Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

UBEZPIECZENI I UPRAWNIENI – PODSTAWY PRAWNE. Rzeszów, 29 maja 2014 r. ŚWIADCZENIOBIORCY (PACJENCI) mogą być uprawnieni do świadczeń zdrowotnych z tytułu UBEZPIECZENIA (wyświetlają się w eWUŚ „na zielono”) lub z tytułu UPRAWNIEŃ USTAWOWYCH *

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aspen-terrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

ŚWIADCZENIOBIORCY (PACJENCI)

mogą być uprawnieni do świadczeń zdrowotnych

z tytułu UBEZPIECZENIA (wyświetlają się w eWUŚ „na zielono”)

lub

z tytułu UPRAWNIEŃ USTAWOWYCH*

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [tekst jednolity Dz.U. 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.]


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

UBEZPIECZENI i CZŁONKOWIE ICH RODZIN

UBEZPIECZONY:

 • POSIADA TYTUŁ DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO i PŁATNIKA SKŁADEK (np. pracodawca),

 • PŁATNIK DOKONUJE ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZENIA (na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA),

 • PŁATNIK ODPROWADZA SKŁADKI ZDROWOTNE.

  CZŁONEK RODZINY osoby ubezpieczonej:

  (np. kształcące się dziecko lub nieposiadający własnego tytułu małżonek)

 • NIE POSIADA WŁASNEGO TYTUŁU DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO i WŁASNEJ SKŁADKI,

 • PŁATNIK GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO ZGŁASZA GO DO UBEZPIECZENIA (na druku ZUS ZCNA) – na wniosek ubezpieczonego.

  Ww. osoby powinny być potwierdzane w systemie eWUŚw okresie ubezpieczenia i przez 30 dni po wygaśnięciu tytułu.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

Drugą grupę osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowią świadczeniobiorcy nie objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ale uprawnieni do świadczeń na podstawie szczególnych przepisów ustawowych.

Osoby te są nazywane „uprawnionymi”.

UPRAWNIONY (brak tytułu, brak płatnika, brak zgłoszenia i składek) –

Jego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych wynikają z ustawy


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

Kto jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych mimo braku ubezpieczenia?

1. Osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (dziecko), jeżeli posiada obywatelstwo polskie i nie jest zgłoszona do ubezpieczenia z tytułu „członek rodziny” ani z żadnego innego tytułu, jest osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Koszty leczenia takich dzieci pokrywa NFZ ze środków budżetu państwa.

2. Kobieta w okresie ciąży, porodu i połogu, jeżeli posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terytorium Polski, ale nie jest zgłoszona do ubezpieczenia z żadnego tytułu, jest osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy. Koszty leczenia tych osób pokrywa NFZ ze środków budżetu państwa.

3. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy utracili ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zakończenie kształcenia, są uprawnieni do świadczeń zdrowotnych przez okres 6 miesięcyod dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów - na podstawie art. 67 ust. 5 pkt 1) ustawy.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

4. Absolwenci szkół wyższych, którzy utracili ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zakoń-czeniekształcenia, są uprawnieni do świadczeń zdrowotnych przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów - na podstawie art. 67 ust. 5 pkt 2) ustawy.

5. Osoba, która utraciła ubezpieczenie zdrowotne ze względu na rozwiązanie umowy o pracę i pobiera z ZUS zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny lub macierzyński po ustaniu zatrudnienia, jest uprawniona (wraz z członkami rodziny!) do świadczeń zdrowotnych w okresie pobierania ww. zasiłków - na podstawie przepisu art. 67 ust. 6 ustawy.

6. Osoba, która utraciła ubezpieczenie zdrowotne, ale jest w trakcie ubiegania się o rentę lub emeryturę, jest uprawniona (wraz z członkami rodziny!) do świadczeń zdrowotnych w okresie trwania postępowania o przyznanie emerytury lub renty - na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy.

7. Osoba nieubezpieczona i nieuprawniona na podstawie wyżej wymienionych przepisów, której organ gminy wydał decyzję o uprawnieniu do świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni(lub krótszy), jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisu art. 54 ustawy. Przy ubieganiu się o świadczenia zdrowotne osoba taka powinna przedstawić decyzję organu gminy.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

8. Osoby uzależnione, leczone psychiatrycznie, chore na gruźlicę, nosiciele wirusa HIV, jeżeli nie są ubezpieczone, mają uprawnienia do leczenia ww. chorób i uzależnień na podstawie przepisów odrębnych ustaw.

Tylko nieubezpieczone dzieci do 18 roku życia system eWUŚ wyświetla jako uprawnione (z komunikatem „DN”).

Pozostałe osoby wymienione w punktach 2 - 8nie są potwierdzane w systemie eWUŚ, ale MAJĄ PRAWO do bezpłatnych świadczeń(również do zniżkowej recepty!) Powinny okazać dokument lub złożyć oświadczenie.

UWAGA: Osoba nieubezpieczona ale uprawniona ma prawo do zgłoszenia do ubezpieczenia przez współmałżonka. Co więcej, ubezpieczony małżonek ma obowiązek zgłosić taką osobę do ubezpieczenia. Proszę podpowiadać pacjentom takie rozwiązanie (nie będą musieli składać oświadczeń).


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

Jeżeli NFZ nie potwierdzi poprzez system eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych, a osoba ta wie, że ma do nich prawo, może je potwierdzić poprzez:

– przedstawienie dowodu ubezpieczenia lub dokumentu o uprawnieniu

albo

– złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń (na druku opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia).

Przepisy art. 50ustawy gwarantują Świadczeniodawcom refundację przez NFZ kosztów leczenia pacjentów we wszystkich 3 przypadkach:

- jeżeli system eWUŚ potwierdzi uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych,

- jeżeli pacjent przedstawi poprawny dowód ubezpieczenia,

- jeżeli pacjent złoży pisemne oświadczenie o posiadanym uprawnieniu do świadczeń – według wzoru obowiązującego od 1 stycznia 2013 roku.

WSZYSTKIE TRZY SPOSOBY POTWIERDZANIA UPRAWNIEŃ SĄ RÓWNOPRAWNE.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

e-WUŚ a UNIA EUROPEJSKA

UWAGA: System e-WUŚ w ogóle nie służy do potwierdzania uprawnień osób ubezpieczonych w innych państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te nie powinny być sprawdzane w e-WUŚ (mają się „świecić na czerwono”) ani tym bardziej nie należy od nich żądać dowodu ubezpieczenia w Polsce ani dawać do wypełnienia oświadczenia, ponieważ NIE SĄ ONE UBEZPIECZONE W POLSCE I NIE MOGĄ PODPISYWAĆ SIĘ POD NIEPRAWDĄ.

Osoby te opłacają składki w innym niż Polska kraju UE/EOG, natomiast przebywając w Polsce mogą skorzystać z pomocy medycznej w trybie nagłym i w zakresie niezbędnym na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydanej przez zagraniczną instytucję ubezpie-czeniazdrowotnego.

Świadczeniodawca rozlicza koszty udzielonych świadczeń z NFZ (Wydział Spraw Międzynaro-dowych) na zasadach obowiązujących od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

W praktyce zdarza się, że system eWUŚ może potwierdzić uprawnienia do świadczeń zdrowotnych osobie, która faktycznie aktualnie nie jest ani UBEZPIECZONA ani UPRAWNIONA.

Wynika to z różnych przyczyn:

– z jakości danych przekazywanych przez ZUS, np. brak wyrejestrowania z tytułu „renta” (którajuż od dawna nie jest pobierana);

– z powodu braku wyrejestrowania ubezpieczonego z tytułu, do którego zgłasza się sam (np. działalność gospodarcza lub dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne);

– z powodu braku wyrejestrowania przez ubezpieczonego swojego członka rodziny, który utraciłprawo do zgłoszenia np. dorosłe dziecko, które już zakończyło kształcenie;

– z błędów płatników składek (źle wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, błędne daty zgłoszenia członków rodziny);

– z błędów samego systemu (nie ma systemów nieomylnych!).


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

NAJWIĘKSZE PROBLEMY PACJENTÓW

…. Dotyczą członków rodziny osób ubezpieczonych

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, którzy dopiero od dnia zgłoszenia uzyskują prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązek zgłoszenia obejmuje tylko tych członków rodziny, którzy nie są ubezpieczeni z własnego tytułu, to znaczy nie pracują, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowani w urzędzie pracy, nie pobierają renty itd.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

Przez „członka rodziny” ustawa rozumie:

1) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku (uwaga: zgłoszenie wnuka jest uzasadnione tylko wtedy, jeżeli nie posiada on ubezpieczonych w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej rodziców, którzy zobowiązani są do zgłoszenia swojego dziecka zawsze w pierwszej kolejności);

2) małżonka (jeżeli nie jest ubezpieczony z własnego tytułu);

3) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (wstępni to: ojciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia).


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

Należy pamiętać, że z chwilą, gdy ubezpieczony zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia (np. po rozwiązaniu umowy o pracę, zakończeniu zlecenia, wyrejestrowaniu z urzędu pracy itd.), to jego członkowie rodziny również utracą ubezpieczenie. Cała rodzina zachowuje prawo do bezpłatnej opieki medycznej jeszcze przez 30 dni po ustaniu ubezpieczenia. U nowego płatnika (np. u nowego pracodawcy) należy ponownie zgłosić członków rodziny. Aby członkowie rodziny mieli prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, powinni być zgłaszani u każdego kolejnego płatnika i z każdego kolejnego tytułu.

Status członka rodziny przysługuje tylko osobie nieubezpieczonej w danym momencie z własnego tytułu. W praktyce oznacza to, że np. zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego małżonek, który następnie zarejestruje się w urzędzie pracy lub zatrudni się (nawet na 1 dzień!), powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia rodzinnego, natomiast po ustaniu własnego tytułu – powinien zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Zaniedbanie tego obowiązku powoduje utratę prawa do świadczeń przez członka rodziny.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

Zchwilą, gdy ubezpieczony zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia (np. po rozwiązaniu umowy o pracę, wyrejestrowaniu z urzędu pracy itd.), to jego członkowie rodziny również utracą ubezpieczenie. Cała rodzina zachowuje prawo do bezpłatnej opieki medycznej jeszcze przez 30 dni po ustaniu ubezpieczenia. U nowego płatnika należy ponownie zgłosić członków rodziny. Aby członkowie rodziny mieli prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, powinni być zgłaszani u każdego kolejnego płatnika i z każdego kolejnego tytułu.

Status członka rodziny przysługuje tylko osobie, która w danym momencie nie ma własnego tytułu. W praktyce oznacza to, że np. zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego małżonek, który następnie zarejestruje się w urzędzie pracy lub zatrudni się (nawet na 1 dzień!), traci ubezpieczenie „rodzinne”. Powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia rodzinnego, natomiast po ustaniu własnego tytułu – powinien zostać ponownie zgłoszony. Zaniedbanie tego obowiązku powoduje utratę prawa do świadczeń przez członka rodziny.

Jeżeli dorosłe uczące się dziecko, zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica, np. podejmie na wakacjach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to również na czas zatrudnienia powinno być wyrejestrowane z ubezpieczenia „rodzinnego”, a po zakończeniu swojej pracy – powinno zostać ponownie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

WYREJESTROWANIE CZŁONKA RODZINY Z UBEZPIECZENIA

Oprócz obowiązku zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego istnieje również obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z tego ubezpieczenia, z chwilą, gdy nie spełnia on już ustawowych kryteriów członka rodziny nieubezpieczonego z własnego tytułu. Najczęstsze przyczyny wyrejestrowania to:

- ukończenie kształcenia przez dorosłe dziecko,

- ukończenie 26 lat przez dziecko, które kształci się nadal (po 26. roku życia obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek przejmuje szkoła wyższa),

- nabycie przez członka rodziny własnego tytułu do ubezpieczenia,

- rozwód małżonków,

- przeniesienie miejsca zamieszkania członka rodziny poza Unię Europejską.


Ubezpieczeni i uprawnieni podstawy prawne

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Elżbieta Małecka

Kierownik Sekcji Ewidencji

Tel. (17) 86-04-230

E-mail: ewidencja@nfz-rzeszow.pl