orienteringer fra ht n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Orienteringer fra HT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Orienteringer fra HT - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Orienteringer fra HT. Kurs for tillitsvalgte 8.februar 2011, Grimstad. Arbeidsgruppe seniortiltak. Et av satsningsområdene i arbeidsgiverstrategien for Grimstad kommune K-sak 021/09 er å satse på livsfasepolitikk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orienteringer fra HT' - ashanti


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orienteringer fra ht

Orienteringer fra HT

Kurs for tillitsvalgte 8.februar 2011, Grimstad

arbeidsgruppe seniortiltak
Arbeidsgruppe seniortiltak

Et av satsningsområdene i arbeidsgiverstrategien for Grimstad kommune K-sak 021/09 er å satse på livsfasepolitikk.

Seniortiltak er en viktig del av kommunens strategi for å beholde kompetent arbeidskraft, tilrettelegge og skape helsefremmende arbeidsplasser som gjør at ansatte kan stå i jobb lengst mulig.

Arbeidet i gruppen skal munne ut i en sak til politisk behandling i mai.

I utgangspunktet skal det ikke koste noe, men det arbeides for å fremskaffe dokumentasjon på at dette også lønner seg for kommunen.

Marit Grefstad Innholt

seniortiltak fortsatt
Seniortiltak fortsatt:

Innspill fra 11 ansatte på frist i januar. Hovedønskene er

 • Arbeidstidsordninger som redusert arbeidstid, ekstra feriedager og utvidet bruk av fleksitid.
 • Lønnskompensasjoner og bonuser for seniorer.
 • Tilrettelegging av arbeidsplass, oppgaver, treningstilbud, og utstyr.
 • Det er fortsatt mulig å komme med innspill. Enkeltmedlemmer og klubber kan sende e-post til Marit om dette.
 • Det kom forslag om kompetansehevende og seniorforberedende kurs. Motivasjonssamtaler.

Marit Grefstad Innholt

arbeidsgruppe utvikling amu
Arbeidsgruppe utvikling AMU
 • En arbeidsgruppe med HVO, en ansatt repr og HR-sjef.
 • Målrettet bruk av AMU i Grimstad kommune
 • Fordeling av saker og saksforberedelser
 • AMU’s rolle 
 • Bedriftshelsetjenestens rolle og arbeid.
 • http://www.grimstad.kommune.no/Politikk/eDemokratimaler/Motedetaljer/?utvid=8&moteId=144

Marit Grefstad Innholt

referansegruppe marte meo
Referansegruppe Marte Meo

Status i prosjektet

 • Arbeidet startet på alle skolene med et informasjonsmøte om bakgrunn for og innhold i prosjektet. Deretter gjennomførte man kursene ”Relasjonens betydning for læring og utvikling” og ”Marte Meo i skolen”.
 • Mottakelsen av prosjektet oppleves som god av prosjektleder.
 • Viktig at leder er positiv til prosjektet.
 • Marte Meo er et løft for alle lærerne, det er systemrettet og ser på læringsmiljøet og arbeidsmiljøet
 • Det kan brukes innen spes.ped. og ift tidlig inngripen

Marit Grefstad Innholt

hva skjer etter at prosjektet er ferdig v r 11 tanker for veien videre
Hva skjer etter at prosjektet er ferdig, vår 11?Tanker for veien videre:
 • Marte Meo – veiledning kan være et ledd i den direkte oppfølgingen av personalet etter medarbeidersamtaler, som et tiltak.
 • Det kan gå inn i mentor – ordningen
 • Det kan rettes strategisk mot de lærere som trenger det mest
 • Man kan bruke det i et langsiktig perspektiv: Prosjektet har vært trinn 1, trinn 2 kan være å få tilgang til veiledning på skolene på nytt om ½ år for eksempel
 • Langemyr. Blir det satt av kommunale ressurser, kan man henvende seg dit. PPT vil være med å se på samlet behov og koordinere det

Marit Grefstad Innholt

flere innspill marte meo
Flere innspill Marte Meo
 • Skal det være et lavterskeltilbud? Flott hvis skolene kunne tatt en telefon når de trenger veiledning.
 • Vi bør samle de veiledningsressursene vi har i kommunen i et bedre og mer oversiktelig system. Ha en helhetlig gjennomgang med PMTO, ICDP, Marte Meo, PPT for å utnytte ressursene . Vi kan bli bedre på å målrette og koordinere det vi gjør tverrsektorielt. Stikkord: systemrettet, helhet, kvalitet
 • Veiledningen bør dokumenteres
 • Evaluering er viktig; - fungerer det vi bruker penger på?

Marit Grefstad Innholt

h sten 2011
Høsten 2011
 • Høsten brukes til å planlegge videre bruk av Marte Meo – veiledning i skolen slik at en er klar til å sette i gang fra jan. 2012. En 100 % stilling til dette ble nevnt, evt delt på to eller flere veiledere.
 • Det blir viktig å komme med i budsjettbehandlingene neste høst.
 • Ressursbehov: Referansegruppa har kommet fram til at det trenges to timer nedsatt leseplikt pr. lærer, både under utdanning og etterpå.
 • En kan tenke at det vil være lettere og nyttig for skolene å for eksempel knytte Marte Meo – kompetansen opp mot sosiallærere, spes.ped.koordinatorer, fagledere, mentor – rollen eller øvingslærere.

Marit Grefstad Innholt

arbeidsgruppe kompetanseutvikling
Arbeidsgruppe kompetanseutvikling
 • http://www.udir.no/.
 • Videreutdanning: 1.2-15.3.2011 er søknadsperiode for lærere
 • Utgangspunktet er den bestående planen, se www.grimstad.kommune.no, planer etc.
 • Denne skal revideres og opp til ny politisk behandling
 • Satsningsområdene for Grimstadskolen skal reflekteres i planen
 • Lesing har vært i fokus, nå nedtrapping, men samtidig oppfølging
 • Hvordan kan vi best ta vare på det vi nå vet om lesing?

Marit Grefstad Innholt

arbeidsgruppe kompetanseutvikling1
Arbeidsgruppe kompetanseutvikling
 • Matematikk er neste fokus, her har det vært kartlegging av faglig nivå blant lærerne
 • Det blir igangsatt flere former for etterutdanning
 • Spesialpedagogikk kommer også på trappene
 • Skjønnsmidler fra fylkesmannen – tverrkommunal søknad
 • Utdanningsforbundet tok til orde for etterutdanning i henhold til når svært krevende elever blir et arbeidsmiljøproblem. Dette utløser behov for kurs vedr lærernes juridiske handlingsrom og for andre mer konkrete kurs på hvordan vi ivaretar disse elevene. Innspill mottas gjerne her også

Marit Grefstad Innholt

arbeidsgruppe sykefrav r
Arbeidsgruppe sykefravær
 • Arbeidsgruppa har utformet mål for reduksjon av sykefravær i grimstad kommune
 • 10% årlig reduksjon i sykefraværet i perioden 2010-2013
 • Enhetene skal utarbeide egne handlingsplaner med aktivitetsmål
 • Personer med redusert funksjonsevne – tilrettelegg/alternative arbeidsoppgaver
 • Plan for livsfasepolitikk – øke avgangsalderen med 6 mnd i perioden 2010-2013

Marit Grefstad Innholt

mentorordning
Mentorordning
 • De første samtalene er i gang om dette
 • Viktig at lederne ser behovet og nødvendigheten her
 • Lise Barsø fra UiA er invitert på en ledersamling i april for å skape motivasjon og sette temaet på dagsordenen

Marit Grefstad Innholt

arbeidsgruppe reduksjon av ufrivillig deltid
Arbeidsgruppe reduksjon av ufrivillig deltid
 • Denne gruppa hadde sitt første møte mandag 7.februar
 • I utgangspunktet skulle det være tre hovedtillitsvalgte her, men vi fikk gjennomslag for fire. (Fagforbundet LO, Delta YS, Norsk Sykepleierforbund OG Utdanningsforbundet fra Unio)
 • Omfanget av ufrivillig deltid er størst innen Helse og sosial og Kultur og oppvekst.
 • Det har vært gjennomført en kartlegging nylig i Grimstad kommune med 68% svarprosent.
 • Av 1101 svar var det 511 deltidsansatte, herunder 214 ”ufrivillig deltid”.
 • Begrepene ”uønsket” og ”ufrivillig” deltid kan inneholde mange variabler

Marit Grefstad Innholt

arbeidsgruppe reduksjon av ufrivillig deltid1
Arbeidsgruppe reduksjon av ufrivillig deltid

Hvorfor det er ufrivillig deltid innen ulike sektorer er sannsynligvis svært sammensatt

Hvilke tiltak er best – i vår sektor?

Hvorfor jobber folk ufrivillig deltid i skoler og barnehager?

Er det faktorer knyttet til jobben din som gjør at du ikke ønsker å jobbe fullt? Hvilke?

Behov for en rask minikartlegging innen 23.februar.

Marit Grefstad Innholt

kartlegg innen 23 februar
Kartlegg innen 23.februar

Marit Grefstad Innholt

kompetanseforhandlingene
Kompetanseforhandlingene
 • I uke 39 gjennomførte vi Kompetanseforhandlinger i Grimstad kommune. Disse er helt uavhengige av kap.4 forhandlingene. Disse forhandlingene var utenom den vanlige potten. Forhandlingsdelegasjonen besto av Anne Kirsten Lindgren Galteland, Pål Bjelland og Marit Grefstad Innholt.
 • Kommunen la i forbindelse med disse forhandlingene ut et eget kartleggingsskjema som den enkelte ansatte skulle fylle ut på egne vegne. ( Ansattportalen, sendt på e-post til alle ansatte og formidlet via enhetsleder) De tillitsvalgte skulle informere medlemmene om dette, men det var det enkelte medlem som hadde ansvar for å fylle ut kartleggingsskjemaet innen fristen.

Marit Grefstad Innholt

kompetanseforhandlingene1
Kompetanseforhandlingene

Utdanningsforbundet Grimstad orienterte samtidig om dette på sine nettsider og det ble i tillegg sendt e-post til medlemmer på arbeidsplasser uten tillitsvalgt.

På bakgrunn av skjemaene fremmet fagforeningene så krav på vegne av sine medlemmer. Krav kunne fremmes dersom medlemmet innehadde kompetanse som ble nyttiggjort i sin stilling, men som han/hun ikke hadde fått uttelling for ved ansettelse eller i tidligere lokale forhandlinger.

Vi forhandlet først og fremst for formell kompetanse i form av studiepoeng og videreutdanning. Få unntak ble gjort, som f eks Marte Meo kompetanse, fordi denne så tydelig faller sammen med kommunens satsningsområder og fordi den ble nyttiggjort i det daglige arbeidet.

Marit Grefstad Innholt

kompetanseforhandlingene2
Kompetanseforhandlingene

All kompetansen vi fremmet krav for var fullført innen fristen, 30.04.10. I tillegg fikk kommunen gjennomslag for at kompetansen skulle være tatt etter tilsetting i Grimstad kommune. Dette var alle organisasjonene uenige i. Kompetanse var imidlertid også føring i kap.4 forhandlingene, dette vil vi komme tilbake til så snart sentrale parter har ferdigbehandlet bruddet.

Kronebeløp ble til vår store tilfredshet slik det heter i Riksmeklingsmannens møtebok del V, at ett års studie utgjør kr.20 000, ett halvt års studie utgjør kr.10 000 og tre måneders studie kr.5 000. Tilleggene ble gitt som personlige tillegg.

Marit Grefstad Innholt

kompetanseforhandlingene3
Kompetanseforhandlingene
 • Virkningstidspunkt settes ikke tidligere enn 1. april 2009, men det forutsetter jo at kompetansen var fullført på det tidspunktet. Dersom kompetansen ble fullført senere settes virkningstidspunktet til den dato kompetansen ble fullført.
 • Disse lønnstilleggene blir etter signaler fra kommunen utbetalt på februarlønn. Enkeltmedlemmer som har spørsmål om dette bør ta kontakt med sin enhetsleder.

Marit Grefstad Innholt

annet
Annet:
 • MEDARBEIDERUNDERSØKELSE rett rundt hjørnet. Her må ALLE våre medlemmer svare….
 • Administrasjonsutvalgsmøte 10.februar, IA-mål for 2011-2013
 • Etikk….
 • Lokale forhandlinger, brudd…

Marit Grefstad Innholt