Download
bezoek kalimijn merkers en fabriek hattorf n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf

Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf Landbouwkundige aspecten Kaliumbemestig K+S Benelux bv Jaap Brink en Wim Pacolet

  2. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Functie van Kalium • Kalium: • Onmisbaar element bij vele stofwisselingsprocessen. Verbetert hierdoor een pakket kwalitatieve eigenschappen (o.a. de smaak van fruit en groenten) • Zorgt voor een efficiënte vorming van lignine in de celwand waardoor de legervastheid verbetert (van groot belang bij granen en vlas) • Essentieel voor de productie en het transport van koolhydraten (suikers en zetmeel) • Kalium is een niet te vervangen element (= niet-substitueerbaar) en is even onmisbaar als stikstof en andere nutriënten

  3. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Waarom Kaliumbemesting? Kaliumbemesting? • Is het critérium wat betreft opbrengst, kwaliteit en bewaring van de gewassen • Verbetert de waterhuishouding door het beïnvloeden van de osmotische druk en vermindert de droogtestress. Een oude volkswijsheid is nog altijd actueel namelijk : Kalium spaart water! Ongeveer 30 liter jaarlijks per m² alleen door de fysieke aanwezigheid van kalium in de bodem (retentie bij voldoende kalium) • Kalium, en ook zwavel verhogen de benuttingscoëfficiënt van stikstof • Op zandgronden is kalium uitspoelinggevoelig, dus kaliumtoestand op peil houden. Kalium dient trouwens uit een oplossing in de bodem te worden onttrokken (als K+ ion)

  4. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Gevolgen Kaliumgebrek Kaliumgebrek: • Kan leiden tot ophoping van door assimilatie gevormde suikers in het blad • Het vermindert de weerstand van de gewassen tegen droogte. Kalium regelt immers de werking van de huidmondjes. • Het vermindert de weerstand van het gewas tegen vorst • De schade door sommige ziekten neemt toe (roest en meeldauw) •Snel en significant negatief effect op het rendement en kwaliteit

  5. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Kalium in aardappelen Kalium inaardappelen: • Voldoende kalium zorgt voor een optimale rijping • Minder kans op beschadiging (stootblauw) tijdens het rooien • Vermindert de neiging tot verkleuring van de knol zoals blauwgevoeligheid en donkerkleuring bij het koken • Een kaliumgebrek in aardappelen maakt het gewas vatbaarder voor Phytophthora • Vermindert het gehalte aan reducerende suikers waardoor in combinatie met asparagine minder acrylamide wordt gevormd en de verwerkingskwaliteit voor chips- en frietaardappelen verbeterd wordt. In een uitgebreid onderzoek kon immers aangetoond worden dat een bemesting van 300 kg K2O/ha het gehalte aan reducerende suikers significant naar omlaag bracht (bron K+S KALI GmbH)

  6. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Waarom Kalium uit minerale meststoffen? Kalium uit minerale meststoffen? • Van alle voedingsstoffen is kalium, naast stikstof, het mineraal dat naar hoeveelheden toe het meest door de gewassen opgenomen. • Kalium- en magnesiummeststoffen van K+S KALI GmbH zijn 100 % oplosbaar in water en hierdoor volledig beschikbaar voor de teelt, dit onafhankelijk van de pH van de bodem. • Alle andere alternatieven kunnen niet altijd of zelfs niet deze efficiëntie aantonen. Verder zijn deze alternatieven niet onuitputtelijk en volgen deze ook de huidige kaliumprijzen. Boodschap: verzaak niet aan kalium van minerale oorsprong, maar pas deze op een verantwoorde wijze toe!