slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OS 6: Mezinárodní spolupráce firem a výzkumných organizací VÝSTUPY Ing. Anna Zápotocká PowerPoint Presentation
Download Presentation
OS 6: Mezinárodní spolupráce firem a výzkumných organizací VÝSTUPY Ing. Anna Zápotocká

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

OS 6: Mezinárodní spolupráce firem a výzkumných organizací VÝSTUPY Ing. Anna Zápotocká - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

OS 6: Mezinárodní spolupráce firem a výzkumných organizací VÝSTUPY Ing. Anna Zápotocká Složení OS 6: Ing. Pavel Branda Zastoupení LK v Bruselu PhDr. Tomáš Kasper, Ph. D. Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Technická univerzita v Liberci Mgr. Jan Marek CzechInvest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OS 6: Mezinárodní spolupráce firem a výzkumných organizací VÝSTUPY Ing. Anna Zápotocká' - ashtyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
OS 6: Mezinárodní spolupráce firem a výzkumných organizacíVÝSTUPYIng. Anna Zápotocká

Složení OS 6:

Ing. Pavel Branda Zastoupení LK v Bruselu

PhDr. Tomáš Kasper, Ph. D. Technická univerzita v Liberci

Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Technická univerzita v Liberci

Mgr. Jan Marek CzechInvest

Ing. Oskar Mužíček OHK Jablonec nad Nisou, KHK

Doc. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Technická univerzita v Liberci

Ing. Radka Pittnerová VÚTS, a. s.

Petr P. Poborský POBOZAM, s. r. o.

Ing. Martin Prachař AABYSS, s. r. o.

Bc. Radka Sochorová Magistrát města Liberce

RNDr. Miroslav Varga Městský úřad Turnov

RNDr. Jiřina Vargová Mikroregion Podralsko

Ing. Anna Zápotocká Regioinfo, spol. s r. o.

slide3
2 VÝCHODISKA
 • Pro inovační proces v regionu je důležité podporovat meziregionální a mezinárodní spolupráci
 • Lepší infrastruktura směrem do SRN představuje příležitost pro rozvoj – geografická blízkost hranic
 • V regionu je mnoho zajímavých firem, ale malých a neví se o nich. Nedokáží realizovat velké a náročné projekty -> nutná spolupráce (i přes hranice)
slide4

3 Připomínky k analytické části dokumentu, SWOT analýze, rozšířenému výkladu priorit a opatření

3.1 Z Libereckého kraje směrem navenek:

3.1.1 Přeshraniční spolupráce

Euroregion – Neisse – Nisa – Nysa …

 • EUREX (přeshraniční pracovní skupiny): Řešením konkrétních oblastí přeshraniční spolupráce.
 • Česko-saské a Česko-polské kontaktní centrum pro podnikatele při HK
 • poskytují mezinárodní podnikatelský servis, zprostředkovávají obchodní kontakty, poskytují informace o právních předpisech spojených s podnikáním či pořádají skolení a semináře, pomáhají při realizaci společných projektů.
 • Projekt 3CIP – prezentace trojzemí jako jedné hospodářské oblasti (směrem navenek vůči potencionálním investorům i rozvoj spolupráce uvnitř území) – otázka dalšího pokračování projektu (např. dopracovat sektorové profily regionu, koordinovat spolupráci výzkumných center atd…
slide5
Akademické koordinační středisko (ACC) připravuje projekt Centra mezinárodních doktorských studií (Centre of International Doctoral Studies – CIDOS) naplňuje aspekty inovačního procesu v oblasti vzdělávání i s vazbou na podnikatelskou sféru. Lze očekávat, že přinese kvalitativně novou a hospodářsky významnou přidanou hodnotu vzdělávacímu procesu na nejvyšší úrovni. Absolventi budou studovat v mezinárodním prostředí nejen z hlediska přednášek, seminářů a laboratoří, ale zejména získají přirozenou cestou vazby a kontakty na průmyslové podniky, ve kterých budou své vědeckovýzkumné úkoly řešit.
slide6
Vazba na SWOT analýzu:
 • silná stránka: existuje značně rozvinutá přeshraniční spolupráce se sousedními regiony (Euroregion Nisa), existuje spolupráce hospodářských komor,
 • slabá str.: oblast hospodářské spolupráce patří mezi méně rozvinuté v rámci euroregionu,
 • příležitost: velký potenciál pro spolupráci v dalších oblastech hospodářství / inovací

Tématické okruhy:

 • Přeshraniční propojení firem mezi sebou navzájem - využití stávající kontaktních center pro česko-saskou a českou polskou spolupráci (zprostředkování poptávky a nabídky, sdílení zařízení, práce na společných projektech, outsourcing, …)
 • Přeshraniční propojení firem a vědecko - výzkumných institucí propojit nabídku vědecko - výzkumných pracovišť a vědecko-výzkumné a inovační potřeby firem – zmapování kompetencí a kapacit VaV institucí + zmapování potřeb podniků (zpětná vazba pro univerzity) – využití kontaktních center KHK, ACC
slide7
3.1.2 mezinárodní projektová spolupráce
 • Co se týče zapojení se subjektů z Libereckého kraje do mezinárodní spolupráce není zdaleka tak intenzivní jako spolupráce přeshraniční.

Nabízí se zapojení do tzv. komunitárních programů

především do rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (FP7).

Dále existují možnosti získat prostředky z jiných zdrojů než EU.

slide8
Vazba na SWOT analýzu:
 • silná stránka: v regionu existují subjekty nabízející asistenci se zapojením se do programů mezinárodní spolupráce,
 • slabá str.: nedostatečné povědomí i zájem o plné využití těchto možností

Tématické okruhy:

 • Poradenství o zdrojích pro inovace mimo ČR vč. nebankovních produktů – spolupráce s OS Finanční zdroje, mapování komunitárních programů EU (vč. vyhledávání partnerů pro projekty), rizikový kapitál,… (koordinace na kraji)
slide9
3.1.3 výměna zkušeností – účast v kooperačních sítích
 • Liberecký kraj je zapojen do sítě evropských inovačních regionů IRE(Innovating Regions in Europe) a využívá zkušenosti z jiných evropských regionů při tvorbě RIS LK. Síť IRE byla založena a podporována EK od poloviny 90. let a slouží k výměně zkušeností s přípravou a řízením RIS. Má cca 235 členů, pro které pořádá sekretariát IRE metodické workshopy, konference, zprostředkovává vyhledávání partnerů, sbírá příklady nejlepší praxe atd.)
 • Subjekty z LK se mohou zapojit do dalších inovačních sítí jako je např. Europe INNOVA (http://www.europe-innova.org/index.jsp), která je více sektorově zaměřena a specializuje se rovněž na klastry nebo Pro INNO Europe (http://www.proinno-europe.eu/), která je více zaměřena na inovační politiku. Dále se nabízí k využití síť Europe Enterprise Network (EEN), či IPR Helpdesk (poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví) a další.
slide10
Vazba na SWOT analýzu:
 • slabá str.: nedostatečné povědomí i zájem o plné využití těchto možností

Tématické okruhy:

 • Zprostředkování zapojení do kooperačních sítí + aktivní účast v těchto sítích – vč. Propagace
slide11
3.2 Směrem do Libereckého kraje:

3.2.1 prostředí příznivé pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou

 • Pro udržitelný hospodářský rozvoj kraje je zapotřebí diverzifikovat hospodářský profil kraje, především oblast průmyslu a to jednak ve smyslu větší různorodosti (nezávislost na automobilovém průmyslu) a jednak ve smyslu větší technologické náročnosti výroby. Je proto pro kraj žádoucí přilákat investory, které s sebou přinesou vyspělé technologie a které se mohou začlenit do regionálního inovačního systému (aktivně spolupracovat s výzkumnými pracovišti v kraji). Kraj by se měl prezentovat jako vhodný pro takového investice.
slide12
Vazba na SWOT analýzu:
 • silná stránka: region je poměrně atraktivní pro investory (dobré dopravní napojení na dálniční síť ČR, po spojení R35 a B178 i na německou dálniční síť)
 • slabá str.: neexistují na krajské úrovni zpracované sektorové profily kraje, nedostatečná prezentace pro zahraniční investory; neexistují kvalitní data;
 • hrozba: přílišná závislost na jednom sektoru (automobilový průmysl)
slide13
Tématické okruhy:
 • Zmapování sektorů průmyslu v Libereckém kraji – vytvoření přehledu podnikatelských a výzkumných/inovačních aktivit v jednotlivých sektorech – jako podklad pro následnou prezentaci, propojení s daty z druhé strany hranice - potřeba získat aktuální statistická data o hospodářství
 • Prezentace regionu jako inovativního – jak LK jako celku tak i jednotlivých sektorů – možnost společné prezentace celého přeshraničního regionu, jako jedné hospodářské oblasti (navázání na projekt 3CIP)
slide14
…SWOT

Silné stránky:

Vypustit:

 • „Nadprůměrný počet registrovaných podnikatelských subjektů (hl. fyzických osob) na 1000 obyvatel kraje (zejména na Jablonecku a Liberecku)“ (bez hlubší znalosti struktury podnikatelů a bez znalosti jejich reálné podnikatelské aktivity nelze vycházet jen z prostého údaje celkového počtu registrovaných podnikatelských subjektů)
slide15
Slabé stránky:

Vypustit:

 • „Investice (zejména zahraniční) proudí do oborů s nízkou přidanou hodnotou, firmy zde nebudují výzkumné a vývojové kapacity, ale pouze transferují technologie (často morálně zastaralé) ze zahraničí.“ (toto tvrzení se pravdě jen přibližuje, ve skutečnosti investoři reinvestují do vývojových kapacit a toto tvrzení ve SWOT analýze je navíc k investorům netaktní)
slide16
Doplnit:
 • Absence marketingových aktivit Libereckého kraje pro oblasti vědy, výzkumu, inovací a podnikání.
 • Nedostatečné informace ze strany podpory státu i samospráv o možnostech nebankovního financování rozvojových aktivit firem a o dotačních titulech.
 • Liberecký kraj nemá k dispozici aktuální a kompletní data o hospodářství, neprovádějí se průzkumy.
 • Nedaří se umisťovat do okrajových oblastí kraje firmy s produkcí výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
slide17
Příležitosti:

Doplnit:

 • Výstavba přeložek silnic I/35 (Liberec - Hrádek n. N.) a B 178 a B6 (Zittau – Löbau - A4) usnadní spolupráci firem v Euroregionu Nisa a širším okolí.
 • Nedostatek některých kvalifikovaných pracovníků lze překlenout užší spoluprací firem a sdílením specialisovaných pracovišť jak v rámci Česka, tak i v rámci Euroregionu.
 • Existující kontakty obcí, sdružení a hospodářských komor v rámci Euroregionu Nisa lze využít pro projekty propojující inovativní firmy.
slide18
Stávající zahraniční investoři po prvních investicích do jednodušších výrob rozšiřují konstrukční a vývojová oddělení a soustřeďují se na výroby s vyšší přidanou hodnotou.
 • Podprůměrná úroveň mezd. Tento aspekt již není konkurenční výhodou – je třeba se již co nejrychleji přeorientovat na jiné konkurenční výhody - technologie

Hrozby:

 • nepříznivá vzdělanostní struktura populace (celkově kraj výrazně zaostává za průměrem ČR v počtu vysokoškoláků).

Závěr: SWOT je třeba financovat zpracování podrobnější (a velice potřebné) analýzy!

slide19
4. K jakým došla skupina OS 6 tématickým okruhům:
 • Přeshraniční propojení firem mezi sebou navzájem - využití stávající kontaktních center pro česko-saskou a českou polskou spolupráci (zprostředkování poptávky a nabídky, sdílení zařízení, práce na společných projektech, outsourcing, …)
 • Přeshraniční propojení firem a vědecko-výzkumných institucí - propojení nabídky vědecko-výzkumných pracovišť a vědecko-výzkumné a inovační potřeby firem – zmapování kompetencí a kapacit VaV institucí + zmapování potřeb podniků (zpětná vazba pro univerzity) – využití kontaktních center KHK, ACC
 • Poradenství o zdrojích pro inovace mimo ČR vč. nebankovních produktů – spolupráce s OS Finanční zdroje, mapování komunitárních programů EU (vč. vyhledávání partnerů pro projekty), rizikový kapitál,… - součást portálu
slide20
5. Jaké prezentované aktivity považuje skupina za unikátní

Projekt: Efektivní zdroj informací o mezinárodní spolupráce

Projekt: Zmapování výzkumu a vývoje probíhajícího na univerzitách v ERN, ČR, anotace grantů – nabídka spolupráce s MSP

slide21
6. Jaké prezentované aktivity považuje skupina za průřezové (předpokládá, že budou jinde, zatím jistě víme o portálu)
 • Vytvoření marketingové strategie kraje pro venture capital, investory podnikání
 • Přehled firem, sektorové zmapování
 • Školení firem o rizikovém kapitálu a jiných zdrojích financování
 • Klastr inovativních firem
 • Kontaktní místo pro podnikatele (propojení podniků a vědecké sféry)
 • Technologický park v Libereckém kraji – vzniknout by měl JEN jeden – spojení sil všech hráčů na poli inovací v regionu: město, region, univerzita, firmy. Většina TP bývá navázána na univerzity. Technická univerzita má kapacity vědecké, jazykové i kontakty. Je však třeba zajistit finanční zdroje a politickou podporu kraje.
 • Konference Kraj + TUL (s ročním intervalem): prezentace všech kateder současně (dosud není) s možností využití potenciálu pro MSP a rozvoj inovací
slide22
Děkuji Vám za pozornost

Za OS 6

Ing. Anna Zápotcká

Regioinfo, s. r. o.