narvik 12 og 13 oktober 2009 anita h neslin l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Traumerelaterte psykiske lidelser: et hovedfokus på posttraumatisk stresslidelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Traumerelaterte psykiske lidelser: et hovedfokus på posttraumatisk stresslidelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Traumerelaterte psykiske lidelser: et hovedfokus på posttraumatisk stresslidelse - PowerPoint PPT Presentation


  • 639 Views
  • Uploaded on

Narvik 12 og 13 oktober 2009 Anita H. Neslin . Traumerelaterte psykiske lidelser: et hovedfokus på posttraumatisk stresslidelse. Disposisjon. Definisjon av begrepet traume Hva er traumer? Hva er posttraumatisk stresslidelse? 3 hovedsymptomgrupper - gjenopplevelser- triggere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Traumerelaterte psykiske lidelser: et hovedfokus på posttraumatisk stresslidelse' - ashanti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
disposisjon
Disposisjon

Definisjon av begrepet traume

Hva er traumer?

Hva er posttraumatisk stresslidelse?

3 hovedsymptomgrupper

- gjenopplevelser- triggere

- unngåelse

- overaktivering

- søvnproblemer

Hva er kompleks PTSD?

Komplekse PTSD symptomer

Komorbiditet

PTSD og krysskulturell anvendelighet

Oppsummering

traumerelaterte lidelser
Traumerelaterte lidelser

Psykiske lidelser som kan oppstå etter at man har opplevd sjokkerende hendelser

definisjon av traume
Definisjon av traume

Traume betyr: ”wound”, ”injury” eller ”shock” (Winnik, 1996).

Begrepet ble først brukt av en tysk nevrolog for å påvise psykologiske konsekvenser etter en stressfull hendelse

Deretter begrepet: psykisk traume (Eulenburg,1878;Van der Hart & Brown,1990).

definisjon av traume5
Definisjon av traume

I klinisk - og forskningslitteratur er begrepet traumatiske hendelser synonymt for begrepet traumer (Kardiner & Spiegel,1947).

Ikke alle som opplever en ekstrem stressfull hendelse blir traumatisert

Når vi snakker om PTSD, snakker vi om personer som har utviklet en traumatisert psykisk lidelse

definisjon av traumer
Definisjon av traumer

I den grad en person blir traumatisert vil avhenge av interaksjonen mellom:

1) de objektive karakteristika av hendelsen og

2) den subjektive opplevelsen av hendelsen.

(van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006).

hva er traumer
Hva er traumer?

Hendelser som er mellommenneskelig skadelig

som involverer fysisk skade eller trussel på livet er mer traumatisk enn andre stressfulle hendelser som f eks naturkatastrofer

(Breslau, Chilcoat, Kessler, Peterson & Lucia,1999; Darves-Bornoz,Lepine, Choquet, Berger & Degiovanni et al.,1998; Holbrook, Hoyt,Stein & Sieber,2002- in van der Hart m.fl.2006).

hva er traumer8
Hva er traumer?

Hendelser som ikke er livstruende, men som inkluderer tilknytningstap og svik av en viktig tilknytningsperson øker risikoen for traumatisering (Freyd,1996).

Seksuelt misbruk av barn inkluderer ofte alle disse risikofaktorene (Van der Hart, Nijenhus & Steele, 2006).

hva er traumer9
Hva er traumer?

Kronisk traumatisering øker risikoen for:

traumerelaterte lidelser

illegalt rusmiddelmisbruk

selvmordsforsøk

(Dube, Anda et al.,2003;Dube,Felitti et al.,2001).

hva er posttraumatisk stresslidelse
Hva er posttraumatisk stresslidelse?

En av de mest kjente traumerelaterte lidelsene

PTSD = Post Traumatic Stress Disorder

Posttraumatisk stresslidelse

Post = etter

Traumatisk = traume

Stress = stress/engstelse/redsel

Lidelse = sykdom

PTSD er en angstlidelse

hva er ptsd
Hva er PTSD?

Kunnskap om traumerelaterte lidelser er forholdsvis ny

PTSD ble først oppdaget hos soldater som vendte hjem fra Vietnam-krigen med sterke psykososiale plager (Nordanger, Mjaaland & Lie, 2006).

Senere ved andre alvorlige og stressfylte livshendelser

PTSD kom ikke på listen av psykiske lidelser før i 1980

typer ptsd
Typer PTSD

Enkel PTSD som følger av en enkel hendelse (bilulykke, orkan, jordskjelv m.fl )

Kompleks PTSD sees oftest etter gjentatte hendelser som vold i hjemmet eller seksuelle overgrep

hva er ptsd13
Hva er PTSD ?

Kriterie A:

Det er en tilstand som: oppstår som en forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende hendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet)

En usedvanlig truende eller katastrofal hendelse som vil medføre kraftig påvirkning hos de fleste mennesker (ICD-10, 2000)

hva er ptsd14
Hva er PTSD?

En hendelse utenfor din kontroll hvor du har opplevd eller var vitne til noe fysisk truende (bilulykke, orkan, vitne til at noen ble drept, fysiske overgrep, seksuelle overgrep, krigshandlinger)

Reaksjon på traumet var blant annet: intens hjelpesløshet, angst/redsel, avsky eller en trodde en skulle dø

hva er ptsd15
Hva er PTSD?

I tillegg til opplevelsen av en traumatisk hendelse: kriterie A– krever PTSD:

3 hovedsymptomgrupper
3 hovedsymptomgrupper

Kriterie B:

tilbakevendende gjenopplevelser av traumet i ”flashbacks”, påtrengende invaderingssymptomer eller mareritt

Kriterie C:

unngåelse av påminnere

Kriterie D:

delvis eller full amnesi for opplevelsen eller

vedvarende symptomer på overaktivering (overfølsomhet)

kriterie b hva er gjenopplevelser
Kriterie B: Hva er gjenopplevelser?

Betyr invadering

Traumet gjenoppleves ved:

tilbakevendende og påtrengende ubehagelige minner (bilder, tanker, sansninger)

drømmer/mareritt

hva er gjenopplevelser
Hva er gjenopplevelser?

Gjenopplevelser eller flash-backs

er stimuli som signaliser

begynnelsen på traumet eller de verste emosjonelle øyeblikkene under traumet

De er meningsfylte fragmenter av minnet som mangler informasjon om tid, sted og kontekst (Ehlers og Clark 2000).

hva er gjenopplevelser19
Hva er gjenopplevelser?

Hackmann og medarbeidere intervjuet systematisk PTSD-pasienter om påtrengende minner

De fant at 92 % av minnene kunne klassifiseres som varselsignaler

hva er gjenopplevelser20
Hva er gjenopplevelser?

For 55 % var varselsignalene knyttet til noe som hadde med begynnelsen på traumet å gjøre

For 37 % ble de traumatiske minnene først etter hvert oppfattet som traumatiske

(Hackmann og Holmes 2004).

hva er gjenopplevelser21
Hva er gjenopplevelser?

Ved siden av truende temaer inneholder gjenopplevelser trussel mot personens selvbilde

Hackmann og Holmes (2004) analyserte de kognitive temaene som ble rapportert i de verste øyeblikkene hos mennesker med PTSD

hva er gjenopplevelser22
Hva er gjenopplevelser?

De fant totalt syv temaer:

To temaer handlet om livstrussel

Fem temaer involverte psykologiske trusler mot selvfølelsen

(Hackmann & Holmes,2004).

hva er gjenopplevelser23
Hva er gjenopplevelser?

Gjenopplevelsessymptomer skyldes måten traumer er innkodet i traumesituasjonen, prosessert og organisert i hukommelsen og hvordan de blir hentet fram

(Conway og Pleydell-Pearce 2000; Ehlers og Clark 2000; van der Kolk og Fisler 1995).

hva er gjenopplevelser24
Hva er gjenopplevelser?

Traumatiske gjenopplevelser kan komme plutselig og nærmest av seg selv

De består nesten bare av bilder og sanseinntrykk

Utløser kroppslige reaksjoner, smerte

Det kjennes nesten som om det samme skjer på nytt,-her og nå

hva er gjenopplevelser25
Hva er gjenopplevelser?

Gjenopplevelser skjer for alle typer minner, men de ser ut til å være sterkere og trigges lettere for traumatiske minner

(Berntsen 2001).

Det synes ikke å være slik at traumer enten glemmes eller huskes

(Christianson og Lindholm 1998).

hva er gjenopplevelser26
Hva er gjenopplevelser?

Det kan foregå en seleksjon hvor noe huskes, mens andre ting ikke huskes

Hva som utelates, varierer og avhenger blant annet av egenrelevans, traumets karakter, individuelle karakteristika og hva som skjer etter traumet

hva er triggere
Hva er triggere?

Triggere fører til gjenopplevelser

Triggerne ligner ofte på fysiske stimuli som var til stede rett før eller under traumet

En ”trigger” er en ekstern eller intern hendelse som utløser en ekstrem reaksjon slik som (fight-flight-freeze) (Ehlers og Clark 2000).

eksempler p triggere
Eksempler på triggere

lys

tonefallet i en stemme

matchende stimuli som berøring på deler av kroppen

eller feedback fra egne bevegelser

eksempler p triggere29
Eksempler på triggere

en bestemt situasjon

en lyd

en lukt

en kroppslig følelse (f. eks. smerte)

et ansiktsutrykk

TV-program

konflikt

kritikk

eksempler p triggere30
Eksempler på triggere

nærhet

en tanke

sosiale krav

positive følelser…m.m

Personen er vanligvis ikke klar over dette Derfor kommer de påtrengende minnene «som kastet på en».

kriterie c unng else
Kriterie C: unngåelse

En forsøker å unngå:

tanker

følelser

samtaler

aktiviteter

situasjoner

eller mennesker som vekker minner om traumet

kriterie c unng else32
Kriterie C: unngåelse

En kan føle seg:

isolert

på avstand

fremmed i forhold til andre

i verste fall totalt følelsesløs-tom

framtid uten muligheter

kriterie d symptomer p overaktivering
Kriterie D: Symptomer på overaktivering

Under selve traumet skjer det store forandringer i det hormonelle systemet

Samt forandringer i hjernens aktiviteter

Kropp og psyke blir rustet til kamp, flukt eller tilstivning (fight, flight, freeze)

reaksjonsm nster
Reaksjonsmønster

Prototypisk reaksjonsrekkefølge er altså ikke Fight – Flight – Freeze, men:

1) Orienteringsresponsen,- Freeze i et forsøk på å mestre/få oversikt over situasjonen

2) flight – fight – hjelpesløhet (hypoton, parasympatikusaktivert tilstand)

begrepsavklaring
Begrepsavklaring

Den hyperaktiverte tilstanden, freezing

kan enten gå over i handling

eller i hypoton hjelpeløshetsreaksjon

kriterie d symptomer p overaktivering39
Kriterie D: Symptomer på overaktivering

Konsekvens: problemer med å vende tilbake til en normaltilstand

spesielt i situasjoner hvor en ble holdt fast

f.eks. fengsling, voldtekt, vold mot barn m.v.

krig og fredsdepartementet
Krig- og fredsdepartementet

Fordi:

Det sympatiske nervesystem somstyrer flukt- eller kjempreaksjonene

Og det parasympatiskenervesystem som bringer reaksjonene tilbake til en normal tilstand

Er i krig med hverandre

kriterie d symptomer p overaktivering41
Kriterie D: Symptomer på overaktivering

En lever i en konstant alarmberedskap

Et stadig forsøk på å skape balanse mellom invadering av hendelsen i psyken og å unngå den krever store mengder energi

Kroppen forsøker å redusere stresset

Konsekvensene er derfor i utpreget grad kroppslige (Levine 1999).

overaktivering f rer til
Overaktivering fører til:

søvnproblemer

konsentrasjonsproblemer

hukommelsesproblemer

innlæringsvansker

forvirring

på-vakt beredskap

”startle” skvetten

irritasjon

overaktivering f rer til43
Overaktivering fører til:

sinne

hjelpesløshet

ensomhet

skyld og skam

isolasjon fra venner og aktiviteter

overaktivering f rer til44
Overaktivering fører til:

Tilstanden oppleves ekstremt plagsom og smertefull

Den fører ofte til misbruk av piller og alkohol

Selvmordsfantasier og selvmord

Nedsatt funksjonsnivå

hva er ptsd45
Hva er PTSD?

PTSD er akutt når symptomene oppstår innenfor mindre enn 3 måneder

Er kronisk når symptomene har vart 3 måneder eller mer

Har en forsinket begynnelse når minst 6 måneder har gått mellom den traumatiske hendelsen og oppstart av symptomer

Symptomene må ha en varighet på mer enn en måned (APA,1994).

hva er ptsd46
Hva er PTSD?

PTSD skal vanligvis ikke diagnostiseres hvis det ikke kan påvises at symptomene oppsto innen 6 måneder etter en uvanlig alvorlig traumatisk hendelse

s vnproblemer
Søvnproblemer

Søvnproblemer er et av PTSD-pasientens hovedsymptomer

Diagnostisk regnes marerittene som tegn på nattlige gjenopplevelser

s vnproblemer48
Søvnproblemer

Mens vanskene med å sovne inn samt å opprettholde søvnen regnes som tegn på økt sympatikus-aktivering

Til tross for at de fleste forsøkspersonene klager over dårlig søvn over lengre tid, er resultatene etter EEG-basert søvnovervåkning motstridende

s vnproblemer49
Søvnproblemer

PTSD-gruppen har flere kortvarige oppvåkninger under REM (Rapid Eye Movement) søvn

Dette er den delen av søvnen der det produseres flest drømmer og mareritt

s vnproblemer50
Søvnproblemer

De fleste marerittene har sterke fellestrekk med de opprinnelige traumatiske opplevelsene

Det vil si at marerittene er å betrakte som nattlige gjenopplevelser

s vnproblemer51
Søvnproblemer

Det er nylig påvist at pusteproblemer, søvnapné

finnes hos mange av PTSD-pasientene

s vnproblemer52
Søvnproblemer

Det kan derfor tenkes at framtidig PTSD-forskning må inkludere registrering av:

pasientenes respirasjonsmønster under søvn

drømmeinnhold og EEG

om en skal finne svar på hvorfor så mange føler seg totalt utslitt når morgenen kommer (Krakow mfl. 2004).

hva er kompleks ptsd
Hva er kompleks PTSD?

Mange av de beskrivende trekkene for enkel PTSD involverer også komplekse PTSD symptomer

hva er kompleks ptsd54
Hva er kompleks PTSD?

Traumatiserte pasienter har alvorlig og kompliserte tilleggsforstyrrelser av psykiatrisk karakter

Noen eksperter i traumefeltet mener at DSM-IV og ICD-10 er inadekvat i klassifikasjon av traumerelaterte forstyrrelser

Derfor har det dukket opp en ny diagnostisk kategori kompleks PTSD inneholdende komplekse traumerelaterte symptomer (van der Kolk, 1996).

hva er kompleks ptsd55
Hva er kompleks PTSD?

Kompleks PTSD kjent som en forstyrrelse utløst av ekstremt stress men ikke spesifisert på andre måter spesielt - DESNOS

Spesielt seksuelt misbruk av barn

(DESNOS; Ford,1999;Pelcovitz et al.,1997;Roth et al.,1997;Van der Kolk et al.,2005).

komplekse ptsd symptomer
Komplekse PTSD symptomer

Kroppslige problemer (fremmed, nummen, smerter)

Dissosiasjon (”mister” tiden)

Problemer med å styre følelsene

Negative endringer i selvbildet, selvfølelsen

Problemer med selvopplevelsen

Selvskading, selvmordstanker, selvmordsforsøk

komplekse ptsd symptomer57
Komplekse PTSD symptomer

Mellommenneskelig sårbarhet,- ikke for nær – ikke for fjern

Problemer med å trøste seg selv

Seksuelle problemer

Skam, skyldfølelse

Problemer med å sette hendelser inn i en sammenheng

komorbiditet
Komorbiditet

Flere store undersøkelser viser at mer enn

80 % av pasientene med en PTSD- diagnose også tilfredsstiller kriteriene for minst én annen psykiatrisk diagnose (Breslau, Andreski og Peterson 1991).

Hovedsaklig depresjon

komorbiditet59
Komorbiditet

Noen pasienter vil utvikle bare depresjon og ikke PTSD - symptomer

Undersøkelser viser at disse pasientene vil ha en bedre prognose

En mulig forklaring kan være at personer som reagerer med depresjon og ikke PTSD- symptomer kanskje har greid å forholde seg mer til det som skjedde sett opp mot alvorlighetsgrad (O`Donell, Creamer og Pattison,2004).

komorbiditet60
Komorbiditet

Depressive lidelser

Flere andre angstlidelser (panikklidelse, sosial fobi, generalisert angstlidelse, tvangslidelse)

Rusmiddelproblemer/avhengighet

Spiseproblemer/forstyrrelse

Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforandring

Somatoforme lidelser

ptsd og krysskulturell anvendelighet
PTSD og krysskulturell anvendelighet

En nyere nasjonal undersøkelse viser:

at flyktninger, nest etter ofre for voldtekt/seksuelle overgrep utgjør den største klientgruppen som mottar traumeterapi ved de norske traumeinstitusjoner og avdelinger

(Major, 2003).

ptsd og krysskulturell anvendelighet62
PTSD og krysskulturell anvendelighet

Oppsummeres foreliggende dokumentasjon fra:

kriserammede vestlige folkegrupper

flyktninger i vestlige land

fra folkegrupper i ulike deler av Afrika (f.eks. Carey, Stein, Zungu Dirwayi, & Seedat, 2003; de Jong, Kleber, & Puratic, 2003), Asia (f.eks. Kokai, Fujii, ShinMu, & Edwards, 2004; Matkin, Nickles, Demos, & Demos, 1996) og Latin-Amerika (f.eks. Lima & Pai, 1993),

ptsd og krysskulturell anvendelighet63
PTSD og krysskulturell anvendelighet

er det nærliggende å konkludere med at PTSD forekommer over hele verden

Det samme forskningstilfanget indikerer at folk i alle kulturer er sårbare for PTSD uavhengig av kjønn og alder (deGirolamo, 1996; Zur; 1996).

ptsd og krysskulturell anvendelighet64
PTSD og krysskulturell anvendelighet

PTSD kan utløses ved:

krig

militære trusler

voldtekt og tortur

tap av nære, tap av hjem og eiendom

( Maisella, Friedman Gerrity, & Scurfreld, 1996).

På denne måten indikerer forskningen at det fins en universell sårbarhet for sterkt stressende traumatiske hendelser

(Tidsskrift for norsk psykologforening des.2006).

ptsd og krysskulturell anvendelighet65
PTSD og krysskulturell anvendelighet

PTSD er den vanligste psykiske lidelsen hos

flyktningebarn

Andre symptomer på angst:

Engstelig, bekymret, irritabilitet, uro

Andre søvnvansker

Somatiske symptomer, bl.a. hode-magesmerter

Depresjon:

Manglende interesse, forverret skoleprestasjon

Atferdsproblemer

(Fazel og Stein, 2002)

oppsummert
Oppsummert

PTSD er en diagnose som betegner:

senskader etter svært traumatiske opplevelser

kjennetegnet ved

gjenopplevelser utløst av triggere

påtrengende tanker/følelser som fører til unngåelsesatferd

Hyperaktivering (angst, irritabilitet, nervøsitet, konsentrasjonsproblemer, nedsatt seksuell lyst, følelsesløshet og problemer med sosial samhandling)

Symptomene må ha hatt en varighet på minst en måned etter den traumatiske hendelsen

(American Psychiatric Association, 2000; Creamer,2000).

oppsummert67
Oppsummert

PTSD skiller seg fra en rekke andre psykiske lidelser ved at den har en kjent årsakskomponent

Nemlig en hendelse som involverer trussel mot liv, alvorlig skade eller død

(Scnurr,Friedman & Bernardy,2002).

litteratur
Litteratur

”Dissosiasjon og relasjonstraumer”

Integrering av det splittede jeg” (Anstorp, Benum og Jakobsen,2006).

”The Haunted self”

Structural Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization (van der Hart, Nijenhuis & Steele,2006).

”Trauma and the Body”

A sensorimotor approach to psychotherapy

(Ogden, Minton & Pain, 2006).

Norsk psykologforening nr 12. 2006.

anbefalt litteratur
Anbefalt litteratur

”Treating complex traumatic stress disorders”: an evidencebased guide” (Courtois & Ford,2009).

”Psychotherapy for Borderline Personality Disorder”:mentalization-based treatment

(Bateman & Fonagy,2004).

”Mentalization-based Treatment for Borderline Personality Disorder”: a practical guide (Bateman & Fonagy,2006)

”Handbook of Mentalization-Based Treatment” (Allen & Fonagy,2006).

anbefalt litteratur72
Anbefalt litteratur

”Trauma and Recovery”(Judith Lewis Herman,1992).

“Traumatic Dissociation” Neurobiology and Treatment (Vermetten, Dorahy & Spiegel,2007).

anbefalt litteratur73
Anbefalt litteratur

“Post-Traumatic Stress Disorder”: Psychological and Biological Sequele Clinical Insights (Van Der Kolk 1984)

“Traumatic Stress”: Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body and Society ( Kolk,McFarlane, Weiseth,1999)

anbefalt litteratur74
Anbefalt litteratur

”Mental health of refugee children”: comparative study

(Fazel & Stein, 2003).