slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация PowerPoint Presentation
Download Presentation
Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Проф. д-р Любомир Стефанов. Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация. Основни акценти. Бюджет – разходи за заплати Матрична скала на основните заплати по нива и степени Правила за определяне и изменение на индивидуалните основни заплати Допълнителни възнаграждения

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация' - ata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Проф. д-р Любомир Стефанов

Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация

slide2
Основни акценти
 • Бюджет – разходи за заплати
 • Матрична скала на основните заплати по нива и степени
 • Правила за определяне и изменение на индивидуалните основни заплати
 • Допълнителни възнаграждения
 • Преходът
slide3
Нормативна уредба и вътрешни актове
 • Нормативна уредба:
  • Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
  • Закон за общинските бюджети и Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Закон за държавния служител
  • Кодекс на труда
  • ПМС № 314 от 2011 г., Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, Наредба за структурата и организацията на работната заплата
  • Класификатор на длъжностите в администрацията и наредбата за неговото прилагане, ПМС № 67 от 2010 г. и други
 • Вътрешни актове:
  • Вътрешни правила за заплатите
  • Длъжностно разписание, заповеди, допълнителни споразумения
slide5
Бюджет (разходи) за заплати
 • Структура на разходите за персонала
 • Постоянна част - не по-малко от 70% от разходите за заплати, определени в бюджета
 • Постоянна част:
  • основни заплати
  • допълнителни възнаграждения с постоянен характер
 • Променлива част – допълнителни възнаграждения с непостоянен характер
 • “Активно” управление на бюджета
slide6
Основни месечни заплати за длъжностите – матрична скала
slide7
Индивидуални основни месечни заплати
 • Общи правила – минимални и максимални размери
 • Пълно и непълно работно време
 • Определяне на индивидуалните основни заплати при назначаване за първи път:
  • ниво
  • степен – в зависимост от професионалния опит
 • Професионален опит
slide8
Увеличения на индивидуалните основни месечни заплати
 • Възможности – 6 случая
 • Срок – до 3 месеца след настъпване на обстоятелството/а
 • Увеличения на ИОМЗ в зависимост от оценките на изпълнението:
  • при оценка “неприемливо изпълнение” – без увеличение, ако ИОМЗ е над минималния размер
  • в рамките на същата степен – до 1 , до 5, до 8 и до 12 на сто
  • в по-висока степен - до 5, до 8 и до 12 на сто
  • общо правило за звено: по-високи оценки – по-високо процентно увеличение
slide9
Увеличения на индивидуалните основни месечни заплати
 • При завръщане от отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете – равнопоставеност
 • След изпитателен срок – до 5 на сто, но без дублиране
 • След завръщане от отпуск или командировка (повече от 1 година), възстановяване на незаконно уволнен, завръщане от друга администрация (чл. 81б от ЗДСл) – при годишна оценка, не по ниска от “изпълнението напълно отговаря на изискванията” – до 5, до 8 и до 12 на сто, но без дублиране
 • При преназначаване на длъжност в по-високо ниво
slide10
Допълнителни възнаграждения с постоянен характер
 • Общо определение и разновидности:
  • допълнително възнаграждения за привличане и задържане
  • други, определени със закон или с акт на Министерския съвет
 • Максимален размер на разходите за ДВПЗ – до 5 на сто от разходите за заплати
 • Правила за определяне на допълнителното възнаграждение за привличане и задържане:
  • процедура – заповед до 31 януари
  • срок – 1 януари – 31 декември
  • максимални размери:
   • при назначаване за първи път
   • в зависимост от годишната оценка на изпълнението
slide11
Допълнителни възнаграждения с непостоянен характер
 • Общо определение
 • Разновидности:
  • Свързани с организацията на работата:
   • нощен труд
   • извънреден труд
   • работа на официални празници
   • време на разположение
  • За постигнати резултати
  • За изключителни постижения
  • Други, определени със закон или с акт на Министерския съвет
slide12
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати – обща характеристика
 • Период за определяне и максимални размери:
  • април - до 10 на сто от разходите за заплати
  • юли - до 10 на сто от разходите за заплати
  • октомври - до 10 на сто от разходите за заплати
  • декември - до 20 на сто от разходите за заплати
 • Оценяване на резултатите на:
  • Основни и съставни административни звена
  • Отделните служители
 • Оценки:
  • 4 основни степени
  • подстепени, конкретни показатели, критерии и изисквания – вътрешни правила за заплатите
slide13
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати – процедура
 • Основни административни звена – заповед на ръководителя на администрацията
 • Сума за разпределение – ръководителя на администрацията
 • Главен секретар, секретар на община, и служители на пряко подчинения на ръководителя на администрацията
 • Оценки на основните административни звена – ръководителя на администрацията
 • Възможни алгоритми за разпределение на сумите между основните звена
 • Оценяване на съставните звена – ръководителя на основното звено
 • Възможни алгоритми за разпределение на сумата
 • Оценяване на служителите и алгоритми за разпределение
 • Заповед за изплащане – ръководителя на административната структура
slide14
Допълнителни възнаграждения за изключителни постижения и специфични плащания
 • Допълнителни възнаграждения за изключителни постижения:
  • максимален размер – до 5 на сто от разходите за заплати
  • процедура – вътрешни правила за заплатите
  • мотивирана заповед на ръководителя на администрацията
 • Специфични плащания:
  • други допълнителни възнаграждения с непостоянен характер, определени със закон или акт на МС
  • платен отпуск – база за изчисляване
  • обезщетения – база за изчисляване
slide15
Преходът – основни дейности
 • Длъжностно разписание
 • “Консолидиране” на основна заплата и допълнително възнаграждение за прослужено време/за придобит трудов стаж и професионален опит и определяне на нива и степени
 • Корекции при отменено допълнително материално стимулиране по специални закони
 • “Структуриране” на бюджета (разходите за персонала)
 • Вътрешни правила за заплатите
 • Заповеди и допълнителни споразумения
 • Поименно разписание на длъжностите
slide16
Преходът - специфични акценти
 • Привила за определяне на нива и степени:
  • “консолидирана” индивидуална основна месечна заплата
  • определяне на нива на ОМЗ – по КДА и матрицата
  • определяне на степени:
   • размер на “консолидираната” основна заплата
   • професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността
 • “Структуриране” на бюджета – възможни решения, включително незаети бройки
slide17
Преходът - срокове
 • Един месец след влизане в сила на НЗСДА:
  • длъжностно разписание
  • вътрешни правила за заплатите
  • “консолидиране” на индивидуалните основни месечни заплати
  • определяне на нива и степени
  • заповеди и допълнителни споразумения
  • поименно разписание на длъжностите
 • Служители в отпуск или командировка, възстановени служители
 • Разяснителна кампания
www sofiaconsulting bg com
КАЗУСИ

ДИСКУСИЯ

Материали на адрес в интернет:

www.sofiaconsulting-bg.com

Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация