strategic management n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management). by Natthawatana Nippagagorn, DMS. ความหมาย (David:1997). เป็นศาสตร์และศิลป์ในการ กำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) การประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation). ความหมาย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)' - ashley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
david 1997
ความหมาย(David:1997)

เป็นศาสตร์และศิลป์ในการ

 • กำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
 • การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
 • การประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation)

Excellence Training Institution

slide3
ความหมาย

เป็นกระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน 3 ประการ คือ.-

 • การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
 • การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
 • การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุม

(Strategy Implementation and Control)

Excellence Training Institution

slide4
ความท้าทายในโลกธุรกิจความท้าทายในโลกธุรกิจ
 • การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

(Accelerating rates of Change)

 • การแข่งขันที่มากขึ้น(Increasing Competition)
 • ความเป็นโลภาภิวัตน์ของธุรกิจ(Globalization of Business)
 • การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technaolgical Change)
 • การเปลี่ยนแปลงลักษณะของหน่วยแรงงาน

(Changing Nature of the Work Force)

Excellence Training Institution

slide5
ความท้าทายในโลกธุรกิจ (ต่อ)
 • การขาดแคลนทรัพยากร(Resource Shortages)
 • การเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมที่ต้องใช้ความรู้(Transition from Industrial to Knowledge Society)
 • ภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่ไม่แน่นอน

(Unstable Economic and Market Conditions)

 • ความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น(Increasing Demands of Constituents)
 • ความสลับซับซ้อนของสภาพแวดล้อมในการบริหารเชิงกลยุทธ์(Complexity of the Strategic Management Environment)

Excellence Training Institution

slide6
ความเป็นเลิศทางการบริหารความเป็นเลิศทางการบริหาร
 • เน้นการบริหารเพื่ออนาคต มุ่งการกระทำ และคิดค้นสิ่งใหม่
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • สร้างวัฒนธรรมขององค์การ
 • สร้างความคล่องตัว ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

Excellence Training Institution

slide7
ประโยชน์จากการบริหารเชิงกลยุทธ์ประโยชน์จากการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • ช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้น (Improved Communication)
 • มีผลผลิตมากขึ้น(Great Productivity)
 • ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการทำงาน(Increased Understanding)
 • ทำให้กลยุทธ์มีประสิทธิผลมากขึ้น(More Effective Strategies)
 • การเพิ่มความรับผิดชอบ(Enhanced Commitment)
 • ผลผลิตสูงขึ้น (Higher Productivity)
 • ทำให้ธุรกิจมีอำนาจ มีความคิดริเริ่ม การคาดการณ์ล่วงหน้า(Allow Firm to Influence, Initiate, and anticipate)
 • ทำให้ธุรกิจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแทนที่จะแก้ปัญหาภายหลัง(Be Proactive rather than Reactive)

Excellence Training Institution

slide8
ความสำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ความสำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
 • เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากองค์การ
 • นำมาซึ่งขอบเขตหลายช่วงเวลา
 • เกี่ยวข้องทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Excellence Training Institution

slide9
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

เป็นพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการกำหนด

 • จุดมุ่งหมาย (Purpose)
 • ข้อความภารกิจ (Mission Statement)
 • วิสัยทัศน์ (Vision)
 • เป้าหมาย (Goals)
 • วัตถุประสงค์ (Objectives)

Excellence Training Institution

purpose
จุดมุ่งหมาย (Purpose)

หมายถึง สิ่งที่องค์การต้องการในอนาคต สามารถกำหนดได้ 4 ประการ เรียงลำดับจากการเจาะจงน้องที่สุด ไปถึงมากที่สุด คือ.-

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
 • ภารกิจ (Mission)
 • เป้าหมาย (Goals)
 • วัตถุประสงค์ (Objectives)

Excellence Training Institution

vision
วิสัยทัศน์ (Vision)
 • หมายถึง เป้าหมายที่มีลักษณะกว้างขวางซึ่งเป็นความต้องการในอนาคต โดยไม่ได้กำหนดวิธีการไว้
 • วิสัยทัศน์เป็นการสร้างความคิดโดยการสร้างคำถาม ซึ่งมักจะเป็นคำถามที่ถามถึงสิ่งที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด บริการที่ดีที่สุด ฯลฯ

Excellence Training Institution

mission
ภารกิจ (Mission)
 • ภารกิจ หรือภารกิจของธุรกิจ เป็นพื้นฐานของการกำหนดการจัดลำดับกลยุทธ์ แผน และการออกแบบงาน
 • ภารกิจองค์การ เป็นข้อความที่เกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมขององค์การและลักษณะงานขององค์การ
 • ข้อความภารกิจ เป็นการระบุจุดมุ่งหมายซึ่งแสดงความแตกต่างของธุรกิจหนึ่งจากอีกธุรกิจหนึ่งที่คล้ายคลึงกันหรือทำธุรกิจเดียวกัน โดยระบุขอบเขตการปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการตลาด

Excellence Training Institution

slide13
ความสำคัญในการกำหนดภารกิจให้ชัดเจนความสำคัญในการกำหนดภารกิจให้ชัดเจน
 • เพื่อให้สามารถระบุจุดมุ่งหมายภายในองค์การได้
 • เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการจัดสรรทรัพยากรองค์การ
 • เพื่อกำหนดบรรยากาศทั่วไปขององค์การ
 • เพื่อเป็นหลักสำคัญในการกำหนดจุดมุ่งหมายขององค์การและทิศทางขององค์การ
 • เพื่อความสะดวกในการแปลความหมายวัตถุประสงค์ในการทำงาน

Excellence Training Institution

slide14
การกำหนดภารกิจ
 • จุดมุ่งหมายพื้นฐานคืออะไร มีเหตุผลสำคัญอะไร?
 • ลักษณะเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับองค์การคืออะไร?
 • ความแตกต่างของบริษัทในช่วง 3-5 ปี?
 • ลักษณะลูกค้าหลักหรือส่วนตลาด (Market Segment) ที่สำคัญคืออะไร?
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคตคืออะไร?
 • ลักษณะประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญคืออะไร?
 • ความเชื่อ ความพึงพอใจ และลำดับความสำคัญของปรัชญาธุรกิจ

Excellence Training Institution

goals
เป้าหมาย (Goals)
 • หมายถึงการกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์การจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น เป็นการกำหนดภารกิจของธุรกิจในรูปของผลลัพธ์สำคัญที่ต้องการ
 • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่ช่วยผู้บริหารให้คิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่งธุรกิจต้องการบรรลุผล ในด้านต่างๆ คือ

- จุดยืนด้านการตลาด - นวัตกรรม

- ผลผลิต - ทรัพยากรทางการบริหาร

- ความสามารถสร้างกำไร - การทำงานและการพัฒนาการบริหาร

- การทำงานและทัศนคติแรงงาน - ความรับผิดชอบต่อชุมชน

Excellence Training Institution

objectives
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 • หมายถึงเป้าหมายระยะสั้นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
 • ลักษณะของวัตถุประสงค์จะเกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปนี้.-
  • อาจเป็นทั้งวัตถุประสงค์ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
  • เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายาม
  • จะต้องเกี่ยวข้องกับเวลา
  • เป็นทางเลือกที่มีเหตุผล
  • จะลดข้อขัดแย้ง
  • สามารถวัดได้

Excellence Training Institution

strategic planning
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 • กลยุทธ์ เป็นรูปแบบของการกระทำซึ่งผู้บริหารใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นกลยุทธ์ที่เป็นจริง ซึ่งบริษัทได้วางแผนไว้ และใช้โต้ตอบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
 • แผนกลยุทธ์ เป็นข้อความเกี่ยวกับภารกิจและทิศทางในอนาคต เป้าหมายการทำงานระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกลยุทธ์ในการทำงาน
 • การปฏิบัติตามกลยุทธ์ เป็นขอบเขตของกิจกรรมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ได้เลือกไว้ โดยนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

Excellence Training Institution

slide18
ปัจจัยสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ปัจจัยสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์
 • ภารกิจของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์, ภารกิจ, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย, นโยบาย, และกลยุทธ์
 • โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก

(External Opportunities and Threats)

 • จุดแข็งและจุดอ่อนจากภายใน

(Internal Strengths and Weaknesses)

Excellence Training Institution

slide19
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
 • เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ (Intended Strategy) ให้เป็นกลยุทธ์ที่เป็นจริง (Realized Strategy)
 • เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ให้เป็นการปฏิบัติและผลลัพธ์

Excellence Training Institution

slide20
การควบคุมกลยุทธ์
 • เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ถ้ากระทำเช่นนั้น และมีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
 • ผู้กำหนดกลยุทธ์จะประเมินผลกระทบของกลยุทธ์และการตอบสนองที่เหมาะสม
 • เป็นกระบวนการในการจัดการ ซึ่งต้องตรวจสอบแผนกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เหมาะสม

Excellence Training Institution