slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
“SOLIDARNOST IN UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV V LETU 2010 – DOSEŽKI IN NOVOSTI“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

“SOLIDARNOST IN UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV V LETU 2010 – DOSEŽKI IN NOVOSTI“ - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

“SOLIDARNOST IN UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV V LETU 2010 – DOSEŽKI IN NOVOSTI“ Ljubljana, 18. 5. 2011. . Predstavitev novih pravil izvajanja skladov. mag. Polona Čufer Klep, Projektna enota za evropska sredstva. Projektna enota za evropska sredstva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“SOLIDARNOST IN UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV V LETU 2010 – DOSEŽKI IN NOVOSTI“' - ata


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
“SOLIDARNOST IN UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV

V LETU 2010 –

DOSEŽKI IN NOVOSTI“

Ljubljana, 18. 5. 2011

predstavitev novih pravil izvajanja skladov

Predstavitev novih pravil izvajanja skladov

mag. Polona Čufer Klep, Projektna enota za evropska sredstva

projektna enota za evropska sredstva

Projektna enota za evropska sredstva

Odgovorni organv sistemu upravljanja in nadzora:

izvaja naloge koordinacije in usklajevanja z EK in ostalimi DČ na področju štirih skladov okvirnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov;

izvaja naloge koordinacije in usklajevanja z MF – Sektorjem za upravljanje sredstev EU (organom za potrjevanje) in Ministrstvom za finance - Uradom za nadzor proračuna (revizijskim organom) ter posredniškimi telesi;

skrbi za opis sistema upravljanja in nadzora glede delitve nalog in odgovornosti posameznih organov;

koordinira prejemanje sredstev EK in o tem obvešča posredniška telesa;

pripravlja dokumente za črpanje sredstev EU: opis strukture, večletni in letni programi, projekti, vmesna poročila in končna poročila, vladna gradiva;

koordinira in pripravlja gradiva za medresorsko delovno skupino in nadzorni odbor skladov;

opravlja 100% administrativno kontrolo popolnosti, pravilnosti in upravičenosti zahtevkov za povračilo sredstev posredniških teles, pripravlja zahtevke za prenos sredstev in jih posreduje v potrditev organu za potrjevanje;

zagotavlja izvedbe pravočasnih evalvacij večletnih in letnih programov;

hrani dokumentacijo za vsako dejavnost ter zbira vse zahtevane podatke v zvezi s finančnim upravljanjem, izvajanjem, nadzorom ter ocenjevanjem;

izvaja preverjanja na kraju samem;

skrbi za sistem poročanja o nepravilnosti v okviru skladov;

pripravlja pravilnike, postopkovnike in druga navodila;

obvešča javnost o financiranju s strani EU;

razvija in vzdržuje aplikacijo MIGRA za finančno upravljanje skladov, ki jo skupaj uporabljajo odgovorni organ, organ za potrjevanje in revizijski organ.

pomembni dokumenti

Pomembni dokumenti:

Ustanovitveni akti

Izvedbeni akti (pravila črpanja, potrditve programov, odobritev sredstev itd.)

Strateške smernice

Sistem upravljanja in nadzora

Večletni program (revizije, evalvacije)

Letni program (revizije, evalvacije)

Interni akti (sporazum o upravljanju in nadzoru, operativni sporazum, priročnik, postopkovniki, navodila, sklepi itd.)

spremembe pravil izvajanja

Spremembe pravil izvajanja :

Sklad za zunanje meje C(2011) 1160 z dne 2.3.2011

Evropski sklad za vračanje C(2011)1159 z dne 2.3.2011

Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav C(2011) 1289 z dne 3.3.2011

Evropski sklad za begunce C(2011)1290 z dne 3.3.2011

spremembe pravil izvajanja nadaljevanje

Spremembe pravil izvajanja (nadaljevanje):

Splošna pravila izvajanja – sprememba posameznih členov in prilog

Nadomestili prilogo 11 – Pravila o upravičenosti izdatkov

Nova pravila načeloma veljajo od datuma sprejema, vendar…

Uporabljajo se za LP 2011, 2012 in 2013

Lahko se uporabljajo tudi za LP 2009 in 2010 (ob upoštevanju načela enakega obravnavanja, preglednosti in nediskriminacije ter v celoti)

Uporabljajo se lahko celo za TP za LP 2008.

spremembe pravil izvajanja nadaljevanje1

Spremembe pravil izvajanja (nadaljevanje):

Najpomembnejše spremembe Pravil o upravičenosti izdatkov so:

1. Stroški osebja:

ni več razlikovanja med ključnim in podpornimi vlogami

za osebje javnih organov niso več potrebne nadomestne zaposlitve

2. Potni stroški in dnevnice:

ni več razlikovanja med ključnim, podpornim in drugim osebjem na projektu

3. Oprema:

do 20.000 EUR vredna oprema lahko v celoti bremeni projekt, če je kupljena pred zadnjimi tremi meseci trajanja projekta

4. Adaptacija in renovacija, ERF

do 100.000 EUR (nakup nepremičnine še vedno ni upravičen)

5. Podizvajanje:

ni več omejitve 40%, vendar pa mora pogodba o sofinanciranju vsebovati znesek podizvajanja

spremembe pravil izvajanja nadaljevanje2

Spremembe pravil izvajanja (nadaljevanje):

6. Posebni stroški povezani s ciljnimi skupinami:

EIF, ERF: možna razdelitev denarnih spodbud do največ 25.000 EUR kot dodatna pomoč, ki se razdeli posameznikom za vsak dogodek, usposabljanje ali podobno

RF: ukrepi pomoči po vrnitvi v tretjo državo se lahko izvajajo do 12 mesecev

7. Posredni upravičeni stroški:

pavšal 7% vseh neposrednih upravičenih stroškov

8. Stroški, zajeti z nakazanim prihodkom:

izbrisano

9. Tehnična pomoč:

vsi stroški za izvajanje skladov, ki nastanejo OO, PT, PO, RO

10. Posebne tranzitne sheme (EBF):

stroški osebja – ni več povezave s stroškom osebja iz 1. točke

mo en prihodnji razvoj sofinanciranja ukrepov na podro ju notranjih zadev s strani evropske unije

Možen prihodnji razvoj sofinanciranja ukrepov na področju notranjih zadev s strani Evropske unije

mag. Zlatko GRUBAR, Projektna enota za evropska sredstva

razlogi za spremembe
Strategija EU 2020 (pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo EU),

7 vodilnih pobud

Lizbonska pogodba

Stockholmski program

Proračun EU, nova finančna perspektiva

Učinkovito:

upravljanje meja, azilnih in migracijskih politik, zunanje dimenzije EU

Cilj:

Delitev bremen, podpora administracijam držav članic, združevanje virov

Razlogi za spremembe
trenutna situacija mo en prihodnji razvoj
Trenutno:

4 skladi (EBF, EIF, RF, ERF)

2 sklada (ISEC, CIPS)- centr.

Prihodnost: ?

2 stebra:

Sklad za notranjo varnost (Internal Security Fund)

zunanje meje, VISA, zaščita in boj proti hudim kaznivim dejanjem, organiziranemu kriminalu in terorizmu, policijsko sodelovanje in izobraževanje.

Migracijski sklad

azil, preselitve, ukrepi za boljšo integracijo državljanov tretjih držav, upravljanje vračanja.

Koristi: manj pravnih podlag in navodil, v celoti deljeno upravljanje/odgovornost (“shared management”).

Trenutna situacija / možen prihodnji razvoj
slide12
Trenutno:

strateške smernice, večletni program, letni programi za vsak Sklad

Prihodnost: ?

strateški cilji na EU ravni, večletni strateški dokument (t.i. pogodba o ciljih), akcijski načrti?

cilj: večja stabilnost načrtovanja, poenostavitev sistema, ocena stanja na polovici obdobja (možna dodatna sredstva)

Trenutna situacija / možen prihodnji razvoj

slide13
Prihodnost: Okrepitev zunanje razsežnosti politik na področju svobode, varnosti in pravosodja.

boljša vez med notranjimi vidiki in zunanjimi vidiki notranjih zadev, npr.:

EU sporazumi o ponovnem sprejemu,

regijski programi zaščite,

Globalni pristop k migracijam – “Partnerstva za mobilnost”,

partnerstva s tretjimi državami na področju mejne kontrole, boja proti hudim kaznivim dejanjem, organiziranemu kriminalu in terorizmu,

bolj fleksibilen sistem odzivanja v primeru izrednih dogodkov,

spremenjena vloga agencij iz področja notranjih zadev.

Trenutna situacija / možen prihodnji razvoj

pregled ciljev izvedenih projektov lp2008 ebf rf erf if

Pregled ciljev izvedenih projektov LP2008 – EBF, RF, ERF, IF

Erik KERN, Projektna enota za evropska sredstva

sklad za zunanje meje i

SKLAD ZA ZUNANJE MEJE - I

ustrezni pogoji za opravljanje nadzora mejnega prometa, vključno z boljšo pretočnostjo prometa,

učinkovitejša mejna kontrola upoštevajoč zakonodajo EU (krajši čakalni čas na mejnih prehodih, preprečevanje nezakonitih prehodov meje, zagotavljanje varnosti opreme in mejnih policistov, boljši nadzor terena),

sklad za zunanje meje ii

SKLAD ZA ZUNANJE MEJE - II

mednarodno sodelovanje med sosednjimi državami, zagotovitev hitre in zanesljive komunikacijske povezave z ITSP in SIS,

programska oprema “skupno zajemno mesto” zagotavlja hitrejši zajem podatkov, hitrejšo izdajo vizuma, mednarodno sodelovanje, del viznega informacijskega sistema VIZIS

večja usposobljenost mejne policije.

evropski sklad za vra anje

EVROPSKI SKLAD ZA VRAČANJE

odstranjevanje tujcev iz RS na human in zakonit način in spodbujanje k prostovoljni vrnitvi tujcev v države izvora z ustrezno psiho-socialno obravnavo,

izboljšanje sodelovanja s tujimi konzularnimi predstavništvi,

reintegracijski programi, sodelovanje z IOM,

usposabljanje policistov CT.

evropski sklad za begunce i

EVROPSKI SKLAD ZA BEGUNCE - I

zagotovitev ustreznih standardov nastanitve in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito,

zagotovitev ugotavljanja ranljivosti in nudenje psihoterapevtske in psihološke pomoči,

omogočiti lažjo in hitrejšo integracije prosilcev v družbo države gostiteljice,

informiranje tujcev, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito, tolmačenje in prevajanje v azilnih postopkih in zagotavljanje brezplačne pravne pomoči v postopku priznanja MZ.

evropski sklad za begunce ii

EVROPSKI SKLAD ZA BEGUNCE - II

zagotovitev različnih programov za lažjo integracijo oseb z MZ v slovensko družbo,

pomoč na področju namestitve in zdravstvenega varstva.

evropski sklad za vklju evanje dr avljanov tretjih dr av

EVROPSKI SKLAD ZA VKLJUČEVANJE DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

omogočanje učenja osnovnega nivoja slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo za državljane tretjih držav,

informiranje državljanov tretjih držav za učinkovitejše in aktivnejše vključevanje v družbeno in politično življenje RS.