html5-img
1 / 20

תכנית להעלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ולהגברת הנגישות להשכלה גבוהה

תכנית להעלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ולהגברת הנגישות להשכלה גבוהה. נתונים. מעמד התואר הראשון במשק הישראלי הינו כמעמד בוגר התיכון לפני כעשור שנים. יחס הביקושים כיום בכ- %75 ממסלולי הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה הוא 1:1.

astra-nolan
Download Presentation

תכנית להעלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ולהגברת הנגישות להשכלה גבוהה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. תכנית להעלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרותולהגברת הנגישות להשכלה גבוהה

 2. נתונים • מעמד התואר הראשון במשק הישראלי הינו כמעמד בוגר התיכון לפני כעשור שנים. • יחס הביקושים כיום בכ- %75 ממסלולי הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה הוא 1:1. • 43,000 צעירים היו זכאים בשנה החולפת לתעודת בגרות וכ-41,500 סטודנטים החלו את לימודיהם לתואר ראשון. • כיום ניתן להתקבל על בסיס זכאות לתעודת בגרות בלבד למוסד להשכלה גבוהה (מינימום 21 יחידות לימוד מהן 4 באנגלית), בדומה למצב שהיה עד סוף שנות השבעים.

 3. נתונים (המשך) • במהלך שנות השמונים התקבלו למוסדות להשכלה גבוהה רק כ- %60 מבעלי תעודות הבגרות. מצב דומה היה במחצית הראשונה של שנות התשעים (כ- %67). • הקמת 34 מוסדות חדשים להשכלה גבוהה במהלך שנות התשעים מאפשר ומבטיח כיום לכל צעיר המעונין בכך - מקום במוסד להשכלה גבוהה. • “צוואר הבקבוק” בדרך להשכלה גבוהה, בראשית שנות האלפיים, היא העובדה כי כ- %60 מהצעירים אינם מסיימים את לימודיהם העל-יסודיים עם תעודת בגרות . • כ- 30,000 תלמידים מכל שנתון ניגשים לבחינות בגרות ואינם זכאים לתעודה בסיום כיתה י”ב.

 4. נתונים (המשך) • שיעור גבוה במיוחד של ימי לימודים אינו מתבצע במהלך כיתה י”ב בשל ריבוי מבחנים והכנות התלמידים להם. • לעיתים משקיעה המדינה ומשקיע התלמיד עד כפול יחידות לימוד מהנדרש לצורך קבלה לרוב מסלולי הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. (השקעה שנדרשה יותר במהלך שנות השמונים והתשעים עקב יחס הביקושים הגבוה, אך לא כיום). • שיעור המובטלים בקרב בעלי השכלה גבוהה בישראל הוא %1 מסך כל כוח העבודה במשק (מתוך %8.8 מובטלים) וגובה השכר הממוצע של בעלי השכלה גבוהה הינו קרוב לכפליים מבעלי השכלה של עד 12 שנות לימוד.

 5. “תכנית %80” חיילים בשרות חובה %5 - %7 מעגלי השלמת תעודת בגרות במערכתהחינוך מכינות קדם אקדמיות %10 - %15 עד סיום כיתה י"ב%60 - %70

 6. מהי האידיאולוגיה המוצעת? • התוכנית המוצעת מבקשת לאמץ גישה של השקעה דיפרנציאלית עמוקה בתלמידים. • להשקיע יותר משאבים בפחות תלמידים - אלה הם התלמידים שניגשים ואינם זכאים לתעודה בתום 12 שנות לימוד. • לאפשר לתלמידים היותר חזקים להתחיל את לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה כבר בכיתה י”ב (מעברים משולבים בתום 11 שנות לימוד). • להשקיע את התקציבים שיחסכו בגין “קיצור הדרך” של התלמידים החזקים בתלמידים שטרם זכאים לתעודת בגרות(לקחת משאבים כספיים של שנת לימוד לערך מהחזקים ולהשקיע משאבים אלה בתלמידים אחרים).

 7. מהי האידיאולוגיה? (המשך) • במהלך כיתה י”ב, תתאפשר הוראה באמצעות קבוצות קטנות, הוראה יחידנית וכל דרך אחרת שתראה לבית ספר כיחידת התכנון והביצוע לשם הגדלה משמעותית של שיעור הזכאים לתעודת בגרות. • לפיכך על המדינה להסיט משאבים לטובת יצירת “זכאות“ ליותר תעודות. • בית הספר העל יסודי יזכה למרחב אוטונומיה וניהול רחב יותר לטובת קידום התלמידים.

 8. הנחות יסוד • התוכנית תפנה משאבים בהיקף של כ-חצי מיליארד שקלים לפחות לטובת השקעה בניגשים ולא זכאים. • התוכנית תאפשר בתום העשור הבאת %60 - %70 משנתון לזכאות לתעודת בגרות. • התוכנית תאפשר לזכאי תעודת בגרות לפנות בראשית כיתה י”ב ללימודים אקדמיים כנתיב לימודים עיקרי, ולהשלים תואר ראשון בגיל 20 לערך.

 9. הנחות יסוד (המשך) • כיתה י”ב תהפוך לכיתת “צומת” - חלק מרכזי של ימי השבוע יתקיימו בקמפוס אקדמי והחלק האחר יוקדש להשלמת בחינה אחת (או יותר) וכן לפעילות חברתית/ערכית ותרומה לקהילה (כגון: מחויבות אישית; פר”ח; הכנה לצה”ל). • התוכנית תהפוך במהלך העשור הקרוב את התואר הראשון לנחלת מרבית הצעירים בישראל (כ- %65 משנתון). • תכניות המשרד החדשות - כולל מועד החורף, מועד ב’ והבחינות המודולריות יאפשרו ביתר קלות השגת היעד המוצע (%60 - %70 זכאי תעודת בגרות).

 10. הנחות יסוד (המשך) • ניהול גמיש מחייב השקעות דיפרנציאלית בתלמידים • התכנית תהפוך את בית הספר העל יסודי כמוקד סמכות ואחריות בניוד משאבים לטובת הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות כולל הכוונתם להשכלה גבוהה. • כבר עתה ניתן לעודד אתגרים אינטלקטואלים בגיל תיכון באמצעים שאינם מחייבים כל בית ספר “לייצר” את כל מסלולי הלימוד ברמה של ארבע או חמש יחידות לימוד.

 11. ט’ • תחילת בחינות הבגרות י’ • המשך בחינות הבגרות יא’ • סיום של מרבית בחינות הבגרות לחלק מהתלמידים • השקעת יתר בתלמידים הניגשים ולא זכאים • השלמת תעודת בגרות במקצועות בודדים יב’ תוכנית עבודה בית ספרית להעלאתהזכאותלבגרות תוכנית העבודה כיתה/גיל

 12. ט’ • תחילת צבירת קרדיט אקדמי • תוכניות חשיפה להכרת אפשרויות לימוד במערכת ההשכלה הגבוהה י’ יא’ • תחילת רישום למוסדות להשכלה גבוהה • חלק מהתלמידים מתחיל את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה יב’ תוכנית עבודה בית ספרית להרחבתהנגישותלהשכלהגבוהה תוכנית העבודה כיתה/גיל

 13. העלאת שיעור הזכאות לתעודת בגרות מועדי סיום אפשריים (דרישות מינימום לאוניברסיטה) גיל (כיתה) 20 19 (י"ד) 18 (י"ג) 17 (י"ב) 16 (י"א) 15 (י') 14 (ט') מועד סיום %25 ישלימו זכאותם לתעודה בלמידה יחידנית, ובקבוצות קטנות מועד תחילתבחינות בגרות %40 יסיימו את מרבית חובותיהם לתעודת בגרות בתום כיתה י"א

 14. 20 19 (י"ד) 18 (י"ג) 17 (י"ב) 16 (י"א) 15 (י') 14 (ט') תואר ראשון לפני גיוס גיל (כיתה) סיום תואר 15%-25% יחלו לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה (שנתיים) 30%- 40% יחלו בלימודיהם האקדמיים בגיל 17 3 שנות לימוד מלאות תואר ראשון (מלא או חלקי)לפני גיוס לצה"ל

 15. 20 19 (י"ד) 18 (י"ג) 17 (י"ב) 16 (י"א) 15 (י') 14 (ט') גיוס לצה"ל – טווח מועדי הגיוס גיל (כיתה) גיוס גמיש בין גיל 18 ל- 20

 16. 20 19 (י"ד) 18 (י"ג) 17 (י"ב) 16 (י"א) 15 (י') 14 (ט') תכנית לצבירת קרדיט אקדמי גיל (כיתה) קרדיט אקדמי בטכנאים, הנדסאים, ועל תיכוניים בהיקף 2 סמסטרים צבירת קרדיט אקדמי החל מכיתה ט' במוסד להשכלה גבוהה על בסיס אינדיוידואלי

 17. 20 19 (י"ד) 18 (י"ג) 17 (י"ב) 16 (י"א) 15 (י') 14 (ט') התכנית להעלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות להגברת הנגישות להשכלה גבוהה גיל (כיתה) סיום תואר מועד תחילת בחינות בגרות טווח סיום החובות לזכאות לתעודת בגרות 40%יסיימו את מרבית חובותיהם בתום כיתה י"א %25 ישלימו את הזכאות לתעודה בלמידה יחידנית, ובקבוצות קטנות 15%-25% יחלו לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה תואר ראשון לפני גיוס לצה"ל 30%-40%יחלו בלימודיהם במוסד להשכלה גבוהה גיוס גמיש בין גיל 18 ל- 20 קרדיט אקדמי בטכנאים, הנדסאים, ועל תיכוניים בהיקף 2 סמסטרים צבירת קרדיט אקדמי החל מכיתה ט' במוסד להשכלה גבוהה

 18. כיצד תתבצע התוכנית? • תחילה יתבצע ניסוי בחמישה בתי ספר בפריפריה • כל בית ספר על יסודי יתבקש להכין תוכנית עבודה . • תוכנית העבודה תכלול: • שיעור היוצאים ללימודים אקדמיים בגיל 17. • שיעור הממשיכים ללמוד להשלמת תעודת בגרות (חתירה לתוספת של כ- %35 עד %50 זכאים לתעודת בגרות בהשוואה למצב הקודם של בית הספר). • שיעור המתחילים תוכנית לצבירת קרדיט אקדמי בגיל 15 (אתגרים אינטלקטואלים) • שינוי בדרכי התקצוב: • מעבר לשיטת תקצוב אשר תעודד את בית הספר לממש את התכנית המוצעת.

 19. קשיים צפויים • צה”ל מסתייג מתכנית מערכתית, מוכן ליישומה ביישובי הפריפריה בלבד. • ארגוןהמורים , אלאאםכןתשתלבתכניתזוותשליםאתהתכנית “עוזלתמורה”. • רומנטיקניםחינוכיים. • התנגדותחלקמהמנהלים.

 20. יתרונות • השקעת יתרות התקציב של שנת לימוד שלימה (י”ב) באוכלוסיית הניגשים שאינם זכאים. • הגדלה הדרגתית של שיעור הזכאות עד ל- %60 - %70. • הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה ל- %60 בשנתון. • הלימודים בי’’א יתקיימו עד סוף חודש יוני, ללא ביטול של ימי לימודים בהשוואה למצב כיום, בחינות הבגרות יוכלו להתבצע עד סוף חודש ספטמבר

More Related