HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤ...
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Người trình bày: GS.TS. Nguyễn Thị Cành Khoa Kinh Tế ĐHQG TP.HCM. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY. 1. Những cam kết nào của Việt nam trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng và hoạt động tín dụng khi gia nhập WTO?;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - asabi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H i nh p qu c t v y u c u ho n thi n khung ph p l trong ho t ng t n d ng ng i tr nh b y

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

Người trình bày:

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

Khoa Kinh Tế

ĐHQG TP.HCM


H i nh p qu c t v y u c u ho n thi n khung ph p l trong ho t ng t n d ng ng i tr nh b y

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

  • 1. Những cam kết nào của Việt nam trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng và hoạt động tín dụng khi gia nhập WTO?;

  • 2. Những qui định theo luật định trước đây vi phạm các cam kết là gì?

  • 3. Quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng tại Việt nam có được thống nhất giám sát qua một đầu mối?

  • 4. Một số kiến nghị về thay đổi luật tín dụng và quản lý nhà nước về tín dụng


Vi t nam gia nh p wto

VIỆT NAM GIA NHẬP WTO PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

Việt Nam được phê chuẩn kết nạp WTO: 7/11/2006

Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO 30 ngày sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc gia nhập


H i nh p qu c t v y u c u ho n thi n khung ph p l trong ho t ng t n d ng ng i tr nh b y

1. CAM KẾT CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

1. XÓA BỎ HOÀN TOÀN TRỢ CẤP NÔNG SẢN DƯỚI CÁC HÌNH THỨC: THUẾ, TRỢ LÃI SUẤT

2. TRONG VÒNG TỪ 3 – 5 NĂM XÓA BỎ CÁC HÌNH THỨC TRỢ CẤP TÍN DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP; KỂ CẢ CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC KCX, KCN, KCNC…;

3. KHÔNG ĐƯỢC CẤP VỐN, TRỢ VỐN, XÓA NỢ CHO CÁC DNNN;

4. KINH DOANH BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ.


2 cam k t m c a th tr ng d ch v ng n h ng

2. CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

1/4/2007 cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Được phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

Các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài được huy động vốn bằng tiền Việt Nam

4. Các ngân hàng nước ngoài được mua cổ phần của ngân hàng Việt Nam, nhưng không quá 30% vốn pháp định
3 qu n l nh n c c c t ch c t n d ng theo lu t nh v th c t i u h nh
3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO LUẬT ĐỊNH VÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH


H i nh p qu c t v y u c u ho n thi n khung ph p l trong ho t ng t n d ng ng i tr nh b y

CAÙC TOÅ CHÖÙC TAØI CHÍNH VIEÄT NAM LUẬT ĐỊNH VÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH

Heä thoáng taøi chính

Khu vöùc ngaân haøng

Khu vöïc taøi chính phi ngaân haøng

DAF-VDB

PAF

Thò tröôøng chöùng khoaùn

Ngaân haøng TW

Caùc NHTMQD

Thò tröôøng baûo hieåm

Caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi

Caùc quyõ ñaàu tö, công ty tài chính

Caùc NH coå phaàn

Caùc thò tröôøng caàm ñoà

NH chính saùch XH VN

Caùc quyõ tín dung ND


So s nh c c qui nh theo lu t nh v th c t i u h nh
SO SÁNH CÁC QUI ĐỊNH THEO LUẬT ĐỊNH LUẬT ĐỊNH VÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNHVÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH


H i nh p qu c t v y u c u ho n thi n khung ph p l trong ho t ng t n d ng ng i tr nh b y

SO SÁNH CÁC QUI ĐỊNH THEO LUẬT ĐỊNH LUẬT ĐỊNH VÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNHVÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH

  • Thí dụ 1: Một hệ thống DAF/VDB hay các công ty tài chính cấp tỉnh (PAF) cùng làm những dịch vụ tín dụng tương tự như ngân hàng với những điều kiện ưu đãi hơn ngân hàng và hoạt động dưới một khung pháp lý riêng. Điều đó có hợp lý và phù hợp với bối cảnh Việt nam đã trở thành thành viên của WTO hay không?.

  • Thí dụ 2: Trích dự phòng rủi ro theo Quy định 493 của NHNN, ngày 22/04/2005, về qui định phân loại và trích dự phòng rủi ro, theo đó khoản 1, Điều 9 qui định: trích dự phòng chung bằng 0,75% tổng các khoản nợ. Trong khi đó theo qui định của DAF/VDB, trích dự phòng rủi ro tính trên lợi nhuận là 0,2%


H i nh p qu c t v y u c u ho n thi n khung ph p l trong ho t ng t n d ng ng i tr nh b y

SO SÁNH CÁC QUI ĐỊNH THEO LUẬT ĐỊNH LUẬT ĐỊNH VÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNHVÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH

  • Hiện nay nhiều ngành như dầu khí, viễn thông… thành lập các công ty tài chính, có hoạt động tín dụng nhưng việc giám sát quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng chưa có sự thống nhất qua một đầu mối là Ngân hàng Nhà nước?

  • Một số công ty tài chính cấp tỉnh có hoạt động tín dụng cho vay chính sách và cho vay thương mại lại do UBND các tỉnh, thành phố qui định theo cơ chế riêng. Vậy theo Luật các Tổ chức tín dụng có vi phạm hay không? Ai giám sát hoạt động tín dụng ở các công ty này?


H i nh p qu c t v y u c u ho n thi n khung ph p l trong ho t ng t n d ng ng i tr nh b y

4. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ LUẬT ĐỊNH VÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH

Thứ nhất, cần sửa đổi lại các điều khoản của Luật các tổ chức tín dụng về các qui định còn phân biệt đối xử với các thành phần kinh tế.

Thứ hai, cần xem xét sửa đổi lại các điều luật liên quan đến chính sách ưu đãi tín dụng vi phạm các cam kết của Việt nam với WTO.

Thứ ba, về mặt quản lý nhà nước đối với các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng có hoạt động tín dụng phải được quản lý thống nhất, cùng hoạt động dưới một khung pháp lý chung theo các quy định về quản lý rủi ro tín dụng và kiểm soát nội bộ, cần thông qua một đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng là Ngân hàng Nhà nước. Văn bản Pháp lý là một, trong đó có những điều khoản qui định riêng cho các trường hợp đặc biệt như Ngân hàng chính sách/cho vay chính sách không vi phạm các cam kết WTO.


H i nh p qu c t v y u c u ho n thi n khung ph p l trong ho t ng t n d ng ng i tr nh b y

Thank you. LUẬT ĐỊNH VÀ THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH

Your questions are welcome