Wypoczynek dzieci i m odzie y
Download
1 / 14

WYPOCZYNEK DZIECI i M?ODZIE?Y - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

WYPOCZYNEK DZIECI i MŁODZIEŻY. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 21 STYCZNIA 1997 R. W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ORGANIZATORZY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE ZASAD JEGO ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WYPOCZYNEK DZIECI i M?ODZIE?Y' - astro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wypoczynek dzieci i m odzie y

WYPOCZYNEKDZIECI i MŁODZIEŻY


Wypoczynek dzieci i m odzie y

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Z DNIA 21 STYCZNIA 1997 R.

W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ORGANIZATORZY WYPOCZYNKU DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE ZASAD JEGO ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA

(Dz.U. z 1997 r. Nr 12, poz.67 z późn. zm.)


Najwa niejsze bezpiecze stwo
NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO

 • Organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku, właściwej opieki wychowawczej, zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej.

 • Kierownicy i wychowawcy zapewniają uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę i bezpieczeństwo od momentu przejęcia od rodziców do ponownego przekazania.

 • Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska.


Zmiana w a ciwo ci miejscowej kuratora o wiaty
ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ KURATORA OŚWIATY

Organizator składa dokumenty w kuratorium właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku.

ZALETY

Zmiana korzystna dla organizatora wypoczynku - ułatwiony dostęp do właściwego dla niego miejscowo kuratorium.


Likwidacja terminu plac wka wypoczynku formy wypoczynku
LIKWIDACJA TERMINU „PLACÓWKA WYPOCZYNKU” FORMY WYPOCZYNKU

Rezygnacja z terminu „placówka wypoczynku”.

Nowe rozporządzenie wprowadza termin „wypoczynek”.

2. Nowe formy wypoczynku.

Formy wypoczynku ze względu na infrastrukturę:

wypoczynek w obiekcie hotelowym lub świadczącym usługi hotelarskie,

wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku,

wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej,

wypoczynek w formie wędrownej.


Zg oszenie wypoczynku likwidacja karty kwalifikacyjnej obiektu i zast pienie jej formularzem
ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU LIKWIDACJA KARTY KWALIFIKACYJNEJ OBIEKTU I ZASTĄPIENIE JEJ FORMULARZEM

Zgłoszenie wypoczynku w wersji elektronicznej

i papierowej.

Dwie wersje formularza zgłoszenia.

 • Rozszerzony:

 • wypoczynek organizowany w kraju,

 • wypoczynek trwający dłużejniż5 dni,

 • dla więcej niż 25 uczestników.

 • Uproszczony:

 • wypoczynek organizowany poza granicami kraju,

 • wypoczynek organizowany w kraju trwający do 5 dni,

  dla nie więcej niż 25 uczestników.

  • Wypoczynek w miejscu zamieszkania


Zg oszenie wypoczynku likwidacja karty kwalifikacyjnej obiektu i zast pienie jej formularzem c d
ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU LIKWIDACJA KARTY KWALIFIKACYJNEJ OBIEKTU I ZASTĄPIENIE JEJ FORMULARZEM c.d.

2. Likwidacja karty kwalifikacyjnej obiektu.

3. Wymagana opinia lub protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej w przypadku:

 • obiektu hotelarskiego i świadczącego usługi hotelarskie,

 • obiektu używanego okazjonalnie do wypoczynku,

 • wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej.

  4. Konieczność dołączenia szkiców:

 • pomieszczeń – wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku,

 • zagospodarowania terenu – wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej np. obozy pod namiotami.


Zg oszenie wypoczynku wydanie za wiadczenia
ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

WAŻNE!

Zgłoszenie wypoczynku w wersji papierowej

i elektronicznej, nie później niż 21 dni przed terminem jego rozpoczęciem.

 • Nieprawidłowości w zgłoszeniu – wezwanie kuratora oświaty do uzupełnienia i poprawienia w wyznaczonym terminie (ważna data stempla pocztowego).

 • Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku - w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wersji papierowej zgłoszenia.


Publiczna baza wypoczynku
PUBLICZNA BAZA WYPOCZYNKU

Na stronie internetowej MEN zamieszczona została publiczna baza danych wypoczynku, która zawiera informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora wypoczynku, liczbie uczestników wypoczynku oraz jego terminie

i lokalizacji.

Baza, dostępna jest dla rodziców oraz służb –

wybrane informacje, zgodnie z rozporządzeniem.


Kierownicy wypoczynku
KIEROWNICY WYPOCZYNKU

Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla

kierowników wypoczynku:

musi posiadać

 • nauczyciel,

 • czynny instruktor harcerski – w stopniu co najmniej podharcmistrza,

 • inna osoba z co najmniej 3 letnim stażem pracy* opiekuńczo– wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

  nie musi posiadać

 • osoba zajmująca stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.

  * Staż pracy – okres przepracowany w oparciu o umowę o pracę, udokumentowany świadectwem pracy.

  .


Wychowawcy
WYCHOWAWCY

 • Wychowawcami mogą być:

 • nauczyciele,

 • studenci z przygotowaniem pedagogicznym i odpowiednim przeszkoleniem,

 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i językowych, po odpowiednim przeszkoleniu,

 • osoby które ukończyły kurs dla wychowawców,

 • instruktorzy harcerscy - co najmniej stopień przewodnika,

 • trenerzy i instruktorzy sportowi,

 • przodownicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy PTTK.

  Ponadto zaznaczone na różowo to:

 • osoby, które ukończyły 18lat,

 • osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie


Nowe obowi zki organizatora i kierownika wypoczynku
NOWE OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Rozporządzenie nakłada na organizatora

i kierownika wypoczynku

obowiązek posiadania i przechowywania

dokumentacji

poświadczającej

kwalifikacje

pracowników pedagogicznych,

wolontariuszy

i kierownika wypoczynku.


Ujednolicony tekst rozporz dzenia

UJEDNOLICONY TEKST ROZPORZĄDZENIA

ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia MEN

z dnia 9 grudnia 2009 r.

(Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz.1696)

dostępny jest na stronie internetowej

Ministerstwa Edukacji Narodowej

pod adresem:

www.men.gov.pl

w zakładce – wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej