katedra inovn ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katedra Činovníci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katedra Činovníci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Katedra Činovníci - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Katedra Činovníci. Gemini 2010. Bilbo , Brusinka, Světluška, Špalek, Vrána. 150. oddíl skautů při 65. pražském středisku Pata a Mata jako pronajímatel a Křeček a Plundra, s.r.o jako nájemce uzavřeli tuto SMLOUVU O NÁJMU POZEMKU :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Katedra Činovníci' - astra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
katedra inovn ci

Katedra Činovníci

Gemini 2010

Bilbo, Brusinka, Světluška, Špalek, Vrána

slide2
150. oddíl skautů při 65. pražském středisku Pata a Mata

jako pronajímatel

a

Křeček a Plundra, s.r.o

jako nájemce

uzavřeli tuto SMLOUVU O NÁJMU POZEMKU:

1/ Pronajímatel přenechává Nájemci k užívání pozemek č. parcelní 111/13 v katastr. území Kosov, obec Velký Kosov za jednorázové nájemné v částce 10 000 kč.

2/ Nájem podle čl. 1/ se sjednává na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi kteroukoliv ze stran této smlouvy

3/ Nájemce zaplatil nájemné podle čl. 1/ při podpisu této smlouvy v hotovosti

4/ S ohledem na na skutečnost, že louka podle čl. 1/ je obtížně přístupná, poskytne Pronajímatel Nájemci kompenzaci a to tak, že Pronajímatel se tímto zavazuje, že členové Pronajímatele na akcích na skautském oděvu (kroji) budou nosit po dobu trvání této smlouvy reklamní nášivku na viditelném místě. Nášivku dodá Pronajímateli v potřebném počtu kusů a v barevném provedení dle svých obchodních potřeb Nájemce.

Nájemce Pronajímatel

Jan Křeček - jednatel František Lučný - vůdce oddílu

minitest
minitest

1) Kdo se stal vlastníkem louky, když ji "SVAZARM daroval skautům" ?

(Ječmen? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? )

2) Kdo byl stranou nájemní smlouvy na straně pronajímatele ?

(Ječmen? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? )

3) A kdo mohl tu smlouvu uzavřít - tedy podepsat?

4) Mohl by smlouvu uzavřít "za skauty" někdo i v případě, že by Baghíra nedával

"každému táboru plnou moc"?

6) Byla smlouva o prodeji louky platná, přestože Hospodářský řád Junáka převod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

prodan a pronajat louka pr vn subjektivita a pr vn kony nejen v jun ku

prodaná a pronajatá louka* * *Právní subjektivita aPrávní úkony ...nejen v Junáku

nakl d n s loukou z pohledu pr va
Nakládání s loukou z pohledu práva

1) Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ?

2) Jak lze nabývat práv a povinností ?

3) Právní úkon

4) Způsobilost k právním úkonům

5) Zastoupení - fyzické osoby

6) Právní úkony právnických osob

pr vn subjektivita kdo m e m t pr va a povinnosti
Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ?

Z pohledu právního řádu mohou být nositelem práv a povinností pouze ti, jimž tuto "schopnost" zákon přiznává:

1) člověk /fyzická osoba/

pr vn subjektivita kdo m e m t pr va a povinnosti1
Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ?

1) člověk /fyzická osoba/

> vždy, od narození do smrti, bez výjimky

2) sdružení osob /právnická osoba/

> sdružení osob (majetku) tehdy, jestliže to zákon stanoví

> od vzniku PO do zániku PO

(tj. od zápisu v registru či jiné zákonem určené skutečnosti)

... a právní subjektivita Junáka ?

pr vn subjektivita kdo m e m t pr va a povinnosti2
Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ?

1) člověk /fyzická osoba/

> vždy, od narození do smrti, bez výjimky

2) sdružení osob /právnická osoba/

> sdružení osob/majetku tehdy, jestliže to zákon stanoví

3) Junák - svaz skautů a skautek ČR

> je občanským sdružením = právnickou osobou

> podle zákona o sdružování občanů má právní subjektivitu

>> Junák – jako celek a také

>> všechny organizační jednotky Junáka (střediska, vyšší org.jednotky)

jak lze nab vat pr v a povinnost
Jak lze nabývat práv a povinností ?

(1) ze zákona

(2) z rozhodnutí orgánu veřejné moci

(3) z právních úkonů

pr vn kon
Právní úkon

= projev vůle,

kterým se zakládají práva/povinnosti mezi subjekty

forma právních úkonů:

- písemná

(např. nájemní smlouva o pronájmu louky)

pr vn kon1
Právní úkon

= projev vůle,

kterým se zakládají práva/povinnosti mezi subjekty

forma právních úkonů:

- písemná

- ústní (koupě rohlíků v samoobsluze)

- konkludentní (tj. faktická)

zp sobilost k pr vn m kon m
Způsobilost k právním úkonům

způsobilost k PU u lidí

plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí

> tedy dosažením 18 let věku

zp sobilost k pr vn m kon m1
Způsobilost k právním úkonům

způsobilost k PU u lidí

plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí

> tedy dosažením 18 let věku

…. a když si šestileté vlče koupí zmrzlinu ?!?

zp sobilost k pr vn m kon m2
Způsobilost k právním úkonům

způsobilost k PU u lidí

plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí

> tedy dosažením 18 let věku

částečná > nabývají lidé i před zletilostí

> podle své rozumové a volní vyspělosti

(koupě zmrzliny vlčetem: ANO, koupě auta: NE)

zastoupen fyzick osoby
Zastoupení - fyzické osoby

zákonné zastoupení nezletilých :

rodiče = zákonní zástupci

A rozvedení rodiče?...

zastoupen fyzick osoby1
Zastoupení - fyzické osoby

zákonné zastoupení nezletilých :

> rodiče = zákonní zástupci

zastoupení smluvní

> na základě dohody o zastoupení

> plná moc je jen průkaz o zastoupení

pr vn kony pr vnick ch osob
Právní úkony právnických osob

Právnické osoby neumí jednat "přirozeně"

 • statutární orgán

= univerzální zástupce

> všechny PO mají ze zákona statutární orgán

pr vn kony pr vnick ch osob1
Právní úkony právnických osob

Právnické osoby neumí jednat "přirozeně"

 • statutární orgán
 • smluvní zastoupení

> na základě dohody o zastoupení

(plná moc udělená střediskem Ječmenovi)

(koupě rohlíků skautem na táboře)

pr vn kony pr vnick ch osob2
Právní úkony právnických osob

1 statutární orgán

2 smluvní zastoupení

3 zastoupení při výkonu funkce u PO

> každý pracovník PO zastupuje PO při pr. úkonech

>> stanoví-li to vnitřní předpis PO

>> obvykle spojených s výkonem jeho funkce

pr vn kony v jun ku
Právní úkony v Junáku

činovník/funkcionář v Junáku = pracovník PO

každý kdo je v Junáku / jeho organizační jednotce

ustanoven do jakékoliv funkce

>> je oprávněn činit PÚ jménem Junáka / OJ

>> v rozsahu dle povahy své funkce

>> nerozhoduje věk

>> platí i funkcí ad hoc (pověřenec pro vánoční besídku)

minitest1
minitest

1) Kdo se stal vlastníkem louky, když ji "SVAZARM daroval skautům" ?

(Ječmen? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? )

2) Kdo byl stranou nájemní smlouvy na straně pronajímatele ?

(Ječmen? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? )

3) A kdo mohl tu smlouvu uzavřít - tedy podepsat?

4) Mohl by smlouvu uzavřít "za skauty" někdo i v případě, že by Baghíra nedával

"každému táboru plnou moc"?

6) Byla smlouva o prodeji louky platná, přestože Hospodářský řád Junáka převod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

minitest2
minitest

1) Mohou Č. dráhy požadovat -

a) zaplacení práce sklenáře ?

b) kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny zastavovat vlaky ?

c) náklady na plechovou tabuli "zákaz hraní míčových her" do stanice ?

2) Bude to muset někdo Č. drahám zaplatit? Kdo ?

[ Žíža - (prokopla okno) ? / Bíďa - (organizovala hru)? / Střípek? / Baghíra - (statutární orgán) ? / středisko Pataamata ? / přednosta stanice ? ]

3) Mohou Č. dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by

a) okno rozbila mentálně postižená světluška Bluma, jíž není možné nebezpečnost f. vůbec vysvětlit?

b) okno rozbily skautky při pokusu opustit hořící budovu?

odpov dnost z pohledu pr va
Odpovědnost z pohledu práva

1 Jaké jsou podmínky odpovědnosti za škodu ?

( 1.1 jednání 1.2 újma 1.3 zavinění )

2 V čem odpovědnost spočívá, co se nahrazuje ?

3 Kdo za škodu odpovídá ?

3.1 škoda způsobená dětmi

3.2 škoda způsobená organizací

4 Jsou okolnosti vylučující vznik odpovědnosti ?

odpov dnost v pr vu
Odpovědnost v právu

právo rozlišuje a postihuje porušení práva

odpovědnost = postih

= souhrn sekundárních povinností

3 druhy odpovědnosti >

> trestněprávní

> správněprávní (přestupková)

> občanskoprávní

odpov dnost ob anskopr vn
Odpovědnost občanskoprávní

Občanský zákoník:

Za škodu odpovídá,

kdo ji

protiprávním jednáním

zavinil

slide27
Za škodu odpovídá,

kdo ji

protiprávním jednáním

zavinil

3 podmínky vzniku odpovědnosti :

škoda (následek jednání) (objektivní)

+

protiprávní jednání (objektivní)

+

zavinění (subjektivní)

====================

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

slide28
Škoda

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednáním zavinil

škoda = objektivní následky

zásahu do majetkové sféry poškozeného

>> š. majetková (rozbité okno)

>> š. nemajetková (újma na zdraví, cti ...)

poru en pr vn povinnosti 1 2
porušení právní povinnosti 1/2

Obč.zákoník:

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednáním zavinil

protiprávní jednání = jednání porušující pr. povinnost

> povinnost uložená zákonem / rozhodnutím

> povinnost z právního úkonu (ze smlouvy)

poru en pr vn povinnosti 2 2
porušení právní povinnosti 2/2

Obč.zákoník:

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednáním zavinil

prevenční povinnost : každý je povinen

> počínat si tak, aby škoda nevznikala nikomu

> zakročit proti škodě hrozící jemu

zavin n
Zavinění

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednáním zavinil

zavinění =

psychický vztah škůdce k následkům jednání

zavin n1
Zavinění

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednáním zavinil

zavinění úmyslné >

> škůdce chtěl následek přímo způsobit

(úmysl přímý)

> škůdce chtěl způsobit něco jiného

ale byl srozuměn i se způsobením škody

(úmysl nepřímý)

zavin n2
Zavinění

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednáním zavinil

zavinění úmyslné >

> škůdce chtěl následek přímo způsobit

> škůdce chtěl způsobit něco jiného

ale byl srozuměn i se způsobením škody

zavinění nedbalostí >

> škůdce NEchtěl následek způsobit

ačkoliv mohl a měl vědět, že může nastat

> škůdce věděl, že může způsobit, a bez přiměřených důvodů spoléhal, že nezpůsobí

podm nky odpov dnosti
Podmínky odpovědnosti

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednánímzavinil:

škoda (následek jednání)(objektivní)

+

protiprávní jednání(objektivní)

+

zavinění(subjektivní)

====================

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

>> existenci objektivních podmínek prokazuje žalobce

obsah odpov dnosti za kodu
Obsah odpovědnosti za škodu

odpovědnost = povinnost (nová - sankční)

§ Škůdce je povinen poškozenému nahradit

> hodnotu hmotného poškození (opravy...)

>> včetně účelných nákladů spojených

> ušlý zisk

> nemajetkovou újmu

§ škoda se hradí > v penězích / naturálně

kdo odpov d
Kdo odpovídá

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednáním zavinil

zletilá FO > odpovídá plně

více škůdců > odpovídají společně a nerozdílně

> poškozený může vymáhat po kterémkoliv

> každý je povinen v celém rozsahu

(poškozený nesmí žádat víc, než je celkem škoda)

kdo odpov d nezletil
Kdo odpovídá - nezletilý

§ Za škodu odpovídá,

kdo ji protiprávním jednáním zavinil

nezletilý > odpovídá v rozsahu podle

schopnosti ovládnout své jenání

a posoudit jeho následky

dozor > společně s nezletilým odpovídá dozor,

(= ten, kdo byl povinen dohlížet na nezl.).

> dozor se zprostí odpovědnosti prokáže-li,

že náležitý dohled nezanedbal

kdo odpov d nezletil1
Kdo odpovídá - nezletilý

Mohou tedy nastat 4 situace:

Podle toho,

Kdo porušil své povinnosti > Bude odpovídat

▼ ▼

jen dohlížející > jen dohlížející

jen nezletilý > jen nezletilý

dohlížející i nezletilý > dohlížející i nezletilý

ani dohlížející ani nezletilý > ani dohlížející ani nezletilý

kdo odpov d pr vnick osoba
Kdo odpovídá - právnická osoba

Právnická osoba

> odpovídá za škodu způsobenou její činností

>> PO odpovídá za škodu způsobenou těmi,

jichž při způsobení škody použila (pracovníci)

>> pracovník sám neodpovídá

>> po pracovníkovi může být požadován náhrada "regresem"

>> činnost PO může spočívat i v dozoru nad nezl.

okolnosti vylu uj c protipr vnost
Okolnosti vylučující protiprávnost

A) Krajní nouze: Za škodu neodpovídá

> kdo odvracel škodu (kterou sám nevyvolal)

>> ledaže bylo možno odvrátit jinak

>> nebo způsobil stejný či horší následek

B) Nutná obrana: Za škodu neodpovídá

> kdo se bránil proti hrozícímu / trvajícímu útoku

>> ledaže se bránil zcela zjevně nepřiměřeně

speciality
Speciality

- odpovědnost objektivní (bez ohledu na zavinění)

> škoda způsobená "provozní činností"

> šk. na vnesených věcech

> šk. způsobená povahou věci/nástroje (atd.)

> šk. vzniklá záchranářům - hasičům - apod.

- škůdce se sám uvedl do stavu ....

- souběh odp. trestní x správní x civilní

- stanovení výše nemajetkové újmy

- pojištění v Junáku

- regres

- bezdůvodné obohacení

slide42
Za škodu odpovídá,

kdo ji

protiprávním jednáním

zavinil

škoda (následek jednání) (objektivní)

+

protiprávní jednání (objektivní)

+

zavinění (subjektivní)

====================

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

minitest3
minitest

1) Mohou Č. dráhy požadovat -

a) zaplacení práce sklenáře ?

b) kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny zastavovat vlaky ?

c) náklady na plechovou tabuli "zákaz hraní míčových her" do stanice ?

2) Bude to muset někdo Č. drahám zaplatit? Kdo ?

[ Žíža - (prokopla okno) ? / Bíďa - (organizovala hru)? / Střípek? / Baghíra - (statutární orgán) ? / středisko Pataamata ? / přednosta stanice ? ]

3) Mohou Č. dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by

a) okno rozbila mentálně postižená světluška Bluma, jíž není možné nebezpečnost f. vůbec vysvětlit?

b) okno rozbily skautky při pokusu opustit hořící budovu?

minitest4
minitest
 • Může středisko zakoupit trampolínu?
 • Může předseda revizní komise střediska hlasovat na střediskové radě?
 • Může hospodář hlasovat na střediskové radě?
 • Má středisková rada co mluvit do rozpočtu střediska?
 • Existuje nějaká vazba mezi výší členských příspěvků a náklady střediska?
sr a hospoda en
SR a hospodaření
 • schvalování rozpočtu na další rok
 • schvalování výše členských příspěvků na další rok
 • schvalování zprávy o hospodaření střediska za uplynulý rok
 • kontrola nad akcemi a majetkem
minitest5
minitest
 • Může středisko zakoupit trampolínu?
 • Může předseda revizní komise střediska hlasovat na střediskové radě?
 • Může hospodář hlasovat na střediskové radě?
 • Má středisková rada co mluvit do rozpočtu střediska?
 • Existuje nějaká vazba mezi výší členských příspěvků a náklady střediska?
minitest6
minitest
 • Jsou stany ve vlastnictví oddílu?
 • Existuje povinnost evidovat majetek střediska?
 • Liší se v něčem evidence od inventarizace?
 • Je správné mít v evidenci stany i bez toho,

abychom tyto stany měli?

5. Měl vedoucí střediska na tento problém narazit dříve?

minitest7
minitest
 • Jsou stany ve vlastnictví oddílu?
 • Existuje povinnost evidovat majetek střediska?
 • Liší se v něčem evidence od inventarizace?
 • Je správné mít v evidenci stany i bez toho,

abychom tyto stany měli?

5. Měl vedoucí střediska na tento problém narazit dříve?

minitest8
minitest
 • Musí rozpočet každé akce schvalovat středisková rada?
 • Odpovídá za hospodaření akce a dodržování rozpočtu výhradně hospodář akce?
 • Může půjčovna vyžadovat půjčovné za dobu, kdy byl raft ukradený a kdy ho Policie vracela?
 • Jsou skautská střediska pojištěna na odpovědnost za škodu?
 • Jsou lidé na skautských akcích pojištěni na úrazy?
slide53
Akce
 • velké akce
  • mají rozpočet nad 10000 Kč
  • trvají déle než 6 dní
  • středisková rada schvaluje vedoucího a rozpočet akce (případně pověří někoho schválením)
 • malé akce – ty ostatní
  • pravidla pro pořádání malých akcí stanoví středisková rada svým usnesením
minitest9
minitest
 • Musí rozpočet každé akce schvalovat středisková rada?
 • Odpovídá za hospodaření akce a dodržování rozpočtu výhradně hospodář akce?
 • Může půjčovna vyžadovat půjčovné za dobu, kdy byl raft ukradený a kdy ho Policie vracela?
 • Jsou skautská střediska pojištěna na odpovědnost za škodu?
 • Jsou lidé na skautských akcích pojištěni na úrazy?
minitest10
minitest
 • Může středisko vydávat vyhlášky?
 • Může středisková rada rozhodnout o přezouvání do "oddílové klubovny"?
 • Může středisková rada přehlasovat vedoucího střediska?
 • Může středisková rada odvolat vedoucího střediska z funkce?
 • Může středisková rada vedoucího střediska vyloučit z Junáka?
minitest11
minitest
 • Je možné být předsedou ORJ a zároveň se zúčastnit střediskové rady?
 • Může se středisková rada sama prohlásit za střediskový sněm?
 • Kdo může být řádným delegátem sněmu?
 • Mohl by vůbec předseda ORJ hlasovat na střediskovém sněmu?
 • Zachoval se předseda ORJ správně? Nebo bylo všechno v pořádku? ano/ne