50 000 ,

-Isan’nyvitabatisahatramin’izao: 47 000 ,

-IreoolonalianamanarakafianaranaBaiboly : 200 000.

fitoriana amin ny tan n dehibe4
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Tamin’nyfivorian’nykomitin’nyfoibeeran-tanytamin’nyfaran’nytaonateo dia lanyilaytetik’asafitoriananyFilazantsaramaneran-tanyhametrahanaadvantistaamin’nytanàna 500 mananamponinamihoatrany 1 tapitrisaizaytsyahitanaafatsymambraadvantistavitsy dia vitsy .
 • Nyankamaroan’ireotanànaireo dia aoanatin’ilayantsoinahoe «fenêtre 10/40».
fitoriana amin ny tan n dehibe5
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Maroamin’ireotanànaireo no tsyazoanaovanafijoroanavavolombelonamivantana na fitoriananyFilazantsaraamorianaolona.
 • Lehibetokoanyfihaikanambahanatrarananymponinaamin’irenytanànaireny , kanefanyAndriamanitsika dia lehibelavitranohoizaymety ho fihaikanarehetraarytsytakatrynysaintsikanyfitiavanynymponinaaoamin’irenytanànaireny.
 • Tohinanyfontsikanohoireomponina an-tapitrisanytsymahalalaan’iKristysynyfahamarinana ho amin’izaoandrofaranyizao .
fitoriana amin ny tan n dehibe6
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Hametrakafombaahazoanamijorovavolombelona aman-jatonyisika (centres d’influence) , toynytranofamakiam-boky , ivon-toeranamombanyfahasalamana , toeram-pisakafoananatsymisyhenaarykoafombamarosamyhafaahazoanamanatonanyolonaaoamin’irenytoeranasarotraidiranaireny.
fitoriana amin ny tan n dehibe7
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Ankoatrany «Ezaka an-tanàn-dehibe», dia hametrakalamin’asafenomombanyfahasalamanaisika , amin’nyfanarahananyohatranomen’iKristy.
 • AmporisihananyFiangonanatsirairaymbahanao asa ombam-pitiavanaamin’nyanaran’iJesosy ,eoanivon’nyfiaraha-moninamisyazy…
fitoriana amin ny tan n dehibe8
Fitorianaamin’nytanàn-dehibe
 • Amin’nytaona 2015 , ny FAMAF tsirairay, nytoeram-piasana (Institution) tsirairay dia amporisihanaihanykoahampiasanyfanomezam-pahasoavanaanananymombanyfitsaboanambahiasaeoanivon’nyfiaraha-moninamandritranyherinandromanokana ho an’nyfahasalamana.
vokatra mahatalanjona
Vokatramahatalanjona
 • Fenoheryny asa ataon’Andriamanitraaoamin’ityFiangonanaity ka indraindrayaho dia tenatalanjonamihitsy.
 • Betsakanyzavatraazoambara fa nyfotoanantsika no tsyampy.
 • Nytetik’asa «IlayFanantenanaLehibe» dia ahitantsika fa miasaamin’nyfombamaheryvaikaAndriamanitra :
vokatra mahatalanjona1
Vokatramahatalanjona
 • Teoam-piandohana dia boky 50 tapitrisa no nokasaintsika ho zaraina ;
 • Tamin’alalan’nyfinoana dia novaina ho 100 tapitrisaizany .
 • Fa nohonyherinysynyfahasoavany dia mihoatrany 140 tapitrisanybokyvoazarantsika – voazaranareo !
 • DerainanyTomponohoizanyfitomboanatsymampinoizany.
vokatra mahatalanjona2
Vokatramahatalanjona
 • NybokyHeryMifanandrinamantsy dia nambaran-dRamatoa Ellen White fa tokonyhaparitakamihoatranohonybokyhafarehetra .
 • Olona an-tapitrisanymaro no mamakyizanybokyizanyaryhanovazavatrabetsakaizany .
 • Mampaherynymahafantatraizany
miatrika fihaikana goavana
Miatrikafihaikanagoavana
 • Amin’nymaha-Fiangonanaantsikaanefadiamiatrikafihaikanagoavanaisika .
 • Iretomisyefatratenamahavelon’ahiahyamin’nyfombamanokana .
 • Tsorikoanefa fa tsynymambranyFiangonanarehetra no tratran’izany,saingymetyhampidi-doza ka izany no mampiasasainaahy.
miatrika fihaikana goavana1
Miatrikafihaikanagoavana
 • Mitamberinaao an-tsaikonyfampitan-dremananomen’nyapostolyPaolynyloholom-piangonanataoEfesosyrahahoyizy :
 • “Ka tsymbanafenikoizaymahasoa , fanambarakosynampianarikoanareo …” Arydiambolanampiany hoe :
 • “Fatsynafenikoanareo ,fanotorikotaminareoavokoanysainarehetranatolotr’ Andriamanitra.” (Asa.20:20,27 )
miatrika fihaikana goavana2
Miatrikafihaikanagoavana
 • Amin’nymaha-Mpitandrinanympinoadvantistamaneran-tanyahy , nyfitiavakonyFiangonanasyfijoroako ho mahatokyamin’nyTenin’Andriamanitradiamaneryahyhizaraaminareonysasantsasanyamin’nyahiahiko.
 • Iretoàryireotoe-javatraefatratenamahave-lon’ahiahyeoamin’nyFiangonanaankehitriny.
 • Metymahitahafaankoatraireoianareonefamanasaanareoahohandinikalalinairetoefatraireto :
miatrika fihaikana goavana3
Miatrikafihaikanagoavana
 • Very nymaha AMAF (pertede l’identité) eoamin’nympitandrinasynymambrasasan-tsasany.
 • Mitomboizaytsyizynyfanahafananyfombaamam-panaon’izaotontoloizaoaoamin’nyFiangonanamaro.
 • Nylozaaterakynyfisaratsarahana.
 • Fahafaham-poeoamin’nyfiainanaara-panahy ka miterakatorimasosytsyfiraihanaeoamin’nyirakanampanaovinanyFiangonana.
i ny maha isika antsika notre identit
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • VoalohanydiatsaranymanamarikafanyFiangonanaAdvantistadiamihoatranohoireoantokom-pivavahanahafa.
 • Arakanyvoalazan’nyApokalypsy 10, dia terakaavytamin’Andriamanitraizy , taorian’ilayfahadisoam-panantenanatamin’ny 1844, tahakanynahadisofanantenanailayFiangonanaaoamin’nyTestamentaVaovao , izayterakaavytamin’ilayfahadisoam-panantenanatamin’nytaona 31 taorian’i JK.
i ny maha isika antsika notre identit1
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • Tamin’ireotrangaroaireo dia tsyazon’nympianatratsaranyfaminanianaary dia nangidynyfahadisoam-panantenany.
 • Avyamin’izanyfahadisoam-panantenanaizanyanefa no nanomanan’Andriamanitrafihetsehanaizayhisyfiantraikanyeoamin’ny ho avin’izaotontoloizao.
i ny maha isika antsika notre identit2
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • Arakanyhitaaoamin’nyApokalypsy 12:17, nytoetramampiavakanyvahoakan’ Andriamanitraamin’nyandrofarany dia :
 • Voalohany : nyfitandremananydidin’Andriamanitraaryfaharoa , nyfanananynyfilazanaan’iJesosyizayambaran’ilayanjelyaoamin’nyApokalypsy 19:10 hoe « nyFanahin’nyFaminaniana».
i ny maha isika antsika notre identit3
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • Aoamin’nyApokalypsy 14 : 6-12, nyvahoakan’Andriamanitraamin’nyandrofarany dia :
 • a) HitorynyhafatrynyFilazantsaramandrakizay , hafatrynyanjelytelosynyfiavian’iKristyfanindroany
 • b) Hiantsonyfirenenarehetra , nyfokom-pirenenarehetrasynysamyhafafiteny , hiankohokaeoamin’nyMpaharyamin’nyalalan’nyfitandremananySabata.
i ny maha isika antsika notre identit4
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • Tsymisyantokom-pivavahanahafaeoamin’izaotontoloizaoizaymahafenoireofamaritanarehetraireo.
 • Tsymisyfiangonanahafanaantokom-pivavahanahafamahatanterakaizayvoalazan’nyApokalypsy10, 12 sy14.
i ny maha isika antsika notre identit5
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • Nyahiahikodiaizao : Maroloatraireompitandrinasyireomambraizayminiatsymahalala –namanadino-nyantsoara-paminaniananataon’Andriamanitraamin’ityFiangonanaity.
 • Misyfironanamitombomanafoanaireotoetramampiavakaantsikaamin’ireoantokom-pivavahanahafa.
 • Any amin’ireo FAMAF sasany, nyhafatratorianaavyenyambonypolipitradiatsymisyfahasami-hafanafiryamin’nyhafatratoriana any amin’ireofiangonanaprotestantahafa.
 • Izanydiavokatrynyfampihenananylanjan’nyBaibolyamin’nymaha-Tenin’Andriamanitraazy.
i ny maha isika antsika notre identit6
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • Zava-dehibenyhampiorenananyfinoantsikaeoamin’nyTenin’Andriamanitra ka rehefamianatranySoratraMasinaisikadiamampiasanyfombaantsoina hoe:“fanadihadianaara-tantara” (interprétationhistorique), izany hoe rehefamandinikanyfaminanianaisikadiamiarakaamin’nytantaraizany .
 • NyTenin’Andriamanitra no tokony ho fototrynyfinoantsikasynyfiainantsika !
i ny maha isika antsika notre identit7
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • NyFanahyMasina dia hitarikaantsika ho amin’ny marina rehetrarahamianatra , mivavakaarymihainonyfeon’Andriamanitraisika.
 • Izany dia hanampyantsikahamaritratsarany maha AdvantistanyAndroFahafitoantsika.
i ny maha isika antsika notre identit8
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • Nyfahaverezan’nymahaadvantistaantsikadianahatonganysasany :

-Hisalasalanyamin’ilayherinandron’nyFamoronana ho fitoandroara-bakiteny,

-Handànyfisian’nysafodranonaneran-tany ,

-Hampihenanytombam-bidin’nySabata ho toy nyfitsaharanaara-batanafotsinyfatsymahitaizany ho toy nyfamantarananyfifandraisanaamin’nyMpamoronasynyMpamonjyamin’nyandrofarany .

i ny maha isika antsika notre identit9
I. Ny maha isikaantsika (notre Identité)
 • NysasanyindraydiatehamerinanyfandinihananyBokin’i Daniela synyApokalypsy ka hametrakaazyamin’nylasitramifanarakaamin’nytoetr’androhono.
 • Heverin’izyireofalovanavelan’nyfisainanatamin’nytaon-jato faha-19 nyfombafandalinanaara-tantara(interprétationhistorique).
fiverenana amin ny filazantsara amin ny fahafenoany
Fiverenanaamin’nyFilazantsaraamin’nyfahafenoany :
 • Tonga ao an-tsaikoityfanambaran’i E. White ity: «NyFilazantsaraamin’nyfahafenoany dia voarakitraaoamin’nyhafatrynyanjelyfahatelo, aryamin’ny asa fitorianaataontsika , dia tokonyhasehoaoamin’iJesosynyhafa-pahamarinanarehetra .
 • Aokatsyhisyzavatrahampihenanyherin’nyfahamarinanaamin’izaoandrontsikaizao.»
 • «Nyfahamarinanaankehitriny dia tokonyhitanatoeranalehibeeoamin’nyasantsika.
fiverenana amin ny filazantsara amin ny fahafenoany1
Fiverenanaamin’nyFilazantsaraamin’nyfahafenoany :
 • Tsymaintsy ho tanterakanyasan’nyanjelyfahatelo : hitaonaolonahivoakaavyamin’ireofiangonanahafa ka hahatongaazyireohanarakanyfahamarinanamandrakizay. » Évangeliser p. 210
 • Hitanareo fa iankinan’nyainanyhafatraentintsikaeoamin’izaotontoloizao.
 • Ny AMAF dia natsangan’Andriamanitra , tahakaan’iNoa , hanomanaizaotontoloizao ho amin’nyorafarany.
fiverenana amin ny filazantsara amin ny fahafenoany2
Fiverenanaamin’nyFilazantsaraamin’nyfahafenoany :
 • Tahakaan’iJaonaMpanaobatisa dia natsanganaisikahanomanaolona ho amin’nyfiavian’nyTompo.
 • Tsytokonyhohadinointsika na oviana na oviananyhoeizamoaisikasynyantony maha etoantsika .
 • Tsyazontsikaataonyhiova ho tahakaireofihetsehana ara-pivavahanahafaizaytsymbamanantitrantitranymikasikanyandrofaranyarytsymbavoafaritramazavatsaranyantom-pisiany.
fiverenana amin ny filazantsara amin ny fahafenoany3
Fiverenanaamin’nyFilazantsaraamin’nyfahafenoany :
 • Azokoantoka fa eoambanyfitarihan’iJesosy , mahatokyamin’ny lova ara-paminaniananiantsoanaantsika , dia handresyityfihetsehanaadvantistaity.
 • Mamporisikaanareoamin’nyfokomanontoloaho : aoka ho mahatokyamin’nyantson’ Andriamanitraianareoamin’ny maha AMAF anareo .
 • Raisoamin’nyfahafenoanynyhafatraaryaoka ho fenonyFanahyMasinaianareo ka hizaraizanyamin’izaotontoloizao.
slide66

Nyzavatramahavelon’ahiahyfaharoa :

Nyherymiasamanginan’izaotontoloizao

ii hery miasa manginan izao tontolo izao
II. Herymiasamanginan’ izaotontoloizao
 • Mampitsangam-bolonyherymiasamanginan’izaotontoloizaomiha-mahazovahanaaoami’nyFiangonantsika . HoyJesosyaoamin’nyvavakanataony :
 • Jao 17 :15: « Izahotsymangatakaaminaombahampialaazyamin’izaotontoloizao ,fa nymbahiaroazyamin’nyratsy. »
 • ManampyizanynyapostolyJaona :
ii hery miasa manginan izao tontolo izao1
II. Herymiasamanginan’ izaotontoloizao

1 Jean 2 :15-17 : « Azatiaizaotontoloizao, na izayzavatraeoamin’izaotontoloizao .Rahamisyolonatiaizaotontoloizao dia tsyao ana-tinynyfitiavananyRay.Fanyzavatrarehetraeoamin’izaotontoloizao ,dia nyfilan’nynofosynyfilan’ny maso arynyrehakamombaizaofiainanaizao ,dia tsyavyamin’ny Ray , fa avyamin’izaotontoloizaoihany.Arymandaloizaotontoloizaosynyfilany ; fa izaymanaonysitrapon’Andriamanitra no maharitramandra-kizay.»

ii hery miasa manginan izao tontolo izao2
II. Herymiasamanginan’ izaotontoloizao
 • Tamin’nyfamelanyan’izaotontoloizaohamolavolanyfombafisainany dia notandindomin-dozahatranynyFiangonanahialaamin’nytanjonanapetrak’Andriamanitrasynyfijoroanymahatokyamin’iKristy.
 • Arakarakanyhanatonantsikanyfarany ,dia hampiasanyherinyrehetranydevolyeoamin’iolafinyio .
 • Mampiasasainaahymihitsynyonjan’nyfom-baamam-panaon’izaotontoloizaomandifotrasymipaokanyFiangonantsikasasany .
ii hery miasa manginan izao tontolo izao3
II. Herymiasamanginan’ izaotontoloizao
 • Ireofitsipikanankamamian’ny AMAF teo aloha , teoamin’nylafinyfihinana , fitafy , fialam-boly , arynyfitandremananySabata , diaheverina ho toy nyzavatramombanylasa.
 • Rehefamitafytahakanyfombafitafin’izaotontoloizaonymambra , mankafynyfialam-bolin’izaotontoloizao , mihainonymozikan’izaotontoloizao , babon’ireohoronan-tsarimehitsikavokarin’i Hollywood,…diamiha-arafesinanyfiainanaara-panahy ka manokatralalana ho an’nydevoly.
ii hery miasa manginan izao tontolo izao4
II. Herymiasamanginan’ izaotontoloizao
 • Nyhafatraadvantistamikasikanyfahasa-lamanaizayankasitrahan’ireoolonatso-poeoamin’izaotontoloizao , diaataontsikaankilabaonaheverina ho toy nyfitandremanafatratranylalàna (légalisme) na toy nyhafanam-podisotoerana (fanatisme) fatsyheverina ho toy nyfanomezanamahatalanjonaavyamin’nyMpahary be fitiavana .
 • Misyzavatratsymandehaarakanytokony ho izyao !
ny famonjena ao amin i jesosy kristy
Nyfamonjenaaoamin’iJesosyKristy
 • Marina fatsytonga any an-danitraisikanohonyfihinanasynyfombafombaivelany .
 • Vonjenaamin’nyalalan’nyherysynyran’iJesosyisika.
 • Farehefatongaeoamin’nyfiainantsikakosaJesosyarymiasaamin-keryaoanatintsika , manolotraantsikanyfahamarinany , izanyheryizanykoadiahitondrafanamasinana , hanampyantsikahanananysain’i Kristy..
 • Fil.2 : 5:“ Aoka ho aoaminareoizaosainaizaoizaytaoamin’i Kristy Jesosykoa.”
 • 2 Kor.5 : 20 : “Koa diairakasolon’i Kristy izahay…”
slide73

Hitanareofaambasadaoron’iisika ! .

 • Isika no fahazavan’izaotontoloizaosadyfanasin’nytany .
 • Aoamin’iMatio 5 diahoyJesosy : “Aokahazavaeoimason’nyolona toy izanykoanyfahazavanareo ,mbahahitanynyasasoaataonareo ka hankalazanynyRainareoIzay any an-danitra”
slide74

Anyamin’izaotontoloizao dia marobeireoolonamangetahetazavatratsarakokoa.

 • Aoanatinyao dia misyfanirianalalina, nefatsymahafa-po azynyzavatraatolotr’izaotontoloizao.
 • Maniryfatratranyhahitanytenafivavahanakristianatena marina izyireo .
 • Tsyhanohinanyfonymihitsyisikarahamanaomarimaritrairaisana ka izayhitanyeoamin’izaotontoloizaoihany no hitanyeoamintsika .
slide75

Tsyfotoanafitorianafitiavanaamin’nylamaodin’nydevolyintsonyizao , tsyfotoanafanarahananyfombafihinanasynyfialam-bolin’nydevolysynyfombaamam-panaon’ izaotontoloizao.

 • Izaokosa no fotoanahanandratantsikaavonyfanevan’iKristymba ho hitan’izaotontoloizao .
 • Kristyvelonaaoamintsika , Kristymitoetraaoam-pontsika dia hitondrafahasamihafana , hisyakonygoavanaeoamin’nyfombafiainantsika.
slide76

Nyzavatramahavelon’ahiahyfahatelo :

Nylozaaterakynyfisaratsarahana

iii ny loza ateraky ny fisaratsarahana
III. Nylozaaterakynyfisaratsarahana
 • Aoamin’nyJao 17 : NivavakaJesosymba ho irayihanynympianany.
 • Anisan’nyezakamafyataon’nydevolynytsyhisian’iofiraisanaio.
 • Fantanyfarehefatsymisyfiraisanaeoanivon’nyFiangonanadiatsyhahitafahombiazanaizyeoamin’nyirakanampanaovinaazy.
iii ny loza ateraky ny fisaratsarahana1
III. Nylozaaterakynyfisaratsarahana
 • Tamin’nyfahitana ara-paminaniana dia nanoratraizaotorohevitraizaoavyamin’nytsindrimandry i E.White :

2MC p.182:«Nyfiraisana no herin’nyFiangona-na. Fantatr’i Satana izany; nohoizany dia manaonyezakarehetramihitsyizyhisian’nyfisaratsara-hana.

 • Nyzavatrairiny dia nytsyhisian’nyfiraisan-tsainaaoamin’nyFiangonan’ Andriamanitra.
 • Tokonyhobanjinintsikabebekokoaiolohahevitramikasikanyfiraisan-tsainaio.»
iii ny loza ateraky ny fisaratsarahana2
III. Nylozaaterakynyfisaratsarahana
 • Izanyfanambaranaizany dia mampibaribarynytetik’adin’nydevoly. Manokatranymasontsikaizany.
 • Mampiasanyherinyrehetranydevolyhiterakafisaratsarahanasyadilahy ka hampandamoakanyezakaataon’nyvahoakan’Andriamanitraeoamin’nyfahazoam-panahy.
iii ny loza ateraky ny fisaratsarahana3
III. Nylozaaterakynyfisaratsarahana
 • Izao no fotoanamety ka nympitantan’asa , nympitandrinaarynymambrarehetra dia tokony ho irayaoamin’iKristy , eoambanyfanevan’nyfahamarinana , hitorynyhafatraamin’izaotontoloizao .
 • Nomen’Andriamanitrarafi- pandaminanaavyamin’nytsindrimandryny AMAF.
 • Nomeny fitsipikairaisanaantsoinahoe « FitsipikamifehynyFiangonana».
iii ny loza ateraky ny fisaratsarahana4
III. Nylozaaterakynyfisaratsarahana
 • Eoambanyfitarihan’nyFanahyMasina, izanyfitsipikaizany, dia hahatongaantsikahiaronymahafianakaviam-bemaneran-tanyantsika.
 • Nytsyfanajanaizany dia miterakafisaraham-bazana .
 • Miangavynytsirairayamintsikaaho , nohonytombontsoan’nyTenan’iKristy , mbahametrakaizaymety ho hevitsikamanokanaaryhiara-mandroso ho amin’nyFanjakan’Andriamanitra.
iv tsy firaihana ara panahy sy fahafaham po mamita tena
IV. Tsyfiraihanaara-panahysyfahafaham-pomamita-tena
 • Nyfitomboan’nytsyfiraihana ara-panahysynyfahafaham-po mamita-tena dia zava-misyeofiainan’nympitarikasymambranyFiangonanaaryaoanatin’izanynytenako.
 • Toamisyparalisisa ara-panahymahazonyadvantistamaro .
 • Tokonyhandini-tenaisikambahahazoan-tsikaantoka fa miasaamin’nyfombamahe-ryvaikaaoanatintsikaAndriamanitra – Mitenyamin’nytenakokoaahoamin’izany .
iv tsy firaihana ara panahy sy fahafaham po mamita tena1
IV. Tsyfiraihanaara-panahysyfahafaham-pomamita-tena
 • Vao tsyelaizay dia nisyfanadihadiananataoizaynampiseho fa nyankamaroan’nymambra dia minonyfoto-pinoanafototryny AMAF.
 • Inoanyireofoto-pinoanafototra 28 . Kanefa dia tsapa fa misyfitsilamodamohanamitomborahanyfizarananyfinoana no jerena.
 • Tsy dia heverinaloatranymombanyfijoroana ho vavolombelona.
 • Minoizyireo , nefatsymandrayanjaramavitrikaeoamin’nyirakanampanaovinanyFiangonana.
iv tsy firaihana ara panahy sy fahafaham po mamita tena2
IV. Tsyfiraihanaara-panahysyfahafaham-pomamita-tena
 • Tsymananahafanam-ponyamin’izanyizyireo.Tsymananafitiavanahizaranyfinoanyan’iJesosy Kristy. Tsytapa-kevitranyamin’izanyizy.

Fiainana ara-panahymitombo :

Ryrahalahysyanabaviko, tsyhitombo ara-panahyisikarahatsymandrayanjaraamin’nyfanompoanaan’iKristy.

 • Mazavatsaranyfanambaran’nympanompo-vavin’nyTompo :
iv tsy firaihana ara panahy sy fahafaham po mamita tena3
IV. Tsyfiraihanaara-panahysyfahafaham-pomamita-tena

IFM p.884:«Miankinamihitsyamin’nyfahatokian’ - nyFiangonanaeoamin’nyfanatanterahanynyirakynyTomponyainy .

 • Marina tokoa fa nyfanaovanaantsirambina an’ io asa io dia miantsofahalemenasyfahalovana ara-panahy.»
 • Fanambaranamafonjaloatraizany ! Nyanoloran-tena no vahaolanaamin’nytsyfiraihana.
iv tsy firaihana ara panahy sy fahafaham po mamita tena4
IV. Tsyfiraihanaara-panahysyfahafaham-pomamita-tena
 • Arakanyfanambaran’nympanompovavin’nyTompo : «Rahatsymisyezakalehibeatao ho fanasoavananyhafa , dia mihenanyfitiavanaarymihamalemynyfinoana ».
 • Koarahatianaoàrynyhananafiainam-panahyvelona , dia manoloratena!
 • Rahatianaonyhananafiainam-bavakamavitrika , manoloratena !
slide88

Rahamaniryny ho tiabebekokoanyTenin’Andriamanitraianao , manoloratena !

 • Rahairinaonyhanam-pitiavananyhafalalindalinakokoa , manoloratena !
 • Rahatianaonyhahazofanahy ho an’iJesosy , manoloratena !
 • Rahafanirianaonyhahitaan’iJesosy ho avytsy ho ela , manoloratena !
slide89

Metezahiara-dia amin’ireompitantan’asaan’arivonysyireomambranyFiangonanamaneran-tanymanolo-tenamavitrikaamin’nyirakanampanaovinanyFiangonana.

 • Fanirian’Andriamanitranyhampiasaantsika dia ianaosyizaho , mbahitorynyhafatra ara-paminanianaamin’izaoandrofaranyizaoeran’nyvazan-tanyefatra , indrindraaoamin’ireotanàn-dehibe .
 • Hampiasafombamarosamihafa ho fitoriananyFilazantsara ka aoanatin’izanynylafiny ara-pahasalamana.
famantarana ny fanatrehan ny fanahy masina
Famantarananyfanatrehan’nyFanahyMasina
 • Midadasikany asa nefaAndriamanitra no mitananyfamilianaaryIzy no mitarikanyvahoakany.
 • MananafihaikanavenyFiangonana ?
 • Eny ,nefahitaporofomiharihary fa miasaamin-keryeoanivon’nyvahoakanynyFanahyMasina .
 • Hitakoporofo fa miasaamin’nyfombamanokanaeoamin’nyFiangonananyFanahyMasinaankehitriny.
famantarana ny fanatrehan ny fanahy masina1
Famantarananyfanatrehan’nyFanahyMasina
 • Hitakoporofo fa manomananyvahoakany ho amin’nyfiavian’iJesosyfanindroanynyFanahyMasina.
 • Ryrahalahysyanabavy , manasaantsikarehetraahombahanolo-tenamanontolo, tanterakasyfeno ho an’iKristy.
 • Manasaanareoahombahamalynyantso ara-paminanianaataon’iJesosy ho an’nyFiangonany, nyFiangonanasisa, ny FAMAF,
slide92

Fiangonanamandrosoeoamin’izaofihetsehanaadvantistaizao .

 • Manasaanareoahombahanandratraavonyfanevaeoamin’nyfiainanareomanokana.
 • Manasaanareoahombahanolo-tena han-drayanjaraamin’nyfijoroana ho vavolom-belon’nyTomponareo, rahaeoam-piandrasa-na nyfiverenan’iKristyfanindroanyisika.
 • Tianaovenyhandrayizanyfanapahan-kevitraizany ka hiara-mivavakaisika ?
la vid o en anglais
La Vidéo en Anglais

http://vimeo.com/79438041

(408 MB)