slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
درس دوم: 1 اموختن هضم حیوان PowerPoint Presentation
Download Presentation
درس دوم: 1 اموختن هضم حیوان

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

درس دوم: 1 اموختن هضم حیوان - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

یونت : C ضرورت مناسب غذایى حیوا نات. درس دوم: 1 اموختن هضم حیوان. Terms اصطلاحات. Absorption جذب Amino acids مواد اولیه پروتینى Anus مقعد Bile ترشح مواد القلى جگر Secom روده کور Chyme محتویات خمیره مانند معده

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'درس دوم: 1 اموختن هضم حیوان' - ashanti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

یونت : Cضرورتمناسبغذایى حیوا نات

درس دوم: 1 اموختن هضم حیوان

terms
Termsاصطلاحات
 • Absorption جذب
 • Amino acids مواد اولیه پروتینى
 • Anus مقعد
 • Bile ترشح مواد القلى جگر
 • Secom روده کور
 • Chyme محتویات خمیره مانند معده
 • Cudلقمه بال مانند غذ ا که از معده دوباره به دهن براى جویدن میاد
 • Digestion هضم
 • Digestive systemسستم هاضمه
 • Enzymesپروتینى که بحیث کتلست عمل میکند
 • Eructatedبه زور به دهن اوردن
 • Fecesبخش مواد غذا که هضم و جذب نشده
 • Intestinal juiceشیره روده ها
terms1
Terms
 • Omasumپخش اول معده حیوان نشخوار کننده گان
 • Organs عضو
 • Pancreatic amylaseانزایم پانقرانص
 • Pancreatic juiceشیره پانقرانص
 • Polygastricمعده مغلق یا حیوان چند معده
 • Reticulumقسمت دوم معده
 • Rumenمعده بزرگ
 • Ruminantنشخوار کننده
 • Rumination نشخوار
 • Salivary amylaseانزایم امالیز دړلعاپ دهن
 • Salivary maltaseانزایم مالتیز در لعاب دهن
 • Stomach شکم
 • Trypsinانزایم ترپسین
slide4
نوع سیستم ها هضمه که در گاوها وجود دارد تشخیص بسازید

I.معلومات در مورد سیستم ها هضمه در انتخاب غذای مناسب گاوها رول اساسی دارد٠ دانستن در مورد تغیرات کیمیاوی و فزیکی که در جریان هضم صورت میگیرد باعث غذای موثر حیوانات می شود٠

slide5

Digestion. : هضم عباړت ا زشکستا اندن غذ ابۀ اجزاې سا ده است که تو سط حیوانات قابل جذب باشد.

 • Absorption: جذب عبارت از گرفتن بخش هاى هضم شده غذا درسیستم دوران (Blood Streem) مېباشد٠
 • The digestive system: ٠ سستم ها ضمه متشکل از بخش هاى بدن است که درجوید ن و هضم غذا رول دارند.
 • این سیستم همچنان غذا هضم شده را بۀ قسمت هاى بدن منتقل نموده و محصولات هضم را جذب مینماید
slide6

انواع مختلف حیوانات وجود دارد. که نوعیت سیستم هاضمه شان بآ هم تفاوت دارند.

 • که این تفاوت ها نظر بۀ نوع سیستم ها ضمی شان میباشد .
  • چهار نوع سیستم ها ضمه وجود دارد.
    • Monogastric (simple) یا ( ساده )
    • Avian
    • Ruminants (polygastric) معد ده مغلق یانشخوار کننده
    • Pseudo-ruminants.
    • گاو ها به گروپ نشخوار کننده مربوط میباشد
slide7

A. The polygastricor ruminant( نشخوار کننده) یک معده کلان دارد که بۀ بخش ها تفسیم گردیده است.

 • :rumenقسمت بزرگ معده بنام Rumenیاد میشود
 • رومن داراى بکتر یا ها ومکروب هاى دیگر میباشدکه تخمر را ارتقا می بخشد
  • رومن بخش اول معده است که غذا داخل آن میشود.
 • این سیستم براى غذا طوری دیزاین شده که غذا دران جویده و دوبآره بلع میشود
slide8
ادامه سیستم هاضمه حیوانات نشخوارکننده
 • The reticulum: بخش دوم معده است.
 • ریتوکولم بعضآ نسبت ساختمان دیوار ها وموقیعت آن بنام (honey comb) یاد میشو
 • 3. قسمت بعدی معده بنام (Omasun)یاد میشود.
  • اومازم شکل کرم خورد را دارا میبا شد.
slide9
ادامه سیستم هاضمه حیوانات نشخوارکننده
 • Omasumقسمت خورد است که بحیث فلتر مواد براى abomasums عمل میکند.
 • 4. قسمت اخری و چهارم سیستم ها ضمه نشخوار کننده گان میباشد.
 • این قسمت اکثراً بنام معده اصلی تلقی میگردد و مانند معده اصلی حیوانات معده ساده ایفا ى وظیفه میکند.
slide10
ادامه سیستم هاضمه حیوانات نشخوارکننده
 • ابومیسم شیره معده را تشریح میکند که این شیره معده مکروب هایکه همراه مواد غذایی از رومن میاید میکشند شیره مواد دیگر ابومیسم مکروب را هضم میکند.
 • میکند ابو میسیم همچنان داراى هایدروکلوریک اسید و انزایم هابوده که مواد غدایی رابذرات ساده تبدیل میکند.
 • این مواد ساده توسط دیوار معده وروده ها جذب میشود
slide11
ادامه سیستم هاضمه حیوانات نشخوارکننده

5. سیستم پولی گستریک غدایکه د اراى تعداد زیاد فایبر میباشد استفاده کرده میتواند.

 • هم چنان این حیوا نات از roughage خوب استفاده کرده میتواند.
 • گاوها، گوسفندان و بزها مثال هاى خوب polygastric میباشد.
slide13
بخش هاى عمده سیستم ها ضمه و وظایف ان کدام ها اند؟

II. سیستم ها ضمه ازیک تعداد بخش ها ساخته شده که بنام اعضاء یاد میگردد.

 • . این سیستم از دهن شروع که از آن غذا داخل بدن میگردد وتا Anus دوام میکند جایکه مواد نا هضم شده از آن خارج میگردد.
 • سیستم ها ضمه حیوانات نشخوار کننده واعضاى شان بسیار مشابۀ میباشد بعضى بخش هاى عمده سیتسم ها ضمه وظایف شان قرار زیل میباشد
slide14

A. : دهن و مری.

 • عمل جویدن دهن و دندان ها غذا را میده ،قطع و پارچه میکند .
 • که این پارچه هاې غذا در عمل جویدن ن و بلع کردن کمک میکند .
 • Saliva stimulates: مزه غذا ر اتحریک نموده همچنان داراى انزایم هاى بنام salivary amylase و salivary maltase میباشد.
slide15
دوام دهن و مری:
 • Enzymes: عبارت از مواد است که بنام کتلست یادمیگردد که اینها پروسه هضم را سرعت میبخشد.
 • Salivary Amylase : نشایسته را به مالتوز ویا قند مالت تبدیل میکند
 • Salivary Maltase : مالتوز را به گلوکوز تبدیل میکند .
slide16

B. معده نشخوار کننده گان

 • چار بخش عمده دارد عبارت اند از rumen,reticulum,omasum و abomasum مېبا شند٠
 • . اکثرآ قسمت هاى غذا را پیش از بلع کاملآ نمى جوند .
 • . قسمت جامد غذا به rumen میرود
 • بخش مایع به ریتیکولم میرود وبعدا به اومیزم وابومیزم .
 • دررومن یا شکمبه بخش های جامد غذا مخلوط شده وتوسط باکتریا میده میگردد.
 • وقتیکه رومن پرشد حیوان استراحت میشود وغذا را دوباره به دهن میبرد ونشخوار دهن صورت میگیرد .
slide17
:
 • Rumination: عبارت از پروسه جویدن Cud ( لقمه ) است
 • Cud : عبارت از کتله غذا مانند توپ است که دوباره از معده برای جویدن میآید.
  • به حد اوسط , گاوها لقمه ( Cud) را درروز 6 الی 8 بار میجود .
  • درمجموع از 5 الی 6 ساعت درپروسه نشخوار سپری میگردد.
slide18
ادامه معده نشخوار کننده گان
 • رومن و ریتیکولم به میلون ها باکتریا و پروتوزوا دارند . این باکتریاى است که نشخوار کننده گان را قادر میسازد که roughage را هضم سازد
 • این باکتریا ها میتواند که پروتین کم کیفیت را به امینو اسید هایکه یک حیوان به ان ضرورت دارند تبدیل کند.
  • . امینو اسید ها عبارت از مرکبات میباشد که کاربن ، هایدروجن ، اکیسیجن و نایتروجنرا دا را میباشد.
  • امینو اسید هابراى نموو دوام حیات حیوان ضرورى میباشند.
  • باکتریا همچنان بیسیارى ویتامین هایکه حېوان به ان ضرورت دارد تولید مینمایند.
slide19

C. : روده خورد.

  • روده هاى خورد (small intestines) بخش هاى هضم شده غذا که معده را ترک میگوید بۀ روده ها داخل میشود.
  • این عبارت ازیک اسید، نیمه مایع ، خاکی و Pulpy mass است
  • این مواد را بنام Chyme یاد میشود.
 • 1. در روده هاى خورد Chyme همراه سه نوع شیره که عبارت از شیره پانقرانص شیره Bile وشیره روده ها میبآشد مخلوط میگردد.

a. Pancreatic juice: توسط پانقرانص ترشح گردیده و داراى انزایم هاى Amylase, trypsin ، lipase و maltase میباشد .

slide20
ادامه ترشح پانقرانس
 • Trypsin. : پروتین را که توسط Pepsin میده نشده میده میسازد.
 • بعضی از پروتیز ها وپیپتون ها توسط Trypsin به Peptides ها تبدیل میگردد.
 • proteoses،peptones و peptides هابه امینواسید ها ترکیب گردیده اند.
  • Proteoses : عبارت ا ز مرکبات بسیار پیچیده و peptide بسیار ساده میباشد .
  • Lipase به شحم ېا Fat که در غذا موجود است اثر میکند که بعداً آن بنام Fatty acid و glycerol تبدیل میگردد.
slide21
ادامه ترشح پانقرانس
 • Pancreatic amylase. نشاسیته ایکه در غذا موجود باشد بۀ Maltose ټبدیل میکند.
 • شکر و مالتوز بعداً به مالتیز میده(یا تبدیل) مې شود .
 • بعداً به شکر بسیار ساده که بنام گلوکوز یاد میگردد تبدل میشود.
slide22

b.:bileعبارت از الکلین سبز زرد مانند و مایع تلخ است که در جیگر تولید میشود

 • Bile در Gall bladderدرتمام حیوانات بدون اسپ ذخیره میباشد
 • Bile در هضم شحم و اسید شحمی کمک میکند.
 • و در عمل انزایم lipase هم کمک میکند.
slide23

c. glandغدواتیکه دردیوارهاى روده هاى خورد ( شیره روده را تولید مینماید .

 • این مایع دا راى Peptidasemaltase, sucrose- و lactase میباشد تمام این انزایم ها در هضم استعمال میگردد
  • Proteosespeptones توسط Peptidase به امینو اسید ها تبدیل میگردد.
  • نشاسیته ها و شکر ها توسط سکروز، مالتیز و لکتیز بۀ شکر هاى ساده glucose ، فرکتوز و گلکتوز پارچه میگردد.
slide24

. Cecumیا روده کور

 • : سیکم که بنام (Blind gut)یا روده کورهم یاد میشود در جایکه روده هاى خورد و کلان وصل است یافت میشود.
  • یک عضو خورد است و وظایف بسیار کم را بۀ عهده دارد به استثنا({pseudorumianats)
  • ) در این حیوانات غذا هاى Roughage بۀ عمل بکتر یایی در سیکم هضم میگردد.

. Large intestine( روده هاى کلان )

 • : وظیفه اصلی این ارگان جذب کردن آب میباشد .
 • موادیکه در روده هاى خورد هضم و جذب نشده بۀ روده هاى کلان میاید
slide25
ادامه روده هاى کلان
 • مواد موجوده غذا که هضم و جذب نگردیده است بنام Fecesیاد میشود.
 • این مواد از رودههاى کلان توسط عضلاتMuscle به دیوار روده ها میرود.
 • . بخش هضم ناشده غدا ازبدن از طریق Anus خارج میگرددکه یک معبرېا opening در قسمت اخری روده هاى بزرگ میباشد.
slide26
مرور/خلاصه
 • بخش هاى عمده سیستم ها ضمه و وظایف ان کدام ها اند؟
 • نوع سیستم ها هضمه که در گاوها وجود دارد تشخیص بسازید