slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Dane INFORMACYJNE : - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE :. Nazwa szkoły: ZSM w Świnoujściu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ID grupy: 97/80\_P\_G1 Opiekun: p. Maria Paluszkiewicz Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Semestr/rok szkolny:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE :' - atalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE :
 • Nazwa szkoły:

ZSM w Świnoujściu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • ID grupy:

97/80_P_G1

 • Opiekun:

p. Maria Paluszkiewicz

 • Kompetencja:

Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Semestr/rok szkolny:

Semestr II/ Rok : 2010/2011

kroki prowadz ce do podj cia dzia alno ci gospodarczej
KROKI PROWADZĄCE DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
 • Pomysł na działalność
 • Wybór formy organizacyjno-prawnej działalności
 • Przygotowanie biznesplanu
 • Rejestracja działalności
slide5
Działalność gospodarcza

To zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa. Jak i również poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły. Warunkiem uznania danej działalności za działalność zawodową jest więc jej zarobkowy charakter oraz fakt, że jest ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Źródło : www.wikipedia.pl

slide6
Przedsiębiorca – to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, może być osobą fizyczną, osobą prawną, a także nie mającą osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Źródło : www. wikipedia.pl

podstawy prawne prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

-Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

slide9
RODZAJE SPÓŁKEK

Spółki

Cywilne

Handlowe

Osobowe

Kapitałowe

Jawne

Z ograniczoną odpowiedzialnością

Partnerskie

Akcyjne

Komandytowe

Komandytowo - Akcyjne

Źródło : www. wikipedia.pl

slide10
SPÓŁKA JAWNAOsobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

SPÓŁKA PARTNERSKA

Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu.

Źródło : www. wikipedia.pl

slide11
SPÓŁKA KOMANDYTOWAspółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Źródło : www. wikipedia.pl

slide12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄW Polsce spółka tego typu jest spółką prawa handlowego, czyli taką której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników). Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli; odpowiada za nie sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników.

SPÓŁKA AKCYJNA

Rodzaj spółki kapitałowej. W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, wcześniej regulował ją Kodeks handlowy. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje o równej wartości. Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie.

Źródło : www. wikipedia.pl

biznesplan
BIZNESPLAN

Przyszły przedsiębiorca, aby przekonać się, czy zaplanowane przez niego przedsięwzięcie ma szansę powodzenia, a następnie czy odniesie sukces, powinien je odpowiednio zaplanować. Podstawowym narzędziem planowania jest dokument zwany BIZNESPLANEM.

Biznesplan to dokument ustalający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie. Przedstawia cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć, i środki prowadzące do osiągnięcia tych celów.

Źródło: www.wikipedia.pl

biznesplan powinien zawiera
BIZNESPLAN POWINIEN ZAWIERAĆ:
 • Szczegóły dotyczące firmy
 • Cel działalności
 • Rynek, na którym zamierza działać firma
 • Produkt (usługa), który zamierza firma zaoferować
 • Planowaną strategię marketingową
 • Program sprzedaży
slide16
BIZNES PLAN KAFEJKI INTERNETOWEJ „ Internet [email protected]

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

2. 1. Nazwa przedsiębiorstwa i forma prawna

Kafejka Internetowa „ ”. Zakład prowadzony przez osoby fizyczne – uczniów ZSM Świnoujście

2. 2. Przedmiot działalności

Możliwość przeglądania zasobów internetowych, wyszukiwanie niezbędnych informacji, rozrywka oraz uczestnictwowkanałach dyskusyjnych. Klienci mogą również korzystać z drukarki, skanera, a także mają możliwość nagrania na płytę CD pobranych z Internetu plików.

 • 2. 3. Siedziba
 • Ulica Armii Krajowej 2 w Świnoujściu ( centrum Świnoujścia )
 • 2. 4. Charakterystyka właścicieli
 • Uczniowie ZSM w Świnoujściu w wieku od 16 do 20 lat. Wykształcenie Informatyczne. Dyplom Asa Kompetencji.
 • 3. Analiza SWOT
 • 3. 1. Mocne strony
 • Bardzo dobra lokalizacja – centrum Świnoujścia
 • Nowoczesne wyposażenie
 • Pomocny i miły personel
 • Przytulne i estetyczne wnętrze
 • Przystępne ceny oferowanych usług
 • 3. 2. Słabe strony
 • Mała powierzchnia użytkowa lokalu
 • Brak bufetu z podstawowymi artykułami spożywczymi
 • 3. 3. Szanse
 • Szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i Internetu
 • Możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia
 • Mała ilość tego typu działalności w Świnoujściu
 • 3. 4. Zagrożenia
 • Zbyt szybki rozwój Internetu domowego
 • Wzrost liczby konkurencyjnych przedsiębiorstw
slide17
4. Cele przedsiębiorstwa
 • 4. 1. Cele krótkoterminowe
 • W I roku działalności wykreować wizerunek Kafejki Internetowej „ Internet [email protected]” jako firmy nowoczesnej, oferującej usługi po przystępnych cenach.
 • Do IV 2011 r. pozyskać miano najlepszej Kafejki Internetowej w Świnoujściu
 • 4. 2. Cele długoterminowe
 • Zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja
 • Oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów
 • Stała rozbudowa potencjału kafejki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług
 • 5. Plan marketingowy

5. 1. Asortyment usług

 • Dostęp do Internetu zapewnia dostarczenie informacji. Zapewnia też korespondowanie z inną osobą. Kafejka Internetowa zapewnia też rozrywkę po przez korzystanie z gier sieciowych. Umożliwia także z kopiowanie lub zeskanowanie na komputer dokumentu lub zdjęcia.
 • 5. 2. Klienci

Klientami naszej firmy będą głównie osoby płci męskiej w wieku od 12 – 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi.Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez Internet.W mniejszym stopniu kafejkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej. Ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania Internetu np. pogawędki w sieci -  na kanałach irc-a,  wysyłanie sms - ów itp. Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu.Obszar w którym potencjalni klienci są skłonni przebyć, w celu korzystania z oferowanych przez naszą firmę usług obejmuje głównie obszar w centrum Świnoujścia , jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kafejki osób zamieszkałych w całym mieście.Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób.Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 – 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio  2 godziny czasu na korzystanie z komputera.

 • 5 . 3. Konkurencja
 • Badania i analiza rynku wykazały wzrost popytu na usługi internetowe. Na rynku Świnoujskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonałe możliwości i perspektywy rozwoju spółki.W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić dwóch głównych konkurentów, są to kafejki internetowe powstałe w 2000 i w 2002 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że skuteczną formą rywalizacji z konkurentami będą nowocześniejsze wyposażenie stanowisk komputerowych. Spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach.
 • Dużą przewagą nad konkurencją będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu Linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak:
 • - hosting stron WWW,- shellowe konta pocztowe.
 • Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem (szyldy itp.). W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.
slide18
5. 4. Ceny

Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalną obsługę, fachowość i  przedstawione powyżej zalety nasza

oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów.

Tabela I

Ceny głównych usług świadczonych przez Kafejkę Internetową „ [email protected] ” (w zł)

5 .5 Dystrybucja

Usługi Internetowe będą świadczone na miejscu w Kafejce przy ul. Armii Krajowej 2 w Świnoujściu.

5. 6. Promocja

Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania promocyjne w zakresie reklamy: - rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach -reklama internetowa (własna strona)

slide19
6. Plan działalności operacyjnej
 • 6. 1. Technologia
 • W Kafejce będzie stosowany najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, narzędzia i akcesoria. Internet będzie miał szybkość 4Mbit/s. Komputery będą miały oprogramowanie Windows 7.
 • 6. 2. Nakłady inwestycyjne
 • Remont lokalu wraz z instalacją szyldu i wystrojem okien
 • Wyposażenie Kafejki ( biurka, krzesła akcesoria komputerowe, komputery, Internet, oprogramowanie „ Windows 7 ”)
 • Szczegółowy wykaz nakładów inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i wartościowym zawiera tabela XVIII.
 • 6. 3. Źródła finansowania inwestycji
 • Nakłady na uruchomienie Kafejki będą pochodziły ze środków własnych uczniów (szkoły).
 • 6. 4. Plan ilościowy sprzedaży
 • Plan ilościowy sprzedaży na kolejne lata zawiera tabela II
 • Tabela II
 • Plan ilościowy sprzedaży usług na kolejne 3 lata
 • 6. 5. Zaopatrzenie
 • W sprzęt Kafejka będzie się zaopatrywała w hurtowniach, zlokalizowanych w Szczecnie:
 • „ Comp - Art ” Sp. Z o.o. (Szczecin ul. Księcia Bogusława X 16)
slide21
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI
 • Urząd gminy – wpis do ewidencjidziałalności gospodarczej (spółki jednoosobowe)
 • Sąd rejonowy – wpis do rejestru przedsiębiorców (spółki prawa handlowego)

2. Wojewódzki Urząd Statystyczny - numer REGON

3. Urząd Skarbowy – numer NIP

4. Pieczątka firmy

5. Bank – założenie rachunku

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zgłoszenie do ubezpieczenia

7. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna

slide26
ZUS ZUA

ZUS ZFA

slide27
ZUS ZPA

ZUS ZZA

zak ad ubezpiecze spo ecznych
ZAKŁADUBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Zakres działania, zadania i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określają art. 66-72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz statut ZUS.

pa stwowa inspekcja sanitarna
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Zwyczajowa nazwa: Sanepid

Wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

rejestracja dzia alno ci jednoosobowej
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI JEDNOOSOBOWEJ

1. Urząd Gminy – wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

2. Urząd Statystyczny – w celu uzyskania numeru REGON

3. Urząd Skarbowy - w celu uzyskania numeru NIP

4.Bank –założenie rachunku bankowego

5. ZUS - Ubezpieczenie społeczne zawiera:

Część obowiązkową (ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenie wypadkowe)

Część dobrowolną (ubezpieczenie chorobowe)

6. Państwowa Inspekcja Sanitarna

Po uwzględnieniu wszystkich etapów założenia firmy, działalność może zacząć funkcjonować.

ad