Download
prof dr sc branka ramljak osnove ra unovodstva stru ni studij izvanredni studenti tp i mmp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. dr. sc. Branka Ramljak OSNOVE RAČUNOVODSTVA - Stručni studij Izvanredni studenti – TP i MMP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. dr. sc. Branka Ramljak OSNOVE RAČUNOVODSTVA - Stručni studij Izvanredni studenti – TP i MMP

Prof. dr. sc. Branka Ramljak OSNOVE RAČUNOVODSTVA - Stručni studij Izvanredni studenti – TP i MMP

652 Views Download Presentation
Download Presentation

Prof. dr. sc. Branka Ramljak OSNOVE RAČUNOVODSTVA - Stručni studij Izvanredni studenti – TP i MMP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prof. dr. sc. Branka RamljakOSNOVE RAČUNOVODSTVA - Stručni studijIzvanredni studenti – TP i MMP Kabinet :Ekonomski fakultet Konzultacije :Utorak 11,15 – 12h (Dekanat) Srijeda 14,15 – 15h (Dekanat) Četvrtak 14,15 - 16h (Soba 421) E-mail :bramljak@efst.hr www.efst.hr

 2. Literatura : Belak, V.: Osnove profesionalnog računovodstva, VEST, Split, 2002. Grupa autora : Računovodstvo, RIF, Zagreb, 2003. RRIF-ov računski plan za poduzetnike, X naklada RRIF, Zagreb, 2005. V. Vašiček, K. Žager, L. Žager, C.D. Maray: Računovodstvo za neračunovođe – s osnovama računovodstva, RIF, Zagreb, 2001. R.F. Meigs, W.B. Meigs: Računovodstvo – Temelj poslovnog odlučivanja, IX izdanje, Prijevod MATE, Zagreb, 1999. Način provjere znanja: testovi kolokviji pismeni usmeni

 3. RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVO POSLOVNA PROMJENA AKTIVA PASIVA IMOVINA KAPITAL OBVEZE RASHODI PRIHODI FINANCIJSKI REZULTAT KONTO SALDO DUGUJE POTRAŽUJE PDV- obveza za PDV, pretporez BILANCA RAČUN DOBITI I GUBITKA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

 4. RAČUNOVODSTVO # KNJIGOVODSTVOR a č u n o v o d s t v o : • “sredstvo analiziranja, kontroliranja poslovanja poduzeća i planiranja budućih akcija” • “znanstvena metoda registriranja i kvantitativnog iskazivanja ekonomskih transakcija u cilju izvlačenja novih ekonomskih zaključaka, kontrole i djelovanja na ekonomske aktivnosti” • “djelatnost praćenja (knjigovodstvo i računovodst. planiranje) i proučavanja poslovnog procesa (računovodst. analiza i računovodst. nadzor)” • “sustav znanstvenih metoda i tehnika evidentiranja ekonomskih transakcija u poduzeću, svojevrsnog planiranja, nadziranja te analiziranja stanja i kretanja imovine, obveza, kapitala, rashoda i prihoda, kao i utvrđivanje financijskog rezultata poduzeća i sastavljanje financijskih izvješća” • “osnovni izvor informacija koje služe korisnicima pri donošenju poslovnih odluka i stavova u poslovanju poduzeća” K nj i g o v o d s t v o : • “skraćeno bilježenje već nastalih poslovnih promjena iskazanih u novcu” • “najpouzdanija evidencija poslovanja”

 5. RAČUNOVODSTVENA NAČELA : • Načelo subjekta (entiteta) • Načelo nastanka događaja (priznavanje ekonomskih promjena u trenutku nastanka) • Načelo neograničenog vremena poslovanja (kontinuiranost) • Načelo opreznosti (konzervatizma) • Načelo značajnosti

 6. RAČUNOVODSTVO:jezik sporazumijevanja uposlovnom komuniciranjuPODUZEĆE PODUZEĆE Slika 1. Mjesto računovodstva u poduzeću IZVOĐAČKI PODSUSTAV INFORMACIJSKI PODSUSTAV UPRAVLJAČKI PODSUSTAV

 7. KORISNICI RAČUNOVODSTVENIHINFORMACIJA MANAGEMENT Financije Proizvodnja Marketing S DIREKTNIM FINANCIJSKIMINTERESIMA Investitori Kreditori S INDIREKTNIM FINANCIJSKIMINTERESIMA Revizori Potrošači Sindikati Vladine agencije Javnost u cjelini Slika 2. Korisnici računovodstvenih informacija

 8. SASTAVNI DIJELOVI RAČUNOVODSTVAPODUZEĆA U MODERNOM TRŽIŠNOMGOSPODARSTVU: • Financijsko računovodstvo • Računovodstvo troškova • Menadžersko računovodstvo

 9. Financijsko računovodstvo : • regulirano ZOR-om i MRS-ima • prikuplja, bilježi, klasificira i interpretira podatke o poslovnim promjenama te sastavlja financijske izvještaje: - bilancu - račun dobiti i gubitka - izvještaj o promjenama glavnice - izvještaj o novčanim tijekovima te - računovodstvene politike i bilješke • korisnici izvještaja primarno su vanjski (eksterni korisnici) • vrijeme za koje se prave izvještaji : godišnje, kvartalno, po mogućnosti i mjesečno (za prošlo razdoblje)

 10. Računovodstvo troškova : • regulirano internim pravilnikom o računovodstvu • kontrolira efikasnost upravljanja pojedinim dijelovima poslovanja poduzeća • detaljno prati troškove pojedinih poslovnih aktivnosti i njihov utjecaj na stvaranje vrijednosti učinaka i financijskog rezultata te • izrađuje izvještaje o troškovima pojedinih poslovnih aktivnosti • korisnici izvještaja primarno su unutarnji (interni) korisnici Menadžersko (upravljačko) računovodstvo: • regulirano ekonomskom teorijom i računovodstvenim standardima • predlaže planove, predlaže odluke, prati rezultat poslovanja i kontrolira poslovanje • podatke osigurava iz financijskog i računovodstva troškova • izrađuje prijedlog plana, izvještaj o troškovima, izvještaj o ekonomskom položaju , specijalne analize • izvještava za bilo koje razdoblje po potrebi (za buduće razdoblje) • izvještaji namijenjeni menadžerima određenih hijerarhijskih razina

 11. SUSTAVI RAČUNOVODSTVA U HRVATSKOJ : • računovodstvo poduzetnika (poduzeća, banke, osiguranje) • računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja • računovodstvo neprofitnih organizacija (fondovsko) • računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika Obilježja računovodstva poduzetnika : • primjena sustava dvojnog knjigovodstva • primjena načela nastanka događaja (priznavanje promjena u trenutku nastanka) • obveza vođenja poslovnih knjiga • obveza izrade temeljnih financijskih izvještaja

 12. Obilježja računovodstva obrtnika i slobodnih zanimanja: • nije utemeljen na dvojnom knjigovodstvu • poslovne knjige: primitaka i izdataka, prometa, i popis dugotrajne imovine • primjena načela blagajne • obveznici plaćanja poreza na dohodak Obilježja računovodstva neprofitnih organizacija : • udruge građana, športski klubovi, đački domovi, vjerske zajednice, sindikati i sl. • nisu osnovani s ciljem ostvarenja dobiti • prihod se priznaje kad je naplaćen, a rashod kad je isplaćen • primjena načela dvojnog knjigovodstva, a financijski izvještaji su modificirani

 13. Obilježja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika: • proračunski korisnici : državni organi, osnovne, srednjoškolske i visokoškolske ustanove, zdravstvo i sl • sustav proračuna temelji se na državnoj riznici • proračun kao cjeloviti pregled svih prihoda i primitaka te izdataka • vođenje dvojnog knjigovodstva • primjena modificiranog načela nastanka događaja (prihod se priznaje kad je naplaćen a rashod čim nastane)

 14. IMOVINA - AKTIVA OBILJEŽJA IMOVINE, KAPITALA I OBVEZA DUGOTRAJNA (fiksna, stalna) KRATKOTRAJNA (obrtna,tekuća)

 15. IZVORI IMOVINE - PASIVA VLASTITI – Kapital TUĐI – Obveze IMOVINA = KAPITAL + OBVEZE KAPITAL = IMOVINA - OBVEZE

 16. SHEMATSKI PRIKAZ STRUKTURE DUGOTRAJNE IMOVINE DUGOTRAJNA IMOVINA NEMATERIJALNA MATERIJALNA FINANCIJSKAIMOVINA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA • istraživanje i razvoj • osnivačka ulaganja • koncesije • patenti (licencije) • zaštitni znak • ulaganje na • tuđoj imovini • - predujmovi • nekretnine (zemljišta • i građevinski objekti) • postrojenja • oprema • ostala dugotrajna • materijalna imovina • - materijalna imovina • u pripremi • - predujmovi • udjeli u povezanim • poduzećima • ulaganja u • vrijednosne papire • depozit (polog • kod banke) • - kaucije • potraživanja za • upisani ali • neuplaćeni kapital • potraživanja od • povezanih poduzeća • potraživanja od • prodaje na • dugoročni kredit

 17. SHEMATSKI PRIKAZ STRUKTURE KRATKOTRAJNE IMOVINE KRATKOTRAJNA IMOVINA ZALIHE POTRAŽIVANJA FINANCIJSKAIMOVINA NOVAC U BANCI I BLAGAJNI • materijal • sitan inventar • rezervni dijelovi • proizvodnja • gotovi proizvodi • nedovršena proizvodnja • kupljena roba • od kupaca • od zaposlenih • od osigurava. društva • od povezanih poduzeća • od države • depoziti • kaucije • kratkoročni krediti • čekovi • mjenice • žiro-račun • blagajna • akreditivi • tekući računi • devizni računi • prijelazni računi

 18. IZVORI IMOVINE(PASIVA) VLASTITI IZVORI (KAPITAL) TUĐI IZVORI (OBVEZE) dioničarski SHEMA IZVORA IMOVINE (PASIVA) premije na emitirane dionice dugoročne obveze kratkoročne obveze • dugoročni • krediti • obveze za • vrijednosne • papire • - ostale obveze • kratkoročni • krediti • obveze prema • dobavljačima • - ostale obveze pričuve (rezerve) dobi. i zadr. dobitak

 19. OBILJEŽJA DUGOTRAJNE IMOVINE • Materijalna i nematerijalna imovina vode se po nabavnoj vrijednosti (trošak nabave): a) kupovna cijena + b) ovisni troškovi nabave (prijevoz, prijenos, ukrcaj, iskrcaj, špedicija, carina i sl.) • Troši se postupno u korisnom vijeku trajanja – amortizacija OBILJEŽJA KRATKOTRAJNE IMOVINE • Troši se jednokratno (unutar određenog razdoblja) • Zalihe se vode po trošku nabave i cijeni proizvodnje u proizvodnoj djelatnosti, odnosno po nabavnoj i prodajnoj, te maloprodajnoj vrijednosti u trgovini

 20. OBILJEŽJA KAPITALA • Donosi pravo na naknadu za uložena sredstva (dividende, udjeli) • Ovisi o ostvarenom financijskom rezultatu • Donosi pravo upravljanja poduzećem OBILJEŽJA OBVEZA • Fiksno utvrđeni rokovi povrata • Neovisni od ostvarenog financijskog rezultata • Ne donose pravo upravljanja poduzećem

 21. PRIHODI, RASHODI, FINANCIJSKI REZULTAT PRIHODI I RASHODI REDOVNI IZVANREDNI POSLOVNI FINANCIJSKI Financijski rezultat = DOBITAK / GUBITAK

 22. PRIHODI POSLOVNI FINANCIJSKI IZVANREDNI • prihodi od prodaje • prihodi u vlastitoj izvedbi • ostali prihodi • kamate • tečajne razlike • prihod od prodaje • značajnog dijela • dugotrajne imovine • veliki besplatni primitak • od naknade štete • zbog katastrofa i sl.

 23. RASHODI POSLOVNI FINANCIJSKI IZVANREDNI • materijalni troškovi • troškovi plaća • amortizacija • vrijednosna usklađenja • kamate • tečajne razlike • od katastrofa • otpisi zbog otuđenja • značajnog dijela imovine

 24. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI • Bilanca • Račun dobiti i gubitka • Izvještaj o promjenama glavnice • Izvještaj o novčanim tijekovima • Računovodstvene politike i bilješke Okvir za sastavljanje financijskih izvještaja: A) ZAKON O RAČUNOVODSTVU B) MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

 25. Međunarodni računovodstveni standardi (Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja): • reguliraju problematiku sastavljanja i objavljivanja financijskih izvješća • provode svojevrsnu normativizaciju financijskih izvješća i računovodstvenih politika • financijska izvješća su proizvod financijskog računovodstva • za sastavljanje i objavljivanje financijskih izvješća odgovoran je menedžment poduzeća • prihvaćanje ili neprihvaćanje MRS-a je u kompetenciji svake države • oni su općeniti, problematiku rješavaju u globalu i ponekad su nedovoljno jasni i točni, kompromisni i puni alternativa • IASC je do sada objavio 41 MRS kao npr.: MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja MRS 2 – Zalihe MRS 4 – Amortizacija MRS 18 – Priznavanje prihoda MRS 41 - Poljoprivreda

 26. B I L A N C A na dan 31. prosinca 200xAKTIVA PASIVA • POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A • NEUPLAĆENI KAPITAL • DUGOTRAJNA IMOVINA • I. Nematerijalna • II. Materijalna • III. Financijska • IV. Potraživanja • KRATKOTRAJNA IMOVINA • I. Zalihe • II. Potraživanja • III. Financijska imovina • IV. Novac u banci i blagajni • PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJAI NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA • GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA • UKUPNA AKTIVA • IZVANBILANČNA AKTIVA • KAPITAL I REZERVE • I. Upisani kapital • II. Premije na emitirane dionice • (kapitalni dobitak) • III. Rezerve • IV. Zadržani dobitak/preneseni gubitak • V . Dobitak/gubitak tekuće godine • DUGOROČNA REZERVIRANJA • ZA RIZIKE I TROŠKOVE • DUGOROČNE OBVEZE • KRATKOROČNE OBVEZE • ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA • I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA • UKUPNA PASIVA • IZVAN BILANČNA PASIVA AKTIVA = PASIVA

 27. Prikaz pojednostavljene bilance BILANCA AKTIVA PASIVA IMOVINA OBVEZE (DUGOVI) NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST TRGOVAČKOG DRUŠTVA = VLASTITI KAPITAL AKTIVA = PASIVA IMOVINA = KAPITAL + OBVEZE KAPITAL = IMOVINA - OBVEZE

 28. BILANCA AKTIVA PASIVA IMOVINA OBVEZE (DUGOVI) } GUBITAK IZNAD VISINEKAPITALA Prikaz bilance prezaduženog trgovačkog društva obveze veće od imovine

 29. BILANČNE PROMJENE U MASI U STRUKTURI • povećanje aktive i pasive za isti iznos • smanjenje aktive i pasive za isti iznos • unutar aktive (povećanje aktive uz smanjenje aktive za isti iznos) • unutar pasive (povećanje pasive uz smanjenje pasive za isti iznos)

 30. RAČUN DOBITKA I GUBITKA ZA 200x. A. Poslovni prihodi 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi u vlastitoj režiji 3. Ostali prihodi B. Poslovni rashodi 1. Promjene na zalihama (povećanja, smanjivanja) 2. Materijalni troškovi a) sirovine i materijali b) prodane robe c) ostali materijalni troškovi 3. Troškovi osoblja 4. Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine 5. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine 6. Rezerviranja za rizike i troškove 7. Ostali troškovi poslovanja C. Financijski prihodi D. Financijski rashodi E. Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja (A + C) F. Ukupni rashodi iz redovnog poslovanja (B + D) • Dobitak (gubitak) iz redovnog poslovanja (E – F) G. Izvanredni prihodi H. Izvanredni rashodi • Ukupni prihodi (E + G) • Ukupni rashodi (F + H) I. Dobitak (gubitak) prije oporezivanja (UP – UR) J. Porez na dobitak • Neto dobitak (I – J)

 31. Izvještaj o novčanom tijeku za 200x Novčani tijekovi od poslovnih aktivnosti Novčani primici od kupaca Novac isplaćen dobavljačima i zaposlenima Novac ostvaren poslovanjem Plaćene kamate Plaćeni porez na dobit Neto novac od poslovnih aktivnosti Novčani tijekovi od ulagateljskih aktivnosti Kupnja nekretnine, postrojenja i opreme Utršci od prodaje opreme Primljeni udjel Primljene dividende Neto novac korišten u ulagateljskim aktivnostima Novčani tijekovi od financijskih aktivnosti Utršci od emitiranja dioničkog kapitala Utršci od dugoročnih posudbi Isplata obveza za financijski najam Isplaćene dividende Neto novac korišten u financijskim aktivnostima Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

 32. IZVJEŠTAJ O SVIM PROMJENAMA GLAVNICE31.12.200x. • Ukupno uloženi i zarađeni kapital B. Ukupno izravno povećanje kapitala C. Ukupno izravno povećanje zadržane dobiti • SVEUKUPNO KAPITAL (A+B+C) RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 200x. Računovodstvene politike – skup pravila, načela i postupaka koje je usvojilo poduzeće (menadžment) u cilju sastavljanja i objavljivanja financijskih izvještaja (na području amortizacije, prihoda, zaliha, potraživanja i sl.) Bilješke – detaljna razrada i dopuna primijenjenih računovodstvenih politika u bilanci, računu dobitka i gubitka i ostalim izvješćima, a sve u cilju istinitog, fer, pouzdanog i nepristranog pregleda poslovnih promjena

 33. KONTO /način prikazivanja poslovnih promjena/ PODJELA KONTA • prema obliku: a) po pagini b) po foliu c) stupnjevasti d) školski konto (T konto) • prema sadržaju: a) s obzirom na karakter i funkciju salda: stanja i uspjeha b) prema samostalnosti: samostalna i korektivna c) prema složenosti: sintetička i analitička

 34. Vrijednost Datum Temeljnica Opis Duguje Potražuje OBLICI KONTA Konto po pagini Duguje Konto po foliu Potražuje Datum Poziv Opis Vrijednost Datum Poziv Opis Vrijednost

 35. Datum Temeljnica Opis Znak + ili - Vrijednost Stupnjevasti oblik konta D T konto P Duguje Potražuje

 36. konta aktive konta pasive KONTA STANJA aktivno- pasivna konta pasivno- aktivna konta PODJELA KONTA PREMA KARAKTERU SALDA konta rashoda KONTA USPJEHA konta prihoda MJEŠOVITA KONTA

 37. D Konto aktive P o - Saldo (S ) + A. Pravila knjiženja na kontima aktive B. Pravila knjiženja na kontima pasive D Konto pasive P - x Saldo (S ) +

 38. D Konto rashoda P - + A. Pravila knjiženja na kontima rashoda B. Pravila knjiženja na kontima prihoda D Konto prihoda P - +

 39. Ž - R Blagajna Izdani ček o o o S S S KONTA PREMA SAMOSTALNOSTI: a) Samostalna (saldo samo za sebe nešto znači) b) korektivna (ispravljaju vrijednost osnovnog konta) Akumul. amortiz. Vrijednos. usklađenja o o S S

 40. Dobavljači u zemlji o 1.000.000 S b) analitička (raščlanjeni dijelovi sintetičkih konta) Dob. A Dob. B Dob. C KONTA PREMA SLOŽENOSTI: a) sintetička - zbirna 200.000 200.000 400.000 Dob. D Dob. E 100.000 100.000

 41. Sustavi knjigovodstva : • jednostavno - izolirano evidentiranje imovine i obveza - prikaz u odvojenim knjigama (knjiga blagajne, knjiga dužnika i vjerovnika, dnevnik • dvojno - svaka promjena na dva konta, na stranu duguje i stranu potražuje - obvezna evidencija u dnevnik i glavnu knjigu • kameralno, konstantno(prijelazni sustavi) Metode dvojnog knjigovodstva: - prijepisne (prijenosne) metode - kopirne metode - strojne - elektronske

 42. Shema knjiženja prijenosnom metodom za potrebe edukacije

 43. Shema elektroničke obrade podataka u knjigovodstvu

 44. Poslovne knjige : • osnovne poslovne knjige - dnevnik - glavna knjiga • pomoćne poslovne knjige - analitičke evidencije - druge pomoćne knjige Načela dvojnog knjigovodstva: • načelo bilančne ravnoteže • načelo raščlanjivanja poslovnih promjena • načelo grupiranja poslovnih promjena • načelo kronološke i sustavne evidencije • načelo dokumentiranosti • načelo formalnosti i urednosti

 45. Glavna knjiga

 46. Knjigovodstvene isprave: - temelj za unos podataka u poslovne knjige - dokaz nastanka poslovne promjene - omogućuju nadzor nad obavljanjem poslovnih zahvata poduzeća Podjela knjigovodstvenih isprava : • prema mjestu nastanka - unutarnje (interne): izdatnica, zahtjevnica, faktura, blagajničke isprave, skladišna primka, isplatna lista, kalkulacije troškova nabave, cijena proizvodnje, otvaranje i zatvaranje poslovnih knjiga, ispravci pogrešnih knjiženja.. - vanjska (eksterne) : izvadak za žiro-računa, faktura, obračun kamata i sl. • prema kriteriju namjene isprava - naredbodavne (nalozi) - isprave dokazivanja poslovnog događaja

 47. prema kriteriju obuhvatnosti poslovnih promjena: - pojedinačne (izvorne, originalne, primarne) - zbirne (izvedene, svodne) • kriterij kompjutorske obrade isprava - primarni ulaz izvornih knjigovodstvenih isprava - izvedene isprave na temelju programa Kontrola knjigovodstvenih isprava : • formalna • sadržajna • računska