manewry drogowe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manewry Drogowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manewry Drogowe

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Manewry Drogowe - PowerPoint PPT Presentation

ashanti
238 Views
Download Presentation

Manewry Drogowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Manewry Drogowe

 2. Spis Treści • Włączanie się do ruchu. • Hamowanie. • Zmiana kierunku jazdy lub ruchu. • Wymijanie. • Omijanie. • Wyprzedzanie. • Zawracanie. • Cofanie. • Holowanie. • Zatrzymanie. • Postój.

 3. Włączanie się do ruchu Włączenie się do ruchu to rozpoczęcie jazdy po wcześniejszym postoju lub zatrzymaniu się, nie wynikające z warunków lub z przepisów ruchu drogowego. Kierujący jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

 4. Włączamy się do ruchu gdy wyjeżdżamy: • na drogę z nieruchomości (np. bramy), obiektu przydrożnego, • ze strefy zamieszkania, z drogi nie będącej droga publiczną (np. dojazd do szkoły) • na drogę z pola lub z drogi gruntowej na drogę twardą • na jezdnię z pobocza, z drogi dla rowerów z pasa ruchu powolnego • Pojazdom szynowym wyjeżdżającym na drogę

 5. Hamowanie Hamowaniem nazywamy czynności i reakcji układów pojazdu w celu zmniejszenia jego prędkości lub nawet doprowadzenia do jego zatrzymania się szybciej, niż wynikałoby to z oporów toczenia i układu napędowego oraz oporu powietrza, przeciwstawiających się jego inercji. Odcinek, który przebędzie pojazd od momentu podjęcia decyzji przez kierowcę o hamowaniu nazywany jest drogą hamowania.

 6. Droga Hamowania

 7. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas ruchu lub kierunek jazdy jest zobowiązany odpowiednio wcześnie i wyraźnie to zasygnalizować, zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po pasie ruchu lub w kierunku na który zamierza wjechać.

 8. Zmiana pasa ruchu • Jeżeli na ten sam pas ruchu wjeżdżają jednocześnie dwa pojazdy jadące równolegle, pierwszeństwo ma pojazd wjeżdżający na ten pas z prawej strony.  • Zamiar zmiany pasa ruchu powinien być zawczasu zasygnalizowany przez włączenie odpowiedniego kierunkowskazu. Po wykonaniu skrętu kierunkowskaz należy wyłączyć. 

 9. Wymijanie Wymijaniem nazywamy przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w kierunku przeciwnym. Wymijanie nie jest trudnym manewrem w dobrych warunkach drogowych, jednak zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania tego manewru.

 10. Przy wymijaniu musi zostać zachowany odstęp minimum 100cm – 1 m

 11. Na wąskich drogach, na których nie można zapewnić bezpiecznego odstępu od wymijanego pojazdu, kierujący powinien zmniejszyć prędkość a nawet zatrzymać się

 12. Omijanie Omijaniem nazywamy przejeżdżanie obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Podczas omijania powinniśmy zachować bezpieczną odległość, a w razie potrzeby zwolnić oraz zachować szczególną ostrożność.

 13. Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony

 14. Nie wolno omijać:• pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,• pojazdów oczekujących przed przejazdem kolejowym, jeżeli manewr wiązałby się z wjazdem na pas dla przeciwnego kierunku ruchu,

 15. Wyprzedzanie Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku, ale z większą prędkością. Jest to manewr bardzo niebezpieczny ponieważ często wiąże się ze zmianą pasa ruchu, dlatego musisz zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu (co najmniej 1 m podczas wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych). Zawsze należy sprawdzić, czy w ogóle możesz wyprzedzić jadący przed nami pojazd.

 16. Wyprzedanie składa się z 3 faz: • Zbliżanie się do pojazdu wyprzedzanego, połączone z wyjeżdżaniem w lewo (sprawdzamy, czy ktoś przed nami nie rozpoczął już wyprzedzania, sprawdzamy dostateczną widoczność i czy kierujący przed nami nie rozpoczął już manewru wyprzedzania innego pojazdu • Jazda obok wyprzedzanego (ważny odstęp) • Zjeżdżanie w prawo, kiedy wyprzedzany pojazd zostaje w tyle

 17. Nie wolno wyprzedzać!!! • Gdy na jezdni jest linia podwójnie ciągła,wyprzedzanie jest zabronione. • Przy dojeżdżaniu do wierzchołka, wznisienia • Na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i zakazu • Na skrzyżowaniach, za wyjątekim tych o ruchu okrężnym lub na których ruch jest kierowany • Na obszarze zabudowanym nie wolno wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego • Odstęp 100cmminimum

 18. Zawracanie Manewr ten polega na wykonaniu skrętu o 180 stopni w celu kontynuacji jazdy w kierunku przeciwnym. Manewr ten można wykonywać tylko wtedy, gdy nie będzie on utrudniał ruchu, ani zagrażał bezpieczeństwu innych pojazdów, przy czym podczas zawracania należy zachować szczególną ostrożność.  Kierujący zawracając musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać po zakończeniu zawracania i pojazdom wjeżdżającym na ten pas z prawej strony. 

 19. Nie wolno zawracać: • w tunelu, na moście, wiadukcie, drodze jednokierunkowej, • na autostradzie, na drodze ekspresowej (z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego), • w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu lub ten ruch utrudnić.  • Na skrzyżowaniu gdy na sygnalitatorze jest strzałka w lewo czyli skręt bezkolizyjny

 20. Cofanie Kierujący podczas cofania zobowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu oraz zachowania szczególnej ostrożności.

 21. Gdzie nie wolno cofać? Cofać nie wolno : • W tunelu. • Na moście i wiadukcie. • Na autostradzie i drodze ekspresowej.

 22. Holowanie W holowaniu na holu giętkim odległość między pojazdami musi mieścić się w przedziale między 4 a 6 m, w pojeździe holowanym muszą być sprawne co najmniej dwa układy hamulcowe a hol musi być zaopatrzony w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej.

 23. Czy motorower może holować??? • Motoroweru holować nie wolno w przypadku uszkodzeniu motoroweru trzeba go prowadzić lub przewieź na lawecie

 24. Zatrzymanie Zatrzymaniem pojazdu nazywamy unieruchomienie pojazdu nie wynikające z przepisów ruchu drogowego bądź panujących na drodze warunków trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie wynikające z przepisów ruchu drogowego lub panujących na drodze warunków.

 25. Gdzie nie wolno się zatrzymać? • Zatrzymanie pojazdu może być zakazane odpowiednim znakiem drogowym. • na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania; • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem; • w tunelu, na moście lub na wiadukcie; • Na jezdni wzdłuż linii ciągłej, i na poboczu wzdłuż tej linii • Na pasie między jezdniami • Na drodze dla rowerów

 26. Postój Jest to unieruchomienie pojazdu niewynikające z przepisów ruchu drogowego i trwające ponad 1 min.

 27. Postój jest zabroniony: • W miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd, a w szczególności przed wjazdem do bram, garaży i parkingu • Przed i za przejazdem kolejowym po obu stronach drogi • W miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu • W strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu

 28. Praca zbiorowaUczestnicy projektu:„Motorowerzysta – uczestnik ruchu drogowego? 2012/2013”